Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? phát hi?n và k?t n?i Bluetooth trong Windows XP Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 883258 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2 (SP2), m?t thi?t b? Bluetooth trư?c đó ho?t đ?ng m?t cách chính xác trong Windows XP SP1 và h? tr? Bluetooth thi?t b? không dây có th? không ho?t đ?ng chính xác. Bài vi?t này th?o lu?n v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c?:
 • Bluetooth thi?t b? phát hi?n v?n đ?.
 • Các v?n đ? phát hi?n b?n ghi d?ch v?.
 • Thi?t b? phát hi?n và k?t n?i các v?n đ?.

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a các bư?c sau đ? kh?c ph?c s? c? thi?t b? Bluetooth n?u thi?t b? c?a b?n ng?ng làm vi?c sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2.

Thông tin thêm

X? l? s? c? cơ b?n

Ph?n này c?a bài vi?t ch?a phương pháp x? l? s? c? cơ b?n đ? gi?i quy?t v?n đ? Bluetooth có th? x?y ra sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2.

Các bư?c g? r?i trong ph?n này là thích h?p cho kh?i đ?u cho ngư?i dùng trung b?nh. N?u các bư?c g? r?i trong ph?n này không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, b?n có th? mu?n th? các bư?c trong các "Nâng cao gi?i đáp th?c m?c"ph?n sau này trong bài vi?t này.

Ph?n này c?a bài báo th?o lu?n v? các ch? đ? sau:

Các bư?c đ? th? đ?u tiên

H?y th? các bư?c kh?c ph?c s? c? cơ b?n sau l?n đ?u tiên. H? nhanh chóng có th? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n.
 1. N?u thi?t b? Bluetooth s? d?ng pin, h?y ch?c ch?n r?ng pin c?a b?n ph?i tr?.
 2. N?u thi?t b? Bluetooth c?a b?n s? d?ng m?t máy thu phát n?i v?i máy tính c?a b?n thông qua m?t c?ng USB, h?y th? k?t n?i máy thu phát m?t c?ng USB trên máy tính c?a b?n.
 3. N?u có nhi?u thi?t b? Bluetooth k?t n?i v?i máy tính c?a b?n, t?m th?i lo?i b? các thi?t b? mà b?n không kh?c ph?c s? c?. N?u có nh?ng b? sung các thi?t b? USB, h?y th? g? b? b?t k? thi?t b? USB nào mà b?n không c?n ph?i có cài đ?t chuyên bi?t trong bộ x? l? văn b?n s? c?. N?u b?n có nhi?u thi?t b? đư?c k?t n?i b?ng USB, đi?u này có th? c?n tr? m?t thu phát sóng Bluetooth.
 4. Xác minh r?ng các thi?t b? Bluetooth b?n đang g? r?i đư?c cung c?p trên và r?ng nó đư?c kích ho?t.

Các bư?c đ? th? n?u thi?t b? Bluetooth c?a b?n không đư?c phát hi?n khi b?n thêm thi?t b?

Phương pháp 1: Đ?m b?o r?ng Windows XP Service Pack 2 đư?c cài đ?t chuyên bi?t
Ki?m ch?ng r?ng b?n có Windows XP SP2 cài đ?t chuyên bi?t. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i winver.exe, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Trong các V? Windows hộp thoại, xác minh r?ng Windows XP SP2 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  V? Windows h?p


 4. N?u Windows XP Service Pack 2 đư?c li?t kê, h?y th? phương pháp 2. N?u n?u Windows XP Service Pack 2 không đư?c li?t kê, cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? m?t l?n n?a. Đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Internet Explorer, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
   http://Update.Microsoft.com/
  2. N?u b?t k? b?n C?p Nh?t quan tr?ng có s?n cho máy tính c?a b?n, cài đ?t chuyên bi?t chúng. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t. N?u b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi t?t c? các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

   Quan tr?ng B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t nh?t đ?nh. Khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, n?i dung b?n bây gi? đang xem s? không đư?c hi?n th?. V? v?y, trư?c khi b?n ti?p t?c, b?n có th? t?m th?y nó h?u ích đ? t?o ra m?t l?i t?t cho web site này trên máy tính c?a b?n đ? b?n có th? d? dàng quay tr? l?i trang này b?ng cách b?m đúp vào các phím l?i tắt. Đ? t?o m?t shortcut đ? web site này trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. B?m chu?t ph?i vào trang này, và sau đó nh?p vào T?o l?i t?t.
   2. Trong hộp thoại Internet Explorer, h?y nh?p vào đ? t?o m?t shortcut trên desktop c?a b?n.
Phương pháp 2: H?y ch?c ch?n r?ng thi?t b? Bluetooth c?a b?n có th? khám phá và máy tính c?a b?n đư?c thi?t l?p đ? cho phép thi?t b? Bluetooth đ? k?t n?i v?i máy tính c?a b?n
 1. B?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng Bluetooth trong khu v?c thông báo, và sau đó nh?p vào M? thi?t đ?t Bluetooth.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Bi?u tư?ng Bluetooth


  Lưu ? N?u bi?u tư?ng Bluetooth không ph?i là trong khu v?c thông báo, h?y nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i bthprops.cpl, và sau đó nh?p vào Ok. S? d?ng l?nh bthprops.cpl , ch?c ch?n r?ng Windows XP SP2 h? tr? b? đi?u h?p Bluetooth và b? đi?u h?p Bluetooth đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t thành công trên máy tính d?a trên Windows XP SP2.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Bluetooth adapter và thi?t b? Bluetooth trong Windows XP Service Pack 2, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  883259Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và đ?t c?u h?nh thi?t b? Bluetooth trong Windows XP Service Pack 2
 2. Trên các Tùy ch?n tab, nh?n vào đây đ? ch?n các B?t khám phá ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Áp d?ng.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  hộp thoại thi?t b? Bluetooth


 3. Đ? cho phép thi?t b? Bluetooth đ? k?t n?i v?i máy tính c?a b?n, b?m đ? ch?n các Cho phép thi?t b? Bluetooth đ? k?t n?i v?i máy tính này ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  hộp thoại thi?t b? Bluetooth


Các bư?c g? r?i nâng cao

Ph?n này là dành cho ngư?i dùng máy tính chuyên sâu. N?u b?n không tho?i mái v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, b?n có th? mu?n yêu c?u m?t ngư?i nào đó tr? giúp ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/
Ph?n c?a bài báo th?o lu?n v? các ch? đ? sau.Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

B?n có th? làm g? n?u thi?t b? Bluetooth c?a b?n không ho?t đ?ng

N?u thi?t b? Bluetooth c?a b?n ho?t đ?ng m?t cách chính xác trong Windows XP SP1, m?t s? tr?nh đi?u khi?n Bluetooth có th? không đ? c?p nh?t m?t cách chính xác.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Xóa.
 5. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Registry Editor.
 6. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 7. Lo?i devmgmt.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào thi?t b? radio Bluetooth.
 9. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào G? cài đ?t chuyên bi?t đ? lo?i b? các thi?t b? Bluetooth.
 10. Sau khi các thi?t b? Bluetooth đ? đư?c g? b?, b?m vào Quét cho các thay đ?i ph?n c?ng trên các Hành đ?ng tr?nh đơn.
 11. Sau khi Bluetooth thi?t b? đ? đư?c phát m?t cách chính xác hi?n, tr?nh đi?u khi?n Windows XP SP2 Bluetooth đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i tr?nh qu?n l? thi?t b?.

B?n có th? làm g? khi thi?t b? c?a b?n không đư?c phát hi?n

 1. Trong Device Manager, xác đ?nh v? trí Radio Bluetooth, và sau đó xác nh?n r?ng các đài phát thanh đư?c li?t kê. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i devmgmt.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào thi?t b? radio Bluetooth.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   C?a s? qu?n l? thi?t b?


 2. Xác đ?nh nh?ng g? các thi?t b? USB khác đang k?t n?i. Các thi?t b? Bluetooth có th? không có đ? s?c m?nh.

  N?u không có m?c nào trong Device Manager ho?c trong Panel điều khiển, máy thu phát không ph?i có đ? năng lư?ng đ? phát hi?n. C? g?ng rút thi?t b? USB khác.

  Ch?ng n?u qu?n l? thi?t b? và Panel điều khiển m?c t?n t?i cho m?t thi?t b?, nhưng thi?t b? không phát hi?n th?y ho?c nó không ph?i k?t n?i m?t cách chính xác, thi?t b? có th? không có đư?c th?c thông qua ph?n m?m.

Ghi chú
 • Khi máy thu phát chưa c?m phít đư?c, Windows s? lo?i b? các Radio Bluetooth th? lo?i trong Device Manager, nhưng Thi?t b? Bluetooth bi?u tư?ng s? v?n c?n trong Panel điều khiển.
 • Thi?t b? Bluetooth thư?ng yêu c?u 500 milliamps (mA). Xác đ?nh nh?ng g? các thi?t b? USB khác k?t n?i. B?n có th? c?n ph?i thêm m?t trung tâm self-powered đ? h? tr? thêm thi?t b? đưa vào c?ng USB.
 • N?u thi?t b? không xác th?c trong quá tr?nh phát hi?n, lo?i b? thi?t b?, và sau đó thêm m?t l?n n?a mà không có m?t khóa thông hành.
 • N?u bư?c trư?c đó không gi?i quy?t v?n đ?, h?y th? thi?t b? trên máy tính khác. N?u đi?n tho?i không ho?t đ?ng trên máy tính khác, v?n đ? là trong Windows.

B?n có th? làm g? n?u b?n g?p m?t k?t n?i ch?m v?i các thi?t b? Bluetooth ho?c các thi?t b? ng?t k?t n?i

N?u thi?t b? Bluetooth c?a b?n có m?t k?t n?i ch?m, ho?c n?u h? ng?t k?t n?i, xác đ?nh nh?ng đi?u sau đây:
 • Là nh?ng thi?t b? chính xác kho?ng cách ngoài? Các thi?t b? có th? ? r?a c?a ph?m vi c?a h?. Di chuy?n các thi?t b? g?n g?i hơn v?i nhau. Ngoài ra, các thi?t b? có th? quá g?n v?i nhau. Di chuy?n các thi?t b? xa hơn v? phía ngoài. Ngoài ra, h?y xem tài li?u hư?ng d?n c?a nhà s?n xu?t cho ph?m vi truy?n đi?n tho?i.
 • Là m?t trong các thi?t b? quá b?n r?n? Ví d?, m?t máy in có th? có các k?t n?i khác ngăn ch?n k?t n?i c?a b?n. Đ? ngăn ch?n quá nhi?u k?t n?i, thi?t l?p thi?t b? c?a b?n v? v?y h? không phát hi?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t ph?i vào các Bluetooth bi?u tư?ng trong khu v?c thông báo, và sau đó nh?p vào M? thi?t đ?t Bluetooth. N?u các Bluetooth không ph?i là bi?u tư?ng trong khu v?c thông báo, h?y nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i bthprops.cpl, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Trên các Tùy ch?n tab, nh?n vào đây đ? r? ràng các B?t khám phá ki?m tra h?p, b?m vào Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   hộp thoại thi?t b? Bluetooth


 • Các thi?t b? khác đang ho?t đ?ng ? d?i t?n s? gi?ng như các thi?t b? Bluetooth? T?n s? radio Bluetooth là 2.4 gigahertz (GHz). Các thi?t b? khác có th? bao g?m nh?ng đi?u sau đây:
  • Đi?n tho?i không dây s? d?ng d?y 2.4 GHz.
  • L? vi sóng.
  • X 10 thi?t b?, ch?ng h?n như nh?ng ngư?i ki?m soát ánh sáng t? đ?ng và đi?u khi?n t? xa ph? quát.
  • M?ng s? d?ng giao th?c không dây 802.11. (Các m?ng này c?n là g?i là m?ng Wi-Fi.)
  Lưu ? Nư?c và b?c tư?ng có th? ?nh hư?ng đ?n Bluetooth đài phát thanh truy?n.

B?n có th? làm g? n?u m?t s? thi?t b? Bluetooth không có ch?c năng

V?n đ? này có th? x?y ra b?i v? tr?nh đi?u khi?n Bluetooth đư?c cung c?p b?i Microsoft h? tr? b? khác nhau c?a các h? sơ so v?i các tr?nh đi?u khi?n đư?c cung c?p b?i m?t s? nhà cung c?p bên th? ba. Các tr?nh đi?u khi?n Microsoft cung c?p c?ng k? h?p đ?ng và do đó s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t thay v? tr?nh đi?u khi?n bên th? ba cho h? tr? Bluetooth adapter. Chương tr?nh Windows XP SP2 cài đ?t chuyên bi?t s? c? g?ng đ? phát hi?n n?u m?t tr?nh đi?u khi?n bên th? ba là hi?n t?i. N?u tr?nh đi?u khi?n bên th? ba đư?c cài đ?t chuyên bi?t, tr?nh đi?u khi?n Microsoft cung c?p Bluetooth s? không cài đ?t chuyên bi?t. Hành đ?ng này làm cho ch?c ch?n r?ng m?t c?u h?nh s?n có không thay đ?i. N?u c? hai cung c?p tr?nh đi?u khi?n đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, và Bluetooth Radio đ? đư?c k?t n?i v?i máy tính, tr?nh đi?u khi?n Microsoft cung c?p s? t?i b?i v? nó đư?c k? k?t.

N?u các ch?c năng không có trong b?ng là r?t quan tr?ng, b?n có th? khôi ph?c l?i s? h? tr? bên th? ba. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? Các bư?c sau đây gi? đ?nh r?ng các ph?n m?m bên th? ba đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u không, cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m theo hư?ng d?n c?a nhà s?n xu?t. Sau đó làm theo các bư?c sau t? đi?m trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t nơi các adapter đư?c k?t n?i v?i máy tính.
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i devmgmt.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó m? r?ng Radio Bluetooth.
 4. B?m chu?t ph?i vào b? đi?u h?p Bluetooth, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trên các Tr?nh đi?u khi?n tab, b?m vào C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.
 6. cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t theo cách th? công b?ng cách s? d?ng các Có đ?a tùy ch?n trong thu?t s?. Xác đ?nh v? trí t?p tin cài đ?t chuyên bi?t c?a nhà s?n xu?t, và sau đó t?m th?y t?p tin Inf. là c?n thi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Thu?t s? C?p nh?t ph?n c?ng  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Thu?t s? C?p nh?t ph?n c?ng


 7. Hoàn thành c?a nhà s?n xu?t ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t bư?c.
T?i th?i đi?m này, bên th? ba cung c?p tr?nh đi?u khi?n s? làm vi?c. N?u t?i b?t k? đi?m b?n re-enumerate b? đi?u h?p Bluetooth, tr?nh đi?u khi?n Microsoft s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i, và b?n c?n ph?i l?p l?i các th? t?c. V?n đ? này s? x?y ra ch? khi tr?nh đi?u khi?n bên th? ba đư?c l?y ra ho?c n?u m?t mô h?nh b? đi?u h?p cài đ?t chuyên bi?t.

Nh?ng g? b?n có th? mu?n xem xét n?u b?n có v?n đ? v?i các k?t n?i M?ng khu v?c cá nhân (PAN)

H?y xem xét nh?ng đi?m sau đây:
 • Thi?t b? có th? ra kh?i ph?m vi. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Windows đ? không th? k?t n?i v?i thi?t b? m?ng Bluetooth kích ho?t. Nó có th? đư?c t?t, ra kh?i ph?m vi, ho?c nó có th? không đư?c c?u h?nh đ? ch?p nh?n k?t n?i. Tham kh?o tài li?u hư?ng d?n đi?n tho?i cho các thông tin v? cách c?u h?nh nó đ? ch?p nh?n k?t n?i.
 • Thi?t b? có th? yêu c?u re-authentication. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n s? nh?n đư?c thông báo l?i:
  Thi?t b? m?ng Bluetooth cho phép yêu c?u re-authentication. B?n có mu?n ti?n hành v?i bư?c này không?

  Nh?n "Có" đ? re-authenticate v?i thi?t b?.

  Nh?n "Không" đ? quay l?i hộp thoại thi?t b? m?ng Bluetooth.
 • Cho các v?n đ? khác, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  K?t n?i v?i thi?t b? m?ng Bluetooth cho phép th?t b?i. Xin vui l?ng tham kh?o tài li?u hư?ng d?n đi?n tho?i c?a b?n cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? gi?i quy?t đi?u này.

Nh?ng g? b?n có th? mu?n xem xét n?u thi?t b? Bluetooth không th? t?m th?y các b?n ghi d?ch v? liên quan

N?u b?n không th? thi?t l?p m?t b?n ghi d?ch v? cho đi?n tho?i c?a b?n, xác đ?nh nh?ng đi?u sau đây:
 • Các thi?t b? Bluetooth l?c m?t cách chính xác? Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t và xác th?c thi?t b? Bluetooth, đi?n tho?i có th? cung c?p m?t s? b?n ghi d?ch v? mà không ph?i là c? th? cho lo?i thi?t b?. Các b?n ghi d?ch v? này cho phép m?t lo?t các hành đ?ng gi?a máy tính và thi?t b?. Ví d?, thi?t b? có th? cung c?p n?i m?ng quay s?. Thi?t b? khác, ch?ng h?n như máy tính c?a b?n, c?ng có th? cung c?p cho n?i m?ng quay s?. Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i l?c ra các thi?t b? khác c?a dial-up đ? ngăn ch?n k?t n?i cho các m?c đích dial-up.

  N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t máy in Bluetooth b?ng cách s? d?ng các Thu?t s? máy in thêm, l?c là không có s?n. N?u b?n không th? t?m th?y thi?t b? mà b?n đang tra c?u, c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t máy in b?ng cách s? d?ng Liên k?t không dây trong Panel điều khiển.
 • Là b?n ghi d?ch v? không có s?n? Thi?t b? không cung c?p các b?n ghi d?ch v? mà b?n đang tra c?u? Thi?t b? Bluetooth đi kèm v?i b?n ghi d?ch v? khác nhau. Các b?n ghi d?ch v? có th? khác nhau tùy thu?c vào thi?t b?, và không ph?i t?t c? các thi?t b? s? có các b?n ghi d?ch v? tương t?. Ví d?, có nhi?u h? sơ in có th? có s?n. Tuy nhiên, Windows XP h? tr? ch? cưng cáp thay th? c?u h?nh cho in ?n v?i máy in Bluetooth.
 • Các b?n ghi d?ch v? khác có s?n? Có b?t k? b?n ghi d?ch v? h?p l? mà b?n có th? s? d?ng? Thi?t b? Bluetooth có th? không có b?t k? b?n ghi d?ch v?. Thi?t b? có th? l?c cho m?t b?n ghi d?ch v? đi?n tho?i h? tr?, nhưng mà máy tính c?a b?n không. N?u thi?t b? không th? t?m th?y các b?n ghi d?ch v?, liên h? v?i các nhà s?n xu?t đ? đư?c giúp đ? nh?n đư?c thi?t b? này đ? làm vi?c. B?n có th? yêu c?u ph?n m?m b? sung.

  Thi?t b? có th? yêu c?u xác th?c trư?c khi b?n có th? ch?n b?n ghi d?ch v?. Ví d?, n?u b?n mu?n k?t n?i vào Internet t? điện thoại di động Bluetooth c?a b?n, các b?n ghi d?ch v? m?ng dial-up ph?i đư?c kích ho?t. điện thoại di động ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t và xác nh?n trư?c khi b?n có th? ch?n b?n ghi d?ch v? m?ng dial-up. Trong trư?ng h?p này, cài đ?t chuyên bi?t thi?t b? t? Liên k?t không dây trong Panel điều khiển.

B?n có th? làm g? n?u thi?t b? Bluetooth c?a b?n m?t k?t n?i

V?n đ? này có th? x?y ra khi các thi?t b? Bluetooth không công nh?n các k?t n?i v?i máy tính d?a trên Windows XP c?a b?n. Đôi khi, ghép n?i các thông tin v? m?t thi?t b? có th? b? m?t, b?i v? m?t thi?t b? đ? đư?c đ?t l?i ho?c v? các v?n đ? khác.

N?u thi?t b? Bluetooth c?a b?n không th? k?t n?i v?i máy tính d?a trên Windows XP c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Thi?t b? Bluetooth trong Panel điều khiển, và sau đó đ?m b?o r?ng thi?t b? đư?c li?t kê. N?u đi?n tho?i đư?c li?t kê, Windows XP đ? không m?t thông tin ghép n?i.

  Lưu ? Đ? s? d?ng Thi?t b? Bluetooth trong Panel điều khiển, h?y ch?c ch?n r?ng b? đi?u h?p Bluetooth đư?c h? tr? b?i Windows XP SP2 và b? đi?u h?p Bluetooth đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t thành công trên máy tính d?a trên Windows XP SP2.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Bluetooth adapter và thi?t b? Bluetooth trong Windows XP Service Pack 2, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  883259Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và đ?t c?u h?nh thi?t b? Bluetooth trong Windows XP Service Pack 2


  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Thu?t s? C?p nh?t ph?n c?ng


 2. Xác đ?nh n?u thi?t b? đ? m?t thông tin ghép n?i.


Đ? đư?c tr? giúp v?i nh?ng v?n đ? thi?t b? trong Windows Vista, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? m?t thi?t b? Buetooth trong Windows XP Service Pack 2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
840635Không th? cài đ?t chuyên bi?t m?t thi?t b? Bluetooth sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
889814 Làm th? nào đ? lo?i b? h? tr? thi?t b? không dây Bluetooth trong Windows XP Service Pack 2
841803 Danh sách các tr?nh đi?u khi?n radio Bluetooth đư?c bao g?m trong Windows XP SP2

Thu?c tính

ID c?a bài: 883258 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
T? khóa: 
kbresolve kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbhardware kbwireless kbtshoot kbmt KB883258 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 883258

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com