Tính năng AutoRun ho?c các tính năng phát t? đ?ng không ho?t đ?ng khi b?n chèn m?t đ?a CD-ROM vào ổ đĩa compact

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 330135 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows XP v?i Service Pack 3 (SP3). Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y tham kh?o web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n chèn m?t đ?a CD-ROM vào ổ đĩa compact, tính năng phát t? đ?ng AutoRun tính năng có th? không ho?t đ?ng ho?c có th? không có s?n. Tuy nhiên, ổ đĩa compact c?a b?n có th? làm vi?c m?t cách chính xác trong m?i cách khác.

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u đi?u ki?n sau là đúng:
 • M?t phiên b?n c?a Roxio d? dàng CD Creator là s?m hơn Phiên b?n 5.02d đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong máy tính c?a b?n.
 • Các tính năng phát t? đ?ng b? t?t các s? ki?m nh?p.
 • ổ đĩa CD-ROM s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n đ? l?i th?i.
 • Các H?n ch? quy?n truy c?p vào đ?a CD-ROM đ?a phương kí nh?p ngư?i dùng tùy ch?n b?o m?t đư?c b?t.
 • ổ đĩa compact s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n đ? l?i th?i.
 • Tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM không ph?i là không tương h?p v? sau v?i Windows XP.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các phương pháp đư?c di?n t? trong ph?n này theo th? t? mà trong đó chúng đư?c tr?nh bày cho đ?n khi v?n đ? đư?c gi?i quy?t.

B?n có th? t?m th?y nó d? dàng hơn đ? làm theo các bư?c n?u b?n in bài vi?t này l?n đ?u tiên.

Phương pháp 1: Xác đ?nh phiên b?n nào c?a d? dàng CD Creator đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, và sau đó b? cài đ?t chuyên bi?t nó

Lưu ? N?u d? dàng CD Creator chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, đi đ?n phương pháp 2.

D? dàng CD Creator Phiên b?n 5.02d và trư?c đó phiên b?n có th? gây ra xung đ?t v?i các tính năng AutoRun ho?c phát t? đ?ng. Đ? xác đ?nh phiên b?n nào c?a d? dàng CD Creator đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n và g? b? cài đ?t chuyên bi?t nó, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh phiên b?n nào c?a d? dàng CD creator đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u d? dàng CD Creator.
  2. Trên các Tr? giúp tr?nh đơn, ch?n V? d? dàng CD Creator đ? xem phiên b?n nào đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.
  N?u phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t là 5.02d ho?c trư?c đó, đi t?i bư?c 2 đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t nó. N?u phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t sau đó hơn so v?i phiên b?n 5.02d, đi đ?n phương pháp 2.
 2. G? cài đ?t chuyên bi?t d? dàng CD Creator s? d?ng tính năng Add or Remove Programs. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i ki?m soát appwiz.cpl trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. C?a s? Add or Remove Programs s? đư?c hi?n th?.
  3. Ch?n Roxio d? dàng CD Creator t? danh sách các chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó b?m vào Lo?i b?.
  4. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh.
 3. Ki?m tra đ? xác đ?nh li?u các v?n đ? đư?c gi?i quy?t.
N?u phương pháp này gi?i quy?t các v?n đ?, b?n đ? k?t thúc.

N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ?, đi đ?n phương pháp 2.

Phương pháp 2: Đ?m b?o r?ng phát t? đ?ng đư?c b?t

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Các tính năng phát t? đ?ng không th? đư?c b?t lên. Đ? b?t phát t? đ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom
 4. Nh?p đúp vào Autorun và nh?n th?y cho dù m?t s? không ho?c m?t đư?c trưng bày t?i các D? li?u giá tr? h?p.
  • N?u giá tr? cho Autorun1, đi t?i bư?c 5.
  • N?u giá tr? cho Autorun0, b?m chu?t ph?i vào Autorun, và sau đó nh?p vào S?a đ?i. Trong h?p Value data, g? 1, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khoá con sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 6. Nh?p đúp vào NoDriveTypeAutoRun đ? xem giá tr? c?a nó. N?u giá tr? là 0xb5, tính năng AutoRun cho đ?a CD-ROM b? t?t. Đ? b?t tính năng AutoRun, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t ph?i vào NoDriveTypeAutoRun.
  2. B?m chu?t S?a đ?i.
  3. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 91.
  4. Ch?n H? th?p l?c phân, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
Ki?m tra đ? xác đ?nh li?u các v?n đ? đư?c gi?i quy?t. N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, b?n đ? k?t thúc.

N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, h?y vào phương pháp 3.

Phương pháp 3: H?y ch?c ch?n đ?a CD-ROM này ch? có s?n cho ngư?i s? d?ng đ? kí nh?p đ?a phương

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Các H?n ch? quy?n truy c?p vào đ?a CD-ROM đ?a phương kí nh?p ngư?i dùng ch? tùy ch?n có th? đư?c t?t. Đ? b?t tùy ch?n này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\Winlogon
 4. Trong Ngăn dẫn hướng, theo D? li?u, n?u giá tr? cho allocatecdroms là 0, h?y chuy?n sang bư?c 5.
 5. Trong Ngăn dẫn hướng, theo D? li?u, n?u giá tr? cho allocatecdroms 1, b?m chu?t ph?i vào allocatecdroms, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 6. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 0, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
 8. Ki?m tra đ? xác đ?nh li?u các v?n đ? đư?c gi?i quy?t.
N?u phương pháp này gi?i quy?t các v?n đ?, b?n đ? k?t thúc.

N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ?, đi đ?n phương pháp 4.

Phương pháp 4: H?y ch?c ch?n r?ng các tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM là hi?n t?i

N?u tr?nh đi?u khi?n cho ổ đĩa compact không ph?i là hi?n t?i, tính năng phát t? đ?ng không th? làm vi?c. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào Máy tính c?a tôi, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. Trên các Ph?n c?ng tab, b?m vào Qu?n l? thi?t b?.
 3. Trong Device Manager, m? r?ng Đ?a DVD/CD-ROM. ổ đĩa, và sau đó B?m chu?t ph?i vào ổ đĩa compact mà b?n mu?n C?p Nh?t.
 4. B?m chu?t C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n đ? kh?i đ?ng thu?t s? C?p nh?t ph?n c?ng, và sau đó làm theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho các ổ đĩa compact.
 5. Ki?m tra đ? xác đ?nh li?u các v?n đ? đư?c gi?i quy?t.
N?u phương pháp này gi?i quy?t các v?n đ?, b?n đ? k?t thúc.

N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ?, đi đ?n phương pháp 5.

Cách 5: H?y ch?c ch?n r?ng ổ đĩa compact là tương h?p v? sau v?i Windows XP

N?u ổ đĩa compact là không tương h?p v? sau v?i Windows XP, thay th? các ổ đĩa compact v?i m?t mô h?nh tương h?p v? sau. N?u ổ đĩa tương h?p v? sau và các phương pháp trong bài vi?t này không giúp b?n, h?y vào ph?n "Bư?c ti?p theo".

Thông tin thêm

Cho đ? bi?t thêm thông tin v? m?t ch? đ? liên quan, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314855Đ?a CD-ROM không th? ch?y t? đ?ng trong Windows XP
Các s?n ph?m bên th? ba r?ng đi?u này th?o lu?n v? bài vi?t đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? các hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

BƯ?C TI?P THEO

N?u nh?ng phương pháp này không giúp b?n, b?n có th? yêu c?u m?t ai đó b?n bi?t đ? đư?c giúp đ?, ho?c b?n c?ng có th? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m ra gi?i pháp khác. M?t s? b?n ghi d?ch v? web site b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng cung c?p bao g?m:
 • tra c?u cơ s? ki?n th?c: tra c?u h? tr? k? thu?t thông tin và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? n?i b?t.
 • Các tùy ch?n h? tr? khác: S? d?ng các web site đ? đ?t m?t câu h?i, liên l?c b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c có v?n đ?, b?n có th? mu?n liên h? v?i h? tr?:
http://support.Microsoft.com/contactus

Thu?c tính

ID c?a bài: 330135 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbregistry kbenv kb3rdparty kbprb kbmt KB330135 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 330135

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com