Làm th? nào đ? ki?m tra chính t? và ng? pháp b?ng ngôn ng? khác trong Word 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 821416
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng Microsoft Office Word 2003 đ? ki?m tra chính t? và ng? pháp c?a văn b?n trong m?t ngôn ng? đó là khác nhau t? m?t trong nh?ng b?n thư?ng s? d?ng trong Word.

C?u h?nh h? th?ng đi?u hành c?a b?n đ? làm vi?c v?i các ngôn ng? khác

Th?c hi?n các bư?c này n?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n c?a h? th?ng đi?u hành c?a b?n không kh?p v?i ngôn ng? mà b?n mu?n g? vào. B?n ph?i thêm ngôn ng? n?u b?n mu?n nh?p vào ngôn ng? đó ho?c hi?n th? văn b?n b?ng ngôn ng? đó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh h? th?ng đi?u hành c?a b?n đ? làm vi?c v?i các ngôn ng? khác, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309360Làm th? nào đ? s? d?ng ngôn ng? Đông á trong Word 2003 và Word 2002 trên máy tính đang ch?y trên Windows Server 2003, Windows XP ho?c Windows 2000
311014 Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng h? tr? ngôn ng? châu Âu cho Word 2003 và Word 2002 trên máy tính đang ch?y trên Windows Server 2003, trên Windows XP ho?c Windows 2000
311015 Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng h? tr? ngôn ng? ph?i sang trái cho Word 2003 và Word 2002 trên máy tính đang ch?y trên Windows Server 2003, trên Windows XP ho?c Windows 2000
311013 Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng h? tr? ngôn ng? Nam Á cho Word 2003 và Word 2002 trên máy tính đang ch?y trên Windows Server 2003, trên Windows XP ho?c Windows 2000

Làm cho các ngôn ng? khác có s?n

Đ? th?c hi?n các ngôn ng? mà b?n mu?n s? d?ng đ? ch?nh s?a có s?n trong Word, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Office, đi?m đ?n Microsoft văn ph?ng công c?, sau đó b?m Thi?t đ?t ngôn ng? Microsoft Office 2003.

  Chú ýN?u đây là l?n đ?u tiên mà b?n đang s? d?ng Microsoft Office 2003 ngôn ng? cài đ?t công c?, chèn c?a b?n đ?a CD Office 2003 (CD) vào ? đ?a CD-ROM ho?c vào ? DVD-ROM c?a b?n khi b?n đư?c nh?c làm như v?y.
 2. B?m vào các Ngôn ng? đư?c kích ho?ttab.
 3. Trong các Ngôn ng? có s?ndanh sách, b?m vào các ngôn ng? mà b?n mu?n thêm và b?m Thêm.

  Chú ýN?u (h?n ch? h? tr?) đư?c hi?n th? bên c?nh m?t ngôn ng? trong các Ngôn ng? có s?ndanh sách, b?n có th? ph?i cài đ?t h? tr? b? sung h? th?ng ngôn ng? đó. H? tr? s?n sàng ph? thu?c vào h? th?ng đi?u hành c?a b?n.

  Các ngôn ng? mà b?n thêm đư?c hi?n th? trong các Ngôn ng? đư?c kích ho?tdanh sách.
 4. Nh?p vào Ok.
 5. N?u b?n đang ch?y b?t k? chương tr?nh văn ph?ng, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  S? d?ng thi?t đ?t ngôn ng? m?i, b?n ph?i thoát và kh?i đ?ng l?i t?t c? các m? ?ng d?ng văn ph?ng.

  T?t và kh?i đ?ng l?i ?ng d?ng văn ph?ng m? bây gi??
  Nh?p vào Cókhi b?n nh?n đư?c tin nh?n này.

  Thi?t đ?t ngôn ng? m?i đư?c kích ho?t sau khi b?n b?t đ?u t?.

Cài đ?t các công c? chính t? và ng? pháp

Phiên b?n c?a Office 2003 b?n có công c? chính t? và ng? pháp cho các ngôn ng? thư?ng đư?c s? d?ng. Ví d?, b?n ti?ng Anh c?a Office 2003 bao g?m hi?u đinh công c? cho ti?ng Anh, ti?ng Pháp và ti?ng Tây Ban Nha.

Khi b?n ki?m tra chính t? và ng? pháp trên m?t tài li?u trong m?t ngôn ng? khác, n?u các công c? có s?n trong phiên b?n ngôn ng? c?a Office 2003, Word t? đ?ng cài đ?t các công c?. N?u nh?ng công c? chính t? và ng? pháp cho các ngôn ng? mà b?n mu?n ki?m tra không đư?c bao g?m trong Office 2003, b?n ph?i có đư?c và cài đ?t các t?p tin c?n thi?t t? văn ph?ng Microsoft 2003 Proofing công c?.

Cài đ?t các công c? chính t? và ng? pháp ti?ng Pháp ho?c các công c? chính t? và ng? pháp ti?ng Tây Ban Nha

Các bư?c sau mô t? cách cài đ?t chính t? ti?ng Pháp và ti?ng Tây Ban Nha và các công c? ng? pháp đư?c bao g?m trong phiên b?n ti?ng Anh c?a Office 2003.

Theo m?c đ?nh, nh?ng công c? hi?u đinh Pháp và Tây Ban Nha hi?u đinh công c? đư?c thi?t l?p đ? các Đư?c cài đ?t trên s? d?ng đ?u tiên tr?ng thái cài đ?t. L?n đ?u tiên b?n th?c hi?n m?t chính t? ki?m tra trong nh?ng ngôn ng? này, b?n s? đư?c nh?c đ? cài đ?t các công c?. Nh?p vào Có, và sau đó chèn đ?a Office 2003 CD vào ? đ?a CD-ROM ho?c vào ? DVD-ROM c?a b?n khi b?n đư?c nh?c.

Ho?c b?n có th? cài đ?t các công c? hi?u đinh b?ng cách s? d?ng Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong b?ng đi?u khi?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Nh?p vào Microsoft Office 2003, sau đó b?m Thay đổi.
 4. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? các tính năng, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các Ch?n cao c?p tùy bi?n c?a các ?ng d?ng ki?m tra h?p và b?m Ti?p theo.
 6. Trong các Nâng cao tu? bi?n danh sách, m? r?ng Văn ph?ng chia s? tính năng, và sau đó m? r?ng Công cụ Kiểm chứng.
 7. Nh?p vào m?i tên xu?ng bên c?nh Ti?ng Phápho?c b?m vào m?i tên xu?ng bên c?nh Ti?ng Tây Ban Nha. Nh?p vào Ch?y t? máy tính c?a tôi, sau đó b?m Cập nhật.
 8. Đ?a c?a b?n Office 2003 CD vào ? đ?a CD-ROM ho?c vào ? DVD-ROM c?a b?n khi b?n b? nh?c, và sau đó nh?p vào Cập nhật.
 9. Nh?p vào Ok khi thi?t l?p đư?c hoàn t?t.

S? d?ng Office 2003 hi?u đinh công c?

Office 2003 Proofing Tools là m?t add-in gói ch?a hi?u đinh công c? cho hơn 50 ngôn ng? khác nhau. Công c? bao g?m chính t? checkers, t? đi?n, ng? pháp checkers, và vi?t theo phong cách c?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Office 2003 Proofing Tools, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/ork2003/HA011402181033.aspx

B?t ngôn ng? t? đ?ng phát hi?n

Khi phát hi?n ngôn ng? t? đ?ng đư?c b?t, Word có th? t? đ?ng phát hi?n m?i ngôn ng? mà b?n nh?p n?u tài li?u c?a b?n ch?a nhi?u ngôn ng?. Đ? b?t ngôn ng? t? đ?ng phát hi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụtr?nh đơn, đi?m đ?n Ngôn ng?, sau đó b?m Đ?t ngôn ng?.
 2. Nh?n vào đây đ? ch?n các Phát hi?n ngôn ng? t? đ?ng ki?m tra h?p (n?u nó không đ? đư?c ch?n), và sau đó nh?p vào Ok.

Đ?t tùy ch?n chính t? và ng? pháp tùy ch?n cho m?t ngôn ng? khác

Đ? đ?t tùy ch?n chính t? và ng? pháp tùy ch?n cho ngôn ng? mà b?n mu?n làm vi?c t?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụtr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn, sau đó b?m các Chính t? & ng? pháp tab.
 2. Ch?n tùy ch?n chính t? và ng? pháp tùy ch?n mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.

Ki?m tra chính t? và ng? pháp trong tài li?u

Theo m?c đ?nh, Word ki?m tra chính t? và ng? pháp khi b?n g?. Ki?u Wavy đ? underlines ch? ra l?i chính t? có th?. Lư?n sóng xanh underlines ch? ra các v?n đ? v? ng? pháp có th?.

B?n c?ng có th? ch?y chính t? và ng? pháp ki?m tra ki?m tra tài li?u toàn b? c?a b?n, thêm vào ki?m tra chính t? và ng? pháp như b?n g?. Đ? ch?y chính t? và ng? pháp ki?m tra, nh?p vào Chính t? và ng? pháp trên các Công cụtr?nh đơn.

Đ? đ?m b?o r?ng chính t? và ng? pháp ki?m tra đư?c b?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụtr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn, sau đó b?m các Chính t? & ng? pháp tab.
 2. Nh?n vào đây đ? ch?n các Ki?m tra chính t? khi b?n g? ki?m tra h?p (n?u nó không đ? đư?c ch?n).
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Ki?m tra ng? pháp như b?n g? ki?m tra h?p (n?u nó không đ? đư?c ch?n).
 4. Ch?n các tùy ch?n chính t? khác nào và b?t c? tùy ch?n ng? pháp khác mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.

Khắc phục sự cố

Hi?n th? l?i chính t? và ng? pháp ki?m tra

N?u Word không th? t?m th?y t? đi?n ho?c công c? khác hi?u đinh đ? ki?m tra chính t? và ng? pháp b?ng ngôn ng? khác, h?y th? các đ? xu?t này:
 • Đ?m b?o r?ng các công c? chính t? và ng? pháp các công c? cho ngôn ng? c? th? đư?c cài đ?t. B?n có th? có đ? có đư?c và cài đ?t các công c? t? Office 2003 Proofing Tools.
 • Đ?m b?o r?ng ngôn ng? đư?c kích ho?t đ? ch?nh s?a công c? thi?t đ?t ngôn ng? c?a Office 2003.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? g? r?i các v?n đ? chính t?, nh?n vào đây Tr? giúp Microsoft Office Word trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i g? r?i ki?m tra chính t? trong các T?m ki?m h?p trong c?a s? tr? giúp, và sau đó nh?p vào B?t đ?u t?m ki?m đ? xem các ch? đ?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? g? r?i các v?n đ? đa ngôn ng? văn b?n, b?m vào Tr? giúp Microsoft Office Word trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i g? r?i các văn b?n đa ngôn ng? trong các T?m ki?m h?p trong c?a s? tr? giúp, và sau đó nh?p vào B?t đ?u t?m ki?m đ? xem các ch? đ?.

G? r?i các ngôn ng? t? đ?ng phát hi?n

N?u Word không phát m?t cách chính xác hi?n các ngôn ng? trong tài li?u c?a b?n, h?y th? các đ? xu?t này:
 • Đ?m b?o r?ng ngôn ng? đư?c kích ho?t đ? ch?nh s?a công c? thi?t đ?t ngôn ng? c?a Office 2003.
 • Nh?p ít nh?t m?t câu có ch?a năm ho?c nhi?u t? trong ngôn ng?. S? chính xác c?a phát hi?n tăng theo s? lư?ng văn b?n b?n g?.
 • Word đánh giá văn b?n câu b?i câu đ? xác đ?nh ngôn ng? c?a m?nh. Văn b?n có th? ch?a m?t h?n h?p c?a ngôn ng?, ho?c ngôn ng? mà t? phát hi?n có th? ch? là m?t chút khác v?i m?t ngôn ng? khác. Trong t?nh hu?ng này, t? không th? đ? xác đ?nh các ngôn ng? chính xác, đ?c bi?t là n?u có ch? có m?t vài ch? b?ng câu.

  N?u m?t t? có m?t g?ch dư?i màu đ? lư?n sóng b?i v? nó là trong m?t ngôn ng? khác nhau, áp d?ng các ngôn ng? chính xác. Nh?p chu?t ph?i vào t?, đi?m đ?n Ngôn ng?, sau đó b?m ngôn ng? mà b?n mu?n.
 • T? áp d?ng các đ?nh d?ng ngôn ng?. Đ? th?c hi?n vi?c này, đi?m đ?n Ngôn ng?trên các Công cụtr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Đ?t ngôn ng?. Dư?i Đánh d?u văn b?n đ? ch?n như, b?m vào đ?nh d?ng ngôn ng? mà b?n mu?n áp d?ng.

  Ho?c thay đ?i t? đi?n ngôn ng? thích h?p. Đ? làm đi?u này, b?m phím F7, và sau đó nh?p vào t? đi?n mà b?n mu?n s? d?ng trong các Ngôn ng? t? đi?n li?t kê trong các Chính t? và ng? pháp h?p tho?i.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? g? r?i các v?n đ? phát hi?n ngôn ng? t? đ?ng, b?m vào Tr? giúp Microsoft Office Word trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i g? r?i các ngôn ng? t? đ?ng phát hi?n trong các T?m ki?m h?p trong c?a s? tr? giúp, và sau đó nh?p vào B?t đ?u t?m ki?m đ? xem các ch? đ?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng đa ngôn ng?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290926Danh sách các tính năng đa ngôn ng? và qu?c t? đư?c bao g?m trong Word 2003 và Word 2002
290943 Câu h?i thư?ng g?p v? ng? pháp hi?u đinh trong Word 2003 và Word 2002
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ki?m tra chính t? và ng? pháp c?a văn b?n trong m?t ngôn ng? khác, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Office Word trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i ki?m tra chính t? và ng? pháp c?a văn b?n trong m?t ngôn ng? khác trong các T?m ki?m h?p trong c?a s? tr? giúp, và sau đó nh?p vào B?t đ?u t?m ki?m đ? xem các ch? đ?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 821416 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbproof kbhowto kbmt KB821416 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:821416

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com