Identifikator ?lanka: 813514 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kad poku?ate da po?aljete i primite e-poruke u programu Microsoft Office Outlook ili Outlook Express, mo?ete dobiti poruku o gre?ci koja odgovara jednoj od slede?ih:
 • Nije mogu?e uspostaviti vezu jer je ciljni ra?unar aktivno odbija.
 • Nije mogu?e prona?i server. (Nalog:ime naloga, POPserver:'mail', broj gre?ke: 0x800ccc0d)
 • Zadatak ?ime servera ? slanje i prijem? prijavio je gre?ku (0x800ccc0f): 'Povezivanje sa serverom je prekinuto. Ako se ovaj problem nastavi, obratite se administratoru servera ili dobavlja?u Internet usluga (ISP). Server se odazvao: ? K'
 • Server je neo?ekivano prekinuo vezu. Mogu?i uzroci ovoga obuhvataju probleme sa serverom, probleme sa mre?om ili dug period neaktivnosti. Nalog. ime naloga, server: 'ime servera', protokol: POP3, odziv servera: '+OK', port: 110, Secure(SSL): ne, broj gre?ke: 0x800ccc0f
 • Zadatak ?ime SMTP servera ? slanje i prijem? prijavio je gre?ku (0x80042109): 'Outlook ne mo?e da se pove?e sa serverom odlazne e-po?te (SMTP). Ako nastavite da primate ovu poruku, obratite se administratoru servera ili dobavlja?u Internet usluga (ISP).?
 • Vreme za operaciju je isteklo dok se ?ekalo na odziv servera primaoca (POP) 0x8004210a
 • Do?lo je do isteka vremena pri komunikaciji sa serverom 0x800ccc19
Dodatne informacije o poruci o gre?ci

Vi?e informacija o re?enjima za poruke o isteku vremena potra?ite u odeljku ?Vi?e informacija?.

Re?enje

Najuobi?ajeniji uzroci ovih poruka o gre?kama jesu problemi sa uspostavljanjem Internet veze i postavkama naloga koje su neispravno konfigurisane u programima Outlook ili Outlook Express. Prvo se uverite da ste povezani sa Internetom. Da biste to uradili, pre?ite na 1. metod.

Napomena Metodi opisani u ovom ?lanku namenjeni su po?etnicima i naprednim korisnicima ra?unara.

1. metod: Uverite se da ste povezani sa Internetom

2. metod: Uverite se da su postavke naloga ispravne

Napredno re?avanje problema

Ako i dalje imate problema sa slanjem i primanjem po?te po?to ste proverili postavke servera e-po?te kod dobavlja?a usluga e-po?te, sledite ove korake. Ako ne ?elite da re?avate probleme kori??enjem naprednih opcija, zamolite administratora sistema za pomo? ili se obratiti Microsoft podr?ci za korisnike. Sledite ove metode po redosledu. Posle svakog metoda proverite da li je problem re?en.

3. metod: pokrenite Outlook u bezbednom re?imu

4. metod: kreirajte novi profil e-po?te

5. metod: brisanje sumnjivih poruka iz po?tanskog sandu?eta

6. metod: dodatne predloge potra?ite na veb lokaciji proizvo?a?a antivirusnog programa

7. metod: popravka programa Outlook Express

8. metod: provera da li su sve adrese SMTP e-po?te na listi distribucije va?e?e

9. metod: ispitivanje konfiguracije softvera za?titnog zida

Dodatne informacije

Ako kôd gre?ke prati poruka o gre?ci isteka vremena, mo?da ?ete mo?i da re?ite problem tako ?to ?ete pove?ati postavku vremenskog isteka servera u programima Outlook ili Outlook Express. Da biste pove?ali postavku vremenskog isteka servera, koristite slede?i metod koji odgovara va?oj verziji programa Outlook ili Outlook Express.

Outlook 2010 i Outlook 2013

Outlook 2007


Outlook 2002 i Outlook 2003

Outlook 2000 re?im korporacije ili radne grupe (CW)

Samo Outlook 2000 Internet po?ta (IMO)


Outlook Express 5.x i 6.0

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ni neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Slede?i koraci

Ako vam ovi metodi nisu pomogli, na Veb lokaciji Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku mo?ete prona?i druga re?enja za svoj problem. Neke od usluga koje pru?a Veb lokacija Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku obuhvataju slede?e:
 • Baza znanja koja se mo?e pretra?ivati: pretra?ite informacije tehni?ke podr?ke i alatke za samopomo? za Microsoft proizvode.
 • Centri za re?enja: prika?ite naj?e??a pitanja o odre?enom proizvodu, kao i istaknute stavke podr?ke.
 • Ostale opcije podr?ke: Koristite Internet da biste postavili pitanje, obratili se predstavnicima Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku ili poslali povratne informacije.
Ako i dalje budete imali probleme, obratite se Microsoft uslugama za korisni?ku podr?ku na:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 813514 - Poslednji pregled: 25. jul 2013. - Revizija: 5.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 5.5
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com