Chính sách h? tr? Microsoft cho tu? bi?n c?a Outlook Web Access đ? trao đ?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 327178 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? (CSS) chính sách cho các tu? bi?n c?a t?p l?nh, đ? h?a, và các t?p tin khác trong các s?n ph?m sau:
 • Microsoft Outlook Web App (OWA) cho Microsoft Exchange Server 2010
 • Microsoft Outlook Web Access (OWA) cho Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server và Microsoft Exchange Server 5,5

THÔNG TIN THÊM

Trư?c tiên, bài vi?t này gi?i thích nh?ng lo?i OWA tùy ch?nh không đư?c h? tr?. Sau đó, nó cung c?p thông tin v? nh?ng tùy ch?nh đư?c h? tr? và nơi b?n có th? t?m th?y tài li?u hư?ng d?n cho nh?ng t?nh hu?ng.

Không đư?c h? tr? tu? ch?nh

B?n có th? mu?n thay đ?i tính năng OWA ho?c giao di?n ngư?i dùng cho t?t hơn phù h?p v?i nhu c?u ho?c t? ch?c c?a b?n. Nhi?u OWA ngu?n t?p tin có th? đư?c ch?nh s?a ho?c thay đ?i trên h? ph?c v?. V? v?y, có th? đ? s?a đ?i ch?c năng m?c đ?nh c?a OWA. Tuy nhiên, Microsoft CSS ch? h? tr? tùy bi?n các OWA theo nh?ng cách mà đ? đư?c di?n t? như m?t ph?n c?a Microsoft Exchange hay OWA tài li?u trên các web site m?ng nhà phát tri?n c?a Microsoft (MSDN) hay TechNet. B?t k? tu? ch?nh khác không đư?c h? tr? ho?c đư?c đ? ngh? c?a Microsoft. T?t c? các t?p tin m? ngu?n OWA nên đư?c đ?i x? như các t?p tin m? ngu?n thư?ng xuyên tr? khi có tài li?u Microsoft mô t? làm th? nào các t?p tin nên đư?c tùy ch?nh.

Microsoft CSS không th? giúp b?n v?i b?t k? tùy bi?n cung c?p tài li?u. N?u b?n mu?n tu? ch?nh OWA, h?n ch? và cân nh?c sau đây áp d?ng:
 • Microsoft CSS không cung c?p h? tr? v?i tùy bi?n các OWA thành ph?n.
 • N?u b?n liên h? v?i Microsoft CSS v? m?t v?n đ? OWA cho m?t máy ch? trên đó OWA là tùy ch?nh, b?n có th? ph?i thay th? các t?p tùy ch?nh v?i các phiên b?n ban đ?u c?a các t?p tin và xác minh r?ng b?n có th? t?o l?i v?n đ? b?ng cách s? d?ng các phiên b?n ban đ?u c?a các t?p tin. N?u v?n đ? x?y ra ch? v?i các phiên b?n tùy bi?n c?a các t?p tin, và b?n không th? tái t?o các v?n đ? v?i các phiên b?n ban đ?u c?a các t?p tin, Microsoft CSS không th? giúp b?n g? r?i các v?n đ?.
 • N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t gói b?n ghi d?ch v? trao đ?i, rollup ho?c hotfix C?p Nh?t t?p tin OWA, b?t k? t?p tin tùy ch?nh có th? đư?c ghi đè. N?u b?n không mu?n đ? m?t tu? ch?nh mà b?n t?o ra, t?o đ?ng g?i lưu các t?p tin tùy ch?nh, và sau đó khôi ph?c l?i các t?p tin sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v?, rollup ho?c hotfix. B?n nên xem l?i b?t k? Ghi chú c?a đ?c b?n trao đ?i trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? gói, hotfixes và hotfix rollups đ? t?m hư?ng d?n v? cách x? l? s? ghi đè đ? tu? ch?nh.

L?nh v?c sau tính năng OWA là thư?ng yêu c?u tùy bi?n, nhưng không đư?c h? tr? b?i Microsoft CSS:
 • Tùy ch?nh ngư?i dùng xác th?c logic và giao di?n ngư?i dùng m?c đ?nh.
 • nút ch?n m?t kí xu?t tùy ch?nh.
 • Thay đ?i giao di?n ngư?i dùng trên b?t k? trang nào khác ngoài trang kí nh?p.
 • B?ng cách s? d?ng m?t b? l?c ISAPI đ? s?a đ?i các OWA. B?n có th? s? d?ng m?t b? l?c ISAPI giám sát OWA.
 • B?ng cách s? d?ng giao di?n ngư?i dùng OWA đ?y đ? trong m?t khung n?i tuy?n tùy ch?nh HTML tag. Thay vào đó, b?n có th? xem xét li?u b?ng cách s? d?ng m?t ph?n web OWA trong m?t khung n?i tuy?n th? có th? phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p web site Microsoft TechNet sau đây:
Exchange 2010: B?ng cách s? d?ng Outlook Web App Web Parts

Exchange 2007: Làm th? nào đ? s? d?ng Outlook Web Access Web Parts


căn ngang căn ngang nhau h? tr?

Di?n đàn công c?ng Microsoft cung c?p căn ngang căn ngang nhau h? tr? cho c?ng đ?ng nhà phát tri?n Exchange. Đ? xem các di?n đàn phát tri?n Exchange, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:

Di?n đàn trao đ?i phát tri?n

Tu? ch?nh đư?c h? tr?

H? tr? đ? tu? ch?nh OWA khác nhau, tùy thu?c vào phiên b?n c?a Microsoft Exchange đư?c s? d?ng. Tuy nhiên, t?t c? các phiên b?n c?a OWA cho phép b?n t?o ra các h?nh th?c web tùy ch?nh cho các lo?i tùy ch?nh kho?n m?c. Bi?u m?u web ph?i đư?c ki?m nh?p cho các l?p h?c tùy ch?nh thông báo. Tùy bi?n các lo?i đư?c xây d?ng trong m?c không đư?c h? tr?.

Đây là m?t b?n tóm t?t các tính năng tài li?u và h? tr? đ? tu? ch?nh OWA.
Exchange Server 2010
Exchange Server 2010 cho phép b?n tùy ch?nh các khía c?nh sau c?a OWA:
 • Thêm các h?nh th?c tùy ch?nh
 • Tích h?p các ?ng d?ng khác thông qua liên k?t Ngăn dẫn hướng
 • Thêm các m?c menu thả xuống New
 • Thêm các m?c tr?nh đơn B?m chu?t ph?i (b?i c?nh)
 • Tích h?p v?i các s?n ph?m máy ch? tin thư thoại t?c th?
Xem tài li?u hư?ng d?n v? làm th? nào đ? tùy ch?nh OWA trong Exchange 2010, truy c?p web site Microsoft TechNet sau đây:

TechNet: Gi?i thi?u v? Outlook Web App CustomizationMSDN: Exchange Server 2010 SP1 Outlook Web App Customization SDK


Exchange Server 2007
Exchange 2007 cho phép b?n t?o ra các h?nh th?c tùy ch?nh cho OWA và tu? ch?nh m?t s? y?u t? c?a giao di?n ngư?i dùng. Xem tài li?u hư?ng d?n v? làm th? nào đ? tùy ch?nh OWA trong Exchange 2007, ghé thăm web site Microsoft TechNet sau đây:

TechNet: Tùy bi?n giao di?n c?a Outlook Web Access

MSDN: Outlook Web Access tài li?u tham kh?o

Exchange Server 2003 và Exchange 2000 Server
Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003 Phiên b?n c?a OWA g?m hai thành ph?n chính: b?n m?u và đi?u khi?n. M?u đư?c ph?c v? t? m?t ph?n m? r?ng Internet Server API (ISAPI) nh? phân liên l?c v?i c?a Exchange. Đi?u khi?n đư?c tham chi?u b?i các b?n m?u và n?m trong m?c tin thư thoại chương tr?nh Files\Exchsrvr\Exchweb. Đi?u khi?n đư?c t?o thành t? các k?ch b?n ho?c HTML t?p tin, ch?ng h?n như các t?p tin JScript (.js), thành ph?n HTML file (.htc), cascading style sheet t?p tin (CSS), XSL bi?n đ?i t?p (.xsl) và t?p tin đ? h?a.

Đ? xem tài li?u hư?ng d?n v? làm th? nào đ? t?o ra các h?nh th?c web v?i OWA 2003, truy c?p vào web site Microsoft sau đây:

TechNet: Vi?c t?o ra và tri?n khai Outlook Web Access Themes

TechNet: Tu? ch?nh Outlook Web Access kí nh?p Trang

MSDN: các h?nh th?c Web Exchange

Exchange 2000 Server SDK cung c?p tài li?u hư?ng d?n v? làm th? nào đ? t?o ra các h?nh th?c web v?i OWA 2000. Đ? t?i v? này SDK, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:

Exchange 2000 Server SDK tài li?u hư?ng d?n và m?u Tháng ba 2007

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? trao đ?i 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321832 Làm th? nào đ? thay đ?i trang kí nh?p Outlook Web Access

Thu?c tính

ID c?a bài: 327178 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB327178 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:327178

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com