Raksta ID: 813514 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

M??inot s?t?t vai sa?emt e-pasta zi?ojumus programm? Microsoft Office Outlook vai Outlook Express, var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kas ir l?dz?gs k?dam no t?l?k nor?d?tajiem.
 • Nevar?ja izveidot savienojumu, jo m?r?a dators to akt?vi noraid?ja.
 • Serveri nevar atrast. (Konts:konta nosaukums, POPserveris:?pasts?, K??da Numurs: 0x800ccc0d)
 • Uzdevums ?servera nosaukums ? s?t??ana un sa?em?ana? zi?oja par k??du (0x800ccc0f): ?Savienojums ar serveri ir p?rtraukts. Ja ?? probl?ma saglab?jas, sazinieties ar servera administratoru vai interneta pakalpojumu sniedz?ju (Internet service provider ? ISP). Serveris atbild?ja: ? K?
 • Serveris negaid?ti p?rtrauca savienojumu. Iesp?jamie c?lo?i var?tu b?t servera probl?mas, t?kla probl?mas vai ilgs neaktivit?tes periods. Konts. konta nosaukums, serveris: 'servera nosaukums?, protokols: POP3, servera atbilde: ?+OK?, Ports: 110, Dro?s (SSL): Nr., K??das numurs: 0x800ccc0f
 • Uzdevums ?SMTP servera nosaukums ? s?t??ana un sa?em?ana? zi?oja par k??du (0x80042109): ?Programma Outlook nevar izveidot savienojumu ar izejo?o (SMTP) e-pasta serveri. Ja turpin?t sa?emt ??du pazi?ojumu, sazinieties ar servera administratoru vai interneta pakalpojumu sniedz?ju (ISP).?
 • "The operation timed out waiting for a response from the receiving (POP) server 0x8004210a
 • Sazinoties ar serveri, iest?j?s taimauts 0x800ccc19
Papildinform?cija par k??du zi?ojumiem

Papildinform?ciju par risin?jumiem saist?b? ar taimauta zi?ojumiem skatiet sada?? Papildinform?cija.

Risin?jums

Izplat?t?kie ?o k??du zi?ojumu c?lo?i ir probl?mas, kas saist?tas ar interneta savienojam?bu un nepareizi konfigur?tiem konta iestat?jumiem programm? Outlook vai Outlook Express. Vispirms p?rliecinieties, vai dator? ir izveidots savienojums ar internetu. Lai to paveiktu, p?rejiet uz 1. metodi.

Piez?me. ?aj? rakst? izkl?st?t?s metodes ir paredz?tas gan ies?c?jiem, gan pieredz?ju?iem lietot?jiem.

1. metode: p?rliecinieties, vai ir izveidots savienojums ar internetu

2. metode: p?rliecinieties, vai konta iestat?jumi ir pareizi

Papildu probl?mu nov?r?ana

Ja p?c sazin??an?s ar e-pasta pakalpojumu sniedz?ju un e-pasta servera iestat?jumu p?rbaud??anas joproj?m nevarat nos?t?t un sa?emt e-pasta zi?ojumus, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas. Ja nev?laties veikt sare???t?kas probl?mu nov?r?anas darb?bas, sazinieties ar sist?mas administratoru vai Microsoft klientu atbalsta dienestu, izmantojot ?o vietni: Izmantojiet ??s metodes nor?d?taj? sec?b?. P?c katras metodes izmanto?anas p?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta.

3. metode: start?jiet programmu Outlook dro?aj? re??m?

4. metode: izveidojiet jaunu e-pasta profilu

5. metode: dz?siet aizdom?gus zi?ojumus no pastkastes

6. metode: skatiet pretv?rusu programmat?ras ra?ot?ja vietni, lai ieg?tu papildu ieteikumus

7. metode: labojiet programmu Outlook Express

8. metode: p?rliecinieties, vai visas adres?tu sarakst? nor?d?t?s SMTP e-pasta adreses ir der?gas

9. metode: p?rbaudiet ugunsm?ra programmat?ras konfigur?ciju

Papildindorm?cija

Ja k??das kods tiek par?d?ts kop? ar aizkav?tu k??das zi?ojumu, ?o probl?mu varat nov?rst, programm? Outlook vai Outlook Express palielinot servera taimauta iestat?jumu. Lai palielin?tu servera taimauta iestat?jumu, izmantojiet ?o metodi, kas atbilst programmas Outlook vai Outlook Express versijai.

Outlook 2010 un Outlook 2013

Outlook 2007


Outlook 2002 un Outlook 2003

Outlook 2000 Corporate vai Workgroup re??ms (CW)

Outlook 2000 Internet Mail Only (IMO)


Outlook Express 5.x un 6.0

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

N?kam?s darb?bas

Ja probl?ma netika nov?rsta, izmantojot ??s metodes, varat izmantot Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu vietni, lai uzzin?tu par citiem j?su probl?mas risin?jumiem. T?l?k nor?d?ti da?i no Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu vietn? nodro?in?tajiem pakalpojumiem:
 • Mekl??ana zin??anu b?z?: mekl?jiet Microsoft produktu tehnisk? atbalsta inform?ciju un pa?pal?dz?bas r?kus.
 • Risin?jumu centri: skatiet bie?i uzdotos jaut?jumus un aktu?l?ko atbalsta inform?ciju noteiktam produktam.
 • Citas atbalsta iesp?jas: Izmantojiet internetu, lai uzdotu jaut?jumu, sazin?tos ar Microsoft klientu atbalsta dienestu vai sniegtu atsauksmes.
Ja ar? turpm?k nov?rojat probl?mas, iesak?m sazin?ties ar Microsoft klientu atbalsta dienestu, izmantojot vietni:

Rekviz?ti

Raksta ID: 813514 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 23. augusts - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 5.5
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com