Straipsnio ID: 832925 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007 ir Microsoft Office Outlook 2003 palaiko Amerikos nacionalinio standart? instituto (ANSI), UNICODE asmenini? aplank? (.pst) ir autonomini? aplank? (.ost) failai. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip naudoti ?ie keturi registro ?ra?ai turi b?ti ribojamas, kad .pst ir .ost failams:
 • MaxFileSize registro ?ra?o
 • WarnFileSize registro ?ra?o
 • MaxLargeFileSize registro ?ra?o
 • WarnLargeFileSize registro ?ra?o
Pastaba. WarnLargeFileSize ir WarnFileSize registro ?ra?us neleid?ia Outlook ?sp?ti jus, kol pasiekiama failo dyd?io riba.

MaxFileSize registro ?ra?o

MaxFileSize registro ?ra?o nustato absoliutus maksimalaus dyd?io, kuris kad .pst ir .ost failams gali augti. Pasiekus maksimal? dyd?, "Outlook" neleid?ia augti po tokio dyd?io failo dyd?.

WarnFileSize registro ?ra?o

WarnFileSize registro ?ra?o nustato did?iausias duomen?, kuriuos kad .pst ir .ost failams gali tur?ti. Pasiekus ?? did?iausi? duomen?, nei kad .pst ir .ost failams leid?iama prid?ti daugiau duomen?. Ta?iau fizin?s failo dydis gali dar padidinti d?l vidinius procesus.

?ioje lentel?je, MaxLargeFileSize registro ?ra?o ir WarnLargeFileSize registro ?ra?o nuoroda ? UNICODE formato (naujas didelio formato) fail? ir MaxFileSize registro ?ra?o ir WarnFileSize registro ?ra?o nuoroda ? ANSI suformatuoti (ankstesn?s Microsoft Outlook formatu) fail?. UNICODE vert? yra nustatyta megabait? (MB) dalimis, kol ANSI vert? yra nustatyta baitas ?ingsniais.

"Outlook" 2013 ir "Outlook 2010"

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
vardas, pavadinimasTipoGaliojanti duomen? diapazonoNumatytasis
MaxLargeFileSizeREG_DWORD0x00000001-0x0000C800 0X0000C800 51,200 (50 GB)
WarnLargeFileSizeREG_DWORD0x00000000-0x0000BE00 0X0000BE00 48,640 (47.5 GB)
MaxFileSizeREG_DWORD0x001F4400-0x7C0044000X7BB04400 2,075,149,312 (1.933 GB)
WarnFileSizeREG_DWORD0x00042400-0x7C0044000X74404400 1,950,368,768 (1.816 GB)

Outlook 2007 ir "Outlook 2003"

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
vardas, pavadinimasTipoGaliojanti duomen? diapazonoNumatytasis
MaxLargeFileSizeREG_DWORD0x00000001-0x0000C8000X00005000 20,480 (20 GB)
WarnLargeFileSizeREG_DWORD0x00000000-0x0000BE000X00004C00 19,456 (19 GB)
MaxFileSizeREG_DWORD0x001F4400-0x7C0044000X7BB04400 2,075,149,312 (1.933 GB)
WarnFileSizeREG_DWORD0x00042400-0x7C0044000X74404400 1,950,368,768 (1.816 GB)
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Office versijaPolitikos vieta registro ?ra?? yra ?sik?r?s tok? keli? registro rengykl?jeVartotojo pirmenyb?s vieta registro ?ra?? ?sik?r?s tok? keli? registro rengykl?je
"Outlook" 2013HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PST
"Outlook 2010"HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PST
Outlook 2007HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PST
"Outlook 2003"HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST

Daugiau informacijos

Atlikite ?iuos veiksmus, nor?dami konfig?ruoti dyd?io limit? kad .pst ir .ost failams.

Pastaba. Parametrus, kurie yra aptariami ?iame straipsnyje taikomos .pst ir .ost failus. Jei modifikuojate ?i? registro reik?mi?, tai gali tur?ti ?takos .ost failus, kurie naudojami su talpykliniu main? re?imu, Automatinis archyvavimas, ir su .pst. failus. Jei programa Outlook sukonfig?ruota atsisi?stinus aplankus, bendrai naudojam? aplank? turin? saugomos vietos neprisijungus "Outlook" duomen? (.ost) rinkmenos. Jei bendrai naudojam? aplank? yra daug daikt? ar didelius priedus, .ost failo dydis gali smarkiai kisti. Be to, "Outlook" 2013 m. pristat? paramos svetain?je pa?to d??ut?ms. Jei Outlook 2013 klientas veikia Microsoft Exchange serverio 2013/Microsoft SharePoint 2013 aplinkoje ir yra suteiktas leidimas svetain?s pa?to d??utei, svetain?s pa?to d??ut?s automati?kai ?traukiama ? Outlook 2013 profilis. ?galinus atsisi?sti bendrai naudojam? aplank?, svetain?s pa?to d??ut?s turinys yra sinchronizuoti su vietinio .ost failo. Tai gali sukelti .ost failas vir?ija nustatyt? rib?. Daugiau informacijos apie nustatymo atsisi?sti bendrai naudojam? aplank? lange Outlook, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
982697 Pagal numatyt?j? reik?m? bendrai naudojam? pa?to aplankai b?t? perkelti ? talpyklinis re?imas programoje "Outlook 2010" ir "Outlook" 2013

Svarbu. ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kitepaleisti.
 2. Lauke Atidaryti ?veskiteregedit, tada spustel?kite gerai.
 3. Kairiojoje srityje, i?pl?sti aplank? Mano kompiuteris, andthen i?pl?sti HKEY_CURRENT_USER.
 4. I?pl?sti programin? ?ranga, ir tada i?pl?stipolitikos.
 5. I?pl?skite Microsoft, o tada i?pl?stum?teOffice.
 6. I?skleisti Outlook 2003, 12.0 Outlook 2007 arba 14.0 for Outlook 2010 arba "Outlook" 2013 m. 15,011,0 ir tada i?pl?skite programos Outlook.
 7. Spustel?kite PSTir de?iniuojuMaxFileSize de?in?je.
 8. Spustel?kite keisti, ir tada ?veskite vert? ? lauk? reik?m?s duomenys .
 9. Spustel?kite gerai.
 10. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite WarnFileSize, ir pakartokite steps8-9.
 11. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite MaxLargeFileSize, ir repeatsteps 8-9.
 12. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite WarnLargeFileSize, ir repeatsteps 8-9.
Pastaba. Jums gali tekti sukurti registro reik?mes, jei j? n?ra. Jei n?ra registro reik?mes, atlikite ?iuos veiksmus jas kurti.
 1. Spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdyti, tipo Regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Kair?je srityje i?pl?skite po registro rakt?:

  "Outlook" 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook
  Outlook 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook
  Outlook 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook
  Outlook 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Outlook, perkelkite ?ymekl? ant naujasir tada spustel?kite raktas. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?ingsnis 3 ekrano
 4. Tipo PST, ir tada paspauskite ENTER. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?ingsnis 4 ekrano
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite PST, perkelkite ?ymekl? ant naujasir tada spustel?kite DWORDreik?m?. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  5 ?ingsnis ekrano
 6. Tipo MaxFileSize, ir tada paspauskite ENTERdu kartus. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  6 ?ingsnis ekrano
 7. Lango Redaguoti DWORD reik?m? , pasirinkite de?imtainis ir ?veskite vert? ? lauk? reik?m?s duomenys , ir spustel?kite gerai.
  Pastaba1 GB = 1 * 1024 * 1024 * 1024 bait?; 1 MB = 1 * 1024 * 1024 bait?; 1 KB = 1 * 1024 bait?, ?emiau pateiktame pavyzdyje yra 1 GB. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano nuotrauka per 7 etapas
 8. Pakartokite veiksmus nuo 3 iki 7 sukurti kit? DWORD WarnFileSize.
 9. Pakartokite veiksmus nuo 3 iki 7 sukurti kit? DWORD MaxLargeFileSize.
 10. Pakartokite veiksmus nuo 3 iki 7 sukurti kit? DWORD WarnLargeFileSize, ir tada u?darykite registro.

  Pastaba. Masinio j? naudojimo ?i? registro rakt? galutini? vartotoj? kompiuteriuose, ORK priemon? gali b?ti naudojama.
Automatizuoti registro suk?rimo galutini? vartotoj? kompiuteriuose, ORK naudoti diegimo scenarij?.
Rekomenduojama, kad MaxFileSize registro ?ra?o ir WarnFileSize registro ?ra?o reik?m?s ir reik?m?s MaxLargeFileSize registro ?ra?o ir WarnLargeFileSize registro ?ra?o b?t? ne ma?iau kaip 5 procent? (%), kad vidaus proces? netrukdoma toliau.

Jei kada nors MaxFileSize registro ?ra?o vert? yra didesn? u? ANSI 2 gigabait? (GB) limit? arba kad .pst ar .ost failus, vert?s bus nepaisoma b?ti ribojamas iki 2 GB korupcijos prevencijos. Numatytoji vert? WarnFileSizeregistry registro ?ra?o yra apskai?iuota, kad 95 % MaxFileSize registro ?ra?o UNICODE failo, ir ji vis dar 1,950,368,768 bait? ma?as ANSI fail?.

Pastaba. Galite nustatyti UNICODE rib? u? vertybes, kurios yra i?vardytos lentel?je. Ta?iau mes rekomenduojame tai padaryti, nes gali suma?inti efektyvum?.

Jei .ost failus ar .pst failus pasiekia rib?, kuri nurodoma ? WarnFileSize arba WarnLargeFileSize registr?, sutankinimo funkcija yra u?fiksuojamas bandyti suma?inti failo dyd? iki naudoti. Kai ? WarnFileSize arba WarnLargeFileSize riba, el. lai?k? negalima si?sti (jeigu siun?iami el. lai?kai yra saugomi aplanke I?si?sta), ir elementai negali b?ti nukopijavote arba perk?l?te rinkmenoje. Jei failas yra archyvo .pst fail?, naudojam? Automatinis archyvavimas, archyvavimo operacija nepavyks. Ta?iau, el. lai?kai gal?t? naikinti ar archyvo .pst ar .ost failo, kur? ?iuo metu naudojama kaip numatytoji pristatymo vieta.

Toliau pateikiami kai kuri? klaid?, kurios gali atsirasti, kai failus pasiekti maksimal?s nurodyta registruose:
 • Kai bandote perkelti elementus ? .pst ar .ost failo, kuris pasiekia rib?, gaunate ?? klaidos prane?im?:
  Negalima perkelti elementus. Failo <path>\<filename>.pst pasiekia savo maksimal? dyd?. Suma?inti ?io failo duomen? kiek?, pa?ym?kite elementus, kuri? jums nebereikia ir visiem laikam juos.</filename> </path>
 • Kai el. lai?kai pristatomi ? .pst ar .ost failo, naudojate talpyklin? Exchange re?im?, ir failas pasiek? rib?, pa?to d??ut?s valymas vedlys pradeda.

Savyb?s

Straipsnio ID: 832925 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 16 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2013
Rakta?od?iai: 
kbconfig kbhowto kbmt KB832925 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 832925

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com