Tr?i ch?c năng th?ng kê: PEARSON

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828129 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các ch?c năng PEARSON trong Microsoft Excel. Bài vi?t này bàn v? cách s? d?ng ch?c năng. Thêm vào đó, bài vi?t này so sánh k?t qu? PEARSON trong Microsoft Office Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel v?i k?t qu? c?a PEARSON trong phiên b?n trư?c c?a Excel.

THÔNG TIN THÊM

Ch?c năng PEARSON (array1, array2) tr? v? Pearson th?i đi?m s?n ph?m h? s? tương quan gi?a hai m?ng c?a d? li?u.

Cú pháp

PEARSON(array1, array2)
L?p lu?n, array1 và array2, ph?i là s? đi?n tho?i, tên, h?ng s? m?ng, ho?c tài li?u tham kh?o có ch?a con s?.

Vi?c s? d?ng ph? bi?n nh?t c?a PEARSON bao g?m hai d?y t? bào có ch?a d? li?u, ch?ng h?n như PEARSON (A1:A100, B1:B100).

Ví d? v? cách s? d?ng

Đ? minh h?a các ch?c năng PEARSON, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t b?ng tính Excel tr?ng, và sau đó sao chép b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  1= 3 + 10 ^$ D$ 2S?c m?nh c?a 10 đ? thêm vào d? li?u
  2= 4 + 10 ^$ D$ 20
  3= 2 + 10 ^$ D$ 2
  4= 5 + 10 ^$ D$ 2
  5= 4 + 10 ^$ D$ 2
  6= 7 + 10 ^$ D$ 2pre-Excel 2003
  khi D2 = 7,5
  =PEARSON(A1:A6,B1:B6)0.702038
  =CORREL(A1:A6,B1:B6)0.713772
  khi D2 = 8
  # DIV/0!
  0.713772
 2. Ch?n cell A1 trong c?a b?n b?ng tính Excel tr?ng, và sau đó dán các m?c đ? các b?ng l?p đ?y các t? bào A1:D13 trong b?ng tính c?a b?n.
 3. B?m vào các Tùy ch?n dán nút, và sau đó nh?p vào Phù h?p v?i đi?m đ?n đ?nh d?ng. Nh?n dán kho?ng v?n đư?c ch?n, s? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, như là thích h?p cho các phiên b?n Excel b?n đang ch?y:
  • Trong Microsoft Office Excel 2007, b?m các Trang ch? tab, b?m vào Định dạng trong các Các t? bào nhóm, và sau đó nh?p vào AutoFit Column Width.
  • Trong Microsoft Office Excel 2003, đi?m đ?n C?t trên các Định dạng tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào L?a ch?n AutoFit.
  Chú ý B?n có th? mu?n đ?nh d?ng các t? bào B1:B6 như S? v?i 0 th?p phân nơi.
Các t? bào A1:A6 và B1:B6 ch?a các m?ng hai d? li?u đư?c s? d?ng trong ví d? này g?i PEARSON và ch?c năng CORREL trong các t? bào A8 và A9. PEARSON và CORREL đ?u tính toán h? s? tương quan s?n ph?m-th?i đi?m Pearson và k?t qu? c?a h? nên đ?ng ?.

Trong phiên b?n c?a Excel là s?m hơn Excel 2003, PEARSON có th? tri?n l?m v?ng ra l?i. Hành vi c?a PEARSON đ? đư?c c?i thi?n trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel. CORREL luôn luôn có đư?c th?c hi?n v?i các th? t?c c?i ti?n đư?c s? d?ng trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel. V? v?y, n?u b?n đang s? d?ng PEARSON cho m?t phiên b?n c?a Excel s?m hơn Excel 2003, Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng CORREL thay th?.

Trong phiên b?n c?a Excel là s?m hơn Excel 2003, b?n có th? s? d?ng b?ng tính trong bài vi?t này đ? ch?y m?t th? nghi?m và phát hi?n ra khi v?ng ra l?i x?y ra. N?u b?n thêm m?t h?ng s? cho m?i ngư?i trong s? các quan sát ? B1:B6, giá tr? c?a PEARSON ho?c CORREL không nên b? ?nh hư?ng. N?u b?n tăng giá tr? trong D2, m?t h?ng s? l?n hơn s? đư?c thêm vào B1:B6. N?u D2 là ít hơn 7, không có không có v?ng ra l?i xu?t hi?n ? nơi th?p phân đ?u tiên sáu c?a PEARSON. Bây gi? thay đ?i giá tr? c?a D2 7,25, 7.5, 7,75 và sau đó 8. Các t? bào D6:D13 c?a b?ng tính hi?n th? giá tr? c?a PEARSON và CORREL khi D2 = 7,5 và khi D2 = 8, tương ?ng.

CORREL là chính xác v?n c?n, nhưng v?ng ra sai sót trong PEARSON đ? tr? nên quá nghiêm tr?ng mà b? ph?n b?ng 0 x?y ra khi D2 = 8.

Phiên b?n trư?c c?a Excel tri?n l?m câu tr? l?i không chính xác trong nh?ng trư?ng h?p này v? nh?ng ?nh hư?ng c?a v?ng ra l?i là sâu s?c hơn v?i công th?c tính toán đư?c s? d?ng b?i các phiên b?n này. Tuy nhiên, các trư?ng h?p trong th? nghi?m này có th? đư?c xem như là cùng c?c.

Trong Excel 2003 và trong phiên b?n sau c?a Excel, b?n s? th?y không có thay đ?i trong giá tr? c?a PEARSON n?u b?n c? g?ng th? nghi?m. Tuy nhiên, các t? bào D6:D13 hi?n th? cùng m?t v?ng ra l?i mà b?n có đư?c trong phiên b?n trư?c c?a Excel.

K?t qu? trong phiên b?n trư?c c?a Excel

N?u b?n đ?t tên hai d? li?u m?ng x và y c?a, phiên b?n trư?c c?a Excel s? d?ng m?t pass duy nh?t thông qua các d? li?u đ? tính t?ng b?nh phương c?a X, t?ng c?a qu?ng trư?ng y c?a, t?ng c?a X, t?ng c?a Y, t?ng c?a XY và đ?m s? quan sát trong m?ng m?i. V?i s? lư?ng các sau đó đư?c h?p nh?t vào công th?c tính toán là t?p tin tr? giúp trong phiên b?n trư?c c?a Excel.

K?t qu? trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel

Các th? t?c đư?c s? d?ng trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel s? d?ng m?t quá tr?nh hai thông qua các d? li?u. Trư?c tiên, các kho?n ti?n c?a x và y c?a và đ?m s? quan sát trong m?ng m?i đư?c tính. T? đây, phương ti?n (trung b?nh) X và y quan sát có th? đư?c tính. Sau đó, trên đèo th? hai, s? khác bi?t b?nh phương gi?a m?i x và x b?nh th?y; các khác bi?t b?nh phương đư?c t?ng c?ng. Loài này có s? khác bi?t b?nh phương gi?a m?i y và y b?nh; các khác bi?t b?nh phương đư?c t?ng c?ng. Ngoài ra, các s?n ph?m (X-X có ngh?a là) * (Y-có ngh?a là Y) đư?c t?m th?y cho m?i c?p đi?m d? li?u và đư?c c?ng l?i v?i nhau. Nh?ng kho?n ti?n ba đư?c k?t h?p trong công th?c cho PEARSON. Không ai trong s? nh?ng kho?n ti?n ba b? ?nh hư?ng b?ng cách thêm m?t h?ng s? cho m?i giá tr? trong m?ng Y (hay m?ng X), b?i v? cùng m?t giá tr? đó s? đư?c thêm vào có ngh?a là Y (ho?c có ngh?a là X). Trong s? nh?ng ví d?, ngay c? v?i m?t quy?n l?c cao c?a 10 trong t? bào đư?ng D12, nh?ng kho?n ti?n ba không b? ?nh hư?ng và các k?t qu? c?a đèo th? hai là đ?c l?p c?a m?c nh?p trong t? bào D2. V? v?y, k?t qu? trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel là ?n đ?nh hơn numerically.

K?t lu?n

M?t cách ti?p c?n thông hai đ?m b?o hi?u su?t t?t hơn s? c?a PEARSON trong Excel 2003 và trong phiên b?n sau c?a Excel hơn so v?i phương pháp ti?p c?n m?t vư?t qua đư?c s? d?ng trong phiên b?n trư?c c?a Excel. Nh?ng k?t qu? mà b?n có đư?c trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel s? không bao gi? ít chính xác hơn so v?i k?t qu? b?n thu đư?c trong phiên b?n trư?c c?a Excel.

CORREL có ch?c năng tương t? và luôn luôn có đư?c th?c hi?n v?i phương pháp đư?c s? d?ng cho PEARSON trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel. V? v?y, CORREL là m?t l?a ch?n t?t hơn cho các phiên b?n trư?c c?a Excel.

Trong ví d? th?c t? nh?t, tuy nhiên, b?n không có kh? năng đ? thông báo m?t s? khác bi?t gi?a các k?t qu? trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel và k?t qu? trong phiên b?n trư?c c?a Excel. D? li?u đi?n h?nh là dư?ng như không th? hi?n các lo?i hành vi b?t thư?ng c?a th? nghi?m này minh h?a. S? b?t ?n đ?nh s? là nhi?u kh? năng đ? xu?t hi?n trong phiên b?n trư?c c?a Excel khi d? li?u có ch?a m?t s? lư?ng ch? s? quan tr?ng và tương đ?i ít bi?n v? th? gi?a các giá tr? d? li?u.

Các th? t?c đó th?y t?ng b?nh phương sai v? m?t m?u có ngh?a là b?ng cách t?m m?u b?nh, b?i máy tính m?i đ? l?ch b?nh phương, và sau đó do t?ng b?nh phương sai là chính xác hơn so v?i các th? t?c khác. (Các th? t?c khác thư?ng xuyên g?i là "công th?c tính" b?i v? nó là thích h?p đ? s? d?ng b?i m?t máy tính trên m?t s? đi?m d? li?u.) Các th? t?c khác bao g?m các bư?c sau:
 1. T?m th?y t?ng b?nh phương c?a t?t c? các quan sát, kích thư?c m?u và t?ng c?a t?t c? các quan sát.
 2. Tính toán t?ng b?nh phương c?a các quan sát t?t c? tr? ((t?ng c?a t?t c? các quan sát) ^ 2) / m?u kích thư?c).
Có r?t nhi?u các ch?c năng khác đ? đư?c c?i thi?n trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel. Các ch?c năng này đư?c c?i thi?n b?i v? các phiên b?n sau c?a Excel thay th? các th? t?c vư?t qua m?t v?i các th? t?c vư?t qua hai mà t?m m?u b?nh trên đèo đ?u tiên và sau đó tính t?ng b?nh phương sai v? các m?u có ngh?a là trên đèo th? hai.

M?t danh sách ng?n c?a các ch?c năng bao g?m các ch?c năng sau đây:
 • VAR
 • VARP
 • STDEV
 • STDEVP
 • DVAR
 • DVARP
 • DSTDEV
 • DSTDEVP
 • D? BÁO
 • Đ? D?C
 • ĐÁNH CH?N
 • PEARSON
 • RSQ
 • STEYX
Nh?ng c?i ti?n tương t? đư?c th?c hi?n trong m?i trong ba công c? phân tích các phương sai trong phân tích ToolPak.

Thu?c tính

ID c?a bài: 828129 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
T? khóa: 
kbformula kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB828129 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828129

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com