excel ฟังก์ชันทางสถิติ: แนวโน้ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 828801 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงฟังก์ชันแนวโน้ม ใน Microsoft Office Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า แสดงให้เห็นถึงวิธีฟังก์ชันใช้ และเปรียบเทียบผลลัพธ์ของฟังก์ชัน ใน Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ด้วยผลลัพธ์ของแนวโน้มใน Excel รุ่นก่อนหน้า

แนวโน้มจะถูกประเมิน โดยการเรียกฟังก์ชันเกี่ยวข้อง LINEST โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายเพื่อ LINEST ใน Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า และเกี่ยวข้องด้านของตนเองสำหรับแนวโน้มจะจดบันทึกไว้

2004 Excel ของ Microsoft สำหรับรายละเอียดของ Macintosh

ฟังก์ชันทางสถิติใน 2004 Excel ของ Microsoft สำหรับ Macintosh ถูกปรับปรุงการใช้ algorithms ที่เหมือนกันใน Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ข้อมูลในบทความนี้อธิบายถึงวิธีการทำงานของฟังก์ชันหรือวิธีถูกปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน สำหรับ Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่านำไปใช้กับ Excel 2004 ยังสำหรับ Macintosh

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟังก์ชันแนวโน้ม (ของ known_y ของ known_x ของ new_x ค่าคง) ถูกใช้เพื่อดำเนินการเส้นปัญหา มีใช้เป็นเกณฑ์ช่องสี่เหลี่ยมที่น้อยที่สุด และแนวโน้มพยายามค้นหาที่สอดคล้องที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขนั้น ของ Known_y แสดงข้อมูลใน "แปรขึ้นอยู่กับ" และข้อมูลการแทนของ known_x ในตัวอย่าง น้อยหนึ่ง "ไม่ขึ้นอยู่กับแปร" แฟ้มวิธีใช้แนวโน้มกล่าวถึงกรณีที่ไม่ค่อยพบซึ่งอาจถูกเว้นอาร์กิวเมนต์ที่สอง หรือสาม

ถ้าอาร์กิวเมนต์ล่าสุด "ค่าคง"ถูกกำหนดเป็น TRUE คุณต้องมีรูปแบบจำลองปัญหารวม coefficient คำสำหรับการตัดในรูปแบบจำลองปัญหา อาร์กิวเมนต์ที่สุดท้ายถูกกำหนดเป็น FALSE ไม่มีคำที่ตัดว่ารวม ปัญหาที่ fitted ถูกบังคับไปผ่านช่องทางการ อาร์กิวเมนต์ที่ใช้ล่าสุดจะเป็นตัวเลือก ถ้าไม่ได้ถูกตีความว่าเป็น TRUE

สำหรับความง่ายในการ exposition ในส่วนที่เหลือของบทความนี้ อนุมานว่า ข้อมูลถูกจัดเรียงในคอลัมน์ดังนั้นของ known_y คอลัมน์ข้อมูล y และของ known_x เป็นอย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ x ข้อมูล นอนขนาด (ความยาว) ของแต่ละคอลัมน์เหล่านี้ต้องไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังมีสันนิษฐานของ New_x จะเพื่อเป็นการจัดเรียงในคอลัมน์ และต้องมีจำนวนคอลัมน์สำหรับ new_x ของสำหรับของ known_x เดียวกัน observations ทั้งหมดที่อยู่ในบทความนี้เป็นจริงเท่าถ้าข้อมูลไม่ได้ถูกจัดเรียงในคอลัมน์ แต่ไม่ได้ง่ายขึ้นเพื่อที่กล่าวถึงกรณีนี้ (ใช้งานบ่อยที่สุด) เดียวเท่านั้น

หลังจากการใช้งานรุ่น fit ปัญหาที่ดีที่สุด (โดยการเรียกฟังก์ชัน LINEST ของ Excel essentially), แนวโน้มส่งกลับค่าที่เกี่ยวข้องกับของ new_x predicted

บทความนี้ใช้ตัวอย่าง เพื่อแสดงว่าแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับ LINEST และชี้เมาส์ออกจากปัญหาเกี่ยวกับ LINEST ใน Microsoft Excel 2002 และ ใน Excel รุ่นก่อนหน้า ปัญหาเหล่านี้แปลเกี่ยวกับแนวโน้ม ในขณะที่รหัสสำหรับแนวโน้มถูกไม่ rewritten สำหรับ Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า การเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย (และปรับปรุง) ในรหัส LINEST ได้ทำงาน

แนวโน้มได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียก LINEST ดำเนินการ LINEST ใช้สัมประสิทธิ์ของปัญหาในการแสดงผล LINEST ในการคำนวณของค่า y ที่ predicted ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละแถวของ new_x และแสดงคอลัมน์ของค่า y ที่ predicted นี้คุณ ดังนั้น คุณต้องทราบเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินการของ LINEST

แนะนำเป็น supplement บทความนี้ บทความต่อไปนี้เกี่ยวกับ LINEST ขอให้ จะประกอบด้วยตัวอย่างต่าง ๆ และเอกสารเกี่ยวกับ LINEST ใน Excel 2002 และ ใน Excel รุ่นก่อนหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
828533คำอธิบายของฟังก์ชัน LINEST ใน Excel 2003 และ Excel 2004 สำหรับ Mac


เนื่องจากที่โฟกัสที่นี่มีปัญหาที่เป็นตัวเลข ใน Excel 2002 และ ใน Excel รุ่นก่อนหน้า บทความนี้ไม่มีตัว practical หลายอย่างสำหรับวิธีใช้แนวโน้ม แฟ้มวิธีใช้ของแนวโน้มประกอบด้วยตัวอย่างที่เป็นประโยชน์

ไวยากรณ์

TREND(known_y's, known_x's, new_x's, constant)
อาร์กิวเมนต์ ของ known_y ของ known_x และของ new_x ต้องเป็นอาร์เรย์หรือช่วงของเซลล์ที่ มีขนาดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีของ known_y คือ หนึ่งคอลัมน์ โดยแถว m ของ known_x มีคอลัมน์ c โดยที่ c คือมากกว่า หรือเท่ากับหนึ่งแถวของ m หมายเหตุที่ c คือ หมายเลขของตัวแปร predictor; m คือ จำนวนของจุดข้อมูล ของ New_x ต้องเป็นคอลัมน์ c โดยแถว r โดยที่ r คือมากกว่า หรือเท่ากับหนึ่งแล้ว (ความสัมพันธ์ที่คล้ายกันในมิติต้องเก็บแสดงแบบถ้าข้อมูลอยู่ไว้ไม่อยู่ในแถวแทนการคอลัมน์) Constant is a logical argument that must be set to TRUE or FALSE (or 0 or 1 that Excel interprets as FALSE or TRUE, respectively). The last three arguments to TREND are all optional; see the TREND Help file for options of omitting the second argument, the third argument, or both. Omitting the fourth argument is interpreted as TRUE.

The most common usage of TREND includes two ranges of cells that contain the data, such as TREND(A1:A100, B1:F100, B101:F108, TRUE). Note that because there is typically more than one predictor variable, the second argument in this example contains multiple columns. In this example, there are one hundred subjects, one dependent variable value (known_y) for each subject, and five dependent variable values (known_x's) for each subject. There are eight additional hypothetical subjects where you want to use TREND to compute predicted y values.

ตัวอย่างของการใช้งาน

An Excel worksheet example is provided to illustrate the following key concepts:
 • How TREND interacts with LINEST
 • Problems that occur because of collinear known_x's in TREND (or LINEST) for Excel 2002 and for earlier versions of Excel
Extensive discussion of the second bullet point in the context of LINEST is provided in the article on LINEST.

To illustrate TREND collinearity, create a blank Excel worksheet, copy the following table, select cell A1 in your blank Excel worksheet, and then paste the entries so that the following table fills cells A1:K35 in your worksheet.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
y:x's:
1121
2341
3451
4671
5781
new x's:911
1214
TREND using cols B,C:pre-Excel 2003 values:Values in Excel 2003 and in later versions of Excel:
=TREND(A2:A6,B2:C6,B7:C8,TRUE)#NUM!6.15789473684211
=TREND(A2:A6,B2:C6,B7:C8,TRUE)#NUM!8.13157894736842
TREND using col B only
=TREND(A2:A6,B2:B6,B7:B8,TRUE)6.15789473684216.15789473684211
=TREND(A2:A6,B2:B6,B7:B8,TRUE)8.131578947368428.13157894736842
Fitted values from Excel 2003 and from later versions of Excel LINEST results
Using cols B, CUsing Col B
= K24*1 + J24*B7 + I24*C7=J31*1+I31*B7
=K24*1 + J24*B8 + I24*C8=J31*1 +I31*B8
LINEST using cols B,C:pre-Excel 2003 values:Values in Excel 2003 and in later versions of Excel:
=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)#NUM!#NUM!#NUM!00.6578947368421050.236842105263158
=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)#NUM!#NUM!#NUM!00.0438596491228070.206652964726136
=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)#NUM!#NUM!#NUM!0.9868421052631580.209426954145848# n/a
=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)#NUM!#NUM!#NUM!2253# n/a
=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)#NUM!#NUM!#NUM!9.868421052631580.131578947368421# n/a
LINEST using col B only
=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)0.6578947368421050.2368421052631590.6578947368421050.236842105263158
=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)0.04385964912280710.2066529647261360.0438596491228070.206652964726136
=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)0.9868421052631580.2094269541458480.9868421052631580.209426954145848
=linest(a2:a6,b2:b6,true,true)=linest(a2:a6,b2:b6,true,true)224.99999999999932253
=linest(a2:a6,b2:b6,true,true)=linest(a2:a6,b2:b6,true,true)9.868421052631580.1315789473684219.868421052631580.131578947368421
หลังจากที่คุณวางตารางนี้ลงในแผ่นงาน Excel ใหม่ คลิกตัวเลือกการวางแล้ว คลิกตรงปลายทางที่จัดรูปแบบ. ด้วยการวางช่วงยังคง มีเลือก ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Excel ที่คุณกำลังเรียกใช้:
 • ใน Microsoft Office Excel 2007 และ 2010 คลิกการโฮมเพจแท็บ คลิกรูปแบบ:ในการเซลล์จัดกลุ่ม และจากนั้น คลิกความกว้างคอลัมน์ปรับพอดีอัตโนมัติ.
 • ใน Excel 2003 ชี้ไปที่คอลัมน์ในการรูปแบบ:เมนู แล้วคลิกการเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ.
ข้อมูลสำหรับแนวโน้มที่อยู่ในเซลล์ A1:C8 (รายการในเซลล์ D2:D6 ไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล แต่จะใช้สำหรับภาพประกอบต่อไปในบทความนี้) ผลลัพธ์ของแนวโน้มสำหรับรูปแบบแตกต่างกันสองสำหรับทั้ง Excel รุ่นก่อนหน้าและ Excel รุ่นที่ใหม่กว่าจะแสดงในเซลล์ E10:E16 และเซลล์ I10:116 ตามลำดับ ผลลัพธ์ในเซลล์ A10:A16 จะตรงกับรุ่นของ Excel ที่คุณกำลังใช้อยู่ ในขณะนี้ บทความนี้มุ่งผลลัพธ์ ใน Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่าเมื่อ investigating วิธีแนวโน้มเรียก LINEST และวิธีการที่แนวโน้มใช้ LINEST ผล

แนวโน้มและ LINEST สามารถดูได้เป็นการโต้ตอบเป็นดังนี้:
 1. คุณเรียกใช้แนวโน้ม (ของ known_y ของ known_x ของ new_x ค่าคง)
 2. แนวโน้มเรียก LINEST (ของ known_y ของ known_x ค่าคง TRUE)
 3. ได้รับการสัมประสิทธิ์ปัญหาจากการเรียกนี้ LINEST สัมประสิทธิ์เหล่านี้ปรากฏอยู่ในแถวแรกของตารางผลลัพธ์ของ LINEST
 4. สำหรับแต่ละ new_x แถว y-ค่า predicted ถูกคำนวณโดยใช้การสัมประสิทธิ์ LINEST เหล่านี้และค่าของ new_x ในแถวนั้น
 5. มีการส่งคืนค่าคำนวณได้ในขั้นตอนที่ 4 ในเซลล์ที่เหมาะสมสำหรับการแสดงผลแนวโน้มที่สอดคล้องกับแถว new_x นั้น
ถ้ามีแนวโน้มจะ ส่งกลับผลลัพธ์ที่เหมาะสม แล้ว LINEST ได้ดียิ่งขึ้นสร้างผลลัพธ์ที่เหมาะสมในขั้นตอนที่ 3 ปัญหาต่อไปนี้มาจากคอลัมน์ collinear predictor

predictor คอลัมน์ (known_x) ของกำลัง collinear ถ้าอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ c สามารถถูกแสดงเป็นผลรวมของ multiples ของผู้อื่น c1, c2 และคอลัมน์อื่น คอลัมน์ c บ่อยชื่อซ้ำซ้อนเนื่องจากประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถถูกสร้างจาก c1 คอลัมน์ c2 และคอลัมน์อื่น หลักการ fundamental ใน presence ของ collinearity จะให้ผลลัพธ์ควรเป็น unaffected โดยรวม หรือการเอาคอลัมน์ที่ซ้ำซ้อนออกจากข้อมูลต้นฉบับ เนื่องจากไม่ LINEST ใน Excel 2002 และ ใน Excel รุ่นก่อนหน้าไม่ค้นหา collinearity ซึ่งมีหลักการทำงานนี้ได้อย่างง่ายดาย violated คอลัมน์ predictor อยู่ใกล้ collinear ถ้าอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ c สามารถถูกแสดงเป็นเกือบเท่ากับผลรวมของ multiples ของผู้อื่น c1, c2 และคอลัมน์อื่น ในกรณีนี้ "เกือบเท่ากับ" หมายถึง ผลรวมของส่วนเบี่ยงเบน squared ของรายการใน c จากรายการที่สอดคล้องกันในผลรวมน้ำหนักของ c1, c2 และคอลัมน์อื่นขนาดเล็กมาก "มาก small" อาจน้อยกว่า 10^(-12) อย่าง

ใช้คอลัมน์ B และ C predictors รุ่นแรก ในแถว 10 ถึง 12 และ Excel ให้ค่าคงที่รุ่นที่ร้องขอ (ล่าสุดอาร์กิวเมนต์ที่มีการตั้งค่าเป็น TRUE) Excel แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพแทรกคอลัมน์มี predictor เพิ่มเติมที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ D2:D6 เซลล์ เป็นการง่ายต่อการแจ้งให้ทราบว่า รายการในคอลัมน์ C ในแถวที่ 2 ถึง 6 เป็น precisely เท่ากับผลรวมของรายการที่สอดคล้องกันในคอลัมน์ B และ D. ดังนั้น ไม่มี collinearity เนื่องจากคอลัมน์ C คือ ผลรวมของ multiples ของ:
 • คอลัมน์ B
 • คอลัมน์เพิ่มเติมของ 1s ที่ถูกแทรกเนื่องจากมีเว้นอาร์กิวเมนต์ที่สามไป LINEST (เหมือนอาร์กิวเมนต์ที่สี่ถึงแนวโน้ม) หรือ TRUE (ตัวพิมพ์ "ปกติ") ของ Excel
ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเช่นตัวเลข Excel 2002 และ Excel รุ่นก่อนหน้าไม่สามารถคำนวณผลลัพธ์ และตารางผลลัพธ์แนวโน้มจะถูกกรอกข้อมูล ด้วย #NUM

รุ่นที่สอง ในแถวที่ 14 การ 16 คือที่ Excel รุ่นใด ๆ สามารถจัดการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี collinearity และคุณสามารถร้องขอ Excel ให้ค่าคงที่รุ่นได้อีกครั้ง รุ่นนี้ได้รวมต่อไปนี้เพื่อเหตุผลที่สอง

ขั้นแรก อยู่อาจโดยทั่วไปมากที่สุดของกรณี practical: collinearity ไม่มีอยู่ กรณีเหล่านี้จะจัดการใน Excel รุ่นทั้งหมดด้วย คุณควร reassuring ทราบว่า ปัญหาที่เป็นตัวเลขไม่น่าจะเกิดขึ้นในกรณี practical บ่อยที่สุดถ้าคุณมี Excel รุ่นก่อนหน้า

ประการที่สอง ตัวอย่างนี้ถูกใช้ในการเปรียบเทียบลักษณะการทำงาน ของ Excel 2003 และรุ่นใหม่กว่าของ Excel ในรุ่นที่สอง แพคเกจทางสถิติที่สำคัญมากที่สุดวิเคราะห์ collinearity เอาคอลัมน์ที่เป็นผลรวมของ multiples ของบุคคลอื่นจากแบบจำลอง และแจ้งเตือนคุณ ด้วยข้อความเช่น "คอลัมน์ C linearly ขึ้นอยู่กับคอลัมน์อื่น predictor และได้ถูกเอาออกจากการวิเคราะห์"

ใน Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ข้อความมี conveyed ไม่อยู่ ในข้อความแจ้งเตือนหรือเป็นสายอักขระข้อความ แต่ ในตารางผลลัพธ์ LINEST แนวโน้มมีไม่มีกลไกสำหรับการส่งข้อความที่คุณ ใน LINEST การแสดงผลใน ตาราง coefficient ของปัญหาที่เป็นศูนย์ และข้อผิดพลาดมาตรฐานซึ่งเป็นศูนย์สอดคล้องกับแบบ coefficient สำหรับคอลัมน์ที่ได้ถูกเอาออกจากแบบจำลอง LINEST output tables are included in rows 23 to 35 corresponding to the TREND output in rows 10 to 16. The entries in cells I24:I25 show an eliminated redundant predictor column. In this case, LINEST chose to remove column C (coefficients in cells I24, J24, K24 correspond to columns C, B, and Excel's constant column, respectively). When there is collinearity present, any one of the columns involved can be removed and the choice is arbitrary.

In the second model in rows 30 to 35, there is no collinearity and no column removed. You can see that the predicted y values are the same in both models. This issue occurs because removing a redundant column that is a sum of multiples of others does not reduce the goodness of fit of the resulting model. Such columns are removed precisely because they represent no value added in trying to find the best least squares fit.

Also, if you examine LINEST output in Excel 2003 and in later versions of Excel in cells I23:K35, you will notice that the last three rows of the output tables are the same and that the entries in cells I31:J32 and cells J24:K25 coincide. This demonstrates that the same results are obtained when column C is included in the model but found to be redundant (output in cells I24:K28) as when column C was eliminated before LINEST was run (output in cells I31:J35). This satisfies the fundamental principle in the presence of collinearity.

In cells A18:C21, this article uses data for Excel 2003 and for later versions of Excel to illustrate how TREND takes LINEST output and computes the relevant predicted y-values. By examining the formulas in cells A20:A21 and cells C20:C21, you can see how LINEST coefficients are combined with new_x's data in cells B7:C8 for each of the two models (using columns B, C as predictors; using only column B as a predictor).

Collinearity is identified in LINEST in Excel 2003 and in later versions of Excel because of a completely different approach to solving for the regression coefficients. This approach is called QR Decomposition. The LINEST article describes a walkthrough of the QR Decomposition algorithm for a small example.

สรุปผลลัพธ์ใน Excel รุ่นก่อนหน้า

TREND results are adversely affected by inaccurate results in LINEST in Excel 2002 and in earlier versions of Excel.

LINEST was calculated by using an approach that paid no attention to collinearity issues. The existence of collinearity caused round-off errors, inappropriate standard errors of regression coefficients, and inappropriate degrees of freedom. Sometimes round-off problems were sufficiently severe that LINEST filled its output table with #NUM!.

If, as in the great majority of cases in practice, you can be confident that there are not collinear (or almost collinear) predictor columns, then LINEST generally provides acceptable results. Therefore, if you use TREND, you can be similarly reassured if you are confident that there are not collinear (or almost collinear) predictor columns.

Summary of results in Excel 2003 and in later versions of Excel

Improvements in LINEST include switching to the QR Decomposition method of determining regression coefficients. QR Decomposition has the following advantages:
 • Better numeric stability (generally smaller round-off errors)
 • การวิเคราะห์ปัญหา collinearity
All problems with Excel 2002 and with earlier versions of Excel that are illustrated in this article have been corrected for Excel 2003 and for later versions of Excel.

ข้อสรุป

มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแนวโน้มได้เนื่องจากการปรับ LINEST ได้รับเป็นอย่างมากปรุง สำหรับ Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ถ้าคุณใช้ Excel รุ่นก่อนหน้า ตรวจสอบว่า คอลัมน์ predictor ไม่ collinear ก่อนที่จะใช้แนวโน้ม

วัสดุที่แสดง ในบทความนี้ และบทความ LINEST มากอาจที่แรกปรากฏ alarming ไปยังผู้ใช้ของ Excel 2002 และ Excel รุ่นก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่า collinearity มีปัญหาในเปอร์เซ็นต์ขนาดเล็กของกรณี Excel รุ่นก่อนหน้าให้ผลลัพธ์แนวโน้มที่ยอมรับได้เมื่อมีการ collinearity ไม่

ปรับปรุงใน LINEST การวิเคราะห์ ToolPak เครื่องมือเส้นปัญหา (ซึ่งเรียก LINEST) ที่ส่งผลต่อยัง positively fortunately และฟังก์ชัน Excel สองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง: LOGEST และเรขาคณิต


คำสำคัญ: สูตรแนวโน้มแบบไม่ Linest Logest XL2003 XL2007 XL2010คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 828801 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbformula kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB828801 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828801

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com