Gian ch? l?i x?y ra trong kh?i lư?ng b?n sao d?ch v? nhà văn, và b?n sao ?n b? m?t trong quá tr?nh sao lưu và trong su?t th?i gian khi có tr?nh đ? cao v? đ?u vào/đ?u ra

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826936 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hotfix này ch? hai c? th? các tri?u ch?ng:
 • Gian ch? l?i x?y ra trong d?ch v? Volume Shadow Copy nhà văn.
 • B?n sao ?n b? m?t trong quá tr?nh sao lưu và trong su?t th?i gian khi không có tr?nh đ? cao v? đ?u vào/đ?u ra.

Gian ch? l?i x?y ra trong kh?i lư?ng b?n sao d?ch v? nhà văn

Đôi khi, trong quá tr?nh sao lưu m?t s? kh?i lư?ng b?n sao d?ch v? nhà văn có th? th?t b?i v? c?a l?i l?i quá th?i gian gây ra sao lưu đ? không thành công. M?t nhà văn d?ch v? Volume Shadow Copy là m?t chương tr?nh ho?c m?t d?ch v? s? d?ng Kh?i lư?ng b?n sao bóng d?ch v? đ? lưu thông tin vào m?t khu v?c lưu tr? b?n sao bóng. Ví d?, khi b?n s? d?ng chương tr?nh NTBackup, sao lưu có th? không thành công, và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i tr? l?i khi t?o b?n sao bóng kh?i lư?ng: 800423f4 (ho?c các giá tr? 800423f2 ho?c 800423f3)
Đ? ch?n đoán kh?i lư?ng Shadow Copy d?ch v? nhà văn problem, ch?y các vssadmin l?nh ngay l?p t?c sau th?t b?i sao lưu:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Lo?i danh sách vssadmin nhà văn.
L?nh này li?t kê nhà văn d?ch v? Volume Shadow Copy và nhà nư?c hi?n nay c?a m?i nhà văn. Ví d?, đ?u ra có th? ch? ra r?ng Microsoft SQL Server máy tính đ? bàn Engine (MSDE) ho?c Microsoft đang ho?t đ?ng Thư m?c thư m?c d?ch v? nhà văn th?t b?i. B?n có th? g?p l?i quá th?i gian l?i trên m?t s? nhà văn, bao g?m c? các nhà văn MSDE, nhà văn SQL, phiên b?n m?i Công ngh? Directory d?ch v? (NTDS) nhà văn, Windows Internet đ?t tên h? th?ng Sáng tác (th?ng), nhà văn ngư?i Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), các Lưu tr? t? xa nhà văn, nhà văn ngư?i th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n và Microsoft Trao đ?i văn. Đây là m?u đ?u ra:
C:\>VSSADMIN DANH SÁCH NHÀ VĂN
[...]
Nhà văn tên: 'NTDS'
Nhà văn ID: {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757}
Nhà văn th?m Id: {26ed439f-4a52-481d-963d-5db5b695d9e7}
Nhà nư?c: [10] th?t b?i
Qua l?i: Retryable l?i
Ngoài ra, m?t s? l?i l?i quá th?i gian có th? xác đ?nh b?ng cách xem s? ghi s? ki?n ?ng d?ng. M?t s? ví d?:
T? ch?c s? ki?n ID: 12290
Mô t?:
Volume Shadow Sao chép d?ch v? c?nh báo: ESENT l?i {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} NTDS: -2402. hr = 0x00000000.
ID s? ki?n: 2004
Mô t?:
Shadow sao chép l?i quá th?i gian 6 (20000 ms).

B?n sao ?n b? m?t trong quá tr?nh sao lưu và trong su?t th?i gian khi có tr?nh đ? cao v? đ?u vào/đ?u ra

Liên quan khác tri?u ch?ng là bóng b?n sao c?a m?ng chia s? thư m?c có th? đ? b? xóa. Khi v?n đ? này x?y ra, các s? ki?n sau đây l?i đư?c ghi l?i:
Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: VolSnap
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 25
Mô t?:

B?n sao ?n c?a kh?i lư?ng VolumeNameb? h?y b? v? t?p tin khu v?c khác có th? không phát tri?n trong th?i gian. Xem xét vi?c gi?m t?i IO trên h? th?ng này đ? tránh v?n đ? này trong tương lai.
Trong thư, VolumeName là tên c?a kh?i lư?ng đư?c l?p bi?u cho sao lưu.

NGUYÊN NHÂN

Các tri?u ch?ng đư?c mô t? trư?c đó trong bài vi?t này có th? x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau:
 • Kh?i lư?ng b?n sao bóng d?ch v? nhà văn time-out
 • Xóa b? b?n sao bóng
 • Ki?m toán l?n đăng nh?p

Kh?i lư?ng b?n sao bóng d?ch v? nhà văn time-out

B?n có th? g?p m?t v?n đ? gây ra m?t s? bóng kh?i lư?ng Sao chép d?ch v? nhà văn th?i gian ra trong m?t sáng t?o b?n sao bóng dài. Đi?u này v?n đ? x?y ra đ?c bi?t là trên máy tính có ? c?ng ch?m, thi?u b? nh?, ho?c t?c đ? CPU th?p; ho?c trên máy tính mà có đ?a ghi nh? cache vô hi?u hoá (cho Ví d?, trên m?t máy tính đi?u khi?n tên mi?n).

Sáng t?o b?n sao bóng bao g?m m?t chu?i ph?c t?p các cu?c g?i inter-process. Các cu?c g?i inter-process đ?m b?o r?ng t?t c? các quan tr?ng Volume Shadow Copy d?ch v? nhà văn (các chương tr?nh ch?ng h?n như SQL, Exchange Server, h? đi?u hành d?ch v?, và nh?ng ngư?i khác) tuôn ra b? đ?m d? li?u c?a h? trong th?i gian sáng t?o b?n sao bóng. Ngoài ra, m?t s? kh?i lư?ng b?n sao d?ch v? nhà văn, như các nhà văn trao đ?i, ch? đ?i đ? vi?t trong m?t th?i gian đư?c xác đ?nh trư?c kho?ng th?i gian v? v?y sao ?n có th? đư?c t?o ra trong kho?ng th?i gian. Các nhà văn ch? đ?i đ? vi?t như v?y n?i dung c?a sao bóng s? đư?c nh?t quán v?i b? đ?m d? li?u c?a h?. Tuy nhiên, n?u có t?c đ? CPU th?p, s? d?ng b? nh? cao, ho?c c?p đ?u vào/đ?u ra cao, b?n có th? g?p các hành vi sau đây:
 • Nh?ng nhà văn không tuôn ra b? đ?m d? li?u c?a h?.
 • Nh?ng nhà văn không ch? đ?i kho?ng th?i gian trư?c khi h? vi?t.
Khi v?n đ? này x?y ra, vi?c t?o b?n sao bóng t?i không thành công.

Quan tr?ng Kh?i lư?ng b?n sao bóng d?ch v? nhà văn có th? th?t b?i v?i l?i tương t? v? c?a các đi?u ki?n khác. Nh?ng đi?u ki?n này bao g?m thi?u không gian đ?a ho?c không đúng cách c?u h?nh c?a máy tính. Hotfix này ch? ch? c? th? timeout l?i ng?u nhiên có th? x?y ra trong kh?i lư?ng b?n sao d?ch v? nhà văn trong b?n sao lưu. B?n m?nh nên xem xét l?i s? ki?n đăng nh?p b?t k? khác ti?m năng lư?ng b?n sao bóng kh?i lư?ng d?ch v? l?i mà có th? t?o ra m?t nhà văn s? th?t b?i.

Xóa b? b?n sao bóng

B?n c?ng có th? g?p m?t v?n đ? tr?nh đi?u khi?n Volsnap.sys mà gây ra vi?c xóa b?n sao bóng t?i khi có m?t m?c đ? cao c?a đ?u vào/đ?u ra đ?c bi?t là khi b? nh? cache ghi đ?a b? vô hi?u hóa (ví d?, trên m?t tên mi?n b? đi?u khi?n máy tính).

Theo m?c đ?nh, các nhà cung c?p b?n sao bóng đó là bao g?m trong Microsoft Windows Server 2003 đư?c s? d?ng đ? t?o ra b?n sao ?n cho m?c đích sao lưu. B?n sao ?n đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng m?t b?n sao-ngày-vi?t th?c hi?n. Các khác bi?t này c?ng s? sao chép vào lưu tr? b?n sao bóng khu v?c. Volume Shadow Copy ho?t đ?ng, b?n có th? s? d?ng qu?n l? b?n sao bóng công c?, ho?c b?n có th? s? d?ng các vssadmin b? ch? huy.

Trong b?n phát hành phiên b?n c?a Windows Máy ch? năm 2003, khu v?c lưu tr? b?n sao bóng t?i ban đ?u mà đư?c c?p phát cho bóng t?o ra b?n sao là 100 megabyte (MB). Tuy nhiên, không gian th?c t? đư?c s? d?ng là nh? hơn nhi?u. Như vư?t qua th?i gian, không gian đư?c phân b? có th? tăng như nhi?u d? li?u hơn là l?n trên ? đ?a g?c. Tuy nhiên, khi b?n có cao đ?u vào/đ?u ra lưu lư?ng truy c?p vào kh?i lư?ng ban đ?u, khu v?c lưu tr? b?n sao c?a bóng t?i không th? phát tri?n nhanh đ? đ? gi? t?t c? các thay đ?i b?n ghi. Đi?u này làm cho lo?i b? t?t c? các b?n sao ?n trên ? đ?a g?c. V?n đ? này là đáng chú ? hơn trong tên mi?n b? đi?u khi?n c?u h?nh. Theo m?c đ?nh, b? nh? cache ghi đ?a b? vô hi?u hóa trong c?u h?nh b? đi?u khi?n tên mi?n.

Quan tr?ng M?t v?n đ? tương t? như gây ra b?i defragmenting m?t kh?i lư?ng v?i nh? Kích thư?c liên cung, nơi t?t c? các bóng b?n sao s? b? xóa, và nơi mà các s? ki?n đăng nh?p l?i đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này đư?c ghi l?i. Cho thông tin b? sung v? vi?c m?t b?n sao ?n trong m?t đ?a Defragmentation, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
312067B?n sao ?n có th? b? m?t khi b?n ch?ng phân m?nh m?t kh?i lư?ng
Ngoài ra, s? ki?n l?i ID 2004 có th? đăng nh?p khi có nh?ng kh?i lư?ng h? th?ng t?p NTFS b? h?ng. Đ? xác đ?nh n?u đây là v?n đ?, ch?y chương tr?nh Chkdsk.exe v?i các / f chuy?n đ?i.

Ki?m toán l?n đăng nh?p

Nhà văn time-out l?i c?ng có th? xu?t hi?n trong m?t tr?ng thái h? th?ng sao lưu n?u đăng nh?p ki?m toán là r?t l?n. It's t?t nh?t đ? sao lưu ho?c đ? làm s?ch Nh?t k? ki?m toán đ?nh k?.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Hotfix đư?c mô t? trong ph?n "Thông tin Hotfix" đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong Microsoft sau đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c:
833167 M?t gói Volume Shadow Copy Service (VSS) có s?n cho Windows Server 2003

Nó cao đư?c đ? ngh? r?ng b?n cài đ?t này C?p nh?t lúc đ? gi?i quy?t v?n đ? mô t? trong bài vi?t này và khác VSS liên quan các v?n đ?.

Thông tin hotfix

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c các service pack m?i nh?t cho Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889100 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003
Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, đi?u này Hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong đi?u này bài vi?t. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đó đang g?p này c? th? v?n đ?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không nghiêm b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi khuy?n ngh? b?n đ?i cho t?i C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u trang này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft D?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí thông thư?ng h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho các hotfix là có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Windows Server 2003, máy ch? doanh nghi?p nh? Microsoft Windows 2003
Date     Time  Version   Size    File name
-------------------------------------------------------------
28-Aug-2003 19:37 5.2.3790.81 1,054,720 Esent.dll    
28-Aug-2003 18:51 5.2.3790.81  271,360 Swprv.dll    
28-Aug-2003 18:51 5.2.3790.81  116,736 Volsnap.sys
28-Aug-2003 18:51 5.2.3790.81  642,560 Vssvc.exe    
12-Aug-2003 18:54           271 Branches.inf
28-Aug-2003 19:50         10,886 Kb826936.cat
28-Aug-2003 19:39           354 Updatebr.inf
28-Aug-2003 19:39          5,697 Update_rtmqfe.inf
Windows Server 2003, phiên b?n 64-bit
Date     Time  Version    Size    File name     Platform
-----------------------------------------------------------------------
28-Aug-2003 19:33 5.2.3790.80  2,604,544 Esent.dll     IA-64
28-Aug-2003 19:33 5.2.3790.80   698,368 Swprv.dll     IA-64
28-Aug-2003 18:51 5.2.3790.80   347,136 Volsnap.sys
28-Aug-2003 18:51 5.2.3790.80  1,751,040 Vssvc.exe     IA-64
12-Aug-2003 18:54           271 Branches.inf
28-Aug-2003 19:49          10,886 Kb826936.cat
28-Aug-2003 19:40           354 Updatebr.inf
28-Aug-2003 19:40          5,717 Update_rtmqfe.inf

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? S?a đ?i s? đăng k?. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i các cơ quan đăng k? không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Hotfix này làm cho m?t s? l?p h?c c?a nhà văn (SQL, Active Directory, và nh?ng ngư?i khác) ít có kh? năng đ? tr?i nghi?m time-out l?i. M?t ph?n, hotfix này đư?c thi?t k? đ? c?i thi?n hi?u su?t c?a m?c đ?nh Shadow b?n sao tr?nh đi?u khi?n (Volsnap.sys) khi có tr?nh đ? đ?u vào/đ?u ra cao. Các Hotfix này c?ng bao g?m m?t kích thư?c kh?i t?o l?n hơn cho khu v?c lưu tr? b?n sao bóng: 300 MB thay v? 100 MB. Ngoài ra, n?u m?t ban đ?u 300 MB Kích thư?c là không đ?, và n?u b?n sao ?n là v?n c?n b? m?t v? cao đ?u vào/đ?u ra c?p, hotfix này bao g?m m?t cách đ? b?n có th? c?u h?nh kích thư?c ban đ?u c?a các Shadow b?n sao lưu tr? vùng khi khu v?c lưu tr? b?n sao bóng đư?c t?o ra. B?n có th? c?u h?nh kích thư?c ban đ?u c?a khu v?c lưu tr? b?n sao bóng b?ng cách s? d?ng các khóa s? đăng k? c?u h?nh thi?t l?p mà hotfix này cung c?p.

Làm theo các bư?c này, và sau đó b? Registry Editor:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VolSnap
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i MinDiffAreaFileSize, và sau đó b?m phím ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoS?a đ?i.
 6. Lo?i kích thư?c mà b?n mu?n đ? lưu tr? b?n sao bóng khu v?c, và sau đó nh?p vào Ok.
Các
MinDiffAreaFileSize
khóa s? đăng k? ch? đ?nh kích thư?c t?i thi?u c?a khu v?c lưu tr? b?n sao c?a bóng t?i; thi?t l?p m?c đ?nh 300 MB, và các thi?t l?p t?i đa là 3 Gigabyte (GB). Cho m?t chính xác thi?t l?p, ch? đ?nh m?t giá tr? là b?i s? c?a 300 MB; N?u không, ti?p theo b?i s? c?a 300 MB s? đư?c ch?n. M?t giá tr? c?a 300 là tương đương v?i 300 MB, và m?t giá tr? c?a 3.000 là tương đương v?i 3 GB.

Chú ý B?n sao ?n có th? không ho?t đ?ng đúng n?u giá tr? c?a các
MinDiffAreaFileSize
registry subkey là l?n hơn kích thư?c t?i đa c?a các khu v?c lưu tr? b?n sao bóng. Ví d?, n?u b?n đ?t registry thi?t l?p đ? 1024 MB, ph?n m?m sao lưu s? không t?o ra ?nh ch?p nhanh c?a 200 MB h? th?ng phân vùng. V? v?y, trư?c khi b?n t?o các
MinDiffAreaFileSize
đăng k? subkey, đ?m b?o r?ng t?p tin khu v?c diff là l?n hơn 300 MB ho?c t?p tin khu v?c diff là l?n hơn giá tr? đư?c xác đ?nh trong s? đăng k?. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có t?i thi?u 300 MB c?a không gian tr?ng trên sao ?n kh?i lư?ng lưu tr?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Windows Server 2003 Service Pack 1.

Thu?c tính

ID c?a bài: 826936 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB826936 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826936

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com