Poruka o gre?ci: Aplikacija podsistema upravlja?a ?tampanja na ?ekanju nai?la je na problem i mora da se zatvori

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 810894 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
VA?NO: Ovaj ?lanak sadr?i informacije o menjanju registratora. Pre nego ?to izmenite registrator, obavezno napravite rezervnu kopiju i uverite se da razumete kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za informacije o tome kako da napravite rezervnu kopiju, vratite u prethodno stanje i uredite registrator, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da pokrenete ili isklju?ite uslugu upravlja?a ?tampanja na ?ekanju ili kada kliknete na dugme Start, a zatim izaberete stavku ?tampa?i i faksovi, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Aplikacija podsistema upravlja?a ?tampanja na ?ekanju nai?la je na problem i mora da se zatvori.
Kada poku?ate da ?tampate, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Nije mogu?e dovr?iti operaciju.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako postoje?i upravlja?ki program ?tampa?a ili usluga nezavisnog proizvo?a?a uti?u na ispravnu instalaciju i funkcije novog instaliranog ?tampa?a.

Na primer, do ovog problema mo?e do?i ako je na ra?unaru instaliran prilago?eni upravlja?ki program ?tampa?a LexBCE preduze?a Lexmark pre nego ?to dodate drugi ?tampa?.

RE?ENJE

UPOZORENJE: Ako nepravilno koristite alatku ?Ure?iva? registratora?, mo?ete izazvati ozbiljne probleme zbog kojih ?ete mo?da morati da ponovo instalirate operativni sistem. Microsoft ne mo?e da garantuje da ?ete mo?i da re?ite probleme koji nastaju usled nepravilnog kori??enja alatke ?Ure?iva? registratora?. ?Ure?iva? registratora? koristite na sopstvenu odgovornost.
 1. Pokrenite ra?unar u bezbednom re?imu.

  Za dodatne informacije o pokretanju ra?unara u bezbednom re?imu kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pomo? i podr?ka, u polju Pretra?i otkucajte bezbedni re?im, pritisnite taster ENTER, a zatim izaberite temu Pokretanje operativnog sistema Windows u bezbednom re?imu.
 2. Pokrenite Windows Explorer, a zatim izbri?ite sve datoteke i fascikle u slede?e dve fascikle:

  • c:\windows\system32\spool\printers
  • c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86
 3. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Prona?ite slede?i klju? registratora, a zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environment\Windows NT x86
  Prika?ite listu potklju?eva. Trebalo bi da postoje samo slede?i potklju?evi:
  • Upravlja?ki programi
  • Procesori ?tampe
 5. Ako postoje klju?evi koji nisu navedeni u 4. koraku, sledite ove korake:
  1. U meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi.
  2. U polju Ime datoteke otkucajte opisno ime za ovaj klju? ? na primer, otkucajte WindowsNTx86regkey ? i kliknite na dugme Sa?uvaj.

   Ovu rezervnu kopiju klju?a registratora
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environment\Windows NT x86
   mo?ete da koristite da biste vratili klju? u prethodno stanje ako do?e do problema kada dovr?ite ovu proceduru.
  3. Izbri?ite sve klju?eve osim klju?eva navedenih u 4. koraku.
 6. Prona?ite klju? registratora
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
  i kliknite na njega. Prika?ite listu potklju?eva. Trebalo bi da postoje samo slede?i potklju?evi:
  • BJ nadgledanje jezika
  • Lokalni port
  • PJL nadgledanje jezika
  • Standardni TCP/IP port
  • Nadgledanje USB-a
 7. Ako postoje klju?evi koji nisu navedeni u 6. koraku, sledite ove korake:
  1. U meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi.
  2. U polju Ime datoteke otkucajte opisno ime za ovaj klju? ? na primer, otkucajte WindowsNTx86regkey ? i kliknite na dugme Sa?uvaj.

   Ovu rezervnu kopiju klju?a registratora
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
   mo?ete da koristite da biste vratili klju? u prethodno stanje ako do?e do problema kada dovr?ite ovu proceduru.
  3. Izbri?ite sve klju?eve osim klju?eva navedenih u 6. koraku.
 8. Isklju?ite kabl ?tampa?a iz ra?unara, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
 9. Ponovo pove?ite kabl ?tampa?a sa ra?unarom, instalirajte ?tampa? prema uputstvima proizvo?a?a za instalaciju, a zatim poku?ajte da od?tampate probnu stranicu.

DODATNE INFORMACIJE

Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.
Proizvode nezavisnih proizvo?a?a koji se pominju u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 810894 - Poslednji pregled: 13. april 2007. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kberrmsg kbprb KB810894

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com