Upravlja?ki program verzije 1.0a klase za zvuk visoke definicije za univerzalnu audio arhitekturu (UAA) za operativne sisteme Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 888111 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ovaj ?lanak je namenjen naprednim korisnicima ra?unara. Ako ne ?elite da re?avate probleme kori??enjem naprednih opcija, mo?ete zamoliti nekoga za pomo? ili se obratiti podr?ci. Informacije o na?inu na koji to mo?ete uraditi potra?ite na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://support.microsoft.com/contactus
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Objavljena je verzija 1.0a upravlja?kog programa klase za zvuk visoke definicije za univerzalnu audio arhitekturu (UAA) za Microsoft Windows. Ovo izdanje podr?ava primene zvuka visoke definicije i modema koje su poznate korporaciji Microsoft od 1. avgusta 2004. Ovo je druga verzija ovog upravlja?kog programa.

Verzija 1.0a upravlja?kog programa za UAA zvuk visoke definicije ne radi sa primenama zvuka visoke definicije koje je Microsoft otkrio posle 1. avgusta 2004.

Pre nego ?to instalirate verziju 1.0a, morate deinstalirati verziju 1.0 upravlja?kog programa za UAA zvuk visoke definicije. Za vi?e informacija o verziji 1.0 upravlja?kog programa za UAA zvuk visoke definicije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
835221 Upravlja?ki program verzije 1.0a klase za zvuk visoke definicije za univerzalnu audio arhitekturu (UAA) za operativne sisteme Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

DODATNE INFORMACIJE

Informacije o a?uriranju

Podr?ana funkcija koja menja podrazumevano pona?anje proizvoda dostupna je od korporacije Microsoft. Me?utim, ta funkcija je namenjena samo za menjanje pona?anja koje je opisano u ovom ?lanku. Primenite funkciju samo na sisteme koji je izri?ito zahtevaju. Ova funkcija ?e se mo?da dodatno testirati. Zbog toga, ako sistem nije ozbiljno pogo?en nedostatkom ove funkcije, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja ?e sadr?ati ovu funkciju.

Ako je funkcija dostupna za preuzimanje, pri vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste dobili funkciju.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate zaseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom funkcijom. Da biste dobili ?itavu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali zaseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna funkcija. Ako ne vidite svoj jezik, to je zbog toga ?to funkcija nije dostupna na tom jeziku.

Preduslovi

Ovaj upravlja?ki program dizajniran je za rad sa slede?im operativnim sistemima:
 • Prvobitno izdata verzija sistema Microsoft Windows Server 2003

  Napomena Ovaj upravlja?ki program ne radi sa servisnim paketom 1 za Windows Server 2003 ili novijim servisnim paketom.
 • Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 1 (SP1) ili sa servisnim paketom 2 (SP2)
 • Microsoft Windows 2000 sa servisnim paketom 4 (SP4)

Zahtev za ponovno pokretanje

Mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar nakon primene ove ispravke ako se komponente operativnog sistema koje ova ispravka zamenjuje koriste tokom instalacije ispravke.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su izlistani u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka su prikazani u Koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u stavki ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
Windows Server 2003, prvobitno izdata verzija
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hdaprop.dll5.10.1.501325,08808-Jan-200501:07x86
Hdashcut.exe5.10.1.501361,95208-Jan-200501:07x86
Hdaudbus.sys5.10.1.5013138,75208-Jan-200501:07x86
Hdaudio.sys5.10.1.5013145,92008-Jan-200501:07x86
Hdaudres.dll5.10.1.50135,12008-Jan-200501:07x86
Mssap.dll9.0.0.3140147,45608-Jan-200501:06x86
Portcls.sys5.2.3790.141146,43215-Mar-200420:44x86
Windows XP sa servisnim paketom 1 (SP1)
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hdaprop.dll5.10.1.501325,08808-Jan-200501:07x86
Hdashcut.exe5.10.1.501361,95208-Jan-200501:07x86
Hdaudbus.sys5.10.1.5013138,75208-Jan-200501:07x86
Hdaudio.sys5.10.1.5013145,92008-Jan-200501:07x86
Hdaudres.dll5.10.1.50135,12008-Jan-200501:07x86
Mssap.dll9.0.0.3140134,14408-Jan-200501:06x86
Portcls.sys5.1.2600.1364136,96016-Mar-200418:58x86
Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2)
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hdaprop.dll5.10.1.501325,08808-Jan-200501:07x86
Hdashcut.exe5.10.1.501361,95208-Jan-200501:07x86
Hdaudbus.sys5.10.1.5013138,75208-Jan-200501:07x86
Hdaudio.sys5.10.1.5013145,92008-Jan-200501:07x86
Hdaudres.dll5.10.1.50135,12008-Jan-200501:07x86
Portcls.sys5.1.2600.1364136,96016-Mar-200418:58x86
Windows 2000 sa servisnim paketom 4 (SP4)
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hdaprop.dll5.10.1.501325,08808-Jan-200501:07x86
Hdashcut.exe5.10.1.501361,95208-Jan-200501:07x86
Hdaudbus.sys5.10.1.5013138,75208-Jan-200501:07x86
Hdaudio.sys5.10.1.5013145,92008-Jan-200501:07x86
Hdaudres.dll5.10.1.50135,12008-Jan-200501:07x86
Portcls.sys5.0.2195.6906148,36815-Mar-200418:20x86
Sysaudio.sys5.0.2195.690646,03215-Mar-200419:19x86

Napomene

UAA opisuje inicijativu upravlja?kog ure?aja klase za ra?unarska audio re?enja koja su podr?ana u operativnim sistemima Microsoft Windows.

Audio ure?aj koji je usagla?en sa UAA arhitekturom mo?e da se osloni na operativni sistem kada je re? o podr?ci za upravlja?ke programe. Zbog toga, prodavci hardvera ne moraju da obezbede prilago?eni upravlja?ki program za ure?aj.

Ure?aj sa zvukom visoke definicije uskla?uje se sa specifikacijom Intel zvuka visokog kvaliteta. Ure?aj sa zvukom visoke definicije povezuje se sa PCI magistralom ili sa PCI Express magistralom. Ure?aj sa zvukom visoke definicije mo?e da bude sme?ten na internoj zvu?noj kartici ili ure?aj mo?e biti deo integrisanog skupa ?ipova mati?ne plo?e.

U prole?e 2004. korporacija Intel objavila je prvi hardver sa re?enjima prilago?enim zvuku visoke rezolucije. Ispravka koja je opisana u ovom ?lanku podr?ava hardver sa re?enjima prilago?enim zvuku visoke rezolucije korporacije Intel.

Industrijsko audio re?enje koje se koristilo u pro?losti jeste AC?97 audio kodek. UAA uklju?uje slede?a pobolj?anja za korisnike, OEM proizvo?a?e i proizvo?a?e hardvera.

Pobolj?anja za korisnike

 • Lak?a instalacija periferijskih audio ure?aja
 • Lak?a instalacija audio upravlja?kih programa
 • Ve?a stabilnost sistema
 • Bolje performanse
 • Zvuk bez gre?aka
 • Pobolj?ana bezbednost sadr?aja koji ?elite da za?titite
 • Manje upravlja?kih programa koje obezbe?uju prodavci
 • Manja potreba za a?uriranjem upravlja?kih programa
 • Garantovana osnovna audio podr?ka za ure?aje koji su usagla?eni sa UAA arhitekturom.

Pobolj?anja za OEM proizvo?a?e i proizvo?a?e hardvera

 • Manje razvoja softvera, testiranja i podr?ke
 • Manja izlo?enost pozivima vezanim za podr?ku za proizvode i vra?anja proizvoda
 • Lak?e povla?enje proizvoda koji su ?pri kraju ?ivota?
Ako instalirate, uklonite i zatim ponovo instalirate ovu ispravku, ispravka vi?e ne?e biti navedena u alatki ?Dodaj ili ukloni programe? na kontrolnoj tabli. Zbog toga ne mo?ete da uklonite ovu ispravku sa ra?unara. Da biste zaobi?li ovaj problem, pratite slede?e korake.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit u okviru Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? u registratoru i zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB888111
 3. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izbri?i.
 4. Kliknite na dugme U redu, a zatim iza?ite iz ure?iva?a registratora.
Proizvodi samostalnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku su proizvedeni od strane kompanija koje su nezavisne od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

REFERENCE

Za vi?e informacija o standardnoj terminologiji koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih dopuna, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 888111 - Poslednji pregled: 25. novembar 2008. - Revizija: 7.1
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbresolve kbqfe kbhotfixserver kbsound kbinfo KB888111

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com