Raksta ID: 811151 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? kop?t lietot?ja datus no Windows XP profila jaun? profil?.

Kop?jot lietot?ja datus jaun? profil?, ?is jaunais profils ir gandr?z prec?za iepriek??j? profila kopija un taj? ir t?s pa?as preferences, noform?jums un dokumenti, kas iepriek??j? profil?. Ja iepriek??jais profils ir k? boj?ts, failus un iestat?jumus var p?rvietot no boj?t? profila uz jauno.

Piez?me. Lietojot ?aj? rakst? izkl?st?to metodi, iesp?jams, netiks p?rs?t?ti programm? Outlook Express eso?ie e-pasta zi?ojumi un adres?tie lietot?ja dati, kas ir saist?ti ar t? lietot?ja profilu, no kura dati tiek p?rs?t?ti. Izdz??ot iepriek??jo profilu, iesp?jams, tiks dz?sti ?ie dati, ja tie vispirms nav p?rs?t?ti, izmantojot citas metodes. Lai ieg?tu papildinform?ciju par Outlook Express lietot?ja datu p?rs?t??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
313055 OLEXP: p?c jaunin??anas uz sist?mu Microsoft Windows XP nav pasta mapju, adre?u gr?matas un e-pasta zi?ojumu

PAPILDINDORM?CIJA

Jauna lietot?ja profila izveido?ana dom?na dator?

 1. Piesakieties k? administrators vai lietot?js ar administratora akredit?cijas datiem.
 2. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Control Panel (Vad?bas panelis).
 3. Noklik??iniet uz User Accounts (Lietot?ju konti).
 4. Noklik??iniet uz z?mnes Advanced (Papildu iestat?jumi) un p?c tam uz pogas Advanced (Papildu).
 5. Kreisaj? r?t? noklik??iniet uz mapes Users (Lietot?ji).
 6. Izv?ln? Action (Darb?ba) noklik??iniet uz New User (Jauns lietot?js).
 7. Ievadiet attiec?go lietot?ja inform?ciju un p?c tam noklik??iniet uz Create (Izveidot).

Jauna lietot?ja profila izveido?ana darbgrupas dator?

 1. Piesakieties k? administrators vai lietot?js ar administratora akredit?cijas datiem.
 2. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Control Panel (Vad?bas panelis).
 3. Noklik??iniet uz User Accounts (Lietot?ju konti).
 4. Sada?? Pick a task (Izv?l?ties uzdevumu) noklik??iniet uz Create a new account (Izveidot jaunu kontu).
 5. Ierakstiet lietot?ja inform?cijas nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Next (T?l?k).
 6. Noklik??iniet uz kontu tipa un p?c tam uz Create Account (Izveidot kontu).

Failu kop??ana uz jauno lietot?ja profilu

 1. Piesakieties k? cits lietot?js, nevis tas, uz kura profilu vai no kura profila faili tiks kop?ti.
 2. Programm? Windows Explorer noklik??iniet uz Tools (R?ki), uz Folder Options (Mapes opcijas), uz z?mnes View (Skats), uz Show hidden files and folders (R?d?t sl?ptos failus un mapes), uz Hide protected operating system files (Pasl?pt aizsarg?tos oper?t?jsist?mas failus) izv?les r?ti?as, lai to not?r?tu, un p?c tam uz OK (Labi).
 3. Atrodiet mapi C:\Documents and Settings\Old_Username, kur ar C ir apz?m?ts disks, kur? ir instal?ta sist?ma Windows XP, bet ar Old_Username ir apz?m?ts profila nosaukums, no kura v?laties kop?t lietot?ja datus.
 4. Nospiediet un turiet tausti?u CTRL, klik??inot uz katra ??s mapes faila un apak?mapes, iz?emot ??dus failus:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 5. Izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Copy (Kop?t).
 6. Atrodiet mapi C:\Documents and Settings\New_Username, kur ar C ir apz?m?ts disks, kur? ir instal?ta sist?ma Windows XP, bet ar New_Username ir apz?m?ts lietot?ja profila nosaukums, kas tika izveidots, izmantojot aprakstu sada?? ?Jauna lietot?ja profila izveido?ana?.
 7. Izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Paste (Iel?m?t).
 8. Atsakieties un p?c tam piesakieties dator? k? jaunais lietot?js.

  Piez?me. Pirms vec? profila dz??anas e-pasta zi?ojumi un adreses ir j?import? uz jauno lietot?ja profilu. Lai ieg?tu papildinform?ciju, uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z? :
  313055 OLEXP: p?c jaunin??anas uz sist?mu Microsoft Windows XP nav pasta mapju, adre?u gr?matas un e-pasta zi?ojumu

Rekviz?ti

Raksta ID: 811151 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2008. gada 19. maijs - P?rskat??ana: 5.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbpubtypekc kbacwsurvey kbhowto KB811151

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com