B?n nh?n đư?c m?t ho?c m?t thông báo l?i khi các qu?n tr? viên h? th?ng vô hi?u hóa Windows Update ho?c Microsoft Update

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326686 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Đ?i v?i máy tính đang ch?y Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows Server 2003

B?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi b?n truy c?p trang Web C?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update Web site, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
  Truy nh?p b? c?m
  Thi?t đ?t chính sách m?ng khi?n b?n b?ng cách s? d?ng Windows Update đ? t?i v? và cài đ?t b?n C?p Nh?t trên máy tính c?a b?n. N?u b?n tin r?ng b?n đ? nh?n đư?c tin nh?n này l?i, xin vui l?ng ki?m tra v?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n.
 • Khi b?n b?m vào Windows Update ho?c Microsoft Update trên các B?t đ?u tr?nh đơn, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
  Windows Update đ? b? vô hi?u hoá b?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n.

Cho máy tính ch?y Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003

B?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • Các Windows Update l?i t?t ho?c Microsoft Update phím t?t là m?t tích ngày các B?t đ?u tr?nh đơn.
 • Các Windows Update l?i t?t ho?c Microsoft Update phím t?t là m?t tích ngày các Công cụ Menu trong Microsoft Internet Explorer.
 • Các C?p nh?t t? đ?ng tab là m?t tích trong các Thu?c tính h? th?ng h?p tho?i.
 • Sau khi b?n c?u h?nh t? đ?ng C?p Nh?t, b?n không đư?c thông báo v? b?n c?p nh?t quan tr?ng. Ngoài ra, b?n không nh?n đư?c c?p nh?t quan tr?ng t? Windows Update ho?c t? Microsoft Update.
 • Qu?n l? thi?t b? không t? đ?ng cài b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n t? Windows Update ho?c t? Microsoft Update.
 • Khi b?n b?m vào các C?p nh?t t? đ?ng Pa-nen đi?u khi?n công c?, thi?t đ?t c?p nh?t t? đ?ng không s?n dùng. B?n nh?n đư?c m?t tin nh?n tương t? như dư?i đây:
  D?ch v? c?p nh?t Windows không s?n dùng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u C?p nh?t Windows b? t?t b?i m?t trong các thi?t đ?t sau:
 • Chính sách Nhóm
 • Chính sách h? th?ng
 • Đăng k?

GI?I PHÁP

Cho ngư?i dùng doanh nghi?p, nh?ng ngư?i đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng công ty

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?c b? đ? xác đ?nh li?u truy c?p Windows Update b? vô hi?u hóa thi?t đ?t chính sách nhóm.

Cho ngư?i dùng gia đ?nh nh?ng ngư?i không k?t n?i t?i m?ng công ty

Đ?i v?i ngư?i s? d?ng đang ch?y Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003

Đ? khôi ph?c b? thi?u c?p nh?t Windows phím t?t ho?c Microsoft Update l?i t?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows 2000, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào máy tính như là m?t qu?n tr? đ?a phương.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i gpedit.msc, sau đó b?m Ok.
 3. Trong ngăn bên trái, m? r?ng C?u h?nh ngư?i dùng, m? r?ng Hành chính Templates, sau đó b?m Menu b?t đ?u và thanh tác v?.
 4. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i Vô hi?u hoá và h?y b? liên k?t đ?n Windows Update, sau đó b?m Thu?c tính.
 5. Nh?p vào B? vô hi?u hoá, b?m Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
Đ? khôi ph?c b? thi?u c?p nh?t Windows phím t?t ho?c Microsoft Update l?i t?t trên máy tính đó ch?y Windows XP ho?c đó đang ch?y Windows Server 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào máy tính như là m?t qu?n tr? đ?a phương.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i gpedit.msc, sau đó b?m Ok.
 3. Trong ngăn bên trái, m? r?ng C?u h?nh ngư?i dùng, m? r?ng Hành chính Templates, sau đó b?m Menu b?t đ?u và thanh tác v?.
 4. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i H?y b? liên k?t và truy c?p vào Windows Update, sau đó b?m Thu?c tính.
 5. Nh?p vào B? vô hi?u hoá, b?m Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
Đ? cho phép truy c?p vào trang Web C?p nh?t Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào máy tính như là m?t qu?n tr? đ?a phương.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i gpedit.msc, sau đó b?m Ok.
 3. Trong ngăn bên trái, m? r?ng C?u h?nh ngư?i dùng, và sau đó m? r?ng Hành chính Templates.
 4. M? r?ng C?u ph?n c?a Windows, sau đó b?m Windows Update.
 5. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i Lo?i b? truy nh?p đ? s? d?ng t?t c? các tính năng c?p nh?t Windows, sau đó b?m Thu?c tính.
 6. Nh?p vào B? vô hi?u hoá, b?m Áp d?ng, sau đó b?m Ok.

Đ?i v?i ngư?i dùng ch?y Windows 98 hay Windows Millennium Edition

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. M? r?ng
  HKEY_CURRENT_USER
  , m? r?ng
  Ph?n m?m
  , m? r?ng
  Microsoft
  , m? r?ng
  Windows
  , m? r?ng
  CurrentVersion
  , và sau đó m? r?ng
  Chính sách
  .
 3. Nếu
  Windows Update
  phím t?n t?i, h?y nh?p vào
  Windows Update
  .
 4. Trong ngăn bên ph?i, n?u các
  DisableWindowsUpdateAccess
  Giá tr? DWORD t?n t?i, b?m chu?t ph?i vào
  DisableWindowsUpdateAccess
  , sau đó b?m Xóa b?.
 5. M? r?ng
  HKEY_CURRENT_USER
  , m? r?ng
  Ph?n m?m
  , m? r?ng
  Microsoft
  , m? r?ng
  Windows
  , m? r?ng
  CurrentVersion
  , và sau đó m? r?ng
  Chính sách
  .
 6. Nếu
  Thám hi?m
  phím t?n t?i, h?y nh?p vào
  Thám hi?m
  .
 7. Trong ngăn bên ph?i, n?u m?t
  DisableWindowsUpdateAccess
  DWORD t?n t?i, b?m chu?t ph?i vào
  DisableWindowsUpdateAccess
  , sau đó b?m Xóa b?.
 8. Trong ngăn bên ph?i, n?u m?t
  NoWindowsUpdate
  Giá tr? DWORD t?n t?i, b?m chu?t ph?i vào
  NoWindowsUpdate
  , sau đó b?m Xóa b?.
 9. M? r?ng
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  , m? r?ng
  Ph?n m?m
  , m? r?ng
  Microsoft
  , m? r?ng
  Windows
  , m? r?ng
  CurrentVersion
  , và sau đó m? r?ng
  Chính sách
  .
 10. Nếu
  Thám hi?m
  phím t?n t?i, h?y nh?p vào
  Thám hi?m
  .
 11. Trong ngăn bên ph?i, n?u m?t
  DisableWindowsUpdateAccess
  DWORD t?n t?i, b?m chu?t ph?i vào
  DisableWindowsUpdateAccess
  , sau đó b?m Xóa b?.
 12. Trong ngăn bên ph?i, n?u m?t
  NoWindowsUpdate
  Giá tr? DWORD t?n t?i, b?m chu?t ph?i vào
  NoWindowsUpdate
  , sau đó b?m Xóa b?.
 13. Đóng Registry Editor, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Windows 2000 h? tr? các Vô hi?u hoá và h?y b? liên k?t đ?n Windows Update Thi?t đ?t chính sách nhóm. Windows XP Professional và Windows Server 2003 h? tr? các H?y b? liên k?t và truy c?p vào Windows Update Thi?t đ?t chính sách nhóm. Trên h? đi?u hành Windows khác, b?n có th? s? d?ng các chính sách h? th?ng, ho?c b?n có th? s?a đ?i s? đăng k?.

Ngư?i qu?n tr? có th? s? d?ng các chính sách này đ? lo?i b? truy nh?p đ?n Windows Update và Microsoft Update cho ngư?i dùng cá nhân, cho ngư?i s? d?ng tên mi?n, ho?c cho các đ?i tư?ng Active Directory.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? Windows Update và Microsoft Update các v?n đ?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316524B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Qu?n tr?" khi b?n c? g?ng truy c?p vào trang Web C?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update Web site

Thu?c tính

ID c?a bài: 326686 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
T? khóa: 
kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kberrmsg kbenv kbprb kbmt KB326686 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:326686

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com