Jak integrować aktualizacje produktu z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 828930 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule omówiono sposób integrowania przez administratora aktualizacji produktu systemu Windows korzystających z programu Update.exe z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows. (Aktualizacje produktu obejmują poprawki zabezpieczeń, zestawy funkcji, poprawki HotFix, aktualizacje zabezpieczeń, dodatki Service Pack, dodatki Service Pack, aktualizacje i pakiety zbiorcze aktualizacji). Opisane procedury mogą być użyteczne wówczas, gdy administrator musi zastosować jedną lub kilka aktualizacji produktu podczas instalacji z utworzonego przez siebie folderu dystrybucyjnego systemu Windows. Są użyteczne również wtedy, gdy jest konieczne zintegrowanie aktualizacji zabezpieczeń, tak aby nowa instalacja nie została zainfekowana przez wirus podczas konfiguracji.

Uwagi
 • Procedury te nie działają w przypadku aktualizacji produktu, które nie używają programu Update.exe jako programu instalacyjnego. Na przykład niektóre aktualizacje programu Microsoft Internet Explorer dla systemów Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP używają do instalacji plików INF, a nie programu Update.exe. W rezultacie za pomocą tych procedur nie można zintegrować tych aktualizacji programu Internet Explorer dla systemu Windows 2000 lub Windows XP.
 • Klucze rejestru
  Filelist
  nie są tworzone poprawnie w przypadku integrowania aktualizacji oprogramowania przy użyciu tych procedur. Jeżeli na przykład poprawka zabezpieczeń 824146 jest integrowana w źródłowych plikach instalacyjnych systemu Microsoft Windows Server 2003, następujący klucz rejestru nie jest tworzony poprawnie:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP1\KB824146\Filelist
 • Jeżeli aktualizacje są zintegrowane przy użyciu jednej z tych procedur, dla każdej aktualizacji jest tworzony wpis w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Przycisk Usuń nie jest jednak dostępny, ponieważ nie ma poprzedniej wersji zaktualizowanych plików, którą można by przywrócić po usunięciu aktualizacji.
 • Konieczne może być również zastosowanie aktualizacji produktu w odniesieniu do środowiska preinstalacji systemu Microsoft Windows (Windows PE), jeśli są spełnione następujące warunki:
  • Administrator używa środowiska preinstalacji systemu Windows do uruchamiania Instalatora systemu Windows.
  • Administrator używa systemu operacyjnego, który ma zintegrowane aktualizacje oprogramowania w udziale sieciowym.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonania tego zadania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  828217 Jak zastosować poprawkę zabezpieczeń 824146 do środowiska preinstalacji systemu Windows
 • Na podstawie instrukcji z tego artykułu można także utworzyć obrazy RISETUP usług instalacji zdalnej (RIS). W przypadku obrazu RISETUP struktura katalogu I386 jest taka sama jak sieciowego folderu dystrybucyjnego. Przy tworzeniu obrazów RIPREP należy ściągnąć obraz na komputer kliencki i zainstalować aktualizację oprogramowana, a następnie odesłać obraz z powrotem na serwer RIPREP.
 • Jeżeli te procedury są używane do zapobiegania infekcji wirusowej, firma Microsoft zaleca integrowanie tylko tych aktualizacji oprogramowania, które nie wymagają żadnych czynności użytkownika. W przypadku integrowania aktualizacji produktu, które nie powodują awarii programu instalacyjnego systemu Windows, należy korzystać z sekcji „[guirunonce]” w pliku Unattend.txt lub rozmieszczać aktualizacje przy użyciu usług SUS (Software Update Services) po zakończeniu instalacji.
 • Ta procedura jest przeznaczona tylko dla nowych instalacji. Nie działa w przypadku instalacji związanych z uaktualnianiem.
Uwaga Integrowanie dodatku Service Pack jest obsługiwane tylko w systemie Windows XP w wersjach Home Edition i Professional Edition. Integrowanie dodatku Service Pack nie jest obsługiwane w systemie Windows Media Center Edition.

Więcej informacji

W sekcji „Program Update.exe w wersji 5.4.15.0 lub nowszej” opisano procedurę integrowania pakietów oprogramowania korzystających z programu Update.exe w wersji 5.4.15.0 lub nowszej. W sekcji „Starsze wersje programu Update.exe” opisano procedurę integrowania pakietów oprogramowania korzystających ze starszych wersji programu Update.exe.

Aby ustalić, czy pakiety oprogramowania używają programu Update.exe w wersji 5.4.15.0 lub nowszej jako Instalatora, wykonaj następujące kroki:
 1. Wyodrębnij pakiet aktualizacji oprogramowania do unikatowego folderu tymczasowego. Aby wyodrębnić na przykład pliki dla pakietu aktualizacji o nazwie KBnumer_artykułu.exe do folderu o nazwie wyodrębniony_pakiet na dysku C, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia: KBnumer_artykułu /X:C:\wyodrębniony_pakiet
 2. Otwórz folder tymczasowy zawierający wyodrębnione pliki dla pakietu aktualizacji oprogramowania. Na przykład otwórz folder C:\wyodrębniony_pakiet.
 3. Kliknij prawym przyciskiem plik Update.exe w folderze, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Zanotuj wartość wyświetlaną na karcie Wersja w polu Wersja pliku. Jeżeli jest wyświetlany numer wersji 5.4.15.0 lub nowszy, nowe funkcje, wspomniane w tym artykule, są obsługiwane.
Program Update.exe ustali, czy aktualizacja jest odpowiednia dla danego źródła instalacji. Na przykład poprawka uwzględniona w dodatku Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000 nie jest integrowana w źródle instalacji systemu Windows 2000, w którym zintegrowano już dodatek SP4. Program Update.exe ustala również, czy źródło instalacji jest przeznaczone dla poprawnej platformy sprzętowej. Nie można korzystać z przełącznika /integrate w przypadku wyodrębnionych pakietów.

Aby nie integrować aktualizacji oprogramowania używających wersji narzędzia Update.exe wcześniejszych niż 5.4.15.0 jako instalatora, nie należy wykonywać kroków od 6 do 13. Aby zintegrować aktualizacje oprogramowania używające wersji narzędzia Update.exe wcześniejszych niż 5.4.15.0, należy wykonać kroki od 6 do 13.

Narzędzie Update.exe 5.4.15.0 lub nowsze wersje

Aby zintegrować w plikach źródłowych instalacji systemu Windows aktualizacje oprogramowania używające narzędzia Update.exe w wersji 5.4.15.0 lub nowszej, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamapuj dysk do udziału sieciowego, w którym chcesz utworzyć folder dystrybucyjny. Możesz również zalogować się do komputera, na którym chcesz utworzyć folder dystrybucyjny. W przypadku tych kroków przyjęto założenie, że folder dystrybucyjny jest tworzony na dysku X.
 2. Utwórz folder dystrybucyjny. Aby na przykład utworzyć folder dystrybucyjny o nazwie Winflat na dysku X, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  mkdir X:\Winflat\
  .
 3. Ustaw uprawnienia do folderu dystrybucyjnego Winflat tak, aby tylko administratorzy mieli uprawnienie Pełna kontrola, a pozostali użytkownicy — tylko uprawnienia Odczyt i Wykonywanie.
 4. Włóż dysk CD z produktem Windows do stacji dysków CD-ROM, a następnie skopiuj zawartość folderu Winflat na dysku CD do folderu dystrybucyjnego utworzonego w kroku 2. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  xcopy /E /I /V D:X:\Winflat\
  .
 5. Aby zintegrować aktualizacje oprogramowania używające programu Update.exe w wersji 5.4.15.0 lub nowszej jakol Instalatora, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia dla każdej aktualizacji przeznaczonej do integracji:
  KBnumer_artykułu /integrate:ścieżka
  .Uwaga W miejscu zmiennej ścieżka podaj ścieżkę folderu dystrybucyjnego. Aby na przykład zintegrować plik KB123456.exe w folderze dystrybucyjnym X:\Winflat, wpisz polecenie:
  KB123456 /integrate:x:\winflat
  .

Wcześniejsze wersje programu Update.exe

Aby zintegrować aktualizacje oprogramowania używające wcześniejszych wersji narzędzia Update.exe z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamapuj dysk do udziału sieciowego, w którym chcesz utworzyć folder dystrybucyjny, lub zaloguj się do komputera, na którym chcesz utworzyć folder dystrybucyjny. W przypadku tych kroków przyjęto założenie, że folder dystrybucyjny jest tworzony na dysku X.
 2. Utwórz folder dystrybucyjny. Aby na przykład utworzyć folder dystrybucyjny o nazwie Winflat na dysku X, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  mkdir X:\Winflat\
  .
 3. Ustaw uprawnienia dotyczące folderu dystrybucyjnego Winflat tak, aby tylko administratorzy mieli uprawnienie Pełna kontrola, a pozostali użytkownicy — tylko uprawnienia Odczyt i Wykonywanie.
 4. Włóż dysk CD z produktem Windows do stacji dysków CD-ROM, a następnie skopiuj z dysku CD zawartość folderu Winflat do folderu dystrybucyjnego utworzonego w kroku 2. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  xcopy /E /I /V D:X:\Winflat\
  .
 5. Edytuj plik X:\Winflat\i386\dosnet.inf i dodaj wiersz „svcpack” do sekcji [OptionalSrcDirs]. Na przykład:
  [OptionalSrcDirs]
  uniproc
  svcpack
  .Uwaga W przypadku folderów dystrybucyjnych systemu Windows XP lub Windows Server 2003 może być konieczne utworzenie sekcji [OptionalSrcDirs] w pliku Dosnet.inf. W przypadku folderów dystrybucyjnych systemu Windows XP lub Windows Server 2003 może być konieczne utworzenie sekcji [OptionalSrcDirs] w pliku Dosnet.inf. Plik Dosnet.inf uwzględniony w systemie Windows 2000 już zawiera tę sekcję.
 6. Utwórz folder X:\Winflat\i386\svcpack. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  mkdir X:\Winflat\i386\svcpack
  .
 7. Skopiuj pakiety aktualizacji, które chcesz zintegrować (nazwa_produktu-KBnumer_artykułu-opcja-język.exe ), do folderu X:\Winflat\i386\svcpack. Aby to zrobić, należy użyć formatu nazw 8.3 (KBnumer_artykułu.exe), gdzie numer_artykułu jest numerem artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonym z daną aktualizacją. Jeśli chcesz zastosować wiele aktualizacji, skopiuj wszystkie pakiety aktualizacji i zmień ich nazwy.
 8. Wyodrębnij każdy pakiet aktualizacji do unikatowego folderu tymczasowego. Aby na przykład wyodrębnić pliki dla pakietu aktualizacji do folderu o nazwie wyodrębniony_pakiet na dysku Y, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  C:\i386\svcpack\KBnumer_artykułu /X:Y:\wyodrębniony_pakiet
  .
 9. Z folderu Y:\wyodrębniony_pakiet każdej aktualizacji skopiuj plik wykazu (KBnumer_artykułu.cat) i zaktualizowane pliki binarne (na przykład pliki .exe, .dll lub .sys). Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Skopiuj plik KBnumer_artykułu.cat z folderu Y:\wyodrębniony_pakiet każdej aktualizacji do folderu X:\Winflat\i386\svcpack. W przypadku pliku .cat użyj tej samej nazwy, co nazwa pakietu aktualizacji (KBnumer_artykułu.cat) i nie kopiuj pliku Empty.cat.
  2. Jeżeli ten sam plik binarny istnieje w folderze Y:\wyodrębniony_pakiet każdej aktualizacji, zachowaj tylko plik o najwyższym numerze wersji.
  3. Dla każdego pliku binarnego uwzględnionego w folderze Y:\wyodrębniony_pakiet każdej aktualizacji ustal, czy ten sam plik istnieje w folderze X:\Winflat\I386. Jeżeli dany plik istnieje w folderze I386, usuń go z folderu X:\Winflat\I386.

   Uwaga: Pliki w folderze I386 mogą mieć znak podkreślenia (_) na końcu rozszerzenia pliku. Na przykład plik Rpcss.dll w folderze I386 nazywa się Rpcss.dl_.
  4. Skopiuj zaktualizowane pliki binarne z folderu Y:\wyodrębniony_pakiet każdej aktualizacji do folderu X:\Winflat\i386.
  5. W folderze Y:\wyodrębniony_pakiet każdej aktualizacji wyszukaj wszystkie podfoldery o takiej samej nazwie co podfolder folderu X:\Winflat\I386. Jeżeli folder zawiera podfoldery, skopiuj zaktualizowane pliki binarne z podfolderu Y:\wyodrębniony_pakiet do odpowiedniego podfolderu folderu X:\Winflat\i386. Jeżeli na przykład folder Y:\wyodrębniony_pakiet zawiera folder o nazwie Uniproc, skopiuj pliki z folderu Y:\wyodrębniony_pakiet\Uniproc do folderu X:\Winflat\I386\Uniproc.
  Uwagi
  • Ponieważ firma Microsoft zapewnia obsługę bieżącego i bezpośrednio go poprzedzającego dodatku Service Pack (N i N-1), niektóre pakiety aktualizacji zawierają aktualizacje działające w dwóch trybach, aby można je było zastosować na komputerach z dodatkami Service Pack różnego poziomu. Na przykład aktualizacja systemu Windows XP może się składać z podkatalogów SP1 i SP2 z zaktualizowanymi plikami oryginalnej wersji systemu Windows w folderze SP1 i z zaktualizowanymi plikami systemu Windows XP z dodatkiem SP1 w folderze SP2. W tym przykładzie należy użyć plików z katalogu SP1, jeśli źródłem instalacji jest wersja oryginalna systemu Windows XP (wersja 2600). Jeśli źródłem instalacji jest system Windows XP z dodatkiem SP1, należy użyć plików z katalogu SP2. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących podwójnych pakietów aktualizacji dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   328848 Opis pakietów podwójnych poprawek dla systemu Windows XP
   Po wydaniu dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 firma Microsoft będzie prawdopodobnie tworzyć podwójne pakiety aktualizacji tego systemu.
  • Pakiety aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 zawierają również dwa zestawy zaktualizowanych plików binarnych dla bieżącego i bezpośrednio go poprzedzającego dodatku Service Pack (N i N-1) w folderach nnnQFE i nnnGDR, gdzie nnn jest oryginalnie wydaną wersją („SP1”, „SP2” itd.) dla bieżącego i bezpośrednio go poprzedzającego dodatku Service Pack (N i N-1). W tym przypadku należy użyć plików z odpowiedniego folderu nnnQFE. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zawartości pakietu aktualizacji systemu Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003
  • Nie trzeba kopiować plików znajdujących się w folderach Common lub Update, takich jak Update.exe, Update*.inf, SPmsg.dll, SPcustom.dll, SPuninst.exe, Update.ver, ani symboli (plików .dbg).
 10. Dla każdego pliku skopiowanego w kroku 9 (z wyjątkiem KBnumer_artykułu.cat) przeglądaj plik X:\Winflat\I386\Dosnet.inf, aby ustalić, czy dana nazwa pliku została uwzględniona w sekcji [Files]. Wszystkie pliki wymienione w sekcji [Files] są poprzedzone oznaczeniem „d1”. Na przykład:

  d1,nazwa_pliku

  Jeśli nazwa któregokolwiek z plików skopiowanych w kroku 9 nie jest wymieniona na liście, użyj następującej składni, aby dodać wpis. Jeżeli na przykład poprawka zawiera plik Win32k.sys, a plik Win32k.sys nie jest wymieniony w pliku Dosnet.inf, dodaj wiersz d1,win32k.sys do sekcji [Files] pliku X:\Winflat\I386\Dosnet.inf. Dodanie tego wiersza pozwala zagwarantować, że zaktualizowana wersja pliku Win32k.sys zostanie skopiowana podczas instalacji systemu Windows.
 11. Usuń plik X:\Winflat\i386\Svcpack.in_.
 12. Utwórz plik Svcpack.inf w folderze X:\Winflat\i386. Aby to zrobić, użyj odpowiedniej zawartości, zależnie od tego, czy rozmieszczasz jedną aktualizację czy większą ich liczbę (zastępując wartość numer_artykułu numerami artykułów bazy wiedzy Knowledge Base dla pliku cat aktualizacji):

  Windows 2000

  [Version]
  Signature="$Windows NT$"
  MajorVersion=5
  MinorVersion=0
  BuildNumber=2195
  [SetupData]
  CatalogSubDir="\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  KBnumer_artykułu.cat
  [SetupHotfixesToRun]
  KBnumer_artykułu.exe /opcje

  Windows XP

  [Version]
  Signature="$Windows NT$"
  MajorVersion=5
  MinorVersion=1
  BuildNumber=2600
  [SetupData]
  CatalogSubDir="\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  KBnumer_artykułu.cat
  [SetupHotfixesToRun]
  KBnumer_artykułu.exe /opcje

  Windows Server 2003

  [Version]
  Signature="$Windows NT$"
  MajorVersion=5
  MinorVersion=2
  BuildNumber=3790
  [SetupData]
  CatalogSubDir="\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  KBnumer_artykułu.cat
  [SetupHotfixesToRun]
  KBnumer_artykułu.exe /opcje
  Uwagi
  • Zalecane opcje instalowania aktualizacji to /Q, /N i /Z. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
   824687 Przełączniki wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
  • Jeśli jest stosowanych wiele aktualizacji, dla każdej z nich należy dodać wpis zarówno w sekcji [ProductCatalogsToInstall], jak i w sekcji [SetupHotfixesToRun]. W poniższym przykładzie przedstawiono te sekcje dla instalacji obejmującej kilka aktualizacji:
   [ProductCatalogsToInstall]
   KB123456.cat
   KB123478.cat
   KB123490.cat
   [SetupHotfixesToRun]
   KB123456.exe /opcje
   KB123478.exe /opcje
   KB123490.exe /opcje
  • W przypadku instalowania dodatku Service Pack nie trzeba dołączać szczegółowych informacji o tym dodatku, ponieważ jego instalację obsługuje inny proces.

Instalowanie aktualizacji na komputerach z systemem Windows Server 2003

Aby zainstalować aktualizację na jednym komputerze, uruchom na tym komputerze program aktualizujący WindowsServer2003-KBnumer_artykułu-x86-LLL.exe. Jeżeli konieczna jest instalacja aktualizacji na kilku komputerach, można utworzyć folder dystrybucyjny dla aktualizacji w sieci. Następująca procedura opisuje sposób instalacji jednej lub kilku aktualizacji przy użyciu tej metody. Ważne: Należy zainstalować dodatek SP1 wcześniej lub w połączeniu z instalacją aktualizacji wydanych po udostępnieniu dodatku SP1. Instalowanie nowszych aktualizacji przed zainstalowaniem dodatku SP1 może być przyczyną problemów z systemem.

Uwaga: W następującej procedurze dysk:\ reprezentuje dysk sieciowy lub komputer, na którym znajduje się folder dystrybucyjny.

Aby automatycznie przeprowadzić aktualizację przez uruchomienie programu Update.exe, wykonaj następujące kroki:
 1. Połącz się z siecią lub komputerem, na którym chcesz utworzyć folder dystrybucyjny.
 2. W udostępnionym sieciowym folderze dystrybucyjnym utwórz folder dystrybucyjny dla plików aktualizacji. Aby na przykład utworzyć folder dystrybucyjny o nazwie Update, wpisz następujące polecenie: mkdir dysk:\Update
 3. Skopiuj program Windows Server 2003 Update.exe do folderu dystrybucyjnego utworzonego w kroku 2. Aby na przykład skopiować program SP1 Update.exe do folderu dystrybucyjnego o nazwie Update, wpisz następujące polecenie: xcopy C:\WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe dysk:\Update
 4. Aby zainstalować aktualizację z udostępnionego sieciowego folderu dystrybucyjnego, uruchom program WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe. Aby na przykład zainstalować aktualizację z folderu dystrybucyjnego o nazwie Update, wpisz następujące polecenie: napęd:\Update\WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe
 5. Aby upewnić się, że aktualizacje zostaną uwzględnione, uruchom ponownie komputer po zakończeniu instalacji wszystkich aktualizacji.
Uwaga: Plik WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe obsługuje te same opcje wiersza polecenia co plik Update.exe.

Pomoc techniczna związana z systemem Microsoft Windows dla komputerów z procesorami x64

Jeżeli sprzęt został dostarczony z zainstalowanym systemem Microsoft Windows w wersji x64, producent sprzętu zapewnia pomoc i obsługę techniczną dla tej wersji systemu. W tym przypadku producent sprzętu zapewnia Pomoc techniczną, ponieważ system Windows w wersji x64 został dostarczony razem ze sprzętem. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows w wersji x64 przy użyciu unikatowych składników. Unikatowe składniki mogą zawierać określone sterowniki urządzeń lub opcjonalne ustawienia służące do maksymalizacji wydajności sprzętu. Firma Microsoft zapewni Pomoc techniczną w uzasadnionym zakresie w przypadku problemów z systemem Windows w wersji x64. Konieczne może być jednak skontaktowanie się bezpośrednio z producentem. Kwalifikacje personelu firmy producenta gwarantują najwyższym poziom jakości pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem zainstalowanym na danym sprzęcie. Użytkownicy, którzy oddzielnie zakupili system Windows w wersji x64, taki jak Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, powinni skontaktować się z firmą Microsoft w celu skorzystania z Pomocy technicznej.

Aby uzyskać informacje dotyczące produktu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
Aby uzyskać informacje dotyczące systemu Microsoft Windows Server 2003 w wersji dla komputerów z procesorami x64, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

Materiały referencyjne

 • Instalacja poprawek HotFix do systemu Microsoft Windows 2000 i przewodnik wdrażania (HFDeploy.htm)
  http://www.microsoft.com/technet/archive/security/tools/hfdeploy.mspx
 • Instalacja poprawek HotFix do systemu Microsoft Windows XP i przewodnik wdrażania
  http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp1/hfdeploy.mspx
 • Przewodnik instalowania i wdrażania aktualizacji systemów Microsoft Windows Server 2003 i Windows XP 64-Bit Edition w wersji 2003 (HFDeploy.htm)
  http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc700814(en-us).aspx
 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Update.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Właściwości

Numer ID artykułu: 828930 - Ostatnia weryfikacja: 12 sierpnia 2008 - Weryfikacja: 15.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Słowa kluczowe: 
KB828930

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com