Thông báo l?i khi b?n nh?p vào thay th? trong h?p tho?i "T?m và thay th?": "Microsoft Excel không th? t?m th?y m?t tr?n"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 813971 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong Microsoft Office Excel 2007 và Microsoft Office Excel 2003, khi b?n b?m Thay th? trong các T?m và thay th?h?p tho?i đ? thay th? văn b?n t?n t?i trong b?ng tính c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau:
Microsoft Excel không th? t?m th?y m?t tr?n đ?u.
Chú ý V?n đ? này có th? x?y ra ngay c? khi các văn b?n mà b?n mu?n thay th? có t?n t?i trong b?ng tính.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u c? hai đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • Các t? bào ho?t đ?ng không ch?a m?t tr?n đ?u.
 • B?n không nh?p vào T?m ti?p theo ho?c T?m T?t c? các trư?c khi b?n b?m vào Thay th? trong các T?m và Thay th? h?p tho?i.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong các cách sau phương pháp.

Phương pháp 1: S? d?ng thay th? t?t c?

Chú ý S? d?ng phương pháp này ch? n?u b?n mu?n thay th? t?t c? các tr?n đ?u ? các b?ng tính.
 1. Báo chí CTRL + H.
 2. Trong các T?m và thay th? h?p tho?i, lo?i các văn b?n mà b?n mu?n đư?c thay th? trong các T?m th?y nh?ng g?h?p.
 3. Trong các Thay th? v?i h?p, nh?p văn b?n b?n mu?n thay th? văn b?n g?c.
 4. Nh?p vào Thay th? t?t c?.

Cách 2: S? d?ng t?m và thay th?

 1. Báo chí CTRL + H.
 2. Trong các T?m và thay th? h?p tho?i, lo?i các văn b?n mà b?n mu?n đư?c thay th? trong các T?m th?y nh?ng g?h?p.
 3. Trong các Thay th? v?i h?p, nh?p văn b?n b?n mu?n thay th? văn b?n g?c.
 4. Nh?p vào T?m ti?p theo.
 5. N?u b?n mu?n thay th? các văn b?n, h?y b?mThay th? và Excel t? đ?ng phát hi?n trư?ng h?p ti?p theo c?a các văn b?n s? đư?c thay th?.
 6. N?u b?n không mu?n đ? thay th? các văn b?n, h?y b?m T?m Ti?p theo xác đ?nh v? trí th? hi?n ti?p theo c?a văn b?n đư?c thay th?.

Phương pháp 3: T? t?m trư?ng h?p đ?u tiên c?a văn b?n s? đư?c thay th?

 1. Ch?n m?t t? bào có ch?a văn b?n mà b?n mu?n thay th?.
 2. Báo chí CTRL + H.
 3. Trong các T?m và thay th? h?p tho?i, lo?i các văn b?n mà b?n mu?n đư?c thay th? trong các T?m th?y nh?ng g?h?p.
 4. Trong các Thay th? v?i h?p, nh?p văn b?n b?n mu?n thay th? văn b?n g?c.
 5. Nh?p vào T?m ti?p theo.
 6. N?u b?n mu?n thay th? các văn b?n, h?y b?mThay th? và Excel t? đ?ng phát hi?n trư?ng h?p ti?p theo c?a các văn b?n s? đư?c thay th?.
 7. N?u b?n không mu?n đ? thay th? các văn b?n, h?y b?m T?m Ti?p theo xác đ?nh v? trí th? hi?n ti?p theo c?a văn b?n đư?c thay th?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 813971 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
T? khóa: 
kbprb kbpending kbbug kberrmsg kbmt KB813971 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:813971

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com