Atlikti ?var? paleisties nustatyti ar fono programos trukdo j?s? ?aidim? ar program?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 331796 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip paleisti savo kompiuter? naudodami eil?ra?tis paleisties programas ir tvarkykles, kad galima nustatyti, ar fono programa trukdo j?s? ?aidim? ar program?. ?ios r??ies paleisties yra ?inomas kaip "?vari? ?krov?." ?iame straipsnyje taip pat pateikiama informacija, kuri? galite naudoti o ?alinti program? ar tarnyb? konflikt?.

Kada jums prad?ti Windows naudojant ?prast? paleisties, kelet? taikom?j? program? ir paslaug? prad?ti automati?kai, ir tada paleisti fone. ?ios programos apima pagrindinio sistemos proces?, antivirusin? programin? ?ranga, sistemos naudingumas programas ir programin? ?rang?, kurios buvo anks?iau ?diegta. ?i? taikom?j? program? ir paslaug? gali sukelti trikd¾ius oro kai ?diegti arba paleisti program?, pvz., Microsoft Flight Simulator X ar gatves & keliones 2010.

?is straipsnis skirtas pradedantiesiems, pa?engusiems kompiuterio vartotojams.

Jums gali b?ti papras?iau atlikti nurodytus veiksmus, pirma atsispausdinus ?? straipsn?.

Sprendimas

B?tinosios s?lygos

Patikrinkite ?iuos reikalavimus prie? jums laikytis tam tikr? metod? ?iame straipsnyje.
 • J?s turite b?ti ??j? administratoriaus teis?mis arba kaip administratori? grup?s atlikti ?iame straipsnyje apra?ytus metodus. Jei tai yra j?s? asmeninio kompiuterio, j?s tikriausiai jau ??j? administratoriaus abonentu. Jei kompiuteryje, kuriame yra tinklo darbe, jums gali tekti pra?yti sistemos administratoriaus pagalbos. ?sitikinti, kad ??jote ? sistem? Windows naudodami vartotojo abonement?, yra kompiuterio administratorius, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://support.Microsoft.com/GP/admin
 • Turite ?inoti, kuri? Windows versij? kompiuteryje veikia. Nor?dami nustatyti Windows, kad j?s naudojate versij?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://support.Microsoft.com/GP/admin

Dalyk?, kad jums reikia ?inoti prie? jums atlikti ?var? paleisties

 • Kai kurios paslaugos gali laikinai prarasti funkcines galimybes kai atliekate ?var? paleisties. Atkuriant parametrus, bus atkurta funkcionalum?. Ta?iau, pradin? klaidos prane?im? arba elgesys gali gr??ti.
 • Tur?kite omenyje, kad jei kompiuteris yra prijungtas prie tinklo, tinklo strategijos parametrai gali neleisti baigti ?variu paleidimu i? naujo tvarka. Jums gali tekti susisiekti su sistemos administratoriumi d?l pagalbos jei negalite atlikti ?var? paleisties.

Kaip atlikti ?vari? paleisties

1 ?ingsnis: Prad?ti sistemos konfig?ravimo priemon?

Spustel?kite Prad?ti
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Mygtuk? prad?ti
, tipomsconfig ? ? Prad?ti paie?k? d???, ir tada paspauskite ENTER.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Vartotojo abonemento valdymo teises
Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.

2 Veiksmas: Konfig?ruoti Atrankin?s paleisties parinktys

 1. ? ? Sistemos konfig?ravimo priemon? dialogo langas, spustel?kiteAtrankin? paleistis d?l to Bendrosios TAB.
 2. Spustel?kite i?valyti ? ?kelti paleisties elementus ?ym?s langel?.
  Pastaba ? Naudoti originalus Boot.ini ?ym?s langelis neaktyvuotas.
 3. Spustel?kite, Paslaugos TAB.
 4. Paspauskite, jei norite pasirinkti,Sl?pti visus Microsoft paslaug? ?ym?s langel?.
 5. Spustel?kiteI?jungti visk?, tada spustel?kite gerai.
 6. Kai b?site paraginti, spustel?kite I? naujo.

3 Veiksmas: Nustatyti, ar problema i?spr?sta

 • Po to, kai kompiuteris paleid?iamas, pabandyti prad?ti nukent?jo ?aidimas ar programa tur?t? nustatyti, ar problema yra i?spr?sta.
 • Jei problema nesikartoja, paleid? kompiuter? i? naujo, kurio vyksta d?l fono programai arba tarnybai. Tokiu atveju ie?kokite "Nustatyti, kas sukelia problem?" skyriuje.
 • Jei problema kartosis po to, kai atliekate ?var? paleisties, kurio n?ra pasitaiko d?l fono programai arba tarnybai. ?iuo atveju, ?iame straipsnyje nerandate savo problemos sprendimo. "Kaip gr??inti Windows ? ?prast? paleisties re?imu" ?r kuri sugr??ins kompiuter? ? pradin? paleisties re?imu. Tada, eikite ? skilt? "Ir tolesni veiksmai", d?l kit? i?tekli?, kurie gali pad?ti jums i?spr?sti ?i? problem?.

Nustatyti, kas sukelia problem?

1 ?ingsnis: Prad?ti sistemos konfig?ravimo priemon?

Spustel?kite Prad?ti
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Mygtuk? prad?ti
, tipomsconfig ? ? Prad?ti paie?k? d???, ir tada paspauskite ENTER.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Vartotojo abonemento valdymo teises
Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.

?ingsnis 2: ?jungti pus? paslaug? elementus

 1. Spustel?kite, Paslaugos skirtuk?, o tada spustel?kite pasirinkti ir Sl?pti visus Microsoft paslaug? ?ym?s langel?.
 2. Spustel?kite, jei norite pa?ym?kite pus? ?ym?s langeli?, kad Paslaugos s?ra?as.
 3. Spustel?kite gerai.
 4. Kai b?site paraginti, spustel?kite I? naujo.

3 Veiksmas: Nustatyti, ar problema i?spr?sta

 • Jei problema nei?sisprend? paleidus kompiuter?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Pakartoti ?ingsnis 1 ir 2 etapo i?skyrus tai, kad, 2 veiksme, spustel?kite i?valyti pus? ?ym?s langeli?, kad Paslaugos i? prad?i? pasirinkt? s?ra??.
  2. Jei problema nei?sisprend? kit? i? naujo paleidus kompiuter?, spustel?dami i?valykite pus? likusi? ?ym?s langeli?, v?l kol viena paslauga veikia kai atsiras problem?.
  3. Jei problema nesikartoja po restart, pakeisti pasirinkt? ?ym?s langelius. Kartokite ?? proces? tol, kol j?s galite izoliuoti viena paslauga, kuri veikia kai i?kyla ?i problema.
 • Jei problema nesikartoja paleidus kompiuter?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Pakartokite Step 1 ir Step 2 i?skyrus tai, kad, atliekant 2 ?ingsn?, spustel?dami pa?ym?kite pus? ?ym?s langeli?, i?valytas.
  2. Jei problema vis dar nepasitaiko kit? i? naujo paleidus kompiuter?, spustel?dami pa?ym?kite pus? i?valytas ?ym?s langeli?, dar kart?. Kartokite ?? proces? tol, kol pasirinksite visus ?ym?s langelius ir problema vis dar nevyksta.
  3. Jei problema atsiranda po restart, spustel?kite i?valyti pus? ?ym?s langeli?, kur? pasirinkote paskutin? kart?. Kartokite ?? proces? tol, kol j?s galite izoliuoti viena paslauga, kuri veikia kai i?kyla ?i problema.
Jei j?s galite izoliuoti viena paslauga, kuri yra pasirinkta problema atsiranda, kad paslauga yra ta, kuri sukelia problem?. Jei jums negalima izoliuoti bet paslauga, tokiu b?du, paleisties elemento gali b?ti sukelia problem?.

Jei nustatote, kad paslauga sukelia problem?, eikite ? 5 ir 6. Jei nustatote, kad aptarnavimas sukelia problem?, eiti prie 4 ?ingsnio.

4 ?ingsnis: ?galinti pus? paleisties element?

 1. Prad?ti sistemos konfig?ravimo priemon?. Nor?dami tai padaryti, ?r. 1 veiksme.
 2. Spustel?kite, Paleisties skirtuk?, ir tada spustel?dami pa?ym?kite pus? ?ym?s langeli?, kad Paleisties s?ra?as.
 3. Spustel?kite gerai.
 4. Kai b?site paraginti, spustel?kite I? naujo.

5 Veiksmas: Nustatyti, ar problema i?spr?sta

Kai tik baigsite atlikdami 4 veiksm?, spustel?kite i?valyti, Sl?pti visus Microsoft paslaug? ?ym?s langel?. Tada pakartokite veiksmus per 3 ?ingsnyje, i?skyrus tai, kad jums dabar dirba su Paleisties s?ra??, o ne kitaip, Paslaugos s?ra?as.

6 ?ingsnis: I?spr?sti problem?

Kai apibr???te paleisties prek? arba paslauga, kuri sukelia problem?, kreipkit?s ? programos gamintoj? nustatyti ar problema gali b?ti i?spr?sta. Arba paleisti System Configuration Utility, ir tada spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? problema prek?s.

Kaip gr??inti Windows ? ?prast? paleisties re?imu

Jei problema kyla, kai kompiuteris yra ?varus paleisties re?imu, tada trukd?i? ne sukelia fone programa. ?iuo atveju, sugr??ins kompiuter? ? ?prast? paleisties re?imu. ?prastin? paleistis re?imas paleid?ia sistem? Windows ?prastiniu b?du i? pakrovimo ?rengini? tvarkykles bei tarnybas.

Taip pat galite gr??inti Windows ? ?prastin? paleistis re?im? Jei turite problem? per visas trik?i? ?alinimo proced?ras, apra?ytus ?iame straipsnyje, ir jei norite gr??inti pradinius parametrus paslaugos.

Pastabos
 • Jei izoliuoti ir ne?galiesiems trukdan?i? program? arba tarnyb?, gr??inti kompiuter? ? ?prastin? paleistis b?das leis ta programa arba tarnyba. Be to, pradin? klaidos prane?im? arba elges? ?vyks dar kart?.
 • J?s neturite kuri sugr??ins kompiuter? ? ?prastin? paleistis re?im? jei j? pavadinote "Nustatyti, kas sukelia problem?" skyriuje. Tai yra tod?l, kad tikriausiai jau visas paslaugas atliekant proced?ras ?iame skyriuje ?galinote.
Kuri sugr??ins kompiuter? ? ?prast? paleisties re?imu, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtuk? prad?ti
  ? ? Prad?ti paie?k? langel?.
 2. Tipomsconfig, ir tada paspauskite ENTER.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo teises
  Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
 3. D?l to Bendrosios skirtuk?, spustel?kite ?prastin? paleistis - ?kelti vis? ?rengini? tvarkykles bei tarnybas, tada spustel?kite gerai.
 4. Kai b?site paraginti, spustel?kite I? naujo.
Jei metodus ?iame straipsnyje n?ra i?spr?sti ?i? problem?, eikite ? skilt? "Ir tolesni veiksmai", d?l kit? i?tekli?, kurie gali pad?ti jums.

Tolesni ?ingsniai

Jei jums reikia daugiau pagalbos, apsilankykite Microsoft klient? palaikymo paslaugos ?iniatinklio svetain?je rasti kit? sprendim?. ?ioje interneto svetain?je teikia ?ias paslaugas:

Savyb?s

Straipsnio ID: 331796 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Age of Empires II ?aidimai: The Conqueror's Expansion
 • Microsoft Age of Empires II Gold Edition
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • ?aidimai Microsoft Age of Mythology
 • Microsoft Age of Mythology Gold
 • Microsoft Age of Mythology: The Titans
 • Microsoft Autoroute 2007
 • Microsoft Bicycle Board Games 1.5 ?aidimai
 • Microsoft Bicycle Card Games 1.0
 • ?aidim? rinkinys Microsoft Bicycle Casino Games 1.5
 • ?aidimas Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle, skirtas Europe
 • ?aidimas Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater ?aidimas
 • ?aidimas Microsoft Combat Flight Simulator
 • ?aidimas Microsoft Crimson Skies
 • Microsoft Digital Image Standard 2006
 • Microsoft Digital Image Suite 2006 Trial Edition
 • Microsoft Digital Image Suite 2006
 • ?aidimas Microsoft Dungeon Siege
 • Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna
 • Microsoft Dungeon Siege 2.0
 • Microsoft Encarta Premium 2007
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • ?aidimas Microsoft Flight Simulator 2004 Century of Flight
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2000 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2000 Professional Edition
 • Microsoft Freelancer ?aidimai
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo PC 1.0 ?aidimas
 • Microsoft Impossible Creatures ?aidimas
 • Microsoft Links 2001 Standard Edition
 • ?aidimas Microsoft Links 2003
 • Microsoft Links 2003 Championship Edition
 • Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition
 • ?aidimas Microsoft MechCommander 2
 • ?aidimas Microsoft MechWarrior 4: Black Knight
 • ?aidimas Microsoft MechWarrior 4: ?aidimas Mercenaries
 • ?aidimas Microsoft MechWarrior 4: Vengeance
 • ?aidimas Microsoft Midtown Madness
 • ?aidimas Microsoft RalliSport Challenge PC
 • Microsoft Rise of Nations ?aidimai
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends
 • Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Streets & Trips 2008
 • Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time
 • Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2007
 • Microsoft Streets & Trips 2007 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2006
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2007
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • ?aidimas Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection
 • Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0
 • Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania ?aidimas
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Encarta Premium 2009
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2009
 • Microsoft Fable III for PC
Rakta?od?iai: 
dftsdahomeportal kbresolve kbexpertiseinter kbnomt kbceip kbsetup kbarttypeshowme kbhowto kbinfo kbmt KB331796 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 331796

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com