Chính sách c?u h?nh liên k?t ch?m t?c đ? nhóm không ép bu?c các t?p gián tuy?n đ? ch? đ? offline khi m?t liên k?t ch?m đư?c phát hi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 811525 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng các C?u h?nh ch?m t?c đ? n?i k?t Chính sách nhóm, m?t t?c đ? k?t n?i m?ng ch?m hơn so v?i ngư?ng đư?c ch? đ?nh không ép bu?c t?p gián tuy?n đ? ch? đ? gián tuy?n. Do đó, các thư m?c chuy?n hư?ng v?n truy c?p qua m?ng thay v? c?a b?n sao gián tuy?n đ?a phương đang đư?c s? d?ng.

GI?I PHÁP

Windows XP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows XP Service Pack 1 cài đ?t trên máy tính.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Windows XP Professional
  Date     Time  Version     Size File name
  -----------------------------------------------------
  26-Feb-2003 00:04 5.1.2600.112 393,216 Mrxsmb.sys
  26-Feb-2003 00:04 5.1.2600.112 152,832 Rdbss.sys
Windows XP Professional v?i Service Pack 1
  Date     Time  Version      Size File name
  ------------------------------------------------------
  25-Feb-2003 23:18 5.1.2600.1175 400,896 Mrxsmb.sys
  25-Feb-2003 23:18 5.1.2600.1175 154,880 Rdbss.sys
Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
  Date     Time  Version      Size File name
  -------------------------------------------------------
  26-Feb-2003 00:05 5.1.2600.112 1,240,192 Mrxsmb.sys
  26-Feb-2003 00:05 5.1.2600.1   481,792 Rdbss.sys
Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) v?i Service Pack 1
  Date     Time  Version       Size File name
  --------------------------------------------------------
  25-Feb-2003 23:19 5.1.2600.1175 1,259,392 Mrxsmb.sys
  25-Feb-2003 23:19 5.1.2600.1175  489,216 Rdbss.sys

Windows 2000

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c Update Rollup 1 cho Windows 2000 SP4. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
891861C?p Nh?t Rollup 1 cho Windows 2000 SP4 và v?n đ? đ? bi?t

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows 2000 Service Pack 2 cài đ?t trên máy tính.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version     Size File name
  ------------------------------------------------------
  04-Jun-2003 17:18 5.0.2195.6752 407,792 Mrxsmb.sys
  04-Jun-2003 17:18 5.0.2195.6752 168,496 Rdbss.sys

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t l?i trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows XP Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Ph?n này mô t? các c?i ti?n cho t?p gián tuy?n tính năng c?a Windows XP và Windows 2000 là bao g?m trong b?n c?p nh?t này.

V?i các ch?c năng m?i đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, T?p gián tuy?n s? t? đ?ng có th? gián tuy?n n?u m?t liên k?t ch?m trên máy ch? phát hi?n. Ngoài ra, t?p gián tuy?n phát hi?n th?c t? thông lư?ng k?t n?i t?i h? ph?c v? như là k?t n?i t?c đ?.

T?ng quan v? các tính năng "C?u h?nh ch?m t?c đ? n?i k?t"

Trong Windows XP và Windows 2000, đó là m?t C?u h?nh ch?m t?c đ? n?i k?t Thi?t đ?t chính sách nhóm đ? xác đ?nh m?t liên k?t ch?m t?c đ? đ? s? d?ng v?i t?p gián tuy?n. B?n có th? c?u h?nh m?t giá tr? ngư?ng t?p gián tuy?n nh?n ra như m?t k?t n?i m?ng "ch?m". T?p gián tuy?n sau đó nh?n ra b?t k? t?c đ? k?t n?i m?ng ch?m hơn so v?i giá tr? này như là m?t liên k?t ch?m. Chính sách này ngăn t?p gián tuy?n s? t? đ?ng k?t n?i l?i t?i h? ph?c v? khi máy ch? đư?c phát hi?n.

Tuy nhiên, hành vi c?a chính sách này trong Windows XP Service Pack (SP) 1 và Windows 2000 SP4 đư?c áp d?ng ch? sau khi b?n đang gián tuy?n. Có ngh?a là, trên Windows XP ho?c Windows XP SP1 d?a trên máy tính, chính sách này không ép bu?c các t?p gián tuy?n đ? ch? đ? offline khi m?t liên k?t ch?m đư?c phát hi?n. B?n ph?i l?n đ?u tiên s? d?ng các Csccmd / ng?t k?t n?i tùy ch?n d?ng l?nh đ? t? l?c lư?ng t?p gián tuy?n vào ch? đ? offline.

Hành vi m?i c?a các t?p gián tuy?n (sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này) cho phép t?p gián tuy?n đ? t? đ?ng đi ngo?i tuy?n, n?u m?t liên k?t ch?m đư?c phát hi?n. Khi t?p gián tuy?n b?t đ?u, nó s? ki?m tra các SlowLinkSpeed thi?t l?p mà đư?c c?u h?nh ho?c đăng k? ho?c chính sách nhóm. So sánh m?i máy ch? đó là trong cơ s? d? li?u giá tr? đư?c ch? đ?nh ngư?ng, và nó t?ng đánh d?u m?i máy ch? mà đáp ?ng các tiêu chí cho m?t liên k?t ch?m đi vào ch? đ? gián tuy?n. B?n không ph?i đ? là gián tuy?n (ho?c t? ch?y các Csccmd / ng?t k?t n?i tùy ch?n d?ng l?nh đ? đi ngo?i tuy?n) cho các C?u h?nh ch?m t?c đ? n?i k?t chính sách đ? áp d?ng trên Windows XP ho?c Windows 2000 trên máy tính có b?n c?p nh?t này đư?c cài đ?t.

Ngoài ra, các ch?c năng m?i c?a t?p gián tuy?n cho phép t?p gián tuy?n phát hi?n th?c t? t?c đ? k?t n?i m?ng đ?n máy ch? (thay v? t?c đ? c?a b? đi?u h?p m?ng c?a khách hàng) như t?c đ? k?t n?i.

Làm th? nào s? d?ng tính năng "Đi Offline ngày ch?m Link"

Đ? s? d?ng tính năng này, h?y làm theo các bư?c sau.
 1. Kích ho?t và c?u h?nh các C?u h?nh ch?m t?c đ? n?i k?t Nhóm Chính sách thi?t l?p b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm snap-in.
 2. Thêm dư?i đây
  REG_DWORD
  entry cho Windows registry và gán cho nó m?t giá tr? c?a 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\GoOfflineOnSlowLink
  Đ? th?c hi?n:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
  3. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m vào khóa registry sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
  4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
  5. Lo?i GoOfflineOnSlowLink, và sau đó nh?n ENTER.
  6. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào các GoOfflineOnSlowLink giá tr? mà b?n đ? t?o ? bư?c 2E.
  7. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
  8. Thoát kh?i Registry Editor.
 3. Khởi động lại máy tính.

  N?u m?t liên k?t ch?m đ? các máy ch? đư?c phát hi?n, t?p gián tuy?n s? t? đ?ng đi ngo?i tuy?n.
Chú ý Đ? s?a đ?i giá tr? giúp xác đ?nh m?t liên k?t ch?m, s? d?ng các nhóm Chính sách-theo đ? c?u h?nh các C?u h?nh ch?m t?c đ? n?i k?t Chính sách Nhóm thi?t l?p v?i các giá tr? mà b?n mu?n, và sau đó kh?i đ?ng l?i các máy tính.

Làm th? nào đ? đ?ng b? hóa t?p tin

Đ? đ?ng b? hóa t?p tin, nh?p vào Khách hàng bên b? nh? đ?m? vùng thông báo ? phía bên ph?i c?a thanh tác v?.

Nếu máy ch? là offline v? m?t liên k?t ch?m (mà k?t n?i có s?n đ? h? ph?c v?, nhưng k?t n?i là ch?m), t?p tin c?a b?n đư?c đ?ng b? hóa, nhưng b?n v?n ngo?i tuy?n. B?ng cách này, b?n có th? làm vi?c gián tuy?n và đ?ng b? hóa t?p tin c?a b?n b?t c? khi nào b?n mu?n, ngay c? trong liên k?t ch?m.

Làm th? nào đ? tr? v? tr?ng thái tr?c tuy?n

N?u t?c đ? k?t n?i m?ng đ?n máy ch? là nhanh hơn hơn giá tr? đư?c xác đ?nh cho liên k?t ch?m, t?p gián tuy?n không c?n s? xem xét t?c đ? m?ng "ch?m." Đ? tr? v? tr?ng thái tr?c tuy?n:
 • Th?c hi?n đ?ng b? hóa hư?ng d?n s? d?ng.

  - hay -
 • Các máy ch? s? t? đ?ng tr? v? v?i tr?ng thái tr?c tuy?n n?u c? hai các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Không có t?p nào đư?c c?i ti?n trên máy khách khi máy ch? đ?i ngo?i tuy?n.
  • Không có không có x? l? m? đ?n h? ph?c v?.
N?u b?n mu?n tr? v? tr?ng thái tr?c tuy?n khi m?t m?ng k?t n?i v?n c?n đư?c phát hi?n như là m?t liên k?t ch?m, s? d?ng chính sách nhóm-theo đ? thay đ?i các giá tr? mà b?n đ?t cho liên k?t ch?m trong các C?u h?nh liên k?t ch?m T?c đ? Nhóm thi?t l?p chính sách, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.

Làm th? nào đ? t?t tính năng "Đi Offline ngày ch?m Link"

Đ? t?t tính năng này, thi?t l?p giá tr? đăng k? sau đây đ? 0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\GoOfflineOnSlowLink
Đ? th?c hi?n:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Lo?i regedit, sau đó b?mOk.
 3. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 4. Trong c?a s? bên ph?i, b?m đúp vàoGoOfflineOnSlowLink.
 5. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i0, sau đó b?m Ok.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.
 7. Khởi động lại máy tính.

THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? t?p gián tuy?n tính năng trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307853Làm th? nào đ? s? d?ng các t?p gián tuy?n trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 811525 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbhowtomaster kbfix kbbug kbmt KB811525 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:811525

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com