Identifikator ?lanka: 838398 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Kada koristite neki od proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?:
 • Be?i?na tastatura ne radi ili povremeno radi.
 • Be?i?ni mi? ne radi ili povremeno radi.
 • Funkcija horizontalnog pomeranja, ukoliko je dostupna, ne radi na o?ekivani na?in.

DODATNE INFORMACIJE

Napomena Ovaj ?lanak ?e vam pomo?i da re?ite probleme koji su povezani sa velikim brojem Microsoft be?i?nih mi?eva i tastatura koji ne koriste Bluetooth. Be?i?ni ure?aji nisu Bluetooth ure?aji. Be?i?ni ure?aj ima simbol na USB konektoru/prijemniku ili na samom hardveru. Simbol be?i?nog ure?aja izgleda kao grana drveta, kao ?to je prikazano ovde:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
(simbol be?i?nog ure?aja)
Da biste re?ili probleme sa Microsoft be?i?nim tastaturama i be?i?nim mi?evima, koristite slede?e metode redosledom kojim se pojavljuju.

1. metod: Ponovna sinhronizacija ure?aja sa prijemnikom

Da biste ponovo sinhronizovali mi? ili tastaturu sa prijemnikom, sledite ove korake.
Napomena Kada sinhronizujete mi? ili tastaturu sa prijemnikom, postavite ure?aj blizu prijemnika, a druge be?i?ne tastature i mi?eve udaljite najmanje 2 metra.
 1. Pritisnite dugme na prijemniku, a zatim proverite da li lampica na prijemniku po?inje da treperi.

  Napomena Neki noviji Microsoft ure?aji trajno su povezani sa prijemnikom i nije mogu?e uspostaviti njihove po?etne vrednosti. Ako ure?aj nema dugme, pre?ite na 2. metod.
 2. Ako se na ekranu na nekoliko sekundi pojavi dijalog, sledite uputstva sa ekrana. U suprotnom, pre?ite na slede?i korak.
 3. Pritisnite i otpustite dugme ?Connect Channel? (Pove?i kanal) sa donje strane mi?a ili tastature.
 4. Proverite zelenu lampicu na prijemniku. Zelena lampica koja neprekidno svetli zna?i da je sinhronizacija uspela. Ako ponovo do?e do problema, poku?ajte ponovo sa koracima od 1. do 4.
 5. Za be?i?ni notebook mi?: Do ovog problema mo?e do?i ako mikroprekida? sa donje strane mi?a nije otpu?ten. Upotrebite ?penadlu ili olovku da biste otpustili dugme ukoliko je pritisnuto.
Slede?i primer prikazuje dugmad koju treba pritisnuti da bi se izvr?ila sinhronizacija be?i?nog hardverskog ure?aja:

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
PrijemnikDonja strana mi?a: dugme za povezivanje kanala Druga vrsta prijemnika
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
(prijemnik)
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
 (prijemnik)
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
 (alternativni prijemnik)

2. metod: Isprobavanje drugih portova

Da biste utvrdili da li je problem povezan sa portovima na ra?unaru, koristite samo dva kabla uklju?ena uz be?i?ni stoni prijemnik ili kabl uklju?en uz mi?.

USB tastatura i USB mi?

Ako je USB kabl trenutno povezan sa USB ?vori?tem, iskop?ajte ure?aj iz ?vori?ta i pove?ite ga sa USB portom na ra?unaru. Ako je ure?aj ve? povezan sa USB portom na ra?unaru, poku?ajte da pove?ete ure?aj sa drugim dostupnim USB portom.

Napomena Potrebna je samo jedna USB veza sa ra?unarom, ?ak i ako ure?aj ima dva USB priklju?ka. Ako ponovo do?e do problema, isklju?ite druge USB ure?aje i pove?ite samo USB priklju?ak iz prijemnika sa USB portom na ra?unaru.

PS/2 ure?aji

Upozorenje Ako je potrebno da promenite PS/2 vezu, isklju?ite ra?unar, izvr?ite promene, a zatim ponovo pokrenite ra?unar. Ne priklju?ujte PS/2 ure?aj u PS/2 port dok je ra?unar uklju?en.
Ako su ure?aji povezani sa PS/2 portovima na ra?unaru, proverite da li imate slede?e konfiguracije:
 • Proverite da li je USB priklju?ak za mi? povezan sa zelenim adapterom za USB na PS/2 i da li je taj adapter priklju?en na PS/2 port za mi? na ra?unaru. PS/2 port za mi? na ra?unaru mo?e biti i zelen. Ako niste sigurni koji PS/2 port predstavlja port za mi?, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz ra?unar.
 • Proverite da li je USB priklju?ak za tastaturu povezan sa ljubi?astim adapterom za USB na PS/2 i da li je taj adapter priklju?en na PS/2 port za tastaturu na ra?unaru. PS/2 port za tastaturu na ra?unaru mo?e biti i ljubi?ast. Ako niste sigurni koji PS/2 port predstavlja port za tastaturu, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz ra?unar.
Ako je potrebno da promenite konfiguraciju, isklju?ite ra?unar, izvr?ite promene, a zatim ponovo pokrenite ra?unar. Ako mi? i tastatura imaju i USB i PS/2 vezu, poku?ajte da koristite drugu vezu.

PS/2 tastatura i USB mi?

Ako koristite be?i?ni mi? sa USB konektorom i PS/2 tastaturu, proverite da li je USB mi? priklju?en na USB port na ra?unaru i da li je ljubi?asti PS/2 priklju?ak za tastaturu povezan sa ljubi?astim PS/2 portom na ra?unaru. Ako je potrebno da promenite PS/2 vezu, isklju?ite ra?unar, izvr?ite promene, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.

3. metod: Ponovno ubacivanje baterija ili postavljanje novih baterija

Be?i?na tastatura i be?i?ni mi? napajaju se sa AA alkalnih baterija. Uklonite baterije, a zatim ih ponovo ubacite. Ako ponovo do?e do problema, postavite novi komplet baterija u ure?aj sa kojim imate problema.

4. metod: Provera da li postoje smetnje

Stavke kao ?to su be?i?ni ruteri, radio aparati, mobilni telefoni, ventilatori ra?unara, fluorescentna svetla i veliki metalni predmeti, npr. ku?i?ta ra?unara i metalni name?taj, mogu ometati signal tastature. Trudite se da takve predmete dr?ite dalje od tastature i proverite pona?anje tastature.

Ne postavljajte mi? ni prijemnik u blizini elektri?nih ure?aja, naro?ito predajnika kao ?to su be?i?ni ili mobilni telefoni ili drugi be?i?ni mi?evi ili prijemnici. Preporu?uje se udaljenost od najmanje 25 cm. Ne spu?tajte mi? ili prijemnik na metalne povr?ine ili predmete, naro?ito na duge metalne ?ine ili kablove. Preporu?ujemo da mi? i tastaturu dr?ite na udaljenosti od najmanje 1 m od metalnih predmeta.

5. metod: Instaliranje najnovijeg softvera

Preuzmite i instalirajte najnoviji Microsoft IntelliPoint i/ili IntelliType softver. Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK

6. metod: Isprobavanje proizvoda na drugom ra?unaru

Da biste utvrdili da li ra?unar ili ure?aj izaziva problem, isprobajte mi? ili tastaturu na drugom ra?unaru.

Ako ure?aj radi na drugom ra?unaru, to zna?i da je ispravan. Ako ure?aj ne radi na drugom ra?unaru, a poku?ali ste sve korake za re?avanje problema iz ovog ?lanka, obratite se Microsoft uredu za naru?ivanje na broj (800) 360-7561 radi nabavke zamene. Ako niste u SAD, obratite se podru?nici korporacije Microsoft za va?u oblast. Da biste prona?li podru?nicu, posetite slede?u Microsoft World Wide Offices Veb stranicu:
http://www.microsoft.com/worldwide/
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 838398 - Poslednji pregled: 5. mart 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 3000
 • Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth
 • Microsoft Optical Mouse
 • Microsoft Optical Mouse by Starck
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 4000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 5000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 1000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 2000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Elite
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 700
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 4000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop for Mac
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 1.0
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 700 v2.0
 • Microsoft Optical Desktop with Fingerprint Reader
 • Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 3000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
 • Microsoft Internet Keyboard Pro
 • Microsoft MultiMedia Keyboard
 • Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000
 • Microsoft Natural Keyboard Elite
 • Microsoft Natural MultiMedia Keyboard
 • Microsoft Reclusa
 • Microsoft Sidewinder X6 Keyboard
 • Microsoft Basic Keyboard
 • Microsoft Wired Keyboard 200
 • Microsoft Wired Keyboard 600
 • Microsoft Wired Keyboard 500
 • Microsoft Wireless Keyboard 3000
 • Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
 • Bluetooth Mobile Keyboard 6000
 • Microsoft Wired Desktop 600
 • Microsoft Wireless Desktop 3000
 • Microsoft Arc Mouse
 • Microsoft Basic Optical Mouse
 • Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 1000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
 • Microsoft Habu Laser Gaming Mouse
 • Microsoft Explorer Mouse
 • Microsoft Explorer Mini Mouse
 • Microsoft Mobile Memory Mouse 8000
 • Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Notebook Optical Mouse
 • Microsoft Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Presenter 3000
 • Microsoft SideWinder Mouse
 • Microsoft Wired Desktop 500
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 7000
 • Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2000
 • Microsoft Wireless Wheel Mouse
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft IntelliType Pro 7.0
 • Microsoft IntelliPoint 6.1
 • Microsoft IntelliType Pro 6.0
 • Microsoft IntelliType Pro 6.1
 • Microsoft IntelliPoint 6.0
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal kbhowto KB838398

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com