Negalite spausdinti ir gaunate klaidos prane?im? "Spooler posistem?s programa susid?r? su problema ir reikia u?daryti"

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 810894 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai bandote paleisti ar sustabdyti spausdinimo kaupos paslaug? arba spustel?jus Prad?ti ir tada spustel?kite Spausdintuvai ir faksai, jums gali gaunate ?? klaidos prane?im?:
Kaupos programos posistem? App susid?r? su problema ir reikia u?daryti.
Kai bandote spausdinti, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Operacija negali b?ti baigta.

Prie?astis

?i problema gali kilti, jei tre?i?j? ?ali? spausdintuvo tvarkykl?s ar tarnybos veikia naujai ?diegtos spausdintuvo funkcionalum?.

Pavyzd?iui, ?i problema gali kilti, jei Lexmark vartotojo spausdintuvo tvarkykl? (LexBce) ?diegta j?s? kompiuteryje, kai jums prid?ti kit? spausdintuv?.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite veiksmus, pateikti. Jums gali b?ti papras?iau atlikti nurodytus veiksmus, pirma atsispausdinus ?? straipsn?.

Svarbus ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"

1 Veiksmas: Paleiskite kompiuter? saugiuoju re?imu

Paleiskite kompiuter? saugiuoju re?imu siekiant pa?alinti eigos failus. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite kompiuter? i? naujo ir kelis kartus paspauskite klavi?? F8, o kompiuterio paleisties. Kompiuteryje, kuris sukonfig?ruotas vykdyti kelias operacines sistemas, paspauskite F8 klavi??, kai ? ?krovos meniu.
 2. Pasirinkite Saugusis re?imas kai ? Windows I?pl?stin?s parinktys meniu rodomas, ir paspauskite klavi?? ENTER.
 3. Jei ? ?krovos v?l pasirodys meniu ir b?site paraginti pasirinkti operacin?s sistemos, rodykli? klavi?ais pasirinkite operacin? sistem?, ir tada paspauskite ENTER.

  Pastaba Daugiau informacijos apie tai, kaip paleisti kompiuter? saugiuoju re?imu, spustel?kite Prad?ti, spustel?kite ?inyno ir palaikymo, tipo Saugusis re?imas ? ? Paie?kos d???, paspauskite ENTER ir tada spustel?kite ? Paleid?ia sistem? Windows saugiuoju re?imu tema.

2 Veiksmas: Naikinti eigos spausdintuvo ir tvarkykl?s failai

Saugiuoju re?imu, naikinti eigos spausdintuvo ir tvarkykl?s failai. Nor?dami tai padaryti, paleiskite Microsoft Windows nar?ykl?, o tada panaikinkite visus failus ir aplankus ? ?iuos du aplankus (kai C: yra diskas, kuriame ?diegta Windows XP):
 • C:\Windows\System32\Spool\Printers
 • C:\Windows\System32\Spool\Drivers\w32x86

3-As ?ingsnis: Redaguoti registr?

?sp?jimas Jei modifikuosite registr? neteisingai naudojant registro rengykl? arba kitu b?du, gali kilti rimt? problem?. ?ias problemas gali reikalauti, kad j?s i? naujo ?diegti operacin? sistem?. Microsoft negali garantuoti, kad ?i? problem? gali b?ti i?spr?sta. Modifikuodami registr? savo pa?i? rizika.

Pirma, pa?alinti Windows NT dalinius raktus

Pa?alinti galimai problemi?k? registro ?ra??, skirt? Windows NT x 86 aptarnavimo dalinius raktus. Tai gali b?ti ?diegta i? tre?i?j? ?ali? spausdintuvo s?rankos programos ir gali b?ti ki?tis ? spausdinimo kaupos tarnyba. Atlikite ?iuos veiksmus, kad vairuotojai, spausdinimo rit?s, ir registro ?ra?us, kad buvo ?traukti su Windows ir turi pa?alinti visi kiti vairuotojai, spausdinti rit?s ir registro ?ra?us, kad gali b?ti sukelia problem?.
 1. Paleiskite registro redaktori?. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo regedit ? ? Atidaryti langel?, o tada spustel?kite gerai.
 2. Raskite ir i?pl?sti ?? registro rakt? nor?dami per?i?r?ti dalinius raktus (poaplankiuose) s?ra?as:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86
  Dalinio rakto s?ra?e, tik reik?t? ?i? dalini? rakt?:
  • Vairuotojai
  • Spausdinti procesoriai
 3. Jei yra bet dalini? rakt? i?skyrus dalinius raktus, kurie i?vardyti 2 veiksme, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. D?l to Failas meniu, spustel?kite Eksporto.
  2. ? ? Failo vardas ?ra?ykite vard?, kur? norite naudoti ?iam raktui, pavyzd?iui WindowsNTx86regkey, tada spustel?kite I?saugoti.

   J?s galite naudoti ?i? atsargin? kopij?,
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86
   registro raktas ? atkurti raktas, jei kyla koki? nesklandum?, po to, galite atlikti ?i? proced?r?.
  3. Naikinti visus raktus i?skyrus dalinius raktus, kurie i?vardyti 2 veiksme. Nor?dami tai padaryti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekvien? dalin? rakt?, kuris n?ra rodomas s?ra?e, o tada spustel?kite Naikinti. Spustel?kite taip kai esate paraginamas patvirtinti naikinim?.

Antra, pa?alinti registro ?ra?? numatytasis spausdinimo monitoriai

Pa?alinti galimai problemi?k? spausdinti steb?ti dalini? rakt?, kad gali b?ti ki?tis ? spausdintuv?, kur? norite naudoti. Tai gali tur?ti ?diegta i? tre?i?j? ?ali? spausdintuvo s?rankos programos. Atlikite ?iuos veiksmus, kad spausdinimo monitoriai ir registro ?ra?us, kad buvo ?trauktos ? sistem? Windows ir pa?alinti visus kitus spausdinimo monitoriai ir registro ?ra?us, kad gali b?ti sukelia problem?.
 1. Paleiskite registro redaktori?, jei tai n?ra jau atidaryti. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo regedit ? ? Atidaryti langel?, o tada spustel?kite gerai.
 2. Raskite ir tada i?pl?skite registro rakte dalini? rakt? s?ra??:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
  Dalini? rakt? s?ra?e, tik reikia ?i? dalini? rakt?, numatytasis spausdinimo monitori?:
  • BJ kalbos steb?jimas
  • Vietinis prievadas
  • PJL kalbos steb?jimo
  • Standartas TCP/IP prievado
  • USB monitorius
 3. Jei yra bet dalini? rakt? i?skyrus dalinius raktus, kurie i?vardyti 2 veiksme, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. D?l to Failas meniu, spustel?kite Eksporto.
  2. ? ? Failo vardas ?ra?ykite vard?, kur? norite naudoti ?iam raktui, pavyzd?iui Monitorsx86regkey, tada spustel?kite I?saugoti.
  3. J?s galite naudoti ?i? atsargin? kopij?,
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
   registro raktas ? atkurti raktas, jei kyla koki? nesklandum?, po to, galite atlikti ?i? proced?r?.
  4. Naikinti visus raktus i?skyrus dalinius raktus, kurie i?vardyti 2 veiksme. Nor?dami tai padaryti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekvien? dalin? rakt?, kuris n?ra rodomas s?ra?e, o tada spustel?kite Naikinti. Spustel?kite taip kai esate paraginamas patvirtinti naikinim?.
 4. I?eikite i? registro tvarkykl?s.
 5. Jei prie kompiuterio prijungtas spausdintuvas, atjunkite spausdintuvo kabeliu i? kompiuterio ir tada i? naujo paleiskite kompiuter?.

4 ?ingsnis: ?diekite spausdintuv? ir spausdinti bandom?j? puslap?

Prijunkite spausdintuv? prie kompiuterio, ?diekite spausdintuvo pagal gamintojo nurodymus ir tada bandykite spausdinti bandom?j? puslap?.

Jei vis dar negalite spausdinti arba vis dar gaunate eigos klaida, eikite ? skilt? "Kiti veiksmai".

TOLESNI ?INGSNIAI

Jei ?i? metod? nepad?jo jums, galite naudoti Microsoft klient? palaikymo tarnybos svetain?je rasti kit? sprendim? ? j?s? problem?. Paslaugù, kurios yra Microsoft klient? palaikymo paslaugos ?iniatinklio svetaini? yra ?ie:
 • Ie?koti ?ini? baz?s: Ie?kokite technin?s pagalbos informacijos ir savitarpio pagalbos priemoni? Microsoft produktams.
 • Sprendim? centrams: Rodyti specifines da?niausiai u?duodamus klausimus ir remti akcentai.
 • Kitos palaikymo parinktys: Naudoti internete Nor?dami u?duoti klausim?, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimo tarnyba, arba pateikti savo nuomon?.
Jei vis tiek kyla problem?, galite kreiptis paramos:
http://support.Microsoft.com/contactus

Daugiau informacijos

Microsoft teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij? rasite technini? parama. ?i kontaktin? informacija gali keistis be i?ankstinio ?sp?jimo. Microsoft n?ra garantuoti ?ios tre?iosios ?alies kontaktin?s informacijos tikslum?.
Tre?iosios ?alies produkt? apra?ytus ?iame straipsnyje yra gaminami i? ?moni?, kurios yra nepriklausomos nuo "Microsoft". Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, d?l to na?umo arba patikimumo sumetimais ?i? produkt?.

Trik?i? ?alinimo veiksmus ir automatinis taisymas u? bendr? spausdintuvo problemos sistemoje Windows, ?i?r?kite Microsoft tinklalapyje:


Problemos: Spausdintuvo problemos sistemoje Windows

Savyb?s

Straipsnio ID: 810894 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbprb kbmt KB810894 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 810894

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com