Straipsnio ID: 810869 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Problem? spr?sti automati?kai

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50210
Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? pataisym? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Pastaba
Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.
Kiti veiksmai
Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io straipsnio jums nebereikia. Jei problemos nepavyko i?spr?sti, galite pabandyti atlikti veiksmus, kurie pateikiami skyriuje Laikinasis sprendimas.

Problemos apra?ymas

?Windows Vista? arba ?Windows XP? darbalaukyje nerodoma ?iuk?lin?. Tod?l negalite naudotis ?iuk?line ir, pavyzd?iui, atkurti panaikint? fail?. ?iame straipsnyje paai?kinta, kaip padaryti, kad ?iuk?lin? v?l b?t? rodoma.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? sistemoje ?Windows Vista?, atlikite tokius veiksmus:

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Spustel?kite I?vaizda ir personalizavimas, Personalizavimas, tada spustel?kite Keisti darbalaukio piktogramas.
 3. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? ?iuk?lin?, tada spustel?kite Gerai.
Kiti veiksmai
Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io straipsnio jums nebereikia. Jei problemos nepavyko i?spr?sti, galite pabandyti atlikti veiksmus, kurie pateikiami skyriuje ?Sprendimas?.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? sistemoje ?Windows XP?, pasinaudokite vienu i? toliau pateikiam? b?d?:

1 b?das: naudodami program?, kuri pa?alino ?iuk?lin?, atkurkite j?


Pastaba Jei pasl?pdami ?iuk?lin? naudojote program? ?TweakUI?, nor?dami atkurti ?iuk?lin? darbalaukyje atlikite toliau pateikiamus veiksmus. Jei nenaudojote programos ?TweakUI?, per?i?r?kite 2 arba 3 b?dus.

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Jei naudojat?s standartiniu ?Windows XP? meniu Prad?ti
  1. Raskite ?? registro rakt?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
  2. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite toliau pateikiam? DWORD registro reik?m?, tada spustel?kite Keisti:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 0, tada spustel?kite Gerai. (Priemon? ?TweakUI? ?i? reik?m? nustato ? 1, kad ?iuk?lin?s piktograma b?t? pasl?pta.)
  Jei naudojat?s klasikiniu ?Windows XP? meniu Prad?ti
  1. Raskite ?? registro rakt?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu
  2. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite toliau pateikiam? DWORD registro reik?m?, tada spustel?kite Keisti:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 0, tada spustel?kite Gerai. (Priemon? ?TweakUI? ?i? reik?m? nustato ? 1, kad ?iuk?lin?s piktograma b?t? pasl?pta.)
 3. Spustel?kite I?eiti, kad i?eitum?te i? registro rengykl?s.
Kiti veiksmai
 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io straipsnio jums nebereikia. Jei problemos nepavyko i?spr?sti, galite pabandyti atlikti veiksmus, kurie pateikiami skyriuje ?Sprendimas?.

2 b?das: kad b?t? atkurta ?iuk?lin?, redaguokite registr?


Pastaba Jei ?iuk?linei darbalaukyje sistemos administratorius naudojo grup?s strategijos parametr? (arba ?Visos piktogramos?), per?i?r?kite 3 b?d?.

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?

Nor?dami redaguoti registr? ir nustatyti, kad ?iuk?lin?s piktograma v?l b?t? rodoma darbalaukyje, atlikite tokius veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Raskite ?? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite registro rakt?, kur? suradote atlikdami 3 veiksm?, perkelkite ?ymikl? ant Naujas, tada spustel?kite Raktas.
 5. ?veskite {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}, tada paspauskite ENTER.
 6. Spustel?kite nauj? rakt? {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}, kur? suk?r?te atlikdami 5 veiksm?.
 7. De?iniojoje srityje dukart spustel?kite ?ra?? (Numatytasis).
 8. Dialogo lange Redaguoti eilut? ?veskite Recycle Bin ? lauk? Reik?m?s duomenys, tada spustel?kite Gerai.
 9. U?darykite registro rengykl?.
Kiti veiksmai
Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io straipsnio jums nebereikia. Jei problemos nepavyko i?spr?sti, galite pabandyti atlikti veiksmus, kurie pateikiami skyriuje ?Sprendimas?.

3 b?das: kad atkurtum?te ?iuk?lin?, naudokite grup?s strategijos objekto redagavimo priemon?

Jei ?iuk?linei arba ?Visoms piktogramos? darbalaukyje pasl?pti sistemos administratorius naudojo grup?s strategij?, norint atkurti ?iuk?lin?s piktogram? gali tekti kreiptis ? sistemos administratori?. Sistemos administratorius gali naudoti grup?s strategijos objekto redagavimo priemon? (GPEDIT.msc) arba rankiniu b?du pa?alinti ?iuk?lin?s registro informacij? (kuri buvo sukurta naudojant grup?s strategijos objekto redagavimo priemon?) ir atkurti ?iuk?lin?s piktogram? darbalaukyje.

Pastaba Toliau pateikiami veiksmai tinka tik sistemai ?Windows XP Professional?. Jei naudojat?s kita ? ne ?Windows XP Professional? ? sistema, galite pabandyti atlikti veiksmus, kurie pateikiami skyriuje ?Sprendimas?.

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
 • Nor?dami pasinaudoti grup?s strategijos objekto redagavimo priemone ir atkurti ?iuk?lin?:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite GPEDIT.MSC ? lauk? Atidaryti, tada spustel?kite Gerai.
  2. Dalyje Vartotojo konfig?racija spustel?kite Administravimo ?ablonai, tada dukart spustel?kite Darbalaukis.
  3. Dukart spustel?kite Pa?alinti ?iuk?lin?s piktogram? i? darbalaukio.
  4. Spustel?kite skirtuk? Parametras, Nesukonfig?ruota, tada spustel?kite Gerai.
 • Jei ?iuk?lin? norite atkurti naudodami registro rengykl?:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
  2. Raskite ?? registro rakt?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  3. Spustel?kite registro rakt?, kur? suradote atlikdami 3 veiksm?, tada de?iniojoje srityje spustel?kite toliau nurodyt? DWORD registro reik?m?:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  4. Meniu Redaguoti spustel?kite Naikinti, tada spustel?kite Taip.
  5. U?darykite registro rengykl?.
Kiti veiksmai
Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io straipsnio jums nebereikia. Jei problemos nepavyko i?spr?sti, galite pabandyti atlikti veiksmus, kurie pateikiami skyriuje ?Sprendimas?.

Sprendimas

Jei ?iuk?lin?s negalite atkurti naudodami ?iame straipsnyje pateikiamus sprendimus, ?i? problem? spr?skite sukurdami nuorod? ? ?iuk?lin?:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Mano kompiuteris.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys.
 3. Spustel?kite skirtuk? Rodymas, tada spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failus (rekomenduojama).
 4. Pasirod?ius ?sp?jamajam prane?imui spustel?kite Taip, tada spustel?kite Gerai, kad u?darytum?te dialogo lang? Aplanko parinktys.
 5. ?ranki? juostoje spustel?kite Aplankai.

  Pastaba Jei parinkties Aplankai ?ranki? juostoje n?ra, meniu Rodymas perkelkite ?ymikl? ant ?ranki? juostos, tada spustel?kite Standartiniai mygtukai.
 6. Kairiojoje nar?ymo srityje, dalyje Aplankai, suraskite aplank? ?iuk?lin?, tada nuvilkite aplank? ?iuk?lin? ? darbalauk?.
 7. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys.
 8. Spustel?kite skirtuk? Rodymas, tada spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failus (rekomenduojama). Spustel?kite Gerai.
Pastaba Atlikus ?iuos veiksmus pradin? piktograma i? naujo nesukuriama. Ta?iau jie padeda atkurti daugel? ?iuk?lin?s funkcij?. ?ios funkcijos yra:
 • Panaikinti fail? nuvelkant j? ant darbalaukyje esan?ios ?iuk?lin?s piktogramos.
 • Atkurti panaikint? fail? dukart spustel?jus ?iuk?lin?s piktogram? darbalaukyje, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?jus norim? atkurti fail?, tada spustel?jus Atkurti.
 • I?tu?tinti ?iuk?lin? de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?jus ?iuk?lin?s piktogram? darbalaukyje, tada spustel?jus I?tu?tinti ?iuk?lin?.
Pastaba Naudodamiesi ?iais veiksmais ir spr?sdami ?i? problem? de?iniuoju pel?s mygtuku negalite spustel?ti ?iuk?lin?s nuorodos ir pasiekti ?iuk?lin?s ypatybi?. Nor?dami nustatyti ?iuk?lin?s ypatybes, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Dukart spustel?kite ?iuk?lin?s nuorod? darbalaukyje. Bus atidarytas ?iuk?lin?s aplankas.
 2. Vir?utiniame kairiajame ?iuk?lin?s aplanko kampe de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?iuk?lin?s piktogram?, tada spustel?kite Ypatyb?s.

Jei atlikus ?iuos veiksmus problemos nepavyko i?spr?sti, galite kreiptis ? palaikymo tarnyb?.

Prie?astis

Kelios ?ios problemos prie?astys:
 • ?iuk?linei pasl?pti buvo naudojama tre?iosios ?alies programa.
 • ?iuk?linei pasl?pti buvo naudojama programa ?TweakUI?.
 • Buvo panaikinta ?iuk?lin?s registro informacija.
 • ?iuk?linei pasl?pti buvo naudojamas grup?s strategijos parametras.

  Pastaba ?Windows XP Home Edition? nepalaiko grup?s strategijos.

Nuorodos

Jei reikia pagalbos atliekant bendr?sias sistemos prie?i?ros u?duotis sistemoje ?Windows Vista?, apsilankykite ?iame ?Microsoft? tinklalapyje:
Bendr?j? sistemos prie?i?ros u?duo?i? problem? sprendimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 810869 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 10 d. - Per?i?ra: 4.1
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprb KB810869

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com