Straipsnio ID: 813514 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei esate ?Small Business? klientas, papildom? trik?i? ?alinimo ir mokymo i?tekli? ?r. ?Small Business? palaikymo svetain?je.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Bandant si?sti ir gauti el. lai?kus programoje ?Microsoft Office Outlook? arba ?Outlook Express?, gali b?ti parodytas klaidos prane?imas, pana?us ? vien? i? pateikt? toliau.
 • Nebuvo galima u?megzti ry?io, nes paskirties ma?ina aktyviai atsisak? j? u?megzti.
 • Nerastas serveris. (Abonementas:abonementas pavadinimas, POPserveris:'mail', Klaida Numeris: 0x800ccc0d)
 • U?duotis ?serverio pavadinimas ? Siuntimas ir pri?mimas? prane?? apie klaid? (0x800ccc0f): ?Ry?ys su serveriu nutr?ko. Jei problema i?lieka, kreipkit?s ? serverio administratori? ar interneto paslaugos teik?j? (ISP). Serveris atsiliep?: ? K'
 • J?s? serveris netik?tai nutrauk? ry??. Galimos prie?astys: serverio problemos, tinklo problemos ar ilgas neveiklos laikotarpis. Abonentas. abonento pavadinimas, Serveris: 'serverio pavadinimas?, Protokolas: POP3, serverio atsiliepimas: '+OK', Prievadas: 110, Saugus(SSL): Ne, klaidos numeris: 0x800ccc0f
 • U?duotis ?SMTP serverio pavadinimas ? Siuntimas ir gavimas? prane?? apie klaid? (0x80042109): ?Outlook? negali prisijungti prie j?s? siun?iamo (SMTP) el. pa?to serverio. Jei ir toliau gausite ?? prane?im?, kreipkit?s ? serverio administratori? arba interneto paslaugos teik?j? (ISP).?
 • Operacijos laikas baig?si, laukiama atsakymo i? priiman?io (POP) serverio 0x8004210a
 • Ry?ys su serveriu laikinai nutr?ko 0x800ccc19
Papildoma klaid? prane?im? informacija

Daugiau informacijos apie skirtojo laiko pabaigos prane?im? sprendimus rasite skyriuje ?Daugiau informacijos?.

Sprendimas

Da?niausiai pasitaikan?ios ?i? klaidos prane?im? prie?astys yra ry?io su internetu problemos ir netinkamai sukonfig?ruoti abonemento parametrai ?Outlook? arba ?Outlook Express? programose. Pirmiausia ?sitikinkite, kad esate prisijung? prie interneto. Nor?dami tai padaryti, pereikite prie 1 b?do.

Pastaba. ?iame straipsnyje apra?yti b?dai skirti ir pradedantiems, ir patyrusiems vartotojams.

1 b?das. ?sitikinkite, kad esate prisijung? prie interneto

2 b?das. Patikrinkite, ar abonemento parametrai nustatyti tinkamai

I?pl?stin? trik?i? diagnostika

Jei ?sitikinus, kad el. pa?to serverio parametrai atitinka pateiktus el. pa?to paslaugos teik?jo vis dar kyla problem? siun?iant ir gaunant lai?kus, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Jei atlikdami i?pl?stin? trik?i? diagnostik? nesijau?iate dr?siai, kreipkit?s pagalbos ? sistemos administratori? arba ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnyb?: ?iuos b?dus taikykite nurodyta tvarka. I?band? kiekvien? b?d? patikrinkite, ar problema i?spr?sta.

3 b?das. Paleiskite ?Outlook? saugiuoju re?imu

4 b?das. Sukurkite nauj? el. pa?to profil?

5 b?das. Panaikinkite ?tartinus el. lai?kus pa?to d??ut?je

6 b?das. Patikrinkite, ar naudojamos antivirusin?s programos gamintojo ?iniatinklio svetain?je yra papildom? patarim?

7 b?das. Taisykite ?Outlook Express?

8 b?das. ?sitikinkite, kad galioja visi SMTP el. pa?to adresai siuntimo s?ra?e

9 b?das. Patikrinkite ugniasien?s programin?s ?rangos konfig?racij?

Daugiau informacijos

Jei ?alia klaidos kodo pateikiamas skirtojo laiko pabaigos klaidos prane?imas, gali b?ti, kad ?i? problem? gal?site i?spr?sti padidin? serverio skirtojo laiko parametr? programoje ?Outlook? arba ?Outlook Express?. Nor?dami padidinti serverio skirtojo laiko parametr?, pasinaudokite vienu i? toliau pateikiam? b?d? atsi?velgdami ? naudojam? ?Outlook? arba ?Outlook Express? versij?.

?Outlook 2010? ir ?Outlook 2013?

?Outlook 2007?


?Outlook 2002? ir ?Outlook 2003?

?Outlook 2000? ?mon?s arba darbo grup?s re?imas (CW)

?Outlook 2000? tik interneto pa?tas (IMO)


?Outlook Express 5.x? ir 6.0

Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? neteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Tolesni veiksmai

Jei ?ie b?dai nepad?jo, kit? problemos sprendimo b?d? galite ie?koti ?Microsoft? klient? pagalbos tarnyb? ?iniatinklio svetain?je. Toliau pateikta keletas ?Microsoft? klient? palaikymo tarnybos ?iniatinklio svetain?je teikiam? paslaug?.
 • Ie?koma ?ini? baz?: ie?kokite technin?s pagalbos informacijos ir savaranki?kos pagalbos priemoni? ?Microsoft? produktams.
 • Sprendim? centrai: per?i?r?kite da?nai u?duodamus klausimus apie konkre?ius produktus ir svarbiausius atsakymus.
 • Kitos palaikymo parinktys: U?duokite klausim?, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? palaikymo tarnyb? arba pateikite atsiliepim? internetu.
Jei ir toliau kyla problem?, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? palaikymo tarnyb?:

Savyb?s

Straipsnio ID: 813514 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. vasario 6 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook Express 5.5
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com