Nie można drukować i jest zwracany komunikat o błędzie: Wystąpił problem z aplikacją podsystemu buforu i zostanie ona zamknięta

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 810894 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas próby uruchomienia lub zatrzymania usługi Bufor wydruku albo po kliknięciu przycisku Start i polecenia Drukarki i faksy może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił problem z aplikacją podsystemu buforu i zostanie ona zamknięta.
Podczas próby drukowania jest zwracany następujący komunikat o błędzie:
Nie można ukończyć operacji.

Przyczyna

Ten problem może występować, jeśli usługa lub sterownik drukarki innego producenta wpływa na funkcjonalność nowo zainstalowanej drukarki.

Na przykład ten problem może wystąpić, jeśli podczas dodawania nowej drukarki na komputerze jest zainstalowany niestandardowy sterownik drukarki Lexmark (LexBce).

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać przedstawione czynności. Wykonanie opisanych kroków może być łatwiejsze, jeśli wcześniej artykuł zostanie wydrukowany.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

Krok 1. Uruchomienie komputera w trybie awaryjnym

Należy uruchomić komputer w trybie awaryjnym, aby usunąć pliki buforowane. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Ponownie uruchom komputer i naciskaj wielokrotnie klawisz F8 podczas uruchamiania komputera. W przypadku komputera, na którym skonfigurowano uruchamianie wielu systemów operacyjnych, naciśnij klawisz F8 po pojawieniu się menu Rozruch.
 2. Gdy pojawi się menu Opcje zaawansowane systemu Windows, wybierz pozycję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Jeśli menu Rozruch pojawi się ponownie i zostanie zwrócony monit o wybranie systemu operacyjnego, wybierz system operacyjny za pomocą klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o ponownym uruchamianiu komputera w trybie awaryjnym, kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Pomoc i obsługa techniczna, w polu Wyszukaj wpisz ciąg tryb awaryjny, naciśnij klawisz ENTER, a następnie kliknij temat Uruchamianie systemu Windows w trybie awaryjnym.

Krok 2. Usunięcie plików buforowanych sterownika i drukarki

W trybie awaryjnym należy usunąć pliki buforowane sterownika i drukarki. W tym celu należy uruchomić Eksploratora Windows firmy Microsoft, a następnie usunąć wszystkie pliki i foldery zawarte w dwóch następujących folderach (gdzie „C:” jest literą oznaczającą dysk, na którym jest zainstalowany system Windows XP):
 • C:\Windows\System32\Spool\Printers
 • C:\Windows\System32\Spool\Drivers\w32x86

Krok 3. Edytowanie rejestru

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Ich usunięcie może wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik modyfikuje rejestr na własną odpowiedzialność.

Po pierwsze: usunięcie podkluczy systemu Windows NT

Należy usunąć mogące powodować problemy wpisy rejestru dla podkluczy usług systemu Windows NT x86. Mogły one zostać zainstalowane przez programy instalacyjne drukarek innych producentów i mogą zakłócać działanie usługi buforu wydruku. Wykonaj poniższe czynności, aby zachować sterowniki, bufory wydruku i wpisy rejestru dołączone do systemu Windows oraz usunąć wszystkie inne sterowniki, bufory wydruku i wpisy rejestru, które mogą powodować problemy.
 1. Uruchom Edytor rejestru. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Znajdź i rozwiń następujący klucz rejestru, aby wyświetlić listę podkluczy (podfolderów):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86
  Na liście podkluczy powinny znajdować się tylko następujące podklucze:
  • Sterowniki
  • Procesory wydruku
 3. Jeśli występują jakiekolwiek podklucze inne niż wymienione w kroku 2, wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj.
  2. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę, która ma być używana dla tego klucza, na przykład WindowsNTx86regkey, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

   Tej kopii zapasowej klucza rejestru
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86
   można użyć do przywrócenia klucza w przypadku wystąpienia problemów po zakończeniu tej procedury.
  3. Usuń wszystkie podklucze inne niż wymienione w kroku 2. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy każdy podklucz, którego nie ma na tej liście, a następnie kliknij polecenie Usuń. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zamiaru usunięcia kliknij przycisk Tak.

Po drugie: usunięcie wpisów rejestru domyślnych monitorów wydruku

Należy usunąć mogące powodować problemy podklucze monitorów wydruku, które mogą zakłócać działanie używanej drukarki. Mogły one zostać zainstalowane przez programy instalacyjne drukarek innych producentów. Wykonaj poniższe czynności, aby zachować monitory wydruku i wpisy rejestru dołączone do systemu Windows oraz usunąć wszystkie inne monitory wydruku i wpisy rejestru, które mogą powodować problemy.
 1. Jeśli Edytor rejestru nie jest jeszcze otwarty, uruchom go. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Znajdź i rozwiń następujący klucz rejestru, aby wyświetlić listę podkluczy:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
  Na liście podkluczy powinny znajdować się tylko następujące podklucze dla domyślnych monitorów wydruku:
  • Monitor języka BJ
  • Port lokalny
  • Monitor języka PJL
  • Standardowy port TCP/IP
  • Monitor USB
 3. Jeśli występują jakiekolwiek podklucze inne niż wymienione w kroku 2, wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj.
  2. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę, która ma być używana dla tego klucza, na przykład Monitorsx86regkey, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  3. Tej kopii zapasowej klucza rejestru
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
   można użyć do przywrócenia klucza w przypadku wystąpienia problemów po zakończeniu tej procedury.
  4. Usuń wszystkie podklucze inne niż wymienione w kroku 2. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy każdy podklucz, którego nie ma na tej liście, a następnie kliknij polecenie Usuń. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zamiaru usunięcia kliknij przycisk Tak.
 4. Zakończ Edytor rejestru.
 5. Jeśli do komputera jest podłączona drukarka, odłącz jej kabel od komputera, a następnie ponownie uruchom komputer.

Krok 4. Zainstalowanie drukarki i wydrukowanie strony testowej

Należy ponownie podłączyć kabel drukarki do komputera, zainstalować drukarkę zgodnie z instrukcjami jej producenta, a następnie spróbować wydrukować stronę testową.

Jeśli nadal nie można drukować lub nadal jest zwracany błąd buforu, przejdź do sekcji „Następne kroki”.

NASTĘPNE KROKI

Jeśli zastosowanie opisanych metod nie rozwiązało problemu, można poszukać innych rozwiązań w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web. Oto niektóre z usług dostępnych w witrynach pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
 • Baza wiedzy z możliwością przeszukiwania: Wyszukiwanie informacji pomocy technicznej oraz narzędzia do samodzielnej pomocy dla produktów firmy Microsoft.
 • Centrum rozwiązań: Często zadawane pytania oraz najważniejsze informacje pomocy technicznej dla konkretnych produktów.
 • Inne opcje pomocy technicznej: Zadawanie pytań, kontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft lub wysyłanie opinii za pośrednictwem sieci Web.
Jeśli problemy będą nadal występować, można skontaktować się z pomocą techniczną:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=pl

Więcej informacji

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Aby zapoznać się z krokami rozwiązywania typowych problemów z drukarką w systemie Windows i uzyskać dostęp do poprawek automatycznych, należy przejść na następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:


Narzędzie do rozwiązywania problemów: Problemy z drukarką w systemie Windows
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 810894 - Ostatnia weryfikacja: 4 lipca 2013 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbprb KB810894

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com