Article ID: 827315 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

ייתכן שתיתקל באחת או יותר מהתופעות הבאות:
 • בעת הפעלת המחשב או לאחר העדר פעילות של המחשב במשך דקות רבות, דפדפן האינטרנט נפתח ומציג פרסומות באתר אינטרנט.
 • בעת שימוש בדפדפן להצגת אתרי אינטרנט, מופעים אחרים של הדפדפן נפתחים כדי להציג פרסומות באתר אינטרנט.
 • דף הבית של דפדפן האינטרנט משתנה באופן לא צפוי.
 • דפי אינטרנט נוספים באופן לא צפוי לתיקיית המועדפים שלך.
 • סרגלי כלים חדשים נוספים באופן לא צפוי לדפדפן האינטרנט שלך.
 • אין באפשרותך להפעיל תוכנית.
 • בעת לחיצה על קישור בתוכנית, הקישור לא פועל.
 • דפדפן האינטרנט נסגר באופן פתאומי או מפסיק להגיב.
 • נדרש זמן רב יותר כדי להפעיל את המחשב או לחדש את פעולתו.
 • רכיבים של Windows או של תוכניות אחרות אינם פועלים עוד.

סיבה

ייתכן שבעיה זו מתרחשת כאשר תוכנה מטעה, כגון תוכנת ריגול או תוכנת פרסום לא מורשית, מותקנת במחשב. ייתכן שסוג זה של תוכנה מגיע יחד עם תוכנה שרצית להתקין וייתכן שהוא כלול עם רכיבי אינטרנט שהורדת.

פתרון הבעיה

כדי לנסות לזהות ולהסיר תוכנה מטעה מהמחשב, השתמש באחת מהשיטות הבאות או בכולן.

הערה כיוון שקיימות מספר גירסאות של Microsoft Windows, ייתכן שהפעולות הנדרשות במחשב שלך יהיו שונות במקצת. במקרה כזה, עיין בתיעוד המוצר להשלמת פעולות אלה.

שים לב אם אתה משתמש במערכת הפעלה הכוללת את תכונת שחזור המערכת כגון Windows Millennium Edition ו-Windows XP, הגדר נקודת שחזור חוקית לפני שתבצע פעולות אלה. באפשרותך להשתמש בנקודת השחזור כדי לשחזר את תצורת המחשב שהייתה לפני שביצעת את השינויים, אם אינך מעוניין לשמור את השינויים.

שים לב ייתכן שתוכנות מטעות אינן פועלות לפי נהלי ההתקנה הסטנדרטיים. לכן, ייתכן שהתוכנה לא תימצא במיקומים המתוארים בשלבים הבאים.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ פעמיים על הוספה? או הסרה של תוכניות.
 3. ברשימה התוכניות המותקנות כעת, חפש תוכניות שאינך מזהה או ששמן דומה לתוכנית שגורמת להתנהגות הלא רצויה.

  שים לב ייתכן שתוכניות מסוימות שיש להן שם לא מוכר אינן תוכנות מטעות. ייתכן שחלק מהתוכניות הותקנו מראש במחשב על-ידי היצרן וייתכן שאלה רכיבים חשובים של תוכנות אחרות שהתקנת במחשב. אנו ממליצים לנקוט בזהירות רבה בעת הסרת תוכניות מהמחשב.
 4. לחץ על התוכנית שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר. כדי להסיר את הרכיב, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך. ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב.

השתמש במסיר התוכנית המוכלל

אם התוכנית שברצונך להסיר אינה מופיעה ברשימה הוספה או הסרה של תוכניות, ייתכן שתוכל להשתמש במסיר התוכנית המוכלל להסרת התוכנית. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, ולאחר מכן חפש תיקייה בעלת אותו שם של התוכנית שברצונך להסיר, או בעלת שם של תוכנית שעשויה לכלול את התוכנית שברצונך להסיר.
 2. הצבע על התיקייה שם התוכנית ולאחר מכן לחץ על הקובץ להסרת התוכנית, אם קובץ זה קיים. לדוגמה, ייתכן שהקובץ נקרא Unist.exe?, Uninstall או Uninstall? שם התוכנית.
 3. בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להסיר את התוכנית.

חפש את תיקיית התוכנית באמצעות סייר Windows

חלק מהתוכניות לא מבצעות רישום ביישום 'הוספה או הסרה של תוכניות' ואין להן תיקייה בתפריט 'התחל'. ייתכן שלתוכניות אלה יש תיקייה בדיסק הקשיח שבה מותקנת התוכנית שברצונך להסיר. ייתכן שתיקייה זו מכילה קובץ שבו באפשרותך להשתמש כדי להסיר באופן אוטומטי את התוכנית. כדי לאתר את תיקיית התוכנית ולהסיר את התוכנית הלא רצויה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ על סייר.
 2. הרחב את עץ התיקיות כדי לחפש תיקייה בעלת אותו שם של התוכנית שברצונך להסיר, או בעלת שם של תוכנית שעשויה לכלול את התוכנית שברצונך להסיר.
 3. כאשר תאתר את התיקייה של התוכנית הלא רצויה, לחץ על התיקייה.
 4. בחלונית השמאלית, אם קיים קובץ להסרת התוכנית, לחץ פעמיים על קובץ זה. לדוגמה, ייתכן שהקובץ נקרא Unist.exe?, Uninstall או Uninstall? שם התוכנית.
 5. בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להסיר את התוכנית.
הערה אם תאתר תיקייה עבור התוכנית שברצונך להסיר, אך אינך מוצא קובץ הסרה לצורך הסרת התוכנית, אל תמחק את התיקייה או את התוכן שלה. אם תמחק את התיקייה או את התוכן של התיקייה, ייתכן שתשפיע לרעה על ביצועי המחשב ועל פעולתו. לדוגמה, ייתכן ש-Windows לא יפעל, שתוכניות לא יפעלו או שתוכניות יפסיקו לפעול.

השתמש בתוכנת אנטי-וירוס

ניתן להסיר חלק מהתוכנות המטעות באמצעות חלק מתוכניות האנטי-וירוס. עם זאת, לא כל חברות האנטי-וירוס מזהות או מסירות תוכנה זו מאחר שהיא שונה מווירוסים. לקבלת מידע נוסף על הסרת תוכנה מטעה, פנה ליצרן של תוכנת האנטי-וירוס.

לקבלת פרטים נוספים על אופן הפנייה ליצרן של תוכנת האנטי-וירוס, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
49500 רשימה של יצרני/ספקי תוכנות אנטי-וירוס (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

השתמש בכלי הסרה אוטומטי

Microsoft Windows Defender יכול להסיר את התוכנית המטעה. לקבלת מידע נוסף על Windows Defender, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/athome/security/spyware/software/default.mspx
קיימים כמה כלים שאינם של Microsoft, שעשויים להסיר את התוכנית המטעה. רשימה חלקית של החברות המספקות תוכניות להסרת תוכנות ריגול או תוכנות פרסום לא מורשות כוללת את החברות הבאות: מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ואם במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.

Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על תוכנות מטעות, תוכנות ריגול ותוכנות פרסום לא מורשות, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/athome/security/default.mspx
כדי להציג את מדיניות הפרטיות של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של החברה:
http://privacy.microsoft.com/
כדי להציג את מדיניות הפרטיות של Microsoft Media Player, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/9series/privacy.aspx
לקבלת מידע נוסף על דרכים שבהם תוכל לסייע בהגנה על המחשב, בקר באתר האינטרנט של Microsoft 'הגנה על המחשב האישי שלך':
http://www.microsoft.com/israel/athome/security/default.mspx

מאפיינים

Article ID: 827315 - Last Review: יום שישי 23 פברואר 2007 - Revision: 15.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
מילות מפתח 
kbwebbrowser kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB827315

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com