ID c?a bài: 827315 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

B?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n ho?c khi máy tính c?a b?n đ? nhàn r?i trong nhi?u phút, tr?nh duy?t Internet c?a b?n s? m? ra đ? hi?n th? web site qu?ng cáo.
 • Khi b?n s? d?ng tr?nh duy?t c?a b?n đ? xem các web site, các phiên b?n c?a tr?nh duy?t c?a b?n m? đ? hi?n th? web site qu?ng cáo.
 • trang chủ c?a trình duyệt Web c?a b?n đ?t ng?t thay đ?i.
 • web site b?t ng? đư?c b? sung vào c?p ưa chu?ng.
 • Thanh công c? m?i b?t ng? đư?c thêm vào trình duyệt Web c?a b?n.
 • B?n không th? B?t đ?u m?t chương tr?nh.
 • Khi b?n nh?p vào m?t liên k?t trong m?t chương tr?nh, liên k?t không làm vi?c.
 • trình duyệt Web c?a b?n đ?t nhiên đóng ho?c ng?ng đáp ?ng.
 • Ph?i m?t m?t th?i gian lâu hơn n?a đ? B?t đ?u ho?c ti?p t?c máy tính c?a b?n.
 • Thành ph?n c?a Windows ho?c các chương tr?nh không làm vi?c n?a.

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra khi ph?n m?m đánh l?a, ch?ng h?n như phần mềm chống phần mềm gián điệp đư?c g?i là "grayware," đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. Lo?i ph?n m?m có th? đi kèm v?i ph?n m?m mà b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t ho?c có th? đư?c bao g?m trong web site t?i v? thành ph?n.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y th? đ? xác đ?nh và lo?i b? ph?n m?m đánh l?a t? máy tính c?a b?n. Đ? làm đi?u này, s? d?ng m?t ho?c t?t c? các phương pháp sau đây.

Lưu ? B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Lưu ? N?u b?n s? d?ng m?t hệ điều hành như Windows XP, Windows Vista ho?c Windows 7 mà có tính năng khôi ph?c H? th?ng, chúng tôi khuyên b?n đ?t đi?m khôi ph?c h?p l? trư?c khi b?n làm theo các bư?c sau. B?n có th? s? d?ng đi?m khôi ph?c đ? khôi ph?c l?i c?u h?nh máy tính mà b?n đ? có trư?c khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i n?u b?n không mu?n thay đ?i.

Lưu ? Chương tr?nh gian l?n ph?n m?m có th? không tuân theo tiêu chu?n th?c hành đ? cài đ?t chuyên bi?t. V? v?y, các ph?n m?m không có th? đư?c t?m th?y trong các đ?a đi?m đư?c mô t? trong các bư?c sau.

S? d?ng chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển

 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. B?m chu?t Chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Chương tr?nh và tính năng.
 3. Trong các D? cài đ?t chuyên bi?t ho?c thay đ?i m?t chương tr?nh danh sách, t?m các chương tr?nh mà b?n không nh?n ra ho?c đó đư?c đ?t tên tương t? như chương tr?nh đó là gây ra hành vi không mong mu?n.

  Lưu ? M?t s? chương tr?nh có tên không quen thu?c có th? không là gian l?n ph?n m?m. M?t s? chương tr?nh có th? đ? đ?n cài đ?t chuyên bi?t s?n trên máy tính t? các nhà s?n xu?t ho?c có th? là các thành ph?n quan tr?ng c?a ph?n m?m khác mà b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. Chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng th?n tr?ng khi b?n lo?i b? chương tr?nh t? máy tính c?a b?n.
 4. B?m chương tr?nh mà b?n mu?n xóa, và sau đó nh?p vào G? cài đ?t chuyên bi?t. Đ? lo?i b? chương tr?nh, h?y làm theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh c?a b?n. B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

S? d?ng lo?i b? đư?c xây d?ng trong chương tr?nh

N?u chương tr?nh b?n mu?n h?y b? không đư?c li?t kê trong Chương tr?nh và tính năng, b?n có th? s? d?ng lo?i b? đư?c xây d?ng trong chương tr?nh đ? lo?i b? chương tr?nh. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Máy tính.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó ch?n các m?c tin thư thoại sau đây:
  C:\Program Files (x 86)
  C:\Program Files
  Lưu ? m?c tin thư thoại sau đây ch? t?n t?i trên máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành 64-bit:
  C:\Program Files (x 86)
 3. T? trong c? hai c?a các m?c tin thư thoại, tra c?u m?t m?c tin thư thoại có tên c?a chương tr?nh mà b?n mu?n lo?i b? ho?c tên c?a m?t chương tr?nh mà có th? đ? bao g?m các chương tr?nh mà b?n mu?n lo?i b?.
 4. M? các Program_Name m?c tin thư thoại, và sau đó b?m chương tr?nh "g? cài đ?t" các t?p tin đ? lo?i b? chương tr?nh (n?u t?p tin t?n t?i). Ví d?, các t?p tin có th? đư?c đ?t tên là Uninst.exe, g? b? cài đ?t chuyên bi?t ho?c g? cài đ?t chuyên bi?t Program_Name.
 5. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đ? lo?i b? chương tr?nh.
Lưu ? N?u b?n t?m th?y m?t m?c tin thư thoại cho các chương tr?nh mà b?n mu?n lo?i b?, nhưng b?n không t?m th?y t?p "g? cài đ?t" đ? lo?i b? chương tr?nh, không xóa m?c tin thư thoại ho?c n?i dung c?a m?c tin thư thoại. N?u b?n xoá m?c tin thư thoại ho?c n?i dung c?a m?c tin thư thoại, b?n có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t và ho?t đ?ng c?a máy tính c?a b?n. Ví d?, Windows có th? không B?t đ?u, chương tr?nh có th? không B?t đ?u ho?c chương tr?nh có th? ng?ng ch?y.

S? d?ng ph?n m?m ch?ng virus

M?t s? ph?n m?m gian l?n có th? đư?c g? b? b?i m?t s? chương tr?nh ch?ng vi-rút. Tuy nhiên, không ph?i t?t c? các công ty ch?ng vi-rút phát hi?n ho?c lo?i b? ph?n m?m này b?i v? nó khác v?i virus. Liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? lo?i b? ph?n m?m đánh l?a.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
49500Danh sách các nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng virus

S? d?ng m?t công c? t? đ?ng lo?i b?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các công c? có th? giúp lo?i b? ph?n m?m l?a đ?o, h?y truy c?p web site Microsoft an toàn & Security Center sau đây:
http://www.Microsoft.com/Security/default.aspx

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gian l?n ph?n m?m, phần mềm chống phần mềm gián điệp và ph?n m?m qu?ng cáo không đư?c phép, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Security/PC-Security/Spyware-whatis.aspx
Đ? xem chính sách b?o m?t c?a Microsoft, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://Privacy.Microsoft.com/
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách mà b?n có th? giúp b?o v? máy tính c?a b?n, h?y truy c?p web site Microsoft b?o v? máy tính c?a b?n:
http://www.Microsoft.com/Security/PC-Security/Protect-PC.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 827315 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbpubtypekc kbwebbrowser kbprb kbmt KB827315 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 827315

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com