Kaip modifikuoti j?s? aplank? rodinio parametrai arba tinkinti aplank?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 812003 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Pagal numatytuosius parametrus aplankai rodomi Microsoft Windows aplanko piktogramos arba nuotraukas, kurios yra ?trauktos ? aplank?. (Kai aplankai rodomi kaip paveiksl?liai, matote juos "Miniati?ros" rodinyje.) Pvz., Microsoft Windows Server 2003 m. atidarius aplank? pirm? kart?, aplanko turin? rodomi Klasikiniame rodinyje. Kai Microsoft Windows XP aplanke pirm? kart?, sistema Windows naudoja numatyt?j? ?ablon? Rodyti aplanko turin? ir Rodyti nustatymus remdamiesi aplankas, fail? aplanke skai?i?, o dalis, speciali? fail? tip? aplanke.

Jei j?s kei?iate parametrams per?i?r?ti arba tinkinti aplank?, sistema Windows prisimena savo parametrus dar kart? atidarius aplank?. Galite naudoti aplanko Rodyti meniu keisti aplanko rodinio parametrai. Galite naudoti su Tinkinti Skirtuke aplanko Ypatyb?s dialogo lange Keisti aplanko piktogram?, nuotrauk? ir ?ablon?.

Pastaba Pagal numatytuosius nustatymus sistema Windows saugo rodinio parametrai ir tinkinimai tik 400 aplank? tuo pa?iu metu.

Kai aplanko parinktys taikomos visiems aplankams. Pavyzd?iui, pagal numatytuosius parametrus, Windows Server 2003 ir Windows XP Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failus, failus arba aplankus, kurie pasl?ptas atributas, ir fail? pl?tiniai (d?l ?inom? rinkmen? tip?). Keisti ?iuos parametrus ir kit? pa?angi? aplanko parametrus, kurie taikomi visiems aplankams, administratoriai, Aplanko parinktys Valdymo skydo elemento.

?VADAS

?iame straipsnyje aptariama, kaip konfig?ruoti aplankus ir aplanko turin? "Windows Explorer", mano kompiuteris ir atskir? aplank? Windows i?vaizd?. Galite tinkinti aplank?, kuriame yra Windows Explorer visada Rodyti naudodami pasirinktin? aplank? paveiksl?lio ar piktogramos ir visada Rodyti aplanko turin? naudojant ?ablon? ir specializuot? u?duo?i? sait? ir rodinio pasirinktys i?vaizd?.

Galite tinkinti Windows Explorer aplank? i?vaizd?. Kai jums tai padaryti, Windows Explorer visada rodo aplankams kaip pasirinktin? aplank? vaizd? ar piktogram?, ir visada naudoja ?ablon?, specializuot? u?duoties ry?ius ir per?i?ros funkcijos ? atidaryti aplanko turin?.

Skirsn aplanko

Pritaikyti i?vaizd?, aplank?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite Windows Explorer, o tada suraskite aplank?, kuriame norite tinkinti.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank?, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. D?l to Tinkinti TAB, pasirinkite norim? naudoti aplanko tinkinimo parink?i?.

  Pastaba ? Tinkinti Skirtuko n?ra speciali? aplank? kur Windows jau nustat? j? numatytuosius pasirodymai. Bet galima tinkinti aplanko nuotrauk? miniat?r? rodin? kai kuri? speciali? aplank? naudodami veiksmus, Rankiniu b?du sukurti aplank? Nuotraukos ?io straipsnio skyriuje.
Galimos ?ios trys tinkinimo pasirinktys:
 • Aplanko ?ablonas

  Pasirinkus ?ablon?, i? to Naudoti ?io aplanko tip? kaip ?ablon? I?ple?iamajame s?ra?e, taikote ypatumai aplanke, pvz., specializuotos u?duoties ry?ius ir ?i?r?jimo galimybes dirbti su paveiksl?liais ir muzika.

  Galite taikyti aplanko ?ablon? ? visus aplankus, esan?ius j?s? individual? aplanke, spustel?kite pasirinkti, ?? ?ablon? taip pat taikyti visiems poaplankiams ?ym?s langel?.
 • Aplankas Paveiksl?liai

  J?s galite pasirinkti paveiksl?lio fail? (kuris turi vaizdo fail? su yra .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .tiff, .png arba .ico failo vardo pl?tin?), identifikuojantis aplanko miniati?ros vaizdas. Jei pasirinksite paveiksl?lis, Windows Explorer naudoja aplanko piktograma. Jei pasirinksite aplanko piktograma, Windows Explorer automati?kai sukuria aplank? nuotrauk? miniati?ros vaizdas naudojant Folder.gif fail? ? aplank? arba naudojant auk?tyn ? pirm?j? keturi? vaizdo failus ? aplank?. Jei aplanke n?ra joki? nuotrauk?, Windows Explorer naudoja numatyt?j? aplank? nuotrauk?.

  Jei norite rasti paveiksl?l?, kur? norite naudoti nustatyti aplank?, spustel?kite Pasirinkti nuotrauk?.

  Jei norite Windows Explorer, kad naudoti Folder.gif arba pirm?j? keturi? vaizdo failai aplanke nustatyti aplank?, spustel?kite Atkurti numatytuosius parametrus. Jei aplanke n?ra joki? nuotrauk?, Windows Explorer naudoja numatyt?j? aplank? nuotrauk?.
 • Aplanko piktogramos

  Pasirinkite piktogram? priminti jums apie aplanko turinys plytel?s, piktogramos, s?ra?as ir detali? rodiniuose, spustel?kite Keisti piktogram?. Miniat?r? rodin? taip pat naudoja aplanko piktograma, jei nenurodysite aplanko nuotrauk?. Galite pasirinkti bet kur? vaizdo fail?, kuriame yra .ico failo vardo pl?tiniu, failo vardo pl?tiniu .exe fail? programos piktogram? arba piktogram?, programa bibliotekos fail? .dll failo vardo pl?tin? naudoti aplanko piktograma. ?is variantas negalimas, kai tinkinate bendrai naudojamame tinkle arba aplank? susieti tinklo disk?.

  Pastaba Nor?dami atkurti numatytuosius aplank? piktogramos, spustel?kite Keisti piktogram?, tada spustel?kite Atkurti numatyt?sias reik?mes.

Rankiniu b?du sukurti aplank? Nuotraukos

Neautomatiniu b?du pritaikyti aplanko nuotrauk? miniat?r? rodin? naudoja, ?d?ti grafini? duomen? main? formato (.gif) vaizdo fail? ? aplank? su failo vard?, Folder.gif. Bet grafikos redagavimo programa galite kurti .gif paveiksl?lis. Nor?dami naudoti Microsoft Paint program?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Visos programos (arba Programos), nukreipkite ?ymekl? ? Priedai, tada spustel?kite Da?ai.
 2. Nor?dami atidaryti esam? vaizd?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. D?l to Failas meniu, spustel?kite Atidaryti.
  2. Raskite aplank?, kuriame yra vaizdo, kur? norite naudoti. Da?? galite atidaryti vaizd? failus, .bmp, .gif, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .tif, .tiff, .png arba .ico failo vardo pl?tin?.
  3. Pasirinkite atvaizd?, kur? norite naudoti, ir spustel?kite Atidaryti.
 3. Naudoti ?rankius, da?? pakeisti vaizdas (jei norite j? modifikuoti).
 4. ?ra?yti vaizd? modifikav? vaizdas. Nor?dami tai padaryti, kad Failas meniu, spustel?kite I?skyrus atvejus.
 5. ? ? ?ra?omo failo tipas langel?, pasirinkite GIF (*.GIF).
 6. Rinkmenos pavadinim?, ?veskite:
  Folder.gif
  .
 7. Suraskite aplank?, kuriame norite tinkinti, o tada spustel?kite I?saugoti.
Kai per?i?rite aplank? miniat?r? rodin? Windows Explorer, aplank? dabar yra pasirinktiniai vaizdo, kur? suk?r?te, nebent j?s naudojate, Tinkinti Skirtuke aplanko Ypatyb?sdialogo lange pasirinkti aplank? Nuotraukos. Aplanko vaizdas, yra nurodyta, Tinkinti skirtukas nepaiso rankiniu b?du Folder.gif pritaikymas.

Pasaulio aplanko parink?i? nustatymas

Nor?dami nurodyti Global?s nustatymai, kad taikyti visus aplankus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas, o tada dukart spustel?kite Aplanko parinktys.
 2. D?l to Bendrosios skirtuk?, spustel?kite norimas parinktis.
 3. D?l to Rodyti skirtuk?, spustel?kite norimas pasirinktis.
 4. Spustel?kite gerai.
Pastaba Nor?dami i? naujo nustatyti visiems aplankams numatytuosius parametrus, spustel?kite Atkurti numatyt?sias reik?mes d?l to Bendrosios TAB arba ? Rodyti TAB.

Naudoti tuos pa?ius rodinio parametrus visiems aplankams

Tuos pa?ius rodinio parametrus galite taikyti visus aplankus j?s? kompiuteryje. Negalite taikyti tuos pa?ius rodinio parametrus visus aplanko piktogramos, paveiksl?liai, ?ranki? juostos nustatymus arba aplank? u?duotys. Nor?dami taikyti tuos pa?ius rodinio parametrus visiems aplankams, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Raskite ir atidarykite aplank?, kuriame yra Rodyti parametrus, kuriuos norite naudoti visiems aplankams.
 2. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite Aplanko parinktys.
 3. D?l to Rodyti skirtuk?, spustel?kite Taikyti visiems aplankams.
 4. Spustel?kite taip, tada spustel?kite gerai.
Pastaba Jei norite atkurti visus aplankus numatytojo rodinio parametrai, pakartokite ?iuos veiksmus, bet spustel?kite I? naujo nustatyti visus aplankus 3 veiksme.

Trik?i? ?alinimas

Svarbus ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"
 • Pagal numatytuosius parametrus, Windows XP ir Windows Server 2003 atsiminti kiekvieno aplanko rodinio parametrai ir tinkinimai. ?ie duomenys apsiriboja 400 aplankus ir saugomi ?i? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  Windows Vista ir Windows Server 2008 vietoj to naudokite registro rakte saugoti ?i? informacij?:
  HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell
  Kad b?t? daugiau aplank?, kuriuose Windows atsimenu Rodyti parametrus, sukurkite DWORD reik?m?, pavadint? BagMRU dyd? kiekvienoje i? ?i? registro rakt?, ir nustatyti jos vert? duomen? skai?iui, aplankus, kuriuos norite, kad Windows prisiminti parametrus. Pavyzd?iui, jei vert? nustatysite 5000, Windows gali prisiminti 5000 aplank? parametrus.

  Papildomos informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  813711 J?s? rodinio parametrai arba tinkinimai aplanke yra ding? arba neteisingi
 • Windows taip pat gali laikyti tinkinimo informacijos ahidden Desktop.ini fail? ? aplank?. ?iuo atveju Windows nustato atribut? tik skaityti pavesti Windows ie?koti Desktop.ini failo aplank?. Atribut? tik skaityti nedraud?ia jums atlikti bendro failo ir aplanko u?duotys (pvz., kopijuoti, perkelti, i?trinti ir pervardyti), bet atribut? tik skaityti gali sukelti problem?, kai kurios senesn?s programos.

  Daugiau informacijos apie thisissue, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  326549Per?i?r?ti ir keisti tik skaityti ar aplank? Windows Server 2003, Windows XP arba Windows Vista sistema atributus negalima
  Pastaba KB 326549 taip pat taikoma Windows Server 2008.
  Nenustatytas atribut? tik skaityti, ir Desktop.ini nebus sukurta, kai tinkinate bendrai naudojamame tinkle arba aplank? susieti tinklo disk?.
 • Specialiuosius aplankus (pvz., kietajame diske katalogai, CD/DVD disko aplank?, Program Files, mano dokumentai, mano Paveiksl?liai, mano muzika, aplanke Windows, ?riftus, Atsisi?sti programiniai failai ir kitus pana?ius aplankus) turi savo numatyt?j? pasirodymai nustatyti Windows. Tod?l, gali nepavykti pritaikyti specialiuosius aplankus.
 • Aplanko rodinio parametrai ir tinkinimai b?dingas aplanko viet?. J?s prarasite ?iuos duomenis kai jums perkelti aplank? ? nauj? viet?.
 • Jei j?s naudojate bet kokios r??ies tarptinklinio ry?io vartotojo profilis, aplanko tinkinimai taikomi tik Desktop ir tinklo akcijos, vietiniai aplankai arba nuolatinis susieti tinklo diskai.
 • Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista ir Windows Server 2008 neapima Tinkinti ?? aplank? vedl?, kad yra ankstesn?se sistemos Windows versijose. Su Tinkinti ?? aplank? vedliu, galite pasirinkti arba redaguoti HTML ?ablonas (Folder.htt), Windows naudoja Rodyti aplank? tinklapio.
 • Originalus paleisti Windows XP toliau remti HTML ?ablonus (Folder.htt) naudoti ?iniatinklio rodinio i? ankstesn?s sistemos Windows versijos. Individual? HTML failus (tai naudoti Folder.htt) taip pat palaiko ?iniatinklio rodinio. ?iniatinklio per?i?rai yra naudojama, jei jums nereikia naudoti klasikinius Windows aplankus, jei aplankas bendrai naudojamame tinkle arba sistemos atributas (u? vietiniai aplankai). Siekiant pad?ti u?kirsti keli? galimai nesaugaus turinio veikim?, kai atidarote aplank? j?s? kompiuteryje ar j?s? vietinio tinklo, kaip numatyta, Windows XP SP1, Windows Server 2003, Windows Vista ir Windows Server 2008 nepalaiko HTML ?iniatinklio rodinio ? Windows Explorer.

  Nor?dami gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  819028Windows Explorer nebebus rodomas ?iniatinklio formas ar HTML tinkinimus (naudojant Folder.htt)


Savyb?s

Straipsnio ID: 812003 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Starter
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbmt KB812003 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 812003

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com