L?nh v?c tên T?P không c?p t? đ?ng Nh?t khi b?n m? m?t tài li?u trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 832897 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n m? m?t tài li?u trong m?t trong các phiên b?n c?a Microsoft Word đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này, tên t?p tin l?nh v?c này (và đư?ng d?n n?u áp d?ng) không C?p Nh?t tên và v? trí c?a các t?p tin b?n v?a m?.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này là m?t s? thay đ?i thi?t k? trong Microsoft Word 2002 và sau đó cho phép c?a b?n t? tài li?u có ch?a m?t l?nh v?c tên t?p tin đ? m? thêm m?t cách nhanh chóng.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, s? d?ng m?t trong các cách sau phương pháp.

Phương pháp 1: C?p Nh?t l?nh v?c b?ng tay

Đ? c?p nh?t các trư?ng b?ng tay, ch?n các l?nh v?c đư?c ch?a trong tài li?u Word c?a b?n, và sau đó nh?n F9.

Cách 2: T?o m?t macro t? đ?ng c?p nh?t các l?nh v?c

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?. Tuy nhiên, h? s? s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

L?nh v?c C?p nh?t t? đ?ng ch?a trong tài li?u Word c?a b?n, t?o ra m?t v? mô AutoOpen. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t? và m? tài li?u có ch?a các l?nh v?c mà s? không c?p nh?t t? đ?ng.
 2. Trong Microsoft Office Word 2003 ho?c trong Word 2002, ngày các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó Nh?p vào Macro.

  Trong Microsoft Office Word 2007, b?m các Nhà phát triển tab, và sau đó nh?p vàoMacro trong các Mã nhóm.
 3. Trong các Macro h?p tho?i h?p, làm theo các bư?c sau:
  1. Trong các V? mô tên h?p, lo?i AutoOpen.
  2. Thay đ?i các Macro trong h?p đ?n c?a b?n tài li?u t?p tin tên.
  3. Nh?p vào Tạo.
 4. Trong b?ng m? c?a biên t?p viên Microsoft Visual Basic, b?n bây gi? s? th?y s? kh?i đ?u c?a b?n v? mô AutoOpen. Ví d?, b?n nên xem dư?i đây:
  Sub AutoOpen()
  '
  ' AutoOpen Macro
  ' Macro created date by username
  '
  
  End Sub
  
 5. G?, ho?c sao chép và dán, m? v? mô sau vào c?a b?n AutoOpen v? mô:
    Dim aStory As Range
    Dim aField As Field
  
    For Each aStory In ActiveDocument.StoryRanges
  
     For Each aField In aStory.Fields
       aField.Update
     Next aField
  
    Next aStory
  
 6. V? mô AutoOpen c?a b?n nên bây gi? trông gi?ng như các Ví d? sau:
  Sub AutoOpen()
  '
  ' AutoOpen Macro
  ' Macro created date by username
  '
  
    Dim aStory As Range
    Dim aField As Field
  
    For Each aStory In ActiveDocument.StoryRanges
  
     For Each aField In aStory.Fields
       aField.Update
     Next aField
  
    Next aStory
  
  End Sub
  
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào LưuTên t?p tin.
 8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào G?n g?i và Quay l?i Microsoft Word.
 9. Trong T? năm 2003 ho?c t? năm 2002, ngày các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó Nh?p vào Bảo mật.

  Trong T? năm 2007, b?m vào các Nhà phát triển tab, và sau đó nh?p vàoAn ninh v? mô trong các Mã nhóm.
 10. Trong T? năm 2003 ho?c t? năm 2002, ngày các M?c b?o m?t tab, thay đ?i m?c đ? b?o m?t c?a b?n đ?Phương ti?n, sau đó b?m Ok.

  Trong T? năm 2007, dư?i Thi?t đ?t v? mô, nh?n vào đây đ? ch?n cácCho phép t?t c? các macro tùy ch?n.
 11. Đóng tài li?u c?a b?n.
 12. M? l?i tài li?u Word c?a b?n.
 13. Nh?p vào Kích ho?t tính năng Macros trong cácC?nh báo b?o m?t h?p tho?i.
L?nh v?c này nên bây gi? C?p nh?t t? đ?ng trong Word c?a b?n tài li?u.

THÔNG TIN THÊM

L?nh v?c tên t?p tin s? đư?c c?p nh?t t? đ?ng khi b?n chuy?n sang in xem trư?c ho?c khi b?n in tài li?u.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
211629Các l?nh v?c mà đư?c C?p Nh?t khi b?n m?, repaginate, hay in tài li?u
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? AutoOpen macro, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
286310Hành vi c?a AutoExec và AutoLoad macro trong Word

Thu?c tính

ID c?a bài: 832897 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB832897 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:832897

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com