Article ID: 330182 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

אחרי שדרוג המחשב ל-Windows XP, ייתכן שתתקבל הודעת שגיאת העצירה הבאה:
STOP: 0x0000007E ?(0xC0000005, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)?
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
הערה ארבעת הפרמטרים בהודעת שגיאה זו עשויים להשתנות בהתאם לגורם לשגיאת העצירה.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש אם הליך משנה של המערכת מייצר מצב חריג שהמטפל בשגיאות לא תפס. הודעת שגיאה מופיעה כאשר אחד או יותר מהתנאים הבאים מתקיימים:
 • אם בעיה זו מתרחשת אחרי הפעלה מחדש בפעם הראשונה במהלך ההתקנה של Windows, או אחרי שתוכנית ההתקנה השלימה את פעולתה, ייתכן שלמחשב אין די שטח דיסק קשיח כדי להפעיל את Windows.
 • אם בעיה זו מתרחשת אחרי ההפעלה-מחדש הראשונה במהלך ההתקנה של Windows, או אחרי שההתקנה הסתיימה, ייתכן שה-BIOS של המחשב לא תואם ל-Windows.
 • מנהלי ההתקן של מתאמי הווידיאו לא תואמים.
 • מנהל התקן או שירות מערכת פגום.
 • אם הבעיה קשורה לקובץ ה-Win32k.sys, ייתכן שהיא נגרמה על ידי תוכנית שליטה מרחוק של ספק חיצוני.

פתרון הבעיה

היכן להתחיל

השתמש בכלי 'דיווח שגיאות של Windows'

לחץ על שלח דוח שגיאות כאשר תתבקש לשלוח את דוח השגיאות אל Microsoft.
 • אם תיקון או דרך לעקיפת הבעיה זמינים, לחץ על מידע נוסף לאחר שתשלח את דוח השגיאות אל Microsoft. פעולה זו תסייע לך להשיג את התיקון או מידע המתאר כיצד לעקוף את הבעיה
 • אם לא קיים תיקון זמין או דרך אפשרית לעקיפת הבעיה, באפשרותך להשתמש בסעיף 'פתרון בעיות מתקדם' כדי לנסות לפתור בעיה זו. אם אינך חש בנוח עם שיטות מתקדמות לפתרון בעיות, מומלץ לבקש ממישהו עזרה או לפנות למחלקת התמיכה. לקבלת פרטים נוספים על אופן הפנייה למחלקת התמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://support.microsoft.com/contactus/?

פתרון בעיות מתקדם

כדי לפתור את הבעיה, השתמש בשיטות הבאות.

שיטה 1: ודא שיש לך די שטח פנוי בדיסק הקשיח

ודא שיש לך די שטח פנוי בדיסק הקשיח. עבור בעיות במהלך התקנת Windows הקשורות למחסור בשטח זמין בדיסק הקשיח, עליך לפנות שטח בדיסק הקשיח. מחק את כל הקבצים הזמניים הלא נחוצים, קבצי מטמון של האינטרנט, קבצי גיבוי של תוכניות וקבצי chk שמכילים קטעי קובץ מסריקות דיסק. כמו כן ניתן להשתמש בדיסק קשיח אחר עם שטח פנוי גדול יותר עבור ההתקנה.

שיטה 2: עדכן את ה- BIOS של המחשב

ודא כי מהדורת ה- BIOS של המחשב מעודכנת. פנה ליצרן המחשב כדי להשיג את עדכון BIOS האחרון עבור המחשב. ייתכן שיהיה עליך להפוך זמנית את אפשרויות זיכרון BIOS כמו אחסון במטמון או הוספת צל ללא זמינות.

לקבלת פרטים כיצד לפנות ליצרן המחשב, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שיטה 3: השבת או עדכן מנהלי התקנים

עיין ברשימת תאימות החומרה (HCL) של Microsoft כדי לברר אם התקני PCI שבמחשב תואמים ל-Windows XP. לקבלת מידע נוסף אודות רשימת תאימות החומרה, בקר באתר האינטרנט הבא של Micorsoft:?
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx

עדכן את מנהלי ההתקן של מתאמי הווידיאו לגירסאות העדכניות. אם מנהל התקן מופיע בשמו בהודעת שגיאת העצירה, הפוך את מנהל ההתקן הזה ללא זמין או הסר אותו. הפוך את כל מנהלי ההתקן או השירותים שהוספת לאחרונה ללא-זמינים, או הסר אותם. אם השגיאה מתרחשת במהלך רצף אתחול ומחיצת המערכת משתמשת במערכת קובצי NTFS, ייתכן שתוכל להשתמש במצב בטוח כדי לשנות את שמו של מנהל ההתקן הפגום או למחוק אותו. אם נעשה שימוש במנהל ההתקן כחלק מתהליך אתחול המערכת במצב בטוח, עליך להפעיל את המחשב באמצעות מסוף השחזור כדי להשתמש בקובץ זה. לקבלת מידע נוסף אודות מנהלי התקנים של מתאם מסך מצב בטוח, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
292460 כיצד לפתור בעיות במנהל ההתקן של מתאם המסך במצב בטוח ב- Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם הבעיה קשורה לקובץ ה-Win32k.sys, ייתכן שהיא נגרמה על ידי תוכנית שליטה מרחוק של ספק חיצוני. על מנת להסיר את השירות, השתמש במסוף השחזור כדי להפעיל את המחשב ולאחר מכן מחק את קובץ שירות המערכת המצוין.

שיטה 4: הסר מנהלי התקנים לא חתומים

אם אין אפשרות להפעיל את Windows במצב בטוח, הסר את כל מנהלי ההתקנים שאין להם חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן הביצוע, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
316434 כיצד לבצע פתרון בעיות מתקדם באמצעות אתחול נקי עבור Windows XP

שיטה 5: הסר את כל מנהלי ההתקנים של צד שלישי

במקרים נדירים, ייתכן שלא תוכל לברר איזה מנהל התקן של צד שלישי גורם לשגיאה. כדי לפתור בעיה זו, העבר את כל הקבצים של מנהלי ההתקן של ספקים חיצוניים מהתיקייה Windows\System32\Drivers למיקום אחר. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. השתמש במסוף השחזור כדי להפעיל את המחשב, או הפעל את המחשב מהתקנה אחרת של Windows אם ביצעת התקנה מקבילה של Windows.
 2. העבר את כל הקבצים מהתיקייה Windows\System32\Drivers שתאריך היצירה שלהם עבור Windows XP אינו 13 באוגוסט 2001. אם המחשב מסתמך על מנהל התקן של בקר מסוג IDE או SCSI של ספק חיצוני כדי לפעול כהלכה, עליך לזהות קבצים אלה של מנהל ההתקן ולאחר מכן להשאיר אותם בתיקייה Windows\System32\Drivers.
 3. הפעל מחדש את המחשב.
 4. המשך בתוכנית ההתקנה של Windows.
לקבלת מידע נוסף אודות הדרך להשבתת שירות שמונע את הפעלת Windows, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
310602 כיצד להפוך שירות או התקן שמונע את הפעלת Windows ללא זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

אם מתקיימים התנאים הבאים, ייתכן שמדובר בבעיית חוסר תאימות של חומרה עם Windows XP, כיוון שכל מנהלי ההתקן המותקנים הם מנהלי התקן של Windows XP:
 • מתקבלת שגיאת STOP 0x7E כאשר מפעילים לראשונה את המחשב.
 • מתקבלת שגיאת STOP 0x7E אחרי שמפעילים את תוכנית ההתקנה.
 • לא התקנת מנהלי התקן כלשהם של ספקים חיצוניים במהלך ההתקנה של Windows.
אולם אם מתקבלת שגיאת STOP 0x7E אחרי שמשדרגים מ-Windows 2000 Professional, או אם הוספת לאחרונה חומרה חדשה, ייתכן שהבעיה נובעת ממנהל התקן לא תואם או מחומרה לא תואמת.

אם אתה עדיין נתקל בבעיות דומות לזו המתוארת במאמר זה, ייתכן שזוהי בעיה שונה מהבעיה המתוארת במאמר זה. להלן רשימה של מאמרים העוסקים בבעיות דומות, שבהם תוכל לעיין כדי לנסות לטפל בבעיה:
315222 תיאור האפשרויות במסגרת אתחול במצב בטוח ב-Windows XP
314058 תיאור 'מסוף השחזור' של מערכת Windows XP
308041 משאבים לפתרון בעיות הפעלה במערכת Windows XP
לקבלת פרטים נוספים על פעולות נוספות לפתרון בעיות שניתן לבצע, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314063 פתרון בעיות של שגיאת Stop 0x0000000A ב-Windows XP
אם מאמרים אלה לא עזרו לך לפתור את הבעיה או אם אתה נתקל במאפייני בעיה שונים מאלה המתוארים במאמר זה, חפש מידע נוסף במאגר הידע Microsoft Knowledge Base. כדי לחפש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://support.microsoft.com/?ln=he
לאחר מכן הקלד את טקסט הודעת השגיאה שקיבלת, או הקלד תיאור של הבעיה בשדה 'חיפוש תמיכה (KB)'.

מאפיינים

Article ID: 330182 - Last Review: יום רביעי 12 מרץ 2008 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbresolve kbenv kberrmsg kbprb KB330182

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com