ID c?a bi: 822158 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bi vi?t ny c cc khuy?n ngh? c th? gip b?n xc ?nh nguyn nhn c?a s? khng ?n ?nh ti?m ?n trn my tnh ang ch?y phin b?n Microsoft Windows ?c h? tr? khi my tnh ?c s? d?ng cng v?i ph?n m?m ch?ng vi-rt trong mi tr?ng vng Active Directory ho?c trong mi tr?ng doanh nghi?p ?c qu?n l?.

Ch ? Chng ti ? ngh? b?n t?p th?i p d?ng cc quy tr?nh ny ? nh gi h? th?ng. N?u nh? cc khuy?n ngh? ?c nu trong bi vi?t ny m ho?t ?ng ho?c tnh ?n ?nh c?a h? th?ng ?c c?i thi?n, b?n h?y lin h? v?i nh cung c?p ph?n m?m ch?ng vi-rt c?a m?nh ? ?c h?ng d?n ho?c ? ?c cung c?p phin b?n c?p nh?t c?a ph?n m?m ch?ng vi-rt.

Quan trong Bai vit nay cung cp thng tin hng dn ban cach giam cac thit t bao mt hoc t?m th?i tt cac tinh nng bao mt trn may tinh. Ban co th thc hin nhng thay i nay hi?u r? b?n ch?t c?a mt vn cu th. Trc khi ban thc hin nhng thay i nay, chung ti khuyn ban nn anh gia nhng rui ro lin quan n vic ap dung cach nay trong mi trng c bit cua ban. Nu ban ap dung cach nay, hay tin hanh cac bc b sung thich hp giup bao v may tinh.

THNG TIN THM

?i v?i my tnh ang ch?y Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, ho?c Windows 7

Canh bao Cach nay co th khin may tinh hoc mang d bi tn cng bi nhng ngi dung nguy him hoc bi phn mm nguy him nh vi-rut. Chung ti khng khuyn nghi s dung cach nay nhng chung ti cung cp thng tin nay ban co th ap dung cach nay theo la chon ring cua ban. B?n t chiu rui ro khi s dung cach nay.

Chu y
 • Chng ti khng nh?n th?y r?i ro c?a vi?c lo?i tr? cc t?p ho?c c?p c? th? ?c ? c?p trong bi vi?t ny kh?i qu tr?nh qut ?c th?c hi?n b?i ph?n m?m ch?ng vi-rt c?a b?n. Tuy nhin, h? th?ng c?a b?n c th? an ton hn n?u b?n khng lo?i tr? m?i t?p ho?c c?p kh?i qu tr?nh qut.
 • Nu ban quet cac tp nay, co th xay ra s c v?i ? tin c?y c?a h? i?u hnh v s? c? v hoat ng do khoa tp.
 • Khng loai tr bt ky tp nao trong s nay da trn tn m rng tp. Vi du, khng loai tr tt ca cac tp co tn m rng.dit. Microsoft khng kim soat cac tp s dung tn m rng ging cac tp ?c m t? trong bi vi?t ny.
 • Bi vi?t ny cung c?p c? c?p v tn t?p c th? b? lo?i tr?. T?t c? cc t?p v c?p ?c m t? trong bi vi?t ny ?c b?o v? b?i quy?n m?c ?nh cho php ch? H? TH?NG v qu?n tr? vin truy c?p, ?ng th?i chng ch? ch?a cc c?u ph?n h? i?u hnh. Lo?i tr? ton b? c?p c th? n gi?n hn nhng khng th? cung c?p ?y ? m?c ? b?o v? nh khi lo?i tr? t?p c? th? d?a vo tn t?p.

T?t qu tr?nh qut Windows Update ho?c cc t?p lin quan ?n Automatic Update

 • T?t qu tr?nh qut t?p c s? c?a Windows Update ho?c Automatic Update (Datastore.edb). Tp nay c t trong cp sau:
  %windir%\SoftwareDistribution\Datastore
 • T?t qu tr?nh qut t?p nh?t k? ?c ?t trong c?p sau:
  %windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Logs
  C? th? l lo?i tr? cc t?p sau:
  • Res*.log
  • Res*.jrs
  • Edb.chk
  • Tmp.edb
  Ky t m rng (*) chi ra rng co th co nhiu tp.

T?t qu tr?nh qut t?p Windows Security

 • Thm t?p sau vo ?ng d?n %windir%\Security\Database c?a danh sch lo?i tr?:
  • *.edb
  • *.sdb
  • *.log
  • *.chk
  • *.jrs
  Ch ? N?u cc t?p ny khng ?c lo?i tr?, ph?n m?m ch?ng vi-rt c th? ch?n quy?n truy c?p ring vo cc t?p ny v c s? b?o m?t c th? b? h?ng. Qu tr?nh qut cc t?p ny c th? ngn s? d?ng t?p ho?c c th? ngn vi?c p d?ng chnh sch b?o m?t cho cc t?p ny. Khng nn qut cc t?p ny v? ph?n m?m ch?ng vi-rt khng th? x? l? chng chnh xc nh t?p c s? ?c quy?n.

T?t qu tr?nh qut cc t?p c lin quan ?n Chnh sch Nhm

 • Thng tin s? ng k? c?a ng?i dng Chnh sch Nhm. Cc tp nay c t trong cp sau:
  %allusersprofile%\
  C? th? l lo?i tr? t?p sau:
  NTUser.pol
 • T?p thi?t ?t my khch Chnh sch Nhm. Tp nay c t trong cp sau:
  %Systemroot%\System32\GroupPolicy\
  C? th? l lo?i tr? t?p sau:
  Registry.pol
? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
951059 Trn my tnh ch?y trn Windows Server 2003, thi?t ?t chnh sch d?a trn s? ng k? ? v t?nh b? xo sau khi ng?i dng ng nh?p my tnh (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
930597 M?t s? thi?t ?t chnh sch d?a trn s? ng k? ? b? m?t v thng bo l?i ?c ghi l?i trong nh?t k? ?ng d?ng trn my tnh ch?y trn Windows XP ho?c trn my tnh ch?y trn Windows Vista (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Dnh cho b? i?u khi?n vng Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 v Windows 2000

Do b? i?u khi?n vng cung c?p d?ch v? quan tr?ng cho my khch nn ph?i gi?m nguy c lm h?ng cc ho?t ?ng do m? nguy hi?m, ph?n m?m ?c h?i ho?c vi-rt ?n m?c t?i thi?u. Phn mm chng vi-rut la cach thc c chp nhn rng rai giam nguy c nhim vi-rut. Cai t va cu hinh phn mm chng vi-rut giam thiu nguy c i vi b iu khin min va it anh hng nht n hoat ng cua may tinh. Danh sach sau cha cac khuyn nghi nhm giup ban cu hinh va cai t phn mm chng vi-rut trn b iu khin vng Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 ho?c Windows 2000.

Canh bao Chng ti khuyn ban ap dung cac cu hinh c chi inh sau cho h? th?ng kim tra chc chn rng trong mi trng cu th cua ban no khng a ra cac yu t khng mong mun hoc anh hng n n inh cua h thng. R?i ro c th? x?y ra do qut qu nhi?u l cc t?p b? c?m c? l ? thay ?i m?t cch khng ph h?p. Vi?c ny d?n ?n vi?c nhn b?n qu nhi?u trong Active Directory. Nu vic kim tra kim chng rng vic nhn ban khng bi anh hng do nhng khuyn nghi sau, ban co th ap dung phn mm chng vi-rut trong mi trng san xut.

Chu y Khuyn nghi cu th t nha cung cp phn mm chng vi-rut co th thay th khuyn nghi trong bai vit nay.
 • Phai cai phn mm chng vi-rut trong tt ca b iu khin min cua doanh nghip. Mt cach ly tng, hay th cai nhng phn mm nay trn tt ca cac may chu khac va h thng may khach phai tng tac vi b iu khin min. Se rt ti u nu phat hin ph?n m?m ?c h?i tai im sm nht, vi du nh tai tng la hoc tai h thng may khach ni xut hin ph?n m?m ?c h?i u tin. iu nay ngn ph?n m?m ?c h?i lan ti c s ha tng ma cac may khach phu thuc vao.
 • S dung phin ban phn mm chng vi-rut c tao ra hoat ng vi b iu khin min Active Directory va s dung ung Giao din Lp trinh ng dung (APIs) truy nhp tp trn may chu. Cc phin b?n c? hn c?a h?u h?t ph?n m?m c?a nh cung c?p thay ?i siu d? li?u c?a t?p m?t cch khng ph h?p khi t?p b? qut. Vi?c ny khi?n chng tr?nh D?ch v? Nhn b?n T?p nh?n ra t?p thay ?i v v? v?y ln l?ch cho t?p nhn b?n. Cac phin ban mi hn ngn c s c nay. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  815263 Cac chng trinh chng vi-rut, sao lu, va ti u hoa ia tng thich vi Dich vu Nhn ban Tp (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Khng s dung b iu khin vng duyt Internet hoc thc hin cac hoat ng khac ma co th a ra ma nguy him.
 • Chng ti khuyn b?n nn gi?m thi?u t?i tr?ng trn b? i?u khi?n vng. Khi c th?, trnh s? d?ng b? i?u khi?n vng v?i vai tr? my ch? t?p. Vi?c ny lm ch?m ho?t ?ng qut vi-rt trn t?p, chia s? v gi?m dung l?ng ?n m?c t?i a.
 • Khng t Active Directory hoc c s d liu FRS va cac tp nht ky trn ia nen h thng t?p NTFS.
  ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  318116 Vn v c s d liu Jet trn ia nen (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

T?t qu tr?nh qut Active Directory v cc t?p lin quan ?n Active Directory

 • Lo?i tr? cac tp c s d liu NTDS Chinh. Vi tri cua cac tp nay c chi ro trong khoa ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\DSA Database File
  V? tr m?c ?nh l %windir%\Ntds. C? th? l lo?i tr? cc t?p sau:
  Ntds.dit
  Ntds.pat
 • Lo?i tr? cac tp nht ky giao dich Active Directory. Vi tri cua cac tp nay c chi ro trong khoa ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\Database Log Files Path
  V? tr m?c ?nh l %windir%\Ntds. C? th? l lo?i tr? cc t?p sau:
  • EDB*.log
  • Res*.log
  • Res*.jrs
  • Ntds.pat
  Chu y Windows Server 2003 khng con s dung tp Ntds.pat.
 • Lo?i tr? t?p trong c?p Lam vic NTDS c chi ro trong khoa ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\DSA Working Directory
  C? th? l lo?i tr? cc t?p sau:
  • Temp.edb
  • Edb.chk

T?t qu tr?nh qut t?p SYSVOL

 • T?t qu tr?nh qut t?p trong cp Lam vic Dich vu Nhn ban Tp (FRS) c chi ro trong khoa ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Working Directory
  V? tr m?c ?nh l %windir%\Ntfrs. Lo?i tr? t?p sau ? t?n t?i trong c?p:
  • edb.chk
  • Ntfrs.jdb
  • *.log
 • T?t qu tr?nh qut t?p trong c?p Nh?t k? C s? d? li?u FRS ?c ch? r? trong kho ng k? sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Currentcontrolset\Services\Ntfrs\Parameters\DB Log File Directory
  V? tr m?c ?nh l %windir%\Ntfrs. Ngoai tr cac tp sau:
  • Eedb*.log (n?u kho ng k? khng ?c ?t).
  • FRS Working Dir\Jet\Log\Edb*.jrs (Windows Server 2008 v Windows Server 2008 R2).
  • Edb*.jrs (Windows Server 2008 v Windows Server 2008 R2).
  Ch ? Thi?t ?t dnh cho cc lo?i tr? t?p c? th? ?c lu t?i y ? hon t?t. Theo m?c ?nh, cc c?p ny ch? cho php truy c?p vo H? th?ng v Qu?n tr? vin. H?y ki?m ch?ng r?ng cc b?o v? chnh xc ?c ?t ng v? tr. Cc c?p ny ch? ch?a cc t?p lm vi?c c?a c?u ph?n dnh cho FRS v DFSR.
 • T?t qu tr?nh qut t?p Giai o?n nh ?c ch? r? trong kho ng k? sau.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Currentcontrolset\Services\NtFrs\Parameters\Replica Sets\GUID\Replica Set Stage

  Theo m?c ?nh, giai o?n s? d?ng v? tr sau:
  %systemroot%\Sysvol\Staging areas
  Ngoai tr cac tp sau:
  • Nntfrs_cmp*.*
 • T?t qu tr?nh qut t?p trong c?p Sysvol\Sysvol.

  Vi tri hin thi cua cp Sysvol\Sysvol va tt ca cac cp con cua no la muc tiu phn tich lai cu phap cua b lp gc. C?p Sysvol\Sysvol s? d?ng v? tr sau:
  %systemroot%\Sysvol\Sysvol
  Lo?i tr? cc t?p sau kh?i c?p ny v t?t c? cc c?p con c?a n:
  • *.adm
  • *.admx
  • *.adml
  • Registry.pol
  • *.aas
  • *.inf
  • Fdeploy.inf
  • Scripts.ini
  • *.ins
  • Oscfilter.ini
 • T?t qu tr?nh qut t?p trong c?p Ci ?t tr?c FRS trong v? tr sau:
  Replica_root\DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory
  Cp Trc khi cai t nay lun lun m khi FRS ang chay.

  Lo?i tr? cc t?p sau kh?i c?p ny v t?t c? cc c?p con c?a n:
  • Ntfrs*.*
 • T?t qu tr?nh qut t?p trong c s? d? li?u DFSR v c?p lm vi?c. V? tr ny ?c ch? r? b?i kho ng k? sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Currentcontrolset\Services\DFSR\Parameters\Replication Groups\GUID\Replica Set Configuration File=Path >
  Trong kho ng k? ny, "?ng d?n" l ?ng d?n c?a t?p XML cho bi?t tn c?a Nhm Nhn b?n. Trong v d? ny, ?ng d?n ch?a "? ?a H? th?ng Vng."

  V? tr m?c ?nh l c?p b? ?n sau:
  %systemdrive%\System Volume Information\DFSR
  Lo?i tr? cc t?p sau kh?i c?p ny v t?t c? cc c?p con c?a n:
  • $db_normal$
  • FileIDTable_2
  • SimilarityTable_2
  • *.xml
  • $db_dirty$
  • Dfsr.db
  • Fsr.chk
  • *.frx
  • *.log
  • Fsr*.jrs
  • Tmp.edb
  Nu bt ky cp hoc tp nao trong s nay c di chuy?n hoc t vi tri khac, h?y quet hoc loai tr phn t tng ng.

T?t qu tr?nh qut t?p DFS

Ti nguyn tng t? b? lo?i tr? cho b? l?p SYSVOL c?ng ph?i ?c lo?i tr? khi FRS ho?c DFSR ?c s? d?ng ? nhn b?n chia s? ?c nh x? t?i g?c DFS v lin k?t m?c tiu trn cc my tnh thnh vin ho?c b? i?u khi?n vng d?a trn n?n Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 ho?c Windows 2000.

T?t qu tr?nh qut t?p DHCP

Theo m?c ?nh, t?p DHCP nn ?c lo?i tr? hi?n c trong c?p sau trn my ch?:
%systemroot%\System32\DHCP
Lo?i tr? cc t?p sau kh?i c?p ny v t?t c? cc c?p con c?a n:
 • *.mdb
 • *.pat
 • *.log
 • *.chk
 • *.edb
V? tr t?p DHCP c th? b? thay ?i. ? xc ?nh v? tr hi?n th?i c?a t?p DHCP trn my ch?, h?y ki?m tra cc tham s? DatabasePath, DhcpLogFilePath v BackupDatabasePath ?c ch? r? trong kho con ng k? sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters

Dnh cho b? i?u khi?n vng Windows Server 2008, Windows Server 2003 v Windows 2000

T?t qu tr?nh qut t?p DNS

Theo m?c ?nh, DNS s? d?ng c?p sau:
%systemroot%\System32\Dns
Lo?i tr? cc t?p sau kh?i c?p ny v t?t c? cc c?p con c?a n:
 • *.log
 • *.dns
 • KH?I ?NG

T?t qu tr?nh qut t?p WINS

Theo m?c ?nh, WINS s? d?ng c?p sau:
%systemroot%\System32\Wins
Lo?i tr? cc t?p sau kh?i c?p ny v t?t c? cc c?p con c?a n:
 • *.chk
 • *.log
 • *.mdb

Thu?c tnh

ID c?a bi: 822158 - L?n xem xt sau cng: 08 Thang Hai 2010 - Xem xt l?i: 13.1
p d?ng
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? kha:
kbinfo kbprb kbexpertiseinter kbsecurity KB822158

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com