Numer ID artykułu: 813514 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ważne Ten artykuł zawiera informacje, dzięki którym można obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Zmiany te można wprowadzić, aby obejść określony problem. Firma Microsoft zaleca, aby przed wprowadzeniem tych zmian ocenić zagrożenie związane z zastosowaniem tego obejścia w danym środowisku. Po zastosowaniu tego obejścia należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe, aby zapewnić lepszą ochronę komputera.
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule podano typowe metody ułatwiające rozwiązywanie problemów, które można napotkać podczas wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail w programie Outlook lub Outlook Express.

Należy skorzystać z tych metod w przypadku napotkania następujących błędów:

Lista błędów
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Uwaga Jeśli zastosowanie typowych metod nie rozwiąże problemu, można wypróbować metody dodatkowe podane w tabeli.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Komunikaty o błędach lub kody błędówMetody dodatkowe
Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia.
Nie można znaleźć serwera. (Konto:nazwa konta, Serwer POP: „poczta”, Numer błędu: 0x800ccc0d).
Zadanie „nazwa serwera — Wysyłanie i odbieranie” zgłosiło błąd (0x800ccc0f): „Połączenie z serwerem zostało przerwane. Jeżeli problem będzie występować nadal, skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP). Odpowiedź serwera: ? K”.
Twój serwer nieoczekiwanie zakończył połączenie. Mogło być to spowodowane: nieprawidłową konfiguracją serwera, problemami z siecią lub długim okresem nieaktywności. Konto: nazwa konta, Serwer: 'nazwa serwera', Protokół: POP3, Odpowiedź serwera: „+OK”, Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800ccc0f.
Zadanie „nazwa serwera SMTP — Wysyłanie i odbieranie” zgłosiło błąd (0x80042109): „Program Outlook nie może połączyć się z serwerem poczty wychodzącej (SMTP). Jeśli komunikat ten będzie nadal wyświetlany, skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP)”.
Operacja przekroczyła limit czasu w trakcie oczekiwania na odpowiedź od serwera odbierającego (POP) — 0x8004210a.Zwiększ ustawienie limitu czasu serwera.
Przekroczono limit czasu podczas komunikowania się z serwerem — 0x800ccc19.Zwiększ ustawienie limitu czasu serwera.
Kody błędów: 0x800ccc15; 0x80042108; 0x800ccc0e; 0x800ccc0b; 0x800ccc79; 0x800ccc67; 0x80040900; 0x800ccc81; 0x80040119; 0x80040600.
Kod błędu: 0x8007000cUruchom narzędzie do naprawy konfiguracji MAPI.
Kod błędu: 0x800C013bUtwórz ponownie plik Sent Items.dbx.
Kod błędu: 0x8004210bZweryfikuj adresy e-mail SMTP na liście dystrybucyjnej.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem, należy skorzystać z jednej lub kilku z poniższych metod. Po zastosowaniu danej metody należy wysłać do siebie testową wiadomość e-mail, aby upewnić się, że można wysyłać i odbierać wiadomości bez otrzymywania komunikatu o błędzie. Jeśli błąd będzie nadal występować, należy wypróbować kolejną metodę.

Metoda 1. Upewnienie się, że istnieje połączenie z Internetem

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom przeglądarkę internetową. Na przykład uruchom program Internet Explorer.
 2. Na pasku adresu wpisz jeden z poniższych adresów, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  • http://www.microsoft.com
  • http://www.msn.com
  Jeśli problemy dotyczące połączenia z Internetem będą nadal występować, zobacz Rozwiązywanie problemów z łącznością sieciową w programie Internet Explorer.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Metoda 2. Upewnienie się, że ustawienia konta e-mail programu Outlook są poprawne

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Zobacz odpowiednie artykuły w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby sprawdzić ustawienia konta e-mail programu Outlook:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Metoda 3. Usunięcie podejrzanych wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Podejrzane wiadomości e-mail mogą blokować odebranie komunikatu o błędzie w programie Outlook. W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości e-mail należy ją usunąć za pomocą jednej z następujących metod:
 • Przejdź do skrzynki pocztowej przy użyciu internetowego programu poczty e-mail oferowanego przez usługodawcę internetowego. Następnie usuń wiadomości e-mail.
 • Zwróć się do usługodawcy internetowego z prośbą o usunięcie tych wiadomości e-mail.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Metoda 4. Sprawdzenie witryny sieci Web producenta oprogramowania antywirusowego pod kątem dodatkowych rozwiązań

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Jeśli stosowane oprogramowanie antywirusowe obejmuje funkcję skanowania poczty e-mail, może być konieczne wykonanie dodatkowych zadań konfiguracyjnych, aby można było korzystać z programu Outlook lub Outlook Express w połączeniu z tym oprogramowaniem. Może być konieczne na przykład skonfigurowanie wtyczki programu Norton AntiVirus dla pakietu Office do współpracy z programem Outlook.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów korzystania z programu Outlook z oprogramowaniem antywirusowym, przejdź do jednej z następujących witryn sieci Web (odpowiedniej dla zainstalowanego oprogramowania):
 • Symantec
 • McAfee
 • Trend Micro
 • Panda
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Metoda 5. Skonfigurowanie oprogramowania zapory umożliwiającej dostęp programu Outlook do Internetu

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Ostrzeżenie Ta metoda obejścia problemu może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, ale podaje informacje umożliwiające jego zastosowanie według uznania użytkownika. Tę metodę obejścia problemu użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.

Należy skonfigurować oprogramowanie zapory umożliwiające dostęp do Internetu następującym plikom:
 • Outlook.exe (w przypadku programu Outlook)
 • Msimn.exe (w przypadku programu Outlook Express)
Domyślnie dostęp dla ruchu wychodzącego jest obsługiwany w porcie 25, a dostęp dla ruchu przychodzącego — w porcie 110. W razie braku pewności co do wyboru portów należy skontaktować się z usługodawcą internetowym lub administratorem systemu.

Więcej informacji dotyczących programów McAfee Personal Firewall i Norton Personal Firewall (Symantec)
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Instrukcje dotyczące konfigurowania programu McAfee Personal Firewall znajdują się w witrynie firmy McAfee w sieci Web.

Można również usunąć program McAfee Personal Firewall i zainstalować go ponownie. Dzięki ponownej instalacji programy Outlook i Outlook Express będą miały dostęp do Internetu, ponieważ proces ten obejmuje utworzenie na nowo pliku sygnatur używanego przez zaporę.

W przypadku korzystania z oprogramowania Norton Personal Firewall 2002, Norton Internet Security lub Norton SystemWorks firmy Symantec w celu rozwiązania problemu należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Symantec dotyczącą produktów, aby uzyskać instrukcję uaktualnienia lub ponownego skonfigurowania produktu.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Metoda 6. Naprawienie programu Outlook lub Outlook Express

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Naprawienie programu Outlook lub Outlook Express może również rozwiązać problem.

Jak naprawić program Outlook

Jak naprawić program Outlook Express

Uwaga Jeśli program Outlook Express został usunięty z komputera lub instalacja tego programu jest uszkodzona, program Outlook 2000 nie będzie działać poprawnie i może generować jeden z komunikatów o błędach wymienionych w sekcji „Więcej informacji”. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Program Outlook 2000 wymaga programu Outlook Express.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Uwaga Poniższe metody dotyczą tylko programu Outlook.

Metoda 7. Upewnienie się, że profil poczty e-mail działa poprawnie (dotyczy tylko programu Outlook)

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Aby sprawdzić, czy profil poczty e-mail działa poprawnie, należy spróbować utworzyć nowy profil poczty e-mail. Jeśli wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail za pomocą nowo utworzonego profilu poczty e-mail jest możliwe, należy skonfigurować ten nowy profil jako profil domyślny.

Krok 1. Odszukanie domyślnego pliku danych programu Outlook

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. W Panelu sterowania kliknij pozycję Poczta.
 2. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty — Outlook kliknij pozycję Pokaż profile.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.

 3. Wybierz swój bieżący profil programu Outlook i kliknij przycisk Właściwości.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.

 4. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty — Outlook kliknij pozycję Pliki danych.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.

 5. W oknie dialogowym Ustawienia kont wybierz kartę Pliki danych i zanotuj nazwę oraz lokalizację domyślnego pliku danych swojego profilu (domyślny plik danych jest oznaczony znacznikiem wyboru).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.
 6. Kliknij przycisk Zamknij.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Krok 2. Utworzenie nowego profilu programu Outlook

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Znasz już nazwę i lokalizację domyślnego pliku danych swojego profilu, więc utwórz nowy profil programu Outlook, stosując tylkojedną z podanych metod.

Klip wideo: jak połączyć program Outlook z osobistym kontem e-mail (w języku angielskim)

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets video1
uuid=7ef2bbef-531d-4165-809f-7b928486d318 VideoUrl=http://aka.ms/x4bb4c
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets video2
Metoda A. Utworzenie konta e-mail IMAP lub POP3 za pomocą automatycznej konfiguracji konta
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Ważne Jeśli używany serwer obsługuje zarówno protokół IMAP, jak i POP3, automatyczna konfiguracja konta domyślnie tworzy konto IMAP. Aby utworzyć konto POP3, trzeba przeprowadzić procedurę ręcznie. Jeśli jednak używany serwer obsługuje tylko protokół POP3, automatyczna konfiguracja konta tworzy konto POP3.
 1. Otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Poczta.
 2. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty — Outlook kliknij pozycję Pokaż profile.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.

 3. W oknie dialogowym Poczta na karcie Ogólne kliknij przycisk Dodaj.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.

 4. W oknie dialogowym Nowy profil wpisz nazwę nowego profilu, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Dodawanie nowego konta wpisz informacje o koncie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.

 6. Po pomyślnym skonfigurowaniu konta kliknij przycisk Zakończ.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Metoda B. Ręczne utworzenie konta e-mail IMAP lub POP3
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. Otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Poczta.
 2. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty — Outlook kliknij pozycję Pokaż profile.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.

 3. W oknie dialogowym Poczta na karcie Ogólne kliknij przycisk Dodaj.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.

 4. W oknie dialogowym Nowy profil wpisz nazwę nowego profilu, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Dodawanie nowego konta wybierz pozycję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.

 6. W oknie dialogowym Wybieranie usługi wybierz pozycję Internetowa poczta e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.

 7. W oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail wpisz szczegóły dotyczące konta.
 8. Kliknij pozycję Testuj ustawienia konta, aby przetestować konto.

  Uwaga
  W razie braku pewności co do szczegółów dotyczących konta należy skontaktować się z usługodawcą internetowym.
 9. Wybierz pozycję Istniejący plik danych programu Outlook i kliknij przycisk Przeglądaj.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.

 10. W oknie dialogowym Otwieranie pliku danych programu Outlook znajdź odszukany wcześniej plik danych programu Outlook, zaznacz go i kliknij przycisk OK.
 11. Kliknij przycisk Dalej.
 12. W oknie dialogowym Testowanie ustawień konta kliknij przycisk Zamknij.
 13. Kliknij przycisk Zakończ.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Krok 3. Skonfigurowanie nowego profilu programu Outlook jako profilu domyślnego

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Jeśli nowy profil poczty e-mail programu Outlook działa poprawnie, ustaw go jako profil domyślny, a następnie przenieś swoje wiadomości do tego nowego profilu.
 1. W oknie dialogowym Poczta na karcie Ogólne wybierz pozycję Zawsze używaj tego profilu.
 2. Kliknij listę rozwijaną Zawsze używaj tego profilu, a następnie wybierz nowy profil.
 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Poczta.
 4. Wyeksportuj swoje wiadomości e-mail ze starego profilu poczty e-mail programu Outlook do pliku danych programu Outlook (pst) za pomocą Kreatora importu i eksportu, a następnie zaimportuj plik danych programu Outlook (pst) do nowego profilu poczty e-mail.

  Uwaga
  Jeśli nie znasz funkcji Kreator importu i eksportu w programie Outlook, zobacz następujące artykuły:
  Jak wyeksportować elementy programu Outlook do pliku danych programu Outlook (pst)

  Jak zaimportować elementy programu Outlook z pliku danych programu Outlook (pst)
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Metoda 8. Uruchomienie programu Outlook w trybie awaryjnym (dotyczy tylko programu Outlook)

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Aby uruchomić program Outlook w trybie awaryjnym, należy wykonać podane czynności (odpowiednie dla zainstalowanego systemu operacyjnego).

Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista
 1. W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i kliknij panel Wyszukiwanie. W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij pozycję Start.
 2. W polu Wyszukaj wpisz ciąg outlook.exe /safe.
 3. Naciśnij klawisz Enter.
Windows Server 2003, Windows 2000 lub Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij polecenie Uruchom.
 3. Wpisz polecenie outlook.exe /safe.
 4. Kliknij przycisk OK.
Jeśli zostanie wyświetlone powiadomienie o uszkodzeniu profilu poczty e-mail lub konflikcie z zainstalowanymi aplikacjami lub dodatkami innych firm, utwórz nowy profil poczty e-mail, wykonując czynności podane w metodzie 3.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Metoda 9. Naprawienie pliku pst za pomocą narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej (dotyczy tylko programu Outlook)

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Plik pst to plik folderów osobistych zawierający wiadomości e-mail, kontakty, notatki, elementy kalendarza i inne dane. Jeśli plik pst jest uszkodzony, wysyłanie lub odbieranie wiadomości e-mail w programie Outlook może się okazać niemożliwe.

Aby rozwiązać ten problem, napraw plik folderów osobistych (pst) programu Outlook.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Metoda 10. Wyczyszczenie wiadomości e-mail zalegających w Skrzynce nadawczej (dotyczy tylko programu Outlook)

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Kliknij Skrzynkę nadawczą, a następnie sprawdź, czy nie zalegają w niej wiadomości e-mail. Jeśli znajdują się w niej jeszcze jakieś wiadomości, wyczyść je, wykonując następujące kroki:
 1. W programie Outlook kliknij kartę Wysyłanie/odbieranie, a następnie kliknij pozycję Pracuj w trybie offline.

  Uwaga
  Próby wysłania jakichkolwiek wiadomości e-mail przez programu Outlook zostaną zatrzymane.
 2. Wybierz pozycję Skrzynka nadawcza. Możesz teraz wykonać jedną z następujących czynności:
  • Przeniesienie wiadomości: Przenieś wiadomość do folderu Wersje robocze. Możesz przeciągnąć wiadomość do folderu Wersje robocze lub kliknąć wiadomość prawym przyciskiem myszy, wybrać pozycję Przenieś, wybrać pozycję Inny folder, a następnie wybrać z listy folder Wersje robocze.

   Uwaga Umożliwi to otwarcie dużej wiadomości e-mail i usunięcie załączników albo zmianę ich rozmiaru, a następnie ponowne dodanie ich przed próbą ponownego wysłania tej wiadomości.
  • Usunięcie wiadomości: Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość, a następnie wybierz pozycję Usuń.

  Ważne
  Jeśli otrzymasz komunikat „Program Outlook transmituje wiadomość”, zamknij program Outlook, a następnie zaczekaj na jego zamknięcie. Być może trzeba będzie użyć Menedżera zadań w systemie Windows, aby upewnić się, że proces Outlook.exe został zakończony. Uruchom ponownie program Outlook, a następnie powtórz krok 2.
 3. Kliknij kartę Wysyłanie/odbieranie, a następnie kliknij pozycję Pracuj w trybie offline, aby usunąć jej zaznaczenie.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Więcej informacji

Produkty innych firm będące przyczyną tego problemu

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Oto produkty, o których wiadomo, że powodują ten problem:
 • Marketscore (Netsetter) Internet Accelerator
 • Net Nanny
 • Panicware Pop-Up Stopper
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Uruchamianie narzędzia do naprawy konfiguracji MAPI (dotyczy tylko programu Outlook)

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Jeśli plik Mapi32.dll jest nieprawidłowy lub uszkodzony, w przypadku próby wysłania lub odebrania wiadomości e-mail w programie Outlook może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Wysyłanie i odbieranie zgłosiło błąd (0x800CCC0F): Za mało pamięci lub zasobów systemowych. Zamknij niektóre okna lub programy i próbuj ponownie.

Aby rozwiązać ten problem, uruchom Narzędzie do naprawy konfiguracji MAPI (Fixmapi.exe). Plik Fixmapi.exe znajduje się w jednym z następujących folderów:
 • C:\Winnt\System32
 • C:\Windows\System32
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Ponowne utworzenie pliku Sent Items.dbx (dotyczy tylko programu Outlook Express)

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Jeśli plik Sent Items.dbx jest uszkodzony, po wysłaniu wiadomości w programie Outlook Express może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Wystąpił nieznany błąd. Protokół: SMTP, Port: 0, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800C013B.

Aby rozwiązać ten problem, zmień nazwę pliku Sent Items.dbx w obszarze plików poczty e-mail programu Outlook Express. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu O nazwie wpisz Sent Items.dbx.
 3. W polu Szukaj w kliknij podstawowy dysk twardy (zwykle C), a następnie kliknij pozycję Znajdź teraz.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Sent Items.dbx, a następnie kliknij pozycję Zmień nazwę.
 5. Wpisz Sent Items.old, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Uruchom ponownie program Outlook Express. To działanie spowoduje automatyczne utworzenie nowego pliku Sent Items.dbx.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Zweryfikowanie adresów e-mail SMTP na liście dystrybucyjnej (dotyczy tylko programu Outlook)

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Jeśli jeden adres SMTP na liście dystrybucyjnej jest uszkodzony lub ma niepoprawną postać, może wystąpić błąd 0x8004210b. Należy przejrzeć wszystkie adresy e-mail na liście dystrybucyjnej w celu sprawdzenia ich poprawności. Ponadto do każdego członka listy dystrybucyjnej można wysłać indywidualną testową wiadomość e-mail, aby ustalić, który adres jest nieprawidłowy.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Zwiększenie ustawienia limitu czasu serwera

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Jeśli komunikat o błędzie jest wyświetlany w połączeniu z komunikatem o przekroczeniu limitu czasu, być może ten problem można rozwiązać przez zwiększenie ustawienia limitu czasu serwera w programie Outlook lub Outlook Express. Aby zwiększyć ustawienie limitu czasu serwera, należy użyć tej z poniższych metod, która jest przeznaczona dla zainstalowanej wersji programu Outlook lub Outlook Express.
Outlook 2013 i Outlook 2010
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Informacje.
 3. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie wybierz z listy pozycję Ustawienia kont.
 4. Kliknij docelowe konto POP3, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 5. Kliknij przycisk Więcej ustawień.
 6. Kliknij kartę Zaawansowane.
 7. Stopniowo zwiększaj ustawienie limitu czasu serwera aż do rozwiązania problemu.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Outlook 2007
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia konta.
 3. Kliknij docelowe konto POP3, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. Kliknij przycisk Więcej ustawień.
 5. Kliknij kartę Zaawansowane.
 6. Stopniowo zwiększaj ustawienie limitu czasu serwera aż do rozwiązania problemu.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Outlook 2002 i Outlook 2003
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta e-mail.
 3. Kliknij opcję Wyświetl lub zmień istniejące konta e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij konto POP3, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 5. Kliknij przycisk Więcej ustawień.
 6. Kliknij kartę Zaawansowane.
 7. Stopniowo zwiększaj ustawienie limitu czasu serwera aż do rozwiązania problemu.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Outlook 2000 w trybie firmy lub grupy roboczej (CW, Corporate or Workgroup)
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Usługi.
 3. Na karcie Usługi kliknij pozycję Internetowa poczta e-mail, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 4. Kliknij kartę Zaawansowane.
 5. Stopniowo zwiększaj ustawienie limitu czasu serwera aż do rozwiązania problemu.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Outlook 2000 w trybie Tylko Internet Mail (IMO, Internet Mail Only)
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.
 3. Zaznacz konto docelowe, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 4. Kliknij kartę Zaawansowane.
 5. Stopniowo zwiększaj ustawienie limitu czasu serwera aż do rozwiązania problemu.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Outlook Express 5.x i 6.0
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. Uruchom program Outlook Express.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.
 3. Kliknij kartę Poczta.
 4. Kliknij konto POP3, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 5. Kliknij kartę Zaawansowane.
 6. Stopniowo zwiększaj ustawienie limitu czasu serwera aż do rozwiązania problemu.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Właściwości

Numer ID artykułu: 813514 - Ostatnia weryfikacja: 8 maja 2014 - Weryfikacja: 8.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 5.5
Słowa kluczowe: 
kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com