OL2002: Ban nhn c Thng bap Li 0x8004210A, 0x800CCC0B, va 0x8004210B khi ban Gi va Nhn Tin nhn E-mail bng Tai khoan E-mail POP3

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 827349 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Nu ban s dung tai khoan e-mail Giao thc Bu in 3 (POP3) gi va nhn tin nhn e-mail trong Microsoft Outlook 2002, ban co th nhn c mt trong nhng thng bao li sau y:
Li c bao cao v tac vu 'tn may phuc vu smtp- ang nhn va gi (0x8004210A): 'Thao tac qua gi trong khi i ap ng t nhn may phuc vu (POP) nhn. Nu ban tip tuc nhn c thng bao nay, lin h vi quan tri vin may phuc vu hoc nha cung cp dich vu Internet (ISP) cua ban.'
-hoc-
Li c bao cao v tac vu 'machine.domain.xom ang gi va nhn' (0x800CCC0B): 'Li khng xac inh 0x800CCC0B'
-hoc-
Li c bao cao v tac vu 'tn may phuc vu smtp- ang nhn va gi' (0x8004210A): 'Thao tac qua gi trong khi i ap ng gi t may phuc vu (SMTP) gi. Nu ban tip tuc nhn c thng bao nay, lin h vi quan tri vin may phuc vu hoc nha cung cp dich vu Internet (ISP) cua ban.'
-hoc-
Li c bao cao Tac vu ang gi' (0x8004210B): Thao tac qua gi trong khi i ap ng gi t may phuc vu (SMTP) gi. Nu ban tip tuc nhn c thng bao nay, lin h vi quan tri vin may phuc vu hoc nha cung cp dich vu Internet (ISP) cua ban.
-hoc-
Li c bao cao v Tac vu ang gi va Nhn' (0x800CCC0B): 'Li khng xac inh 0x800CCC0B'
-hoc-
Li c bao cao Tac vu ang gi' (0x8004210B): Thao tac qua gi trong khi i ap ng gi t may phuc vu (SMTP) gi. Nu ban tip tuc nhn c thng bao nay, lin h vi quan tri vin may phuc vu hoc nha cung cp dich vu Internet (ISP) cua ban.
Chu y Trc khi ban nhn c nhng thng bao li nay, mt hp thoai Canh bao Bao mt Internet co th xut hin.

NGUYN NHN

S c nay xut hin khi may phuc vu th cua ban yu cu ca bao mt Lp Socket Bao mt (SSL) va Xac thc Mt khu Bao mt (SPA).

GI?I PHP

Thng tin Goi Dich vu

S c nay c khc phuc trong Office XP Goi Dich vu 3. giai quyt vn nay, hay ly goi dich vu mi nht cho Microsoft Office XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
307841 Cach ly Goi Dich vu Office XP mi nht (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thng tin Hotfix

Cach ly Hotfix

Vn nay c khc phuc trong Goi Hotfix Outlook 2002 Goi hu dich vu 2 ngay 05/09/2003. co thm thng tin, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
827149 Tinh sn dung cua Goi Hotfix Outlook 2002 Goi hu dich vu 2: ngay 05/09/ 2003 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Sau khi ban cai t hotfix nay, lam theo nhng bc c lit k trong phn "Thng tin B sung" cua bai vit nay cai t ma ng ky UseinetcommCS va kich hoat hotfix.

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn co s c trong Microsoft Outlook 2002. S c nay c khc phuc ln u trong Office XP Goi Dich vu 3.

THNG TIN THM

CANH BAO: Nu ban s dung Registry Editor khng ung, ban co th gy ra s c nghim trong yu cu ban phai cai t lai h iu hanh. Microsoft khng th bao am ban co th giai quyt vn do s dung Registry Editor khng ung cach gy ra. Ban t chiu rui ro khi s dung Registry Editor .
kich hoat phn ming va nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Thoat khoi Outlook
 2. Bm Bt u, ri bm Chay.
 3. Trong M, go regedit, sau o bm OK.
 4. inh vi, ri bm chon khoa ng ky sau y:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook
 5. Sau khi ban chon khoa c chi inh trong bc 4, tro vao Mi trong menu Chinh sa , sau o bm DWORD.
 6. Go UseInetcommCS, ri nhn ENTER.
 7. Bm chut phai UseinetcommCS, ri bmSa i.
 8. Trong D liu gia tri, go 1, sau o bm OK.
 9. Trn menu Tp, bm Thoat thoat khoi Registry Editor.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 827349 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 3.2
p d?ng
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? kha:
kbbug kbfix kbqfe kbofficexppresp3fix kbhotfixserver KB827349

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com