Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? phát hi?n và k?t n?i Bluetooth trong Windows XP Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 883258 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2), thi?t b? Bluetooth đ? ho?t đ?ng b?nh thư?ng trong Windows XP SP1 và h? tr? Bluetooth thi?t b? không dây có th? không ho?t đ?ng đúng cách. Bài vi?t này th?o lu?n cách kh?c ph?c s? c?:
 • S? c? phát hi?n thi?t b? Bluetooth.
 • Các v?n đ? phát hi?n b?n ghi d?ch v?.
 • Thi?t b? phát hi?n và k?t n?i các v?n đ?.

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a các bư?c đ? kh?c ph?c s? c? thi?t b? Bluetooth n?u thi?t b? c?a b?n ng?ng ho?t đ?ng sau khi cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2.

Thông tin thêm

Kh?c ph?c s? c? cơ b?n

Ph?n này c?a bài vi?t ch?a phương pháp kh?c ph?c s? c? cơ b?n đ? gi?i quy?t v?n đ? Bluetooth có th? x?y ra sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2.

Các bư?c kh?c ph?c s? c? trong ph?n này là phù h?p cho sơ c?p đ?n trung c?p ngư?i dùng. N?u các bư?c kh?c ph?c s? c? trong ph?n này không gi?i quy?t s? c? c?a b?n, b?n có th? th? các bư?c trong ph?n "Kh?c ph?c s? c? Nâng cao"ph?n sau trong bài vi?t này.

Ph?n này c?a bài vi?t này th?o lu?n các ch? đ? sau:

Các bư?c đ? th? đ?u tiên

H?y th? các bư?c kh?c ph?c s? c? cơ b?n sau l?n đ?u tiên. Có th? nhanh chóng gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n.
 1. N?u thi?t b? Bluetooth s? d?ng pin, đ?m b?o r?ng pin c?a b?n b? tính phí.
 2. N?u thi?t b? Bluetooth c?a b?n s? d?ng máy thu phát k?t n?i v?i máy tính c?a b?n thông qua m?t c?ng USB, h?y th? k?t n?i máy thu phát m?t c?ng USB trên máy tính c?a b?n.
 3. N?u có nhi?u thi?t b? Bluetooth k?t n?i v?i máy tính c?a b?n, t?m th?i lo?i b? các thi?t b? mà b?n không kh?c ph?c s? c?. N?u các thi?t b? USB, h?y th? xoá b?t k? thi?t b? USB b?n chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong quá tr?nh kh?c ph?c s? c?. N?u b?n có nhi?u thi?t b? đư?c k?t n?i b?ng USB, đi?u này có th? ?nh hư?ng đ?n thu phát Bluetooth.
 4. Ki?m ch?ng r?ng thi?t b? Bluetooth b?n ph?i kh?c ph?c s? c? đư?c cung c?p trên và nó đư?c kích ho?t.

Các bư?c đ? th? n?u thi?t b? Bluetooth c?a b?n không đư?c phát hi?n khi b?n thêm thi?t b?

Phương pháp 1: Đ?m b?o r?ng Windows XP Service Pack 2 đư?c cài đ?t chuyên bi?t
Xác minh r?ng b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP2. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào B?t đ?u và sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong ô m? , nh?p winver.exe, sau đó b?m OK.
 3. Trong hộp thoại Gi?i thi?u v? Windows , xác minh r?ng Windows XP SP2 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Gi?i thi?u v? hộp thoại Windows


 4. N?u Windows XP Service Pack 2 đư?c li?t kê, h?y th? phương pháp 2. N?u Windows XP Service Pack 2 không đư?c li?t kê, cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? m?t l?n n?a. Đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 2, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Internet Explorer, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
   http://Update.Microsoft.com/
  2. N?u b?t k? b?n c?p nh?t quan tr?ng cho máy tính c?a b?n, cài đ?t chuyên bi?t chúng. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.N?u b?n đư?c nh?c kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi t?t c? các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

   Quan tr?ng B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. Khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, n?i dung mà b?n đang xem s? không đư?c hi?n th?. V? v?y, trư?c khi ti?p t?c, b?n có th? th?y h?u ích đ? t?o l?i t?t cho web site này trên máy tính c?a b?n đ? b?n có th? d? dàng quay l?i trang này b?ng cách b?m đúp vào l?i t?t. T?o l?i t?t cho web site này trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. B?m chu?t ph?i vào trang này, và sau đó b?m T?o l?i t?t.
   2. Trong hộp thoại Internet Explorer, b?m đ? t?o l?i t?t trên máy tính c?a b?n.
Phương pháp 2: Đ?m b?o r?ng thi?t b? Bluetooth đư?c phát hi?n và máy tính c?a b?n đư?c thi?t l?p đ? cho phép thi?t b? Bluetooth đ? k?t n?i v?i máy tính c?a b?n
 1. B?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng Bluetooth trong khu v?c thông báo, và sau đó nh?p vào M? Bluetooth cài đ?t chuyên bi?t.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Bi?u tư?ng Bluetooth


  Lưu ? N?u bi?u tư?ng Bluetooth không có trong khu v?c thông báo, b?m B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i bthprops.cpl, sau đó b?m OK. S? d?ng l?nh bthprops.cpl , đ?m b?o r?ng Windows XP SP2 h? tr? b? đi?u h?p Bluetooth và b? đi?u h?p Bluetooth đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t thành công trên máy tính ch?y Windows XP SP2.Đ? bi?t thêm thông tin v? cách cài đ?t chuyên bi?t b? đi?u h?p Bluetooth và thi?t b? Bluetooth trong Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 2, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  883259 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và c?u h?nh thi?t b? Bluetooth trong Windows XP Service Pack 2
 2. Trên tab tu? ch?n , b?m đ? ch?n hộp kiểm b?t khám phá và sau đó b?m vào áp d?ng.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  hộp thoại thi?t b? Bluetooth


 3. Đ? cho phép thi?t b? Bluetooth đ? k?t n?i v?i máy tính c?a b?n, b?m đ? ch?n hộp kiểm cho phép Bluetooth thi?t b? đ? k?t n?i v?i máy tính này , và sau đó b?m OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  hộp thoại thi?t b? Bluetooth


Bư?c kh?c ph?c s? c? nâng cao

Ph?n này dành cho ngư?i dùng máy tính chuyên sâu. N?u b?n không hài l?ng v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, b?n có th? mu?n nh? ai đó giúp ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? cách th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/
Ph?n c?a bài vi?t v? các ch? đ? sau.Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c ch? d?n b?n cách s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không đúng. V? v?y, h?y đ?m b?o b?n làm theo các bư?c sau đây m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? t?t hơn, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u x?y ra s? c?. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

B?n có th? làm g? n?u thi?t b? Bluetooth c?a b?n không ho?t đ?ng

N?u thi?t b? Bluetooth c?a b?n ho?t đ?ng đúng trong Windows XP SP1, m?t s? tr?nh đi?u khi?n Bluetooth có th? không c?p nh?t đúng.

Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào B?t đ?u và sau đó b?m Ch?y.
 2. Lo?i regedit, sau đó b?m OK.
 3. T?m r?i b?m vào khóa con ki?m nh?p sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}
 4. Trên menu ch?nh s?a , nh?p vào xoá.
 5. Trên menu t?p , b?m thoát đ? thoát kh?i Registry Editor.
 6. B?m vào B?t đ?u và sau đó b?m Ch?y.
 7. Lo?i devmgmt.msc, sau đó b?m OK.
 8. Đ?nh v? và sau đó nh?p vào thi?t b? radio Bluetooth.
 9. Trên menu hành đ?ng , b?m g? b? các thi?t b? Bluetooth.
 10. Thi?t b? Bluetooth đ? đư?c g? b?, b?m quét thay đ?i ph?n c?ng trên menu hành đ?ng .
 11. Sau khi Bluetooth thi?t b? đ? đư?c đúng cách phát hi?n, tr?nh đi?u khi?n Windows XP SP2 Bluetooth đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Trên menu t?p , b?m thoát đ? thoát kh?i tr?nh qu?n l? thi?t b?.

B?n có th? làm g? khi thi?t b? c?a b?n không đư?c phát hi?n

 1. Trong qu?n l? thi?t b?, đ?nh v? Radio Bluetooth, và sau đó ki?m tra r?ng radio đư?c li?t kê. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m vào B?t đ?u và sau đó b?m Ch?y.
  2. Lo?i devmgmt.msc, sau đó b?m OK.
  3. Đ?nh v? và sau đó nh?p vào thi?t b? radio Bluetooth.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   C?a s? qu?n l? thi?t b?


 2. Xác đ?nh nh?ng g? các thi?t b? USB khác đang k?t n?i. Thi?t b? Bluetooth không có đ? quy?n.

  N?u không có m?c nào trong tr?nh qu?n l? thi?t b? ho?c trong Panel điều khiển, máy thu phát không có đ? quy?n đ? phát hi?n. C? g?ng rút thi?t b? USB khác.

  N?u m?c qu?n l? thi?t b? và Panel điều khiển dành cho thi?t b?, nhưng thi?t b? không phát hi?n ho?c nó không k?t n?i chính xác, thi?t b? có th? không có đư?c xác th?c thông qua ph?n m?m.

Lưu ?:
 • Khi máy thu phát rút ngu?n, Windows s? lo?i b? các radio Bluetooth trong qu?n l? thi?t b?, nhưng bi?u tư?ng Thi?t b? Bluetooth s? v?n c?n trong Panel điều khiển.
 • Thi?t b? Bluetooth thư?ng yêu c?u 500 Ma (mA). Xác đ?nh các thi?t b? USB k?t n?i. B?n có th? ph?i thêm m?t trung tâm h? tr? t? h? tr? thêm thi?t b? đưa vào c?ng USB.
 • N?u thi?t b? không xác nh?n trong quá tr?nh phát hi?n, lo?i b? thi?t b?, và sau đó thêm l?i mà không có m?t m?t kh?u.
 • N?u bư?c trư?c đó không gi?i quy?t s? c?, h?y th? thi?t b? trên máy tính khác. N?u thi?t b? không ho?t đ?ng trên máy tính khác, v?n đ? là trong Windows.

B?n có th? làm g? n?u b?n g?p ph?i m?t k?t n?i ch?m v?i thi?t b? Bluetooth ho?c thi?t b? ng?t k?t n?i

N?u thi?t b? Bluetooth k?t n?i ch?m, ho?c n?u h? ng?t k?t n?i, xác đ?nh sau:
 • Các thi?t b? là đúng cách ngoài? Các thi?t b? có th? ? ph?m vi. Di chuy?n các thi?t b? hơn v?i nhau. Ngoài ra, các thi?t b? có th? quá g?n v?i nhau. Di chuy?n các thi?t b? xa nhau. Ngoài ra, h?y xem tài li?u c?a nhà s?n xu?t đ? truy?n, nh?ng thi?t b?.
 • Là m?t trong các thi?t b? quá b?n không? Ví d?: máy in có các k?t n?i ngăn ch?n k?t n?i c?a b?n. Đ? ngăn ch?n quá nhi?u k?t n?i, thi?t l?p thi?t b? c?a b?n đ? đư?c phát hi?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng Bluetooth trong khu v?c thông báo, và sau đó nh?p vào M? Bluetooth cài đ?t chuyên bi?t. N?u bi?u tư?ng Bluetooth không có trong khu v?c thông báo, b?m B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i bthprops.cpl, sau đó b?m OK.
  2. Trên tab tu? ch?n , b?m đ? b? ch?n hộp kiểm b?t phát hi?n , b?m áp d?ng, và sau đó b?m OK.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   hộp thoại thi?t b? Bluetooth


 • Các thi?t b? ho?t đ?ng trong ph?m vi t?n su?t tương t? như các thi?t b? Bluetooth? T?n s? radio Bluetooth là 2.4 gigahertz (GHz). Các thi?t b? có th? bao g?m:
  • Không dây đi?n tho?i s? d?ng d?i 2.4 GHz.
  • L?.
  • X 10 thi?t b?, ch?ng h?n như các ki?m soát ánh sáng t? đ?ng và b? đi?u khi?n t? xa.
  • M?ng s? d?ng giao th?c không dây 802.11. (Các m?ng này c?n là g?i là m?ng Wi-Fi.)
  Lưu ? Nư?c tư?ng có th? ?nh hư?ng đ?n truy?n radio Bluetooth.

B?n có th? làm g? n?u thi?t b? Bluetooth không có ch?c năng

S? c? này có th? x?y ra b?i v? tr?nh đi?u khi?n Bluetooth đư?c Microsoft cung c?p h? tr? m?t b? h? sơ v?i các tr?nh đi?u khi?n đư?c cung c?p b?i m?t s? nhà cung c?p bên th? ba khác. Microsoft cung c?p tr?nh đi?u khi?n đư?c k? và do đó s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t thay v? tr?nh đi?u khi?n bên th? ba cho b? đi?u h?p Bluetooth đư?c h? tr?. Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP2 s? c? g?ng đ? phát hi?n n?u tr?nh đi?u khi?n bên th? ba có. N?u tr?nh đi?u khi?n bên th? ba đư?c cài đ?t chuyên bi?t, tr?nh đi?u khi?n Bluetooth Microsoft cung c?p s? không cài đ?t chuyên bi?t. Thao tác này đ?m b?o r?ng c?u h?nh hi?n t?i không đư?c s?a đ?i. N?u c? hai cung c?p tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t và Bluetooth Radio đư?c k?t n?i v?i máy tính, Microsoft cung c?p tr?nh đi?u khi?n s? t?i v? nó đư?c được kí theo số thức.

N?u thi?u ch?c năng quan tr?ng, b?n có th? khôi ph?c h? tr? bên th? ba. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? Các bư?c sau đây gi? s? r?ng ph?n m?m c?a bên th? ba đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u không, cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m theo hư?ng d?n c?a nhà s?n xu?t. Sau đó làm theo các bư?c t? đi?m trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t v? trí b? đi?u h?p đư?c k?t n?i v?i máy tính.
 1. B?m vào B?t đ?u và sau đó b?m Ch?y.
 2. Lo?i devmgmt.msc, sau đó b?m OK.
 3. Đ?nh v? và sau đó m? r?ng Radio Bluetooth.
 4. B?m chu?t ph?i vào b? đi?u h?p Bluetooth, và sau đó b?m thu?c tính.
 5. Trên tab tr?nh đi?u khi?n , b?m vào C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.
 6. cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t theo cách th? công b?ng cách s? d?ng tùy ch?n có đ?a thu?t s?. Đ?nh v? t?p cài đ?t chuyên bi?t c?a nhà s?n xu?t, và sau đó t?m t?p inf là c?n thi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Thu?t s? C?p nh?t ph?n c?ng  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Thu?t s? C?p nh?t ph?n c?ng


 7. Hoàn thành bư?c cài đ?t chuyên bi?t c?a nhà s?n xu?t ph?n m?m.
T?i th?i đi?m này, bên th? ba cung c?p tr?nh đi?u khi?n ho?t đ?ng. N?u t?i b?t k? đi?m b?n l?i li?t kê các b? đi?u h?p Bluetooth, tr?nh đi?u khi?n Microsoft s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i và b?n ph?i l?p l?i quy tr?nh. S? c? này s? x?y ra n?u tr?nh đi?u khi?n bên th? ba đư?c lo?i b? ho?c n?u m?t m?u h?p cài đ?t chuyên bi?t.

B?n có th? xem xét n?u b?n g?p s? c? v?i k?t n?i M?ng khu v?c cá nhân (PAN)

Xem xét các đi?m sau:
 • Thi?t b? có th? trong ph?m vi. Khi s? c? này x?y ra, b?n s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Windows không th? k?t n?i v?i thi?t b? Bluetooth cho phép m?ng c?a b?n. Nó có th? b? t?t, ngoài ph?m vi, ho?c nó có th? không đư?c c?u h?nh đ? ch?p nh?n k?t n?i. Tham kh?o tài li?u thi?t b? c?a b?n đ? bi?t thông tin v? cách c?u h?nh đ? ch?p nh?n k?t n?i.
 • Thi?t b? có th? yêu c?u xác th?c l?i. Khi s? c? này x?y ra, b?n s? nh?n đư?c thông báo l?i:
  Thi?t b? Bluetooth kích ho?t m?ng yêu c?u xác th?c l?i. B?n có mu?n ti?p t?c bư?c này không?

  Nh?n "Có" đ? xác th?c l?i thi?t b?.

  Nh?n "Không" đ? quay l?i hộp thoại thi?t b? m?ng Bluetooth.
 • Đ?i v?i các v?n đ? khác, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  K?t n?i v?i thi?t b? m?ng Bluetooth kích ho?t không thành công. Vui l?ng tham kh?o tài li?u thi?t b? c?a b?n đ? bi?t thêm thông tin v? cách gi?i quy?t này.

B?n có th? xem xét n?u thi?t b? Bluetooth không th? t?m th?y các b?n ghi d?ch v? liên quan

N?u b?n không th? thi?t l?p m?t b?n ghi d?ch v? cho thi?t b? c?a b?n, xác đ?nh sau:
 • Thi?t b? Bluetooth l?c đúng không? Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t và xác th?c thi?t b? Bluetooth, thi?t b? có th? cung c?p m?t s? b?n ghi d?ch v? dành riêng cho lo?i thi?t b?. Các b?n ghi d?ch v? này cho phép m?t lo?t các hành đ?ng gi?a máy tính và thi?t b?. Ví d?, thi?t b? có th? cung c?p k?t n?i n?i m?ng quay s?. Thi?t b? khác, ch?ng h?n như máy tính c?a b?n, có th? cung c?p k?t n?i n?i m?ng quay s?. Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i l?c ra các thi?t b? ghi thu s? đ? ngăn ch?n các k?t n?i quay s? m?c đích.

  N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t máy in Bluetooth b?ng cách s? d?ng Thu?t s? Thêm máy in, l?c không kh? d?ng. N?u b?n không th? t?m th?y thi?t b? mà b?n đang tra c?u, h?y th? cài đ?t chuyên bi?t máy in b?ng cách s? d?ng Wireless liên k?t trong Pa-nen đi?u khi?n.
 • b?n ghi d?ch v? không có? Thi?t b? không nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? mà b?n đang tra c?u? Thi?t b? Bluetooth tương h?p v? sau v?i các b?n ghi d?ch v? khác. Các b?n ghi d?ch v? có th? khác nhau tu? thu?c vào thi?t b? và không ph?i t?t c? thi?t b? s? có các b?n ghi d?ch v? tương t?. Ví d?: nhi?u h? sơ in có th? có. Tuy nhiên, Windows XP h? tr? ch? cưng cáp thay th? h?nh in t?i máy in Bluetooth.
 • Có các b?n ghi d?ch v?? Có hi?u l?c b?t k? b?n ghi d?ch v? mà b?n có th? s? d?ng? Thi?t b? Bluetooth c?a b?n có th? không có b?t k? b?n ghi d?ch v?. Thi?t b? có th? l?c cho m?t b?n ghi d?ch v? đi?n tho?i h? tr?, nhưng máy tính c?a b?n không. N?u thi?t b? không th? t?m th?y b?n ghi d?ch v?, liên h? v?i nhà s?n xu?t đ? đư?c tr? giúp nh?n đư?c thi?t b? này ho?t đ?ng. B?n có th? yêu c?u ph?n m?m b? sung.

  Thi?t b? có th? yêu c?u xác th?c trư?c khi b?n có th? ch?n b?n ghi d?ch v?. Ví d?: n?u b?n mu?n kết nối Internet t? điện thoại di động Bluetooth, b?n ghi d?ch v? n?i m?ng quay s? ph?i đư?c kích ho?t. điện thoại di động ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t và xác nh?n trư?c khi b?n có th? ch?n b?n ghi d?ch v? n?i m?ng quay s?. Trong trư?ng h?p này, cài đ?t chuyên bi?t thi?t b? t? Wireless liên k?t trong Pa-nen đi?u khi?n.

B?n có th? làm g? n?u thi?t b? Bluetooth c?a b?n m?t k?t n?i

S? c? này có th? x?y ra khi các thi?t b? Bluetooth nh?n ra k?t n?i v?i máy tính ch?y Windows XP. Đôi khi, k?t n?i thông tin v? m?t thi?t b? có th? b? m?t, b?i v? thi?t b? đư?c đ?t l?i ho?c do các v?n đ?.

N?u thi?t b? Bluetooth c?a b?n không th? k?t n?i v?i máy tính ch?y Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Thi?t b? Bluetooth trong Pa-nen đi?u khi?n, và sau đó đ?m b?o r?ng thi?t b? đư?c li?t kê. N?u thi?t b? đư?c li?t kê, Windows XP không m?t thông tin ghép n?i.

  Lưu ? Đ? s? d?ng Thi?t b? Bluetooth trong Pa-nen đi?u khi?n, h?y đ?m b?o r?ng b? đi?u h?p Bluetooth đư?c h? tr? Windows XP SP2 và b? đi?u h?p Bluetooth đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t thành công trên máy tính ch?y Windows XP SP2.Đ? bi?t thêm thông tin v? cách cài đ?t chuyên bi?t b? đi?u h?p Bluetooth và thi?t b? Bluetooth trong Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 2, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  883259 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và c?u h?nh thi?t b? Bluetooth trong Windows XP Service Pack 2


  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Thu?t s? C?p nh?t ph?n c?ng


 2. Xác đ?nh n?u thi?t b? đ? m?t thông tin ghép n?i.


Đ? đư?c tr? giúp v? v?n đ? thi?t b? trong Windows Vista, h?y truy c?p web site sau c?a Microsoft:
Kh?c ph?c s? c? mà thi?t b? không ho?t đ?ng ho?c không đư?c phát hi?n trong Windows

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? m?t thi?t b? Buetooth trong Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 2, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
840635 Không th? cài đ?t chuyên bi?t thi?t b? Bluetooth sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 2
889814 Làm th? nào đ? h? tr? Bluetooth thi?t b? không dây trong Windows XP Service Pack 2
841803 Danh sách các tr?nh đi?u khi?n radio Bluetooth đư?c bao g?m trong Windows XP SP2

Thu?c tính

ID c?a bài: 883258 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? khóa: 
kbresolve kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbhardware kbwireless kbtshoot kbmt KB883258 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 883258

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com