Univers?l?s audio arhitekt?ras (UAA) augstas precizit?tes audio klases draivera versija 1.0a, kas pieejama sist?m?m Windows XP, Windows Server 2003 un Windows 2000

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 888111 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?is raksts ir paredz?ts pieredz?ju?iem datoru lietot?jiem. Ja papildu probl?mu nov?r?anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai sa?emtu inform?ciju, k? to veikt, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=lv#tab3
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Izmanto?anai oper?t?jsist?m? Microsoft Windows ir izlaista univers?l?s audio arhitekt?ras (UAA) augstas precizit?tes audio klases draivera versija 1.0a. ?is laidiens atbalsta augstas precizit?tes audio un modemu implement?cijas, kuras bija zin?mas korpor?cijai Microsoft l?dz 2004. gada 1. augustam. ?? ir ?? draivera otr? versija.

Standarta UAA augstas precizit?tes audio klases draivera versija 1.0a nedarbojas augstas precizit?tes audio implement?cij?s, par kur?m korpor?cijai Microsoft ir zi?ots p?c 2004. gada 1. augusta.

Pirms standarta UAA augstas precizit?tes audio klases draivera versijas 1.0a instal??anas j?atinstal? ?? draivera versija 1.0. Lai ieg?tu papildinform?ciju par standarta UAA augstas precizit?tes audio klases draivera versiju 1.0, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
835221 Univers?l?s audio arhitekt?ras (UAA) augstas precizit?tes audio klases draiveris, kas pieejams sist?m?m Windows Server 2003, Windows XP un Windows 2000

Papildindorm?cija

Inform?cija par atjaunin??anu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu l?dzekli, kas modific? produkta noklus?juma darb?bu. Tom?r ?is l?dzeklis ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s darb?bas modific??anai. Lietojiet ?o l?dzekli tikai taj?s sist?m?s, kur?s tas ir sevi??i nepiecie?ams. ?im l?dzeklim, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? l?dzek?a tr?kums b?tiski neietekm? sist?mas darb?bu, ieteicams pagaid?t, l?dz tiks izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? tiks ietverts ?is l?dzeklis.

Ja l?dzeklis ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u, lai ieg?tu ?o l?dzekli.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to l?dzekli, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams l?dzeklis. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai l?dzeklis nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

?is draiveris ir paredz?ts izmanto?anai ??d?s oper?t?jsist?m?s:
 • Microsoft Windows Server 2003 s?kotn?j? izlaiduma versija

  Piez?me ?is draiveris nedarbojas dator?, kur? ir instal?ta oper?t?jsist?mas Windows Server 2003 1. servisa pakotne vai jaun?ka servisa pakotne.
 • Microsoft Windows XP ar 1. servisa pakotni (SP1) vai 2. servisa pakotni (SP2)
 • Microsoft Windows 2000 ar 4. servisa pakotni (SP4)

Restart??anas nepiecie?am?ba

Ja atjaunin?juma instal??anas laik? tiek lietoti t?di oper?t?jsist?mas komponenti, kurus aizvieto ?is atjaunin?jums, p?c ??s atjaunin??anas, iesp?jams, b?s j?restart? dators.

Inform?cija par failu

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir t?l?k nor?d?taj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Date and Time (Datums un laiks) z?mni Time Zone (Laika josla).
Windows Server 2003, s?kotn?j? izlaiduma versija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hdaprop.dll5.10.1.501325,08808-Jan-200501:07x86
Hdashcut.exe5.10.1.501361,95208-Jan-200501:07x86
Hdaudbus.sys5.10.1.5013138,75208-Jan-200501:07x86
Hdaudio.sys5.10.1.5013145,92008-Jan-200501:07x86
Hdaudres.dll5.10.1.50135,12008-Jan-200501:07x86
Mssap.dll9.0.0.3140147,45608-Jan-200501:06x86
Portcls.sys5.2.3790.141146,43215-Mar-200420:44x86
Windows XP ar 1. servisa pakotni (SP1)
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hdaprop.dll5.10.1.501325,08808-Jan-200501:07x86
Hdashcut.exe5.10.1.501361,95208-Jan-200501:07x86
Hdaudbus.sys5.10.1.5013138,75208-Jan-200501:07x86
Hdaudio.sys5.10.1.5013145,92008-Jan-200501:07x86
Hdaudres.dll5.10.1.50135,12008-Jan-200501:07x86
Mssap.dll9.0.0.3140134,14408-Jan-200501:06x86
Portcls.sys5.1.2600.1364136,96016-Mar-200418:58x86
Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2)
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hdaprop.dll5.10.1.501325,08808-Jan-200501:07x86
Hdashcut.exe5.10.1.501361,95208-Jan-200501:07x86
Hdaudbus.sys5.10.1.5013138,75208-Jan-200501:07x86
Hdaudio.sys5.10.1.5013145,92008-Jan-200501:07x86
Hdaudres.dll5.10.1.50135,12008-Jan-200501:07x86
Portcls.sys5.1.2600.1364136,96016-Mar-200418:58x86
Windows 2000 ar 4. servisa pakotni (SP4)
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hdaprop.dll5.10.1.501325,08808-Jan-200501:07x86
Hdashcut.exe5.10.1.501361,95208-Jan-200501:07x86
Hdaudbus.sys5.10.1.5013138,75208-Jan-200501:07x86
Hdaudio.sys5.10.1.5013145,92008-Jan-200501:07x86
Hdaudres.dll5.10.1.50135,12008-Jan-200501:07x86
Portcls.sys5.0.2195.6906148,36815-Mar-200418:20x86
Sysaudio.sys5.0.2195.690646,03215-Mar-200419:19x86

Piez?mes

Ar standartu UAA apz?m? klases draiveru iniciat?vu datoru audiosist?mu risin?jumiem, kuriem tiek nodro?in?ts Microsoft Windows oper?t?jsist?mu atbalsts.

Ar standartu UAA sader?gas audioier?ces draivera atbalstu nodro?ina oper?t?jsist?ma. T?d?? aparat?ras ra?ot?jiem nav vajadz?gs piel?gots ier?ces draiveris.

Augstas precizit?tes audioier?ce atbilst Intel augstas precizit?tes audio specifik?cijai. Augstas precizit?tes audio ier?ce tiek savienota ar kopni PCI vai kopni PCI Express. Augstas precizit?tes audio ier?ce var atrasties ieb?v?taj? ska?as kart? vai ar? b?t ieb?v?t?s m?tesplates mikrosh?mu kopas sast?vda?a.

2004. gada pavasar? korpor?cija Intel izlaida pirmo aparat?ru, kur? bija ietverti ar augstas precizit?tes audio standartu sader?gi risin?jumi. ?aj? rakst? aprakst?tais atjaunin?jums nodro?ina ar augstas precizit?tes audio standartu sader?gas Intel aparat?ras atbalstu.

Iepriek? izmantotais audiosist?mu ra?o?anas risin?jums ir audio kodeks AC?97. Standart? UAA lietot?ju, ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ju (OEM) un aparat?ras ra?ot?ju ?rt?b?m ir ietverti ??di uzlabojumi.

Uzlabojumi lietot?ju ?rt?b?m

 • Viegl?ka perif?rijas audioier??u instal??ana
 • Viegl?ka audio draiveru instal??ana
 • Lab?ka sist?mas stabilit?te
 • Lab?ka veiktsp?ja
 • Audiosist?mu darb?ba bez disfunkcijas
 • Uzlabota aizsarg?jama satura dro??ba
 • Maz?k specifisku ra?ot?ju draiveru
 • Ret?ka draiveru jaunin??anas nepiecie?am?ba
 • Garant?ts ar standartu UAA sader?gu ier??u audio atbalsta pamatnodro?in?jums

Uzlabojumi ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ju (OEM) un aparat?ras ra?ot?ju ?rt?b?m

 • Ret?ka programmat?ras izstr?d??anas, test??anas un atbalsta nodro?in??anas nepiecie?am?ba
 • Ret?ka nepiecie?am?ba atbild?t uz t?lru?a zvaniem, lai nodro?in?tu produkta atbalstu, un ret?ka produktu atpaka?nodo?ana
 • Viegl?ka produktu pak?peniska iz?em?ana no apgroz?bas to kalpo?anas laika beig?s
Ja veicat ?? atjaunin?juma instal??anu, no?em?anu un p?c tam atk?rtotu instal??anu, ?is atjaunin?jums vairs netiek nor?d?ts vad?bas pane?a sarakst? Add or Remove Programs (Pievienot vai no?emt programmas). T?d?? ?o atjaunin?jumu nevar no?emt no datora. Lai izvair?tos no ??s probl?mas, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c izpildiet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot re?istra dubl?jumu un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un izlasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? izveidot un atjaunot re?istra dubl?jumkopiju sist?m? Windows
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), lauk? Open (Atv?rt) ierakstietregedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Re?istr? atrodiet ??du apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB888111
 3. Izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Delete (Dz?st).
 4. Noklik??iniet uz Yes (J?) un beidziet darbu ar re?istra redaktoru.
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cita veida garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par standarta terminolo?iju, kas tiek izmantota Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu aprakstos, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 888111 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 8. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbresolve kbqfe kbhotfixserver kbsound kbinfo KB888111

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com