Mô t? v? liên k?t qu?n l? và lưu tr? trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328440 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Microsoft Excel, b?n có th? liên k?t m?t t? bào trong m?t b?ng tính đ? m?t b?ng tính b?ng cách s? d?ng m?t công th?c tham chi?u b?ng tính bên ngoài. Khi liên k?t này đư?c t?o ra, nó có th? s? d?ng đư?ng d?n tương đ?i. V?i m?t liên k?t liên quan, b?n có th? di chuy?n các sách bài t?p mà không vi ph?m các liên k?t.

Bài vi?t này bàn v? cách các tài li?u tham kh?o đ? sách bài t?p đư?c liên k?t đư?c lưu tr? b?i Excel trong hoàn c?nh khác nhau.

THÔNG TIN THÊM

Bao đư?ng d?n liên k?t đư?c x? l? khi m?t t?p tin m? ra

Khi Excel m? m?t t?p tin có ch?a các liên k?t (liên k?t v?i b?ng tính), nó k?t h?p các ph?n c?a các liên k?t đư?c lưu tr? trong t?p tin v?i các c?n thi?t nh?ng ph?n c?a đư?ng d?n hi?n t?i c?a b?ng tính đư?c liên k?t.

Bao đư?ng d?n liên k?t đư?c lưu tr?

Khi Excel lưu tr? đư?ng d?n đ?n m?t t?p tin đư?c liên k?t, nó s? d?ng các nguyên t?c sau đây đ? xác đ?nh nh?ng g? đ? lưu tr?.

Chú ý Di chuy?n lên m?t con đư?ng ch? ra r?ng b?n đang đ? c?p đ?n thư m?c di chuy?n ra kh?i ? đ?a g?c ho?c chia s?. Di chuy?n xu?ng m?t con đư?ng ch? ra r?ng b?n đang di chuy?n g?n hơn đ?n ? đ?a g?c ho?c chia s?.
 • N?u t?p tin đư?c liên k?t và ngu?n d? li?u t?p không ph?i trên các ? đ?a cùng, k? t? ? đ?a đư?c lưu tr? v?i m?t đư?ng d?n đ?n t?p tin và t?p tin Tên.
 • N?u t?p tin đư?c liên k?t và ngu?n d? li?u t?p tin là trong cùng m?t thư m?c, ch? có tên t?p tin đư?c lưu tr?.
 • N?u ngu?n d? li?u t?p đư?c đ?t trong m?t c?p l?ng trong thư m?c g?c tương t? như t?p tin đư?c liên k?t, m?t tài s?n đư?c lưu tr? đ? ch? ra c?p g?c. T?t c? nh?ng ph?n c?a con đư?ng đư?c chia s? không đư?c lưu tr?.

  Ví d?, n?u t?p tin đư?c liên k?t C:\Mydir\Linked.xls là ph? thu?c vào C:\Mydir\Files\Source.xls, ph?n con đư?ng đó đư?c lưu tr?, duy nh?t là \Files\Source.xls.
 • N?u ngu?n d? li?u t?p tin là m?t trong nh?ng c?p xu?ng t? các liên k?t t?p tin, m?t tài s?n đư?c lưu tr? đ? ch? ra đi?u này.

  Ví d?, liên k?t t?p tin là C:\Mydir\Files\Myfile\Linked.xls và ngu?n d? li?u t?p tin là C:\Mydir\Files\Source.xls. Excel lưu các ch? \MyDir\Files\... \Source.xls.

  Chú ý Đi?u này cho phép m?t liên k?t đ?n đư?c duy tr? khi t?p tin đư?c liên k?t sao chép vào m?t thư m?c ph? b? sung c?a thư m?c ngu?n t?p tin là Sân bay ?.

  Ví d?, các t?p tin đư?c liên k?t là C:\Mydir\Files\Myfiles1\Linked.xls và ngu?n d? li?u t?p tin là C:\Mydir\Files\Source.xls, các t?p tin đư?c liên k?t, Linked.xls, đư?c sao chép t? các thư m?c C:\Mydir\Files\Myfiles1 đ?n m?t thư m?c có tên C:\Mydir\Files\Myfiles2, và liên k?t đ? C:\Mydir\Files\Source.xls đư?c duy tr?.
 • N?u t?p ngu?n d? li?u n?m ? các XLStart, Thay th? v? trí t?p tin kh?i đ?ng, ho?c các Thư vi?n thư m?c, m?t tài s?n đư?c vi?t đ? ch? ra m?t trong nh?ng c?p này, và ch? có tên t?p tin đư?c lưu tr?.

  Chú ý Excel công nh?n hai thư m?c XLStart m?c đ?nh mà t? đó đ? t? đ?ng m? t?p tin trên kh?i đ?ng. Hai thư m?c là như sau:
  • Thư m?c XLStart trong thư m?c cài đ?t văn ph?ng, ch?ng h?n như C:\Program Files\Microsoft Office\Văn ph?ng thư m?c\XLStart
  • Thư m?c XLStart là trong h? sơ c?a ngư?i s? d?ng, ch?ng h?n như C:\Documents and Settings\tên ngư?i dùng\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart
  Thư m?c XLStart là trong h? sơ c?a ngư?i dùng là c?p XLStart s? đư?c lưu tr? như là m?t tài s?n cho liên k?t. N?u b?n s? d?ng XLStart thư m?c trong thư m?c cài đ?t văn ph?ng, thư m?c XLStart đó đ?i x? như b?t k? thư m?c khác trên đ?a c?ng.

  Các Văn ph?ng thư m?c Tên thay đ?i gi?a các phiên b?n c?a văn ph?ng. Ví d?, các Văn ph?ng thư m?c tên là văn ph?ng, Office10, Office11 ho?c Office12, tùy thu?c vào phiên b?n c?a văn ph?ng b?n đang ch?y. Thay đ?i tên c?p này gây ra liên k?t là b? h?ng n?u b?n di chuy?n sang máy tính đang ch?y m?t phiên b?n khác nhau c?a Excel so v?i phiên b?n trong đó liên k?t đư?c thành l?p.
Đó c?ng là quan tr?ng c?n lưu ? r?ng nh?ng g? xu?t hi?n trong công th?c thanh là không nh?t thi?t nh?ng g? đư?c lưu tr?. Ví d?, n?u ngu?n d? li?u t?p đóng c?a, b?n th?y m?t đư?ng d?n đ?y đ? đ?n t?p tin, m?c dù ch? có tên t?p tin có th? lưu tr?.

Thân nhân vs. tuy?t đ?i liên k?t

Liên k?t đ?n sách bài t?p bên ngoài đư?c t?o ra m?t cách tương đ?i m?i khi có th?. Đi?u này có ngh?a r?ng đư?ng d?n đ?y đ? trong ngu?n d? li?u t?p không ph?i là ghi l?i, nhưng thay vào đó là m?t ph?n c?a đư?ng d?n v? nó liên quan đ?n các liên k?t b?ng tính. V?i phương pháp này, b?n có th? di chuy?n các sách bài t?p mà không vi ph?m các liên k?t gi?a chúng. Các liên k?t v?n c?n nguyên v?n, tuy nhiên, ch? khi các sách bài t?p v?n c?n trong cùng m?t v? trí tương đ?i v?i nhau. Ví d?, n?u các liên k?t t?p tin là C:\Mydir\Linked.xls và ngu?n d? li?u t?p tin là C:\Mydir\Files\Source.xls, b?n có th? di chuy?n các t?p vào ? đ?a d mi?n là các ngu?n t?p tin v?n c?n n?m trong m?t thư m?c con đư?c g?i là "tác ph?m".

Liên k?t tương đ?i có th? gây ra v?n đ? n?u b?n di chuy?n các t?p tin đư?c liên k?t t?i máy tính khác nhau và ngu?n n?m ? m?t v? trí trung tâm.

Đư?c ánh x? ? đ?a vs. UNC

Khi m?t ngu?n d? li?u workbook đư?c liên k?t, liên k?t đư?c thi?t l?p d?a trên cách th?c b?ng tính đ? đư?c m? c?a. N?u b?ng tính đ? đư?c m? c?a trên m?t ? đ?a đư?c ánh x?, các liên k?t đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t ? đ?a đư?c ánh x?. Nh?ng v?n c?n liên k?t b?ng cách đó b?t k? c?a bao b?ng tính d? li?u m? ngu?n đư?c m? ra trong tương lai. N?u ngu?n d? li?u t?p tin đư?c m? ra b?i đư?ng d?n UNC, liên k?t không tr? l?i m?t ánh x? ? đ?a, ngay c? khi m?t ? đ?a k?t h?p có s?n. N?u b?n có c? hai UNC ánh x? ? đ?a liên k?t trong cùng m?t t?p tin và các t?p tin m? ngu?n đư?c m? t?i các cùng m?t lúc như t?p tin đích, ch? nh?ng k?t phù h?p v?i cách th?c các t?p tin đư?c m? c?a s? ph?n ?ng như siêu liên k?t. C? th?, n?u b?n m? t?p tin thông qua m?t đư?c ánh x? ? đ?a và thay đ?i các giá tr? trong các t?p tin ngu?n, ch? là các liên k?t t?o ra đ? các đư?c ánh x? ? đ?a s? c?p nh?t ngay l?p t?c.

Liên k?t hi?n th? trong Excel có th? xu?t hi?n m?t cách khác nhau tùy thu?c vào cách b?ng tính đ? m?. Liên k?t có th? xu?t hi?n đ? phù h?p v?i ho?c g?c UNC chia s? ho?c thư m?c g?c k? t? ? đ?a đư?c dùng đ? m? t?p tin.

K?ch b?n có th? gây ra liên k?t không làm vi?c như mong đ?i

Có r?t nhi?u hoàn c?nh trong đó liên k?t gi?a các t?p tin có th? đư?c vô t?nh làm đ? tr? đ?n các đ?a đi?m sai. Sau đây là hai trong s? các k?ch b?n ph? bi?n nh?t.

K?ch b?n 1:
 1. B?n ánh x? ? đ?a dư?i thư m?c g?c c?a m?t chia s?. Ví d?, b?n ánh x? ? đ?a z đ? \\Máy chủ\Chia sẻ\Folder1.
 2. B?n t?o liên k?t đ?n m?t workbook đư?c lưu tr? t?i v? trí đư?c ánh x? sau khi b?n m? t?p tin thông qua ? đ?a đó đư?c ánh x?.
 3. B?n m? t?p b?ng m?t đư?ng d?n UNC.
N?u b?n đóng t?p mà không lưu nó, các liên k?t s? không đư?c thay đ?i. Tuy nhiên, n?u b?n lưu t?p trư?c khi b?n đóng nó, b?n s? ti?t ki?m các liên k?t v?i đư?ng d?n hi?n t?i. Thư m?c gi?a g?c c?a ph?n và thư m?c đư?c ánh x? s? c?n l?i ra kh?i con đư?ng. Trong ví d? trên, các liên k?t s? thay đ?i đ? \\Máy chủ\Folder1. Nói cách khác, tên chia s? đư?c lo?i kh?i đư?ng d?n.

Tình huống 2:
 1. B?n ánh x? ? đ?a dư?i thư m?c g?c c?a m?t chia s?. Ví d?, b?n ánh x? ? đ?a z đ? \\Máy chủ\Chia sẻ\Folder1.
 2. B?n m? t?p b?ng m?t đư?ng d?n UNC ho?c m?t ? đ?a đư?c ánh x? ánh x? t?i m?t c?p khác dùng chung, ch?ng h?n như \\Máy chủ\Chia sẻ\Folder2.
N?u b?n đóng t?p mà không lưu nó, các liên k?t s? không đư?c thay đ?i. Tuy nhiên, n?u b?n lưu t?p trư?c khi b?n đóng nó, b?n s? ti?t ki?m các liên k?t v?i đư?ng d?n hi?n t?i. Thư m?c gi?a g?c c?a ph?n và thư m?c đư?c ánh x? s? c?n l?i ra kh?i con đư?ng. Trong ví d? trên, các liên k?t s? thay đ?i đ? \\Máy chủ\Folder1.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng g? s? x?y ra khi b?n C?p Nh?t m?t liên k?t trong m?t b?ng tính Excel, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
817038Khi b?n C?p Nh?t m?t liên k?t trong m?t b?ng tính Excel, liên k?t trong m?t b?ng tính th? hai C?p Nh?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 328440 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB328440 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:328440

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com