(Dw20.exe) Windows klaid? ataskaitos ?rankio apra?as

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 841477 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?VADAS

Windows klaid? ataskaitos ?rankio, Dw20.exe, renka informacij? automati?kai kiekvien? kart?, kai Office programa nebeatsako. Su ?iuo ?rankiu, galite si?sti ataskait? tiesiai ? Microsoft. "Microsoft" naudoja duomen? spr?sti problemas ir pagerinti b?sim? programos versij?. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip redaguoti registr? neleisti taikom?j? program? klaid? ataskaitos ?rankio.

Daugiau informacijos

Svarbus ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"


Neleisti taikom?j? program? klaid? ataskaitos ?rankio, prid?ti DWReportee vert? yra 1 ? ?iuos registro raktus:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW
Daugiau informacijos apie Office taikom?j? program? klaid? ataskaitos ?rank?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
325075Kaip i?jungti klaid? ataskaitos i? taikom?j? program? klaid? ataskaitos ?rankio
Papildomos informacijos apie Microsoft Office susijusi? registro raktus ir taikom?j? program? klaid? ataskaitos ?rank?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://Office.Microsoft.com/en-us/Assistance/HA011402421033.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 841477 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbprb kbinfo kbmt KB841477 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 841477

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com