Làm th? nào đ? tích h?p các ph?n m?m C?p Nh?t vào c?a s? c?a b?n t?p tin ngu?n cài đ?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828930 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này bàn v? cách ngư?i qu?n tr? có th? tích h?p C?p nh?t ph?n m?m Windows s? d?ng Update.exe v?i các t?p tin ngu?n Windows cài đ?t. (C?p nh?t ph?n m?m bao g?m các c?p nh?t quan tr?ng, tính năng gói, hotfixes, C?p Nh?t b?o m?t, gói d?ch v?, thông tin C?p Nh?t, và C?p Nh?t rollups.) Các th? t?c này có th? h?u ích khi ngư?i qu?n tr? ph?i áp d?ng m?t ho?c nhi?u b?n c?p nh?t ph?n m?m trong b?n cài đ?t t? m?t thư m?c Windows phân ph?i các qu?n tr? viên t?o ra. Các th? t?c này c?ng r?t h?u ích n?u b?n mu?n tích h?p m?t C?p Nh?t b?o m?t đ? cho m?t cài đ?t m?i không tr? thành nhi?m b?nh do virus, khi nó đư?c thi?t l?p.

Chú ý
 • Các th? t?c này không làm vi?c cho C?p nh?t ph?n m?m mà không s? d?ng Update.exe như chương tr?nh cài đ?t. Ví d?, m?t s? C?p Nh?t Microsoft Internet Explorer cho Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows XP s? d?ng ti?n tr?nh cài đ?t INF d?a trên thay v? các Update.exe. K?t qu? là, b?n không th? s? d?ng các th? t?c đ? tích h?p các b?n C?p Nh?t Internet Explorer cho Windows 2000 ho?c Windows XP.
 • Filelist
  khóa registry không đư?c t?o ra m?t cách chính xác khi b?n s? d?ng các th? t?c đ? tích h?p các c?p nh?t ph?n m?m. Ví d?, n?u b?n tích h?p các b?n vá b?o m?t 824146 vào t?p ngu?n c?a b?n cài đ?t Microsoft Windows Server 2003, KY sau đây không đư?c t?o ra m?t cách chính xác:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows máy ch? 2003\SP1\KB824146\Filelist
 • Khi b?n s? d?ng m?t trong các th? t?c này đ? tích h?p các thông tin C?p Nh?t, m?c m?i đư?c thêm vào cho m?i l?n C?p Nh?t trong các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh b?ng đi?u khi?n. Tuy nhiên, các Gỡ bỏ nút là không s?n dùng v? không có phiên b?n trư?c đó c?a các t?p tin C?p Nh?t đ? khôi ph?c l?i n?u b?n lo?i b? các b?n C?p Nh?t.
 • Qu?n tr? viên c?ng có th? có đ? áp d?ng các c?p nh?t ph?n m?m cho Microsoft Windows Preinstallation Environment (Windows PE) n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Các qu?n tr? viên s? d?ng Windows PE đ? ch?y thi?t l?p Windows.
  • Các qu?n tr? viên s? d?ng m?t h? đi?u hành đ? tích h?p ph?n m?m C?p Nh?t trên m?t m?ng dùng chung.
  Để biết thêm thông tin về cách thực hiện việc này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  828217Làm th? nào đ? áp d?ng các b?n vá b?o m?t 824146 cho c?a b?n Windows Preinstallation Environment
 • Các hư?ng d?n trong bài vi?t này có th? đư?c s? d?ng cho các d?ch v? cài đ?t t? xa (RIS) RISETUP d?a trên h?nh ?nh c?ng. C?u trúc thư m?c I386 cho m?t h?nh ?nh RISETUP là gi?ng như m?t m?ng lư?i phân ph?i thư m?c. Đ?i v?i h?nh ?nh RIPREP, kéo h?nh ?nh xu?ng m?t máy khách, cài đ?t c?p nh?t ph?n m?m, và sau đó RIPREP h?nh ?nh tr? l?i đ?n máy ch?.
 • Khi b?n s? d?ng các th? t?c này đ? ngăn ch?n m?t nhi?m vi-rút, chúng tôi đ? ngh? b?n tích h?p ch? C?p nh?t ph?n m?m mà yêu c?u không có hành đ?ng c?a ngư?i dùng. N?u b?n tích h?p các b?n c?p nh?t ph?n m?m không ngăn chương tr?nh cài đ?t Windows hoàn t?t, s? d?ng m?t ph?n "[guirunonce]" trong Unattend.txt file, ho?c s? d?ng ph?n m?m C?p Nh?t d?ch v? (SUS) tri?n khai các b?n c?p nh?t sau khi cài đ?t xong.
 • Th? t?c này đư?c thi?t k? đ? cài đ?t m?i ch?. Các th? t?c không ho?t đ?ng đ? nâng c?p cài đ?t.
Chú ý L?ng ghép m?t gói d?ch v? đư?c h? tr? ch? trong Windows XP Home Edition và Windows XP Professional Edition. L?ng ghép m?t gói d?ch v? không đư?c h? tr? trong Windows Media Center Edition.

THÔNG TIN THÊM

"Update.exe 5.4.15.0 ho?c phiên b?n m?i nh?t" ph?n mô t? các th? t?c đ? tích h?p các gói ph?n m?m s? d?ng Update.exe Phiên b?n 5.4.15.0 ho?c phiên b?n m?i nh?t. Các phiên b?n trư?c"c?a Update.exe" ph?n mô t? các th? t?c đ? tích h?p các gói ph?n m?m s? d?ng phiên b?n trư?c c?a Update.exe.

Đ? xác đ?nh li?u m?t gói ph?n m?m dùng Update.exe Phiên b?n 5.4.15.0 ho?c m?t phiên b?n sau này là chương tr?nh cài đ?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Gi?i nén gói ph?n m?m C?p Nh?t vào m?t thư m?c t?m th?i đ?c đáo. Ví d?, đ? gi?i nén các t?p tin cho m?t gói đó đ?t tên là KBArticleNumberexe vào m?t thư m?c đư?c đ?t tên theo ExtractedPackage trên ? C, g? sau t?i d?u nh?c l?nh:KBArticleNumber /X:C:\ExtractedPackage
 2. M? thư m?c t?m th?i ch?a các t?p đư?c gi?i nén gói c?p nh?t ph?n m?m. Ví d?, m? C:\ExtractedPackage.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào t?p Update.exe trong c?p và b?m Thu?c tính.
 4. Trên các Phiên bản tab, lưu ? giá tr? cho Phiên bản tệp. N?u s? phiên b?n là 5.4.15.0 ho?c m?t phiên b?n sau này, các tính năng m?i đư?c đ? c?p trong bài vi?t này đư?c h? tr?.
Update.exe s? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t là thích h?p cho ngu?n cài đ?t c?a b?n. Ví d?, m?t s?a ch?a đư?c kèm v?i Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) s? không tích h?p trong m?t cài đ?t Windows 2000 m? ngu?n mà đ? có SP4 tích h?p. Update.exe c?ng xác đ?nh li?u ngu?n cài đ?t là cho n?n t?ng ph?n c?ng đúng. Các / tích h?p chuy?n đ?i không th? dùng đư?c gi?i nén gói.

N?u b?n không mu?n đ? tích h?p các b?n c?p nh?t ph?n m?m s? d?ng các phiên b?n c?a Update.exe là s?m hơn 5.4.15.0 như chương tr?nh cài đ?t, không th?c hi?n bư?c 6 13. N?u b?n mu?n đ? tích h?p các c?p nh?t ph?n m?m mà s? d?ng các phiên b?n Update.exe s?m hơn so v?i 5.4.15.0, h?y làm theo các bư?c 6 13 đ? tích h?p các b?n C?p Nh?t.

Update.exe 5.4.15.0 ho?c phiên b?n m?i nh?t

Đ? tích h?p các b?n c?p nh?t ph?n m?m s? d?ng Update.exe 5.4.15.0 ho?c các phiên b?n sau vào t?p tin ngu?n cài đ?t Windows c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?n đ? m?t ? đ?a m?ng chia s? nơi mà b?n mu?n t?o thư m?c phân ph?i. Ho?c, đăng nh?p vào máy tính mà b?n mu?n t?o thư m?c phân ph?i. Các bư?c này gi? đ?nh r?ng b?n t?o phân ph?i c?p trên đ?a X.
 2. T?o phân ph?i. Ví d?, đ? t?o ra m?t phân ph?i c?p tên là Winflat trên ? đ?a X, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  mkdir X: \Winflat\
 3. Đ?t c?p phép trên Winflat phân ph?i c?p đ? ch? ngư?i qu?n tr? có toàn quy?n ki?m soát và đ? cho m?i ngư?i dùng khác đ? đ?c và th?c thi quy?n ch?.
 4. Đưa đ?a CD s?n ph?m Windows vào ? đ?a CD, và sau đó sao chép n?i dung c?a đ?a CD vào thư m?c phân ph?i Winflat mà b?n đ? t?o ? bư?c 2. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  xcopy e/i/v D:X: \Winflat\
 5. Đ? tích h?p các b?n c?p nh?t ph?n m?m s? d?ng Update.exe Phiên b?n 5.4.15.0 ho?c m?t phiên b?n sau này là chương tr?nh cài đ?t, g? sau t?i d?u nh?c l?nh cho m?i l?n C?p Nh?t mà b?n mu?n tích h?p:
  KBArticleNumber / tích h?p:đư?ng d?n
  Chú ý Cho đư?ng d?n, ch? ra đư?ng d?n c?p phân ph?i c?a b?n. Ví d?, đ? tích h?p các t?p tin KB123456.exe trong m?t thư m?c phân ph?i X: \Winflat, g? như sau:
  KB123456 / tích h?p: x: \winflat

Phiên b?n trư?c c?a Update.exe

Đ? tích h?p các b?n c?p nh?t ph?n m?m s? d?ng phiên b?n trư?c c?a Update.exe thành các t?p ngu?n cài đ?t Windows c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?n đ? m?t ? đ?a m?ng chia s? nơi mà b?n mu?n t?o phân ph?i thư m?c ho?c đăng nh?p vào máy tính mà b?n mu?n t?o thư m?c phân ph?i. Các bư?c này gi? đ?nh r?ng b?n t?o phân ph?i c?p trên đ?a X.
 2. T?o phân ph?i. Ví d?, đ? t?o ra m?t phân ph?i c?p tên là Winflat trên ? đ?a X, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  mkdir X: \Winflat\
 3. Đ?t quy?n truy c?p vào Winflat phân ph?i c?p đ? ch? ngư?i qu?n tr? có toàn quy?n ki?m soát và t?t c? các ngư?i dùng khác có đ?c và thi công quy?n ch?.
 4. Đưa đ?a CD s?n ph?m Windows vào ? đ?a CD, và sau đó sao chép n?i dung c?a đ?a CD vào thư m?c phân ph?i Winflat mà b?n đ? t?o ? bư?c 2. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  xcopy e/i/v D:X: \Winflat\
 5. Ch?nh s?a X: \Winflat\i386\dosnet.inf, và thêm "svcpack" vào ph?n [OptionalSrcDirs]. Ví dụ:
  [OptionalSrcDirs]
  uniproc
  svcpack
  Chú ý Cho Windows XP ho?c Windows Server 2003 phân ph?i thư m?c, b?n có th? ph?i t?o ph?n [OptionalSrcDirs] trong t?p tin Dosnet.inf. Các t?p tin Dosnet.inf đi kèm v?i Windows 2000 đ? ch?a ph?n này.
 6. T?o ra m?t X: \Winflat\i386\svcpack thư m?c. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  mkdir X: \Winflat\i386\svcpack
 7. Sao chép các gói C?p Nh?t b?n mu?n tích h?p)ProductName-KBArticleNumber-Tùy ch?n-Ngôn ng?exe) đ? các X: \Winflat\i386\svcpack thư m?c. Đ? làm như v?y, h?y s? d?ng 8.3 đ?t tên đ?nh d?ng (KBArticleNumberexe), nơi ArticleNumber s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên k?t v?i b?n C?p Nh?t. N?u b?n đang áp d?ng nhi?u thông tin C?p Nh?t, sao chép và đ?i tên các gói C?p Nh?t.
 8. Gi?i nén m?i gói ph?n m?m C?p Nh?t vào m?t thư m?c t?m th?i đ?c đáo. Ví d?, đ? gi?i nén các t?p tin cho m?t gói vào m?t thư m?c tên là ExtractedPackage trên ? đ?a Y, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  C:\i386\svcpack\KBArticleNumber /X:Y: \ExtractedPackage
 9. T? Y: \ExtractedPackage, cho m?i l?n C?p Nh?t, sao chép t?p catalô (KBArticleNumber.CAT) và C?p Nh?t t?p tin nh? phân (ví d? như .exe, .dll ho?c .sys t?p tin). Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?n sao KBArticleNumber.CAT t? Y: \ExtractedPackage, đ?i m?i C?p Nh?t, đ?n các X: \Winflat\i386\svcpack thư m?c. S? d?ng cùng m?t tên cho các t?p tin .cat như gói (KBArticleNumber.CAT) s? d?ng, và không sao chép Empty.cat.
  2. N?u các t?p tin nh? phân tương t? t?n t?i trong Y: \ExtractedPackage, cho m?i l?n C?p Nh?t, h?y ch? t?p tin v?i s? phiên b?n cao nh?t.
  3. Đ?i v?i m?i t?p tin nh? phân đư?c bao g?m trong Y: \ExtractedPackage, cho m?i l?n C?p Nh?t, xác đ?nh cho dù cùng m?t t?p tin t?n t?i trong các X: \Winflat\I386 thư m?c. N?u t?p tin t?n t?i trong thư m?c I386, xóa các t?p tin t? X: \Winflat\I386.

   Chú ý Các t?p tin trong thư m?c I386 có th? có m?t g?ch dư?i (_) cho nhân v?t cu?i cùng trong ph?n m? r?ng c?a t?p tin. Ví d?, Rpcss.dll đư?c đ?t tên Rpcss.dl_ trong thư m?c I386.
  4. Sao chép các t?p tin nh? phân C?p Nh?t t? Y: \ExtractedPackage, đ?i m?i C?p Nh?t, đ?n X: \Winflat\I386.
  5. T?m trong Y: \ExtractedPackage, cho m?i l?n C?p Nh?t, cho b?t k? thư m?c con có cùng tên v?i m?t thư m?c con c?a X: \Winflat\I386. N?u c?p ch?a b?t k? thư m?c con như v?y, sao chép các t?p tin nh? phân C?p Nh?t t? các Y: \ExtractedPackage thư m?c con đ? c?p con thích h?p c?a X: \Winflat\I386. Ví d?, n?u Y: \ExtractedPackage có m?t thư m?c có tên Uniproc, sao chép các t?p tin trong Y: \ExtractedPackage\Uniproc đ? X: \Winflat\I386\Uniproc.
  Chú ý
  • B?i v? Microsoft s? cung c?p h? tr? cho hi?n t?i và các d?ch v? m?i nh?t ti?p theo gói)NN-1), Microsoft gói m?t s? C?p Nh?t như ch? đ? kép các b?n c?p nh?t b?n có th? áp d?ng cho máy tính có c?p gói d?ch v? khác nhau. Ví d?, m?t c?p nh?t Windows XP có th? có c? hai SP1 và SP2 thư m?c con v?i C?p Nh?t t?p tin cho phiên b?n g?c c?a Windows XP trong thư m?c SP1 và c?p nh?t các t?p tin cho Windows XP SP1 trong thư m?c SP2. Trong ví d? này, b?n ph?i s? d?ng các t?p tin t? thư m?c SP1 n?u ngu?n c?a b?n cài đ?t phiên b?n g?c c?a Windows XP (Phiên b?n 2600). N?u ngu?n c?a b?n cài đ?t Windows XP SP1, b?n ph?i s? d?ng các t?p tin t? thư m?c SP2. Đ? bi?t thêm thông tin v? ch? đ? kép c?a Windows XP C?p Nh?t gói, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   328848Mô t? c?a ch? đ? kép C?p Nh?t gói cho Windows XP
   Microsoft có th? c?ng gói thông tin c?p nh?t Windows Server 2003 như là ch? đ? kép b?n c?p nh?t sau khi phát hành Service Pack 1.
  • Windows Server 2003 C?p Nh?t gói c?ng ch?a hai b? C?p Nh?t t?p tin nh? phân cho hi?n t?i và g?n đây nh?t ti?p theo d?ch v? gói (NN-1) trong nnnQFE và nnnThư m?c GDR, nơi nnn là phiên b?n g?c phát hành, "SP1," "SP2," và do đó trên cho hi?n t?i và các d?ch v? m?i nh?t ti?p theo đóng gói)NN-1). Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i s? d?ng các t?p tin t? nhaán nnnQFE c?p. Đ? bi?t thêm v? n?i dung c?a m?t Windows Server 2003 C?p Nh?t gói, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   824994Mô t? n?i dung c?a Windows XP Service Pack 2 và Windows Server 2003 ph?n m?m C?p Nh?t gói
  • B?n không có sao chép t?p tin trong các thư m?c ph? bi?n ho?c C?p Nh?t, ch?ng h?n như Update.exe, Update*.inf, SPmsg.dll, SPcustom.dll, SPuninst.exe, Update.ver, ho?c các bi?u tư?ng (.dbg file).
 10. Đ?i v?i m?i t?p tin mà b?n sao chép trong bư?c 9 (ngo?i tr? KBArticleNumber.CAT), t?m trong các X: \Winflat\I386\Dosnet.inf t?p tin đ? xác đ?nh n?u tên t?p tin đư?c li?t kê trong ph?n [t?p]. T?t c? các t?p tin đư?c li?t kê trong ph?n [t?p] đư?c trư?c b?i "d1,". Ví dụ:

  tuy?n đư?ng D1,Tên t?p tin

  N?u tên t?p không đư?c li?t kê cho b?t k? t?p nào mà b?n đ? sao chép trong bư?c 9, s? d?ng cú pháp này đ? thêm m?t m?c nh?p. Ví d?, n?u m?t hotfix ch?a Win32k.sys, b?i v? Win32k.sys không đư?c li?t kê trong Dosnet.inf, thêm D1,win32k.sys b? ph?n [t?p] X: \Winflat\I386\Dosnet.inf. B? sung này làm cho ch?c ch?n r?ng b?n C?p Nh?t c?a Win32k.sys đư?c sao chép trong lúc thi?t l?p Windows.
 11. Xóa các X: \Winflat\I386\Svcpack.in_ t?p tin.
 12. T?o m?t t?p tin Svcpack.inf trong các X: \Winflat\I386 thư m?c. Đ? làm như v?y, s? d?ng các n?i dung sau đây phù h?p, tùy thu?c vào vi?c b?n mu?n tri?n khai m?t C?p Nh?t đơn ho?c nhi?u b?n C?p Nh?t. (Thay th? ArticleNumber v?i các ki?n th?c cơ s? bài s? cho b?n t?p tin .cat C?p Nh?t):

  Windows 2000

  [Phiên b?n]
  Ch? k? = "$ Windows NT $"
  MajorVersion = 5
  MinorVersion = 0
  BuildNumber = 2195
  [SetupData]
  CatalogSubDir = "\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  KBArticleNumber.CAT
  [SetupHotfixesToRun]
  KBArticleNumberexe /tùy ch?n

  Windows XP

  [Phiên b?n]
  Ch? k? = "$ Windows NT $"
  MajorVersion = 5
  MinorVersion = 1
  BuildNumber = 2600
  [SetupData]
  CatalogSubDir = "\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  KBArticleNumber.CAT
  [SetupHotfixesToRun]
  KBArticleNumberexe /tùy ch?n

  Windows Server 2003

  [Phiên b?n]
  Ch? k? = "$ Windows NT $"
  MajorVersion = 5
  MinorVersion = 2
  BuildNumber = 3790
  [SetupData]
  CatalogSubDir = "\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  KBArticleNumber.CAT
  [SetupHotfixesToRun]
  KBArticleNumberexe /tùy ch?n
  Chú ý
  • Các tùy ch?n đư?c đ? ngh? đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t là /Q, /N, và /Z. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   262841Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho c?a s? ph?n m?m C?p Nh?t gói
   824687 Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho ph?n m?m c?a Microsoft C?p Nh?t gói
  • N?u b?n đang áp d?ng nhi?u b?n C?p Nh?t, thêm m?t m?c nh?p cho m?i l?n C?p Nh?t dư?i c? hai [ProductCatalogsToInstall] và [SetupHotfixesToRun] ph?n. Ví d? sau là m?t m?u c?a nh?ng ph?n cho ti?n tr?nh cài đ?t mà nhi?u b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t:
   [ProductCatalogsToInstall]
   KB123456.CAT
   KB123478.CAT
   KB123490.CAT
   [SetupHotfixesToRun]
   KB123456.exe /tùy ch?n
   KB123478.exe /tùy ch?n
   KB123490.exe /tùy ch?n
  • N?u b?n đang cài đ?t m?t gói d?ch v?, b?n không ph?i bao g?m thông tin chi ti?t v? gói d?ch v? v? m?t quá tr?nh khác nhau x? l? vi?c cài đ?t gói d?ch v?.

Cài đ?t b?n C?p Nh?t trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003

Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t trên m?t máy vi tính, ch?y chương tr?nh C?p Nh?t, WindowsServer2003-KB######-x 86-LLL.exe, trên máy tính đó. N?u b?n mu?n cài đ?t b?n C?p Nh?t trên nhi?u hơn m?t máy tính, b?n có th? t?o ra m?t thư m?c phân ph?i cho các b?n C?p Nh?t trên m?ng. Th? t?c sau đây di?n t? cách cài đ?t m?t ho?c nhi?u b?n c?p nh?t b?ng usung phương pháp này. Quan tr?ng: B?n ph?i cài đ?t SP1 ho?c k?t h?p v?i ho?c trư?c khi cài đ?t các b?n C?p Nh?t phát hành sau khi SP1. Cài đ?t c?p nh?t g?n đây đ? phát hành thêm trư?c khi cài đ?t SP1 có th? gây ra v?n đ? v?i h? th?ng.

Chú ý Đ?i v?i th? t?c sau đây, Ổ đĩa: \ đ?i di?n cho ? đ?a m?ng ho?c máy tính mà b?n phân ph?i c?p có v? trí.

Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t b?ng cách ch?y chương tr?nh Update.exe, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. K?t n?i t?i m?ng ho?c máy tính mà trên đó b?n mu?n t?o thư m?c phân ph?i.
 2. Trong phân ph?i c?p m?ng chia s?, t?o ra m?t thư m?c phân ph?i cho các t?p tin C?p Nh?t. Ví d?, đ? t?o ra m?t thư m?c b?n phân ph?i có tên Update, g? như sau: mkdir Ổ đĩa: \Update
 3. Sao chương tr?nh Windows Server 2003 Update.exe phân ph?i thư m?c mà b?n đ? t?o ? bư?c 2. Ví d?, đ? sao chương tr?nh SP1 Update.exe đ? phân ph?i thư m?c mang tên Update, g? như sau: xcopy C:\WindowsServer2003-KB######-x 86-LLL.exe Ổ đĩa: \Update
 4. Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t t? phân ph?i c?p m?ng chia s?, ch?y WindowsServer2003-KB ######-x 86-LLL.exe chương tr?nh. Ví d?, đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t t? phân ph?i thư m?c mang tên Update, g? như sau: Ổ đĩa: \Update\WindowsServer2003-KB######-x 86-LLL.exe
 5. Đ? đ?m b?o r?ng C?p Nh?t c?a b?n có hi?u l?c, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n hoàn t?t cài đ?t t?t c? các b?n C?p Nh?t.
Chú ý WindowsServer2003-KB######-x 86-LLL.exe t?p tin h? tr? tùy ch?n d?ng l?nh tương t? như Update.exe.

H? tr? k? thu?t cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Microsoft Windows

N?u ph?n c?ng c?a b?n đ?n v?i m?t phiên b?n Microsoft Windows x 64 đ? đư?c cài đ?t, h?ng ch? t?o ph?n c?ng cung c?p h? tr? k? thu?t và h? tr? cho Windows x 64 edition. Trong trư?ng h?p này, h?ng ch? t?o ph?n c?ng h? tr? b?i v? m?t ?n b?n Windows x 64 đư?c bao g?m trong ph?n c?ng c?a b?n. H?ng ch? t?o ph?n c?ng có th? có tùy ch?nh Windows x 64 Phiên b?n cài đ?t b?ng cách s? d?ng các thành ph?n đ?c đáo. Các thành ph?n đ?c đáo có th? bao g?m tr?nh đi?u khi?n thi?t b? c? th? ho?c có th? bao g?m tùy ch?n thi?t đ?t đ? t?i đa hóa hi?u su?t c?a ph?n c?ng. Microsoft s? cung c?p h? tr? n? l?c h?p l? n?u b?n c?n tr? giúp k? thu?t trong m?t ?n b?n Windows x 64. Tuy nhiên, b?n có th? ph?i liên h? v?i h?ng ch? t?o tr?c ti?p. H?ng ch? t?o t?t nh?t đ? đi?u ki?n đ? h? tr? các ph?n m?m mà nhà s?n xu?t c?a b?n cài đ?t trên ph?n c?ng. N?u b?n mua m?t ?n b?n Windows x 64 như m?t Microsoft Windows Server 2003 x 64 edition riêng, liên h? v?i Microsoft h? tr? k? thu?t.

S?n ph?m thông tin v? Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Vietnam/Products/Windows/xp64/
S?n ph?m thông tin v? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Microsoft Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx

THAM KH?O

 • Microsoft Windows 2000 cài đ?t Hotfix và hư?ng d?n tri?n khai (HFDeploy.htm)
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc750542.aspx
 • Hư?ng d?n đ? cài đ?t và tri?n khai các b?n c?p nh?t cho Microsoft Windows Server 2003 và Windows XP 64-Bit Edition Phiên b?n 2003 (HFDeploy.htm)
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc700814.aspx
 • Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Update.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  262841Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho c?a s? ph?n m?m C?p Nh?t gói

Thu?c tính

ID c?a bài: 828930 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbmt KB828930 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828930

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com