Identifikator ?lanka: 330184 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada pokrenete ra?unar po?to nadogradite Microsoft Windows XP, mo?ete dobiti slede?e poruke o gre?kama:
Neva?e?a datoteka Boot.ini
Windows nije mogao da se pokrene jer slede?a datoteka nedostaje ili je o?te?ena:

Windows\System32\Hal.dll

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako datoteka Boot.ini nedostaje, o?te?ena je ili sadr?i neispravne stavke.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, pokrenite ra?unar sa Windows XP CD-a, pokrenite alatku ?Recovery Console?, a zatim iskoristite alatku Bootcfg.exe da biste ponovo kreirali datoteku Boot.ini. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Konfiguri?ite ra?unar da se pokrene sa CD-ROM ili DVD-ROM jedinice. Za informacije o tome kako da to uradite pogledajte dokumentaciju ra?unara ili se obratite proizvo?a?u ra?unara.
 2. Ubacite Windows XP CD-ROM u CD-ROM ili DVD-ROM jedinicu i zatim ponovo pokrenite ra?unar.
 3. Kada dobijete poruku ?Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli ra?unar sa CD-a?, pritisnite neki taster da biste pokrenuli ra?unar sa Windows XP CD-ROM-a.
 4. Kada dobijete poruku ?Dobrodo?li u instalaciju?, pritisnite taster R da biste pokrenuli alatku ?Recovery Console?.
 5. Ako imate ra?unar sa dva operativna sistema ili vi?e njih, izaberite instalaciju koju ?elite da koristite iz alatke ?Recovery Console?.
 6. Kada se to od vas zatra?i, otkucajte lozinku administratora i zatim pritisnite taster ENTER.
 7. Na komandnoj liniji otkucajte bootcfg /list, a zatim pritisnite taster ENTER. Stavke u trenutnoj datoteci Boot.ini pojavi?e se na ekranu.
 8. Na komandnoj liniji otkucajte bootcfg /rebuild, a zatim pritisnite taster ENTER. Ova komanda skenira ?vrsti disk ra?unara u potrazi za Windows XP, Microsoft Windows 2000 ili Microsoft Windows NT instalacijama i zatim prikazuje rezultate. Sledite uputstva na ekranu da biste dodali Windows instalacije u datoteku Boot.ini. Na primer, sledite ove korake da biste dodali Windows XP instalaciju u datoteku Boot.ini:
  1. Kada dobijete poruku koja je sli?na slede?oj poruci, pritisnite taster Y:
   Ukupni broj identifikovanih instalacija operativnog sistema Windows: 1

   [1] C:\Windows
   ?elite li da dodate instalaciju listi za pokretanje? (Da/ne/sve)
  2. Dobi?ete poruku koja je sli?na slede?oj poruci:
   Unesite identifikator za u?itavanje
   Ovo je ime operativnog sistema. Kada dobijete ovu poruku, otkucajte ime svog operativnog sistema i zatim pritisnite taster ENTER. To je ili Microsoft Windows XP Professional ili Microsoft Windows XP Home Edition.
  3. Dobi?ete poruku koja je sli?na slede?oj:
   Unesite opcije za u?itavanje OS-a
   Kada dobijete ovu poruku, otkucajte /fastdetect i zatim pritisnite taster ENTER.

   Napomena Uputstva na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od konfiguracije va?eg ra?unara.
 9. Otkucajte exit i zatim pritisnite taster ENTER da biste napustili alatku ?Recovery Console?. Ra?unar ?e se ponovo pokrenuti i pojavi?e se a?urirana lista pokretanja kada dobijete poruku ?Izaberite operativni sistem za pokretanje?.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o alatki Bootcfg.exe kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
291980 Diskusija o komandi Bootcfg i njenoj upotrebi (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za dodatne informacije o alatki ?Recovery Console? kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
289022 Ure?ivanje datoteke Boot.ini u operativnom sistemu Windows XP (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
307654 Kako da instalirate i koristite alatku ?Recovery Console? (Konzola za oporavak) u operativnom sistemu Windows XP
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 330184 - Poslednji pregled: 10. jun 2013. - Revizija: 1.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kberrmsg kbprb KB330184

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com