Microsoft Windows ?aunpr?t?gas programmat?ras no?em?anas r?ks pal?dz no?emt specifisku, izplat?tu ?aunpr?t?gu programmat?ru no datoriem, kuros darbojas Atbalst?t?s oper?t?jsist?mas Windows versij?m

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 890830 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Microsoft Windows ?aunpr?t?gas programmat?ras no?em?anas r?ks pal?dz no?emt ?aunpr?t?gu programmat?ru no j?su datoriem, kuros darbojas oper?t?jsist?ma Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 vai Windows XP.

Microsoft izlai? jaunu versiju Microsoft ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku katru m?nesi. P?c r?ka lejupiel?des r?ks tiek palaists vienu reizi, lai mekl?tu dator? infekcijas ar specifisku izplat?tu ?aunpr?t?gu programmat?ru (tostarp Blaster, Sasser un Mydoom) un pal?dz no?emt jebk?du atrasto infekciju.

?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par to, k? r?ks at??iras no pretv?rusu programmat?ras, k? var lejupiel?d?t un palaist r?ku un kas notiek, ja r?ks atrod ?aunpr?t?gu programmat?ru sav? dator?. Pieredz?ju?u lietot?ju sada?? ir inform?cija IT administratoram un papildinform?cija par to, k? p?rvald?t un palaist ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me saska?? ar Microsoft atbalsta cikla politiku Windows ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks (MSRT) tiks vairs netiek pied?v?ts vai atbalst?ts Windows 2000 oper?t?jsist?m?s p?c 2010. gada 13. j?lij?. ?is datums sakr?t ar Windows 2000 papla?in?t? atbalsta perioda beig?m. Lai ieg?tu papildinform?ciju par atbalsta cikla politiku, apmekl?jiet Microsoft atbalsta cikls t?mek?a vietne.

Papildindorm?cija

K? at??iras no pretv?rusu programmat?ras Microsoft ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Microsoft ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks neaizst?j pretv?rusu programmat?ru. Tas ir stingri p?c infic??an?s no?em?anas r?ks. T?d?? m?s stingri iesak?m instal?t un izmantot atjaunin?tu pretv?rusu programmat?ru.

Microsoft ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks at??iras no anantivirus programmat?ras tr?s galvenajos aspektos:
 • R?ks no?em analready infic?ta datora ?aunpr?t?gu programmat?ru. pretv?rusu programmat?ra blo?? fromrunning dator? ?aunpr?t?gu programmat?ru. V?lams iev?rojami daudz malicioussoftware s?k darboties dator?, lai no?emtu afterinfection nek? blo??t.
 • R?ks no?em tikai specifisku izplat?tu malicioussoftware. Specifiska izplat?ta ?aunprogrammat?ra ir neliela da?a no visas m?sdien?s themalicious programmat?ru.
 • R?ks fokus?jas uz activemalicious programmat?ras noteik?anu un no?em?anu. Akt?va ?aunprogrammat?ra ir ?aunprogrammat?ra, iscurrently, kas darbojas dator?. R?ks nevar no?emt ?aunpr?t?gu softwarethat nedarbojas. pretv?rusu programmat?ra var paveikt thistask.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? aizsarg?t datoru, dodieties uz Microsoft dro??ba un dro??bas centrs t?mek?a vietne.


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Microsoft ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks fokus?jas uz ?aunpr?t?gas programmat?ras noteik?anu un no?em?anu, piem?ram, v?rusi, t?rpi un Trojas zirgi tikai. Tas neno?em spiegprogrammat?ru. Tom?r varat izmantot Microsoft Security Essentials noteikt un no?emt spiegprogrammat?ru.
noklik??iniet ?eit, lai lejupiel?d?tu Microsoft Security Essentials
Nav j?atsp?jo vai j?no?em pretv?rusu programma, instal?jot Microsoft ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku. Tom?r, ja dators ir infic?ts ar izplat?tu ?aunpr?t?gu programmat?ru, pretv?rusu programma var noteikt ?o ?aunprogrammat?ru un ne?aut no?em?anas r?kam to no?em?anu, no?em?anas r?ks tiek palaists. ??d? gad?jum? varat izmantot pretv?rusu programma no?emt ?aunpr?t?go programmat?ru.

T? k? Microsoft ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks neietver v?rusu vai t?rpu, no?em?anas r?kam nevajadz?tu aktiviz?t pretv?rusu programma. Tom?r, ja ?aunpr?t?g? programmat?ra ir infic?jusi datoru pirms atjaunin?t?s pretv?rusu programmas, pretv?rusu programma var neatrast ?o ?aunpr?t?go programmat?ru, kam?r r?ks nem??in?s to no?emt.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

K? lejupiel?d?t un palaist Microsoft ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Varat lejupiel?d?t un palaist Microsoft ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku, ja dator? darbojas sist?ma Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 vai Windows XP.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Nevar lejupiel?d?t un palaist r?ku, ja izmantojat Microsoft 98, Windows Millennium Edition vai Microsoft Windows NT 4.0.

Vienk?r??kais veids, k? lejupiel?d?t un palaist r?ku ir p?rv?rst onAutomatic atjaunin?jumus. iesl?gts autom?tisk? atjaunin??ana garant?, ka tiek par?d?ts thetool autom?tiski katru m?nesi. Ja autom?tisk? atjaunin??ana ir iesl?gts, jums jau ir sa?emat ?? r?ka jaun?s versijas katru m?nesi. R?ks darbojas inquiet re??m?, kam?r neatrod infekciju. Ja netiek pazi?ots par aninfection, neviens nav atrasta ?aunprogrammat?ra, kurai j?piev?r? uzman?ba.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Ja dator? darbojas sist?ma Windows XP 2. servisa pakotni (SP2), autom?tisk? atjaunin??ana ir iesl?gts p?c noklus?juma.

Neesat p?rliecin?ts, vai autom?tisk? atjaunin??ana ir iesl?gts? Lai noteiktu, vai autom?tisk? atjaunin??ana ir iesl?gts, r?kojieties ??di: iesl?dziet Windows autom?tisko atjaunin??anu. Lai iesl?gtu autom?tisko atjaunin??anu, atveriet sada?u "Autom?tisk? labo?ana"nor?d?t?s darb?bas. Ja v?laties iesl?gt autom?tisko atjaunin??anu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi"nor?d?t?s darb?bas.

Autom?tisk? labo?ana

Lai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu . P?c tam noklik??iniet uz palaist dialoglodzi?? Faila lejupiel?de un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
iesl?gt autom?tisko atjaunin??anuizsl?gt autom?tisko atjaunin??anu
??s probl?mas
Microsoft Fix it 50362
??s probl?mas
Microsoft Fix it 50363


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s Windows valodu versij?s.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? rad?s probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as diskdzinis vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

Labot patst?v?gi

Lai iesl?gtu autom?tisko atjaunin??anu, izpildiet ?aj? tabul?, dator? darbojas oper?t?jsist?ma:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Ja dator? darbojasVeiciet ??s darb?bas:
Windows 7
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  StartButton
  , nor?diet uz Visas programmasun p?c tam noklik??iniet uzWindows Update.
 2. kreis? r?ts noklik??iniet uz Changesettings.
 3. Noklik??iniet, lai atlas?tu instal?t updatesautomatically (ieteicams).
 4. Sada?? Ieteicamie atjaunin?jumiclickto atz?m?jiet izv?les r?ti?a sniegt ieteicamos atjaunin?jumus t?pat, k? tiek sa?emti svar?gie atjaunin?jumi , un p?c tam noklik??iniet uzLabi. Ja tiek pras?ts ievad?t paro?u administrators vai forconfirmation, ierakstiet paroli vai apstipriniet. P?rejiet uz 3. darb?ba.
Windows Vista
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  StartButton
  , nor?diet uz Visas programmasun p?c tam noklik??iniet uzWindows Update.
 2. kreis? r?ts noklik??iniet uz Changesettings.
 3. Noklik??iniet, lai atlas?tu instal?t updatesautomatically (ieteicams).
 4. Sada?? Ieteicamie atjaunin?jumiclickto atz?m?jiet izv?les r?ti?a Iek?aut ieteicamos atjaunin?jumus, lejupiel?d?jot, instal?jot vai pazi?ojot man par atjaunin?jumiem un p?c tam noklik??iniet uzLabi. Ja tiek pras?ts ievad?t paro?u administrators vai forconfirmation, ierakstiet paroli vai apstipriniet. P?rejiet uz 3. darb?ba.
Windows XP vai Windows Server 2003
 1. Noklik??iniet uz S?kt,Vad?baspanelis un p?c tam noklik??iniet uz veiktsp?jas andMaintenance.
 2. Noklik??iniet uz sist?ma. SystemProperties lodzi??.
 3. Ciln? Autom?tisk? atjaunin??ana , atz?m?jiet izv?les r?ti?a isselected autom?tiski (ieteicams) un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Video: K? iesl?gt autom?tisko atjaunin??anu oper?t?jsist?m? Windows 7


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
UUID =beba3f86-dff1-4b23-baaa-d94f400b2d1f
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2


Lejupiel?d?t ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks. J?s mustaccept Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus. licences nosac?jumi ir onlydisplayed pirmaj? reiz?, kad piek??stat autom?tisko atjaunin??anu.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. P?c tam, kad vienu reizi licences nosac?jumus, n?kam?s versijas ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku varat sa?emt nepiesakoties dator? k? administrators.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Ja ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks atrod ?aunpr?t?gu programmat?ru

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks darbojas klusaj? re??m?. Ja tas atrod ?aunpr?t?gu programmat?ru dator?, n?kamaj? reiz?, kad pieteiksities dator? k? administrators, pazi?ojumu apgabal? par?d?sies balons, lai inform?tu par noteik?anu.

Pilnas sken??anas veik?ana

Ja r?ks atrod ?aunpr?t?gu programmat?ru, var tikt par?d?ts aicin?jums veikt pilnu sken??anu. Ir ieteicams veikt ?o p?rbaudi. Piln? sken??ana veic ?tr? sken??ana un p?c tam piln? sken??ana dator?, neatkar?gi no t?, vai tiek atrasta ?aunprogrammat?ra ?tr? sken??ana. Sken??ana var ilgt vair?kas stundas, jo tiks mekl?ta visos fiks?tajos un no?emamajos diskos. Tom?r netiek sken?ti kart?tie t?kla diski.

?aunpr?t?gu failu no?em?ana

Ja ?aunprogrammat?ra ir modific?jusi (infic?jusi) yourcomputer failus, r?ks aicina j?s no?emt ?aunpr?t?go programmat?ru no thosefiles. Ja ?aunpr?t?g? programmat?ra ir modific?jusi j?su p?rl?kprogrammas iestat?jumus, j?su homepagemay autom?tiski main?t lapu, kas tiek sniegti nor?d?jumi par to, k? torestore ?os iestat?jumus.

Varat not?r?t konkr?tus failus vai visus theinfected failus, ko r?ks atrod. ?emiet v?r?, ka datu zudumi possibleduring ?o procesu. Iev?rojiet ar?, ka r?ks var nesp?t atjaunot somefiles s?kotn?jam pirmsinfic??anas st?voklim.

No?em?anas r?ks mayrequest, restart?t datoru, lai pabeigtu somemalicious programmu no?em?anu, vai t? var piepras?t veikt manu?las darb?bas completethe ?aunpr?t?go programmu no?em?anu. Lai piln?b? no?emta, ieteicams usean atjaunin?tu pretv?rusu programmat?ru.

Pazi?o?ana par infekciju korpor?cijai Microsoft

?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks nos?t?s pamatinform?ciju korpor?cijai Microsoft, ja r?ks atrod ?aunpr?t?gu programmat?ru vai k??du. ?? inform?cija tiks izmantota v?rusa izplat?bas izseko?anai. Kop? ar ?o zi?ojumu netiek nos?t?ta nav saist?ta personu identific?jo?a inform?cija jums vai datoru.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

K? no?emt ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks neizmanto instal??anas programmu. Parasti, palai?ot ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku, t? izveido pagaidu direktoriju ar nejau?i izv?l?tu nosaukumu datora saknes diskdzinis. ?aj? direktorij? atrodas vair?ki faili, un taj? Mrtstub.exe failu. Liel?koties ?? mape tiek autom?tiski dz?sta p?c tam, kad r?ks beidz darboties, vai n?kamaj? datora start??anas reiz? dator?. Tom?r ?? mape ne vienm?r var tikt izdz?sta autom?tiski. ??dos gad?jumos var manu?li izdz?st ?o mapi un tas tas neietekm? datora.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

K? sa?emt atbalstu

Aizsarg?t datoru, kur? darbojas sist?ma Windows v?rusu un ?aunpr?t?gas programmat?ras: Pretv?rusu risin?jumu un dro??bas centrs
Dro??bas risin?jumi IT profesion??iem: TechNet dro??bas probl?mu nov?r?ana un atbalsts
Pal?dz?bas atjaunin?jumu instal??anu: Microsoft Update atbalsts
Viet?j? atbalsta atbilsto?i j?su valst?: Starptautiskais atbalsts.

Papildinform?cija pieredz?ju?iem lietot?jiem

Noklik??iniet ?eit, lai r?d?tu/sl?ptu risin?jumu
Microsoft DownloadCenter
TheMalicious programmat?ras no?em?anas r?ku, enterpriseenvironment izvieto?ana
Priek?noteikumi, lai palaistu ?aunpr?t?g?s programmat?ras RemovalTool
Atbalsta forcommand rindas sl?d?i
Usageand laidiena inform?cija
Zi?o?anas komponents
Iesp?jamie sken??anas rezult?ti
bie?i uzdotie jaut?jumi par ?aunpr?t?gu SoftwareRemoval r?ks

?? sada?a ir paredz?ta pieredz?ju?iem datoru lietot?jiem. Ja nev?laties veikt papildu trauc?jummekl??anu, varat l?gt k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? sazin?ties ar Microsoft atbalstu, dodieties uz Microsoft atbalsta t?mek?a vietne.

Microsoft lejupiel?des centra

?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku varat manu?li lejupiel?d?t no Microsoft Download Center. Sekojo?os failus iesp?jams lejupiel?d?t no Microsoft Lejupiel??u Centra:

32 bitu X86 sist?m?m:


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?des
Downloadthe x86 MSRT pakotni t?l?t.


64 bitu x64 sist?m?m:


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?des
Lejupiel?d?t x 64 MSRT pakotni t?l?t.

Izlaides datums: Augusts 12 2014

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lejupiel?d?t Microsoft atbalsta failus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ka izvieto?ana uz??muma vid?

Ja esat IT administrators, kas v?las vair?k inform?cijas abouthow ieviest r?ku uz??muma vid?, noklik??iniet uz followingarticle numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
891716 Microsoft Windows ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku uz??muma vid? izvieto?ana
?aj? rakst? ir iek?auta ar? inform?cija par aboutMicrosoft Systems Management Server (SMS), Microsoft programmat?ras jaunin?jums Services(SUS) un Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA).

Priek?noteikumi, lai palaistu ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku

Ja nav ?pa?u piez?mju, ?aj? sada?? sniegt? inform?cija attiecas uz visas veidiem, k?dos var lejupiel?d?t un palaist ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku:
 • Microsoft Update
 • Windows Update
 • Autom?tisk? atjaunin??ana
 • Microsoft lejupiel?des centra
 • ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ka Microsoft.com m?jas lap?
Lai palaistu ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku, ir j?iev?ro followingconditions:
 • Dator? j?darbojas sist?mai Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 vai Windows XP.
 • Jums ir j?piesak?s dator?, izmantojot kontu, isa Administratoru grupa dal?bniekam. Ja j?su pieteik?an?s kontam nav at?aujas therequired, r?ks nedarbojas. Ja r?ks netiek palaists quietmode, tiek par?d?ts dialoglodzi??, kur? ir aprakst?ta k??me.
 • Ja r?ks nav atjaunin?ts ilg?k par 60 dien?m, tooldisplays dialog box, iesaka lejupiel?d?t jaun?ko r?ka versiju.

Komandrindu sl?d?u atbalsts

?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks atbalsta ?etrus komandu lineswitches:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Sl?dzisM?r?is
/Q vai /quietIzmanto kluso re??mu. ?? opcija izlai? r?ka userinterface.
/?Par?da dialoglodzi?u, kur? ir nor?d?ti komandu lineswitches.
/NDarbojas tikai noteik?anas re??m?. ?aj? re??m? lietot?jam tiek zi?ots par malicioussoftware, bet to nevar no?emt.
/FVeic papla?in?tu datora p?rbaudi.
/F: YSp?ku papla?in?t? sken??ana un datora automaticallycleans atrast?s infekcijas.

Inform?cija par lietojumu un laidienu

Lejupiel?d?jot r?ku no Microsoft Update vai AutomaticUpdates, bet neatrodot dator? r?ku willrun klusaj? re??m? n?kamaj? reiz?, kad nevienu ?aunpr?t?gu programmat?ru. Ja ?aunpr?t?gu programmat?ru, dator? tiek atrasta n?kamaj? reiz?, kad administrators pieteiksies dator?, br?dinot j?s par atrasto pazi?ojumu apgabal? balona willappear. Moreinformation par noteik?anu, noklik??iniet uz ?? balona.

Lejupiel?d?jot thetool Microsoft Download Center, tiek par?d?ts lietot?ja interfacewhen tas darbojas. Tom?r, ja nor?d?t /Q komandrinda sl?dzi, r?ks darbojas klusaj? re??m?.

inform?cija par laidienu

?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks tiek izlaists katra m?ne?a secondTuesday. Katrs laidiens pal?dz noteikt r?ku un removecurrent, izplat?tu ?aunpr?t?gu programmat?ru. ?aunprogrammat?ra includesviruses, t?rpi un Trojas zirgi. Korpor?cija Microsoft izmanto vair?kas metriku determinethe izplat?bas ?aunpr?t?gas programmat?ras saimes un kait?jumu, kas var beassociated ar to.

T?l?k redzamaj? tabul? nor?d?tas ?aunpr?t?gu softwarethat r?ks var no?emt. R?ks var no?emt ar? visus izlai?anas laikiem laik? zin?mos variantus. Tabul? ir iek?autas ar? t?s r?ka versijas, firstincluded noteik?ana un no?emta ?aunpr?t?gas programmat?ras saime.

Eachrelease r?ks ir kumulat?vi. Tas noz?m?, ka katrs laidiens pal?dz ne tikai jaunas ?aunpr?t?gas programmat?ras saimes no?emt detectand, t? ar? pal?dz noteikt un no?emt visas iepriek??j?s versij?s atrasto ?aunpr?t?go programmat?ru. Jauna malicioussoftware, kas ir noteikti un no?emti iepriek??jos laidienos varianti ir ar? iek?auti ineach ikm?ne?a laidien?.

?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst? tiks beupdated ar inform?ciju par katra m?ne?a laidienu, lai therelevant raksta numurs paliks t?ds pats. Faila v?rds un uzv?rds tiks main?ts toreflect r?ka versiju. Piem?ram, janv?r? 2005version faila v?rds un uzv?rds ir Windows-KB890830-ENU.exe un febru?r? 2005version faila v?rds un uzv?rds ir Windows-KB890830-v 1.1-ENU.exe.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
?aunpr?t?g?s programmat?ras saimeToolversionPa?reiz?jais nopietn?bas l?menis
Win32/BerbewJanuary2005 (V 1.0)Zema
Win32/Doomjuice2005. gada janv?ra (V 1.0)Zema
Win32/Gaobot2005. gada janv?ra (V 1.0)Vid?js
Win32/MSBlast2005. gada janv?ra (V 1.0)Zema
Win32/MydoomJanuary2005 (V 1.0)Zema
Win32/Nachi2005. gada janv?ra (V 1.0)Zema
Win32/SasserJanuary2005 (V 1.0)Zema
Win32/ZindosJanuary2005 (V 1.0)Zema
Win32/KorgoFebruary2005 (V 1.1)Zema
Win32/Netsky2005. gada febru?ra (V 1.1)Vid?js
Win32/RandexFebruary2005 (V 1.1)Zema
Win32/ZafiFebruary2005 (V 1.1)Zema
Win32/BagleMarch2005 (V 1.2)Vid?js
Win32/BropiaMarch2005 (V 1.2)Zema
Win32/GowehMarch2005 (V 1.2)Zema
Win32/pr?t?gsMarch2005 (V 1.2)Vid?js
Win32/SobigMarch2005 (V 1.2)Zema
Win32 / Hackdef * *April2005 (V 1.3)Vid?js
Win32/MimailApril2005 (V 1.3)Zema
Win32/RbotApril2005 (V 1.3)Vid?js
Win32/SdbotMay2005 (V 1.4) Vid?js
WinNT/IsproMay2005 (V 1.4)Zema
WinNT/FURootkitMay2005 (V 1.4)Vid?js
Win32/KelvirJune2005 (V 1.5)Zema
Win32/Lovgate variantusJune2005 (V 1.5)Zema
Win32/MytobJune2005 (V 1.5)Zema
Win32/SpybotJune2005 (V 1.5)Vid?js
Win32/HactyJuly2005 (1,6 V)Zema
Win32/OptixJuly2005 (1,6 V)Zema
Win32/OptixproJuly2005 (1,6 V)Zema
Win32/Purstiu2005. gada j?lij? (V 1,6)Zema
Win32/Wootbot 2005. gada j?lij? (V 1,6)Zema
Win32/Bagz2005 augusts (V 1.7)Zema
Win32/Dumaru2005 augusts (V 1.7)Zema
Win32/Spyboter2005 augusts (V 1.7)Zema
Win32/Zotob.A2005. gada augusts a (V 1.7.1)Zema
Win32/Zotob.B2005. gada augusts a (V 1.7.1)Zema
Win32/Zotob.C2005. gada augusts a (V 1.7.1)Zema
Win32/Zotob.D2005. gada augusts a (V 1.7.1)Zema
Win32/Zotob.E2005. gada augusts a (V 1.7.1)Zema
Win32/Bobax.OAugust2005 (V 1.7.1)Vid?js
Win32/Esbot.A2005. gada augusts a (V 1.7.1)Zema
Win32/Rbot.ma2005. gada augusts a (V 1.7.1)Zema
Win32/Rbot.MB2005. gada augusts a (V 1.7.1)Zema
Win32/Rbot.MC2005. gada augusts a (V 1.7.1)Zema
Win32/Bobax2005. gada septembr? (V 1.8) Vid?js
Win32/Esbot2005. gada septembr? (V 1.8) Zema
Win32/Gael2005. gada septembr? (V 1.8) Vid?js
Win32/Jaha2005. gada septembr? (V 1.8) Zema
Win32/izt?r?t2005. gada septembr? (V 1.8) Zema
Win32/Antinny2005. gada oktobr? (V 1.9) Vid?js
Win32/?ircin??anos2005. gada oktobr? (V 1.9) Zema
Win32/Mywife2005. gada oktobr? (V 1.9) Zema
Win32/Wukill2005. gada oktobr? (V 1.9) Vid?js
Win32/Bugbear2005. gada novembris (V 1.10) Zema
Win32/Codbot2005. gada novembris (V 1.10) Zema
Win32/Mabutu2005. gada novembris (V 1.10) Zema
Win32/Opaserv2005. gada novembris (V 1.10) Zema
Win32/Swen2005. gada novembris (V 1.10) Zema
Win32/IRCBotDecember2005 (V 1.11)Vid?js
Win32/RyknosDecember2005 (V 1.11)Zema
WinNT/F4IRootkitDecember2005 (V 1.11)Vid?js
Win32/BofraJanuary2006 (V 1.12)Zema
Win32/MaslanJanuary2006 (V 1.12)Zema
Win32/PariteJanuary2006 (V 1.12)Vid?js
Win32/AlcanFebruary2006 (V 1.13)Vid?js
Win32/BadtransFebruary2006 (V 1.13)Zema
Win32/EyevegFebruary2006 (V 1.13)Zema
Win32/MagistrFebruary2006 (V 1.13)Zema
Win32/AtakMarch2006 (V 1.14)Zema
Win32/TorvilMarch2006 (V 1.14)Zema
Win32/ZlobMarch2006 (V 1.14)Vid?js
Win32/LockskyApril2006 (V 1.15)Vid?js
Win32/ReatleApril2006 (V 1.15)Zema
Win32/VallaApril2006 (V 1.15)Zema
Win32/EvamanMay2006 (V 1.16)Zema
Win32/ganduMay2006 (V 1.16)Zema
Win32/pinumsMay2006 (V 1.16)Zema
Win32/CissiJune2006 (V 1.17)Zema
Win32/FizzerJune2006 (V 1.17)Zema
Win32/AlemodJuly2006 (V 1.18)Vid?js
Win32/ChirJuly2006 (V 1.18)Vid?js
Win32/HupigonJuly2006 (V 1.18)Vid?js
Win32/NsagJuly2006 (V 1.18)Zema
Win32/bankasAugust2006 (V 1.19)Vid?js
Win32/JeefoAugust2006 (V 1.19)Vid?js
Win32/BancosSeptember2006 (V 1.20)Vid?js
Win32/SinowalSeptember2006 (V 1.20) Vid?js
Win32/HarnigOctober2006 (V 1.21) Zema
Win32/PassalertOctober2006 (V 1.21) Zema
Win32/TibsOctober2006 (V 1.21) Vid?js
Win32/BrontokNovember2006 (V 1.22) Vid?js
Win32/Beenut2006 gada decembris (V 1.23) Zema
Win32/HaxdoorJanuary2007 (V 1.24) Vid?js
WinNT/HaxdoorJanuary2007 (V 1.24) Vid?js
Win32/StrationFebruary2007 (V 1.25)Vid?js
Win32/MitgliederFebruary2007 (V 1.25)Zema
Win32/AlureonMarch2007 (V 1.27)Vid?js
Win32 FunnerApril2007 (V 1.28)Zema
Win32/Renos2007. gada maijs (V 1,29)Vid?js
Win32/Allaple2007. gada j?nijs (V 1.30)Vid?js
Win32/BuskyJuly2007 (V 1.31)Vid?js
Win32/Virut.AAugust2007 (V 1.32)Vid?js
Win32/Virut.BAugust2007 (V 1.32)Vid?js
Win32/ZonebacAugust2007 (V 1.32)Vid?js
Win32/NuwarSeptember2007 (V 1.33)Vid?js
Win32/RJumpOctober2007 (V 1.34)Vid?js
Win32/ConHookNovember2007 (V 1.35) Vid?js
Win32/FotomotoDecember2007 (V 1.36)Vid?js
Win32/CutwailJanuary2008 (V 1.37)Vid?js
Win32/LdpinchFebruary2008 (V 1.38)Vid?js
Win32/VirtumondeMarch2008 (V 1.39) Vid?js
Win32/VundoMarch2008 (V 1.39) Vid?js
Win32/NewaccMarch2008 (V 1.39) Vid?js
Win32/Oderoor2008. gada (V 1.41)Vid?js
Win32/CaptiyaMay2008 (V 1.41)Vid?js
Win32/CorripioJune2008 (V 1.42)Vid?js
Win32/FrethogJune2008 (V 1.42) Vid?js
Win32/TaterfJune2008 (V 1.42) Vid?js
Win32/StorarkJune2008 (V 1.42) Vid?js
Win32/TilcunJune2008 (V 1.42) Vid?js
Win32/ZutenJune2008 (V 1.42) Vid?js
Win32/CeekatJune2008 (V 1.42) Vid?js
Win32/LolydaJune2008 (V 1.42) Vid?js
Win32/Horsts2008. j?lijs (V 2.0)Vid?js
Win32/MatcashAugust2008 (V 2.1) Vid?js
Win32/SlenfbotSeptember2008 (V 2.2)Vid?js
Win32/RustockOctober2008 (V 2.3)Vid?js
Win32/FakeSecSenNovember2008 (V 2.4)Vid?js
Win32/GimmivNovember2008 (V 2.4)Vid?js
Win32/FakeXPADecember2008 (V 2.5)Vid?js
Win32/YektelDecember2008 (V 2.5)Vid?js
Win32/VirtumondeJanuary2009 (V 2.6)Vid?js
Win32/ConfickerJanuary2009 (V 2.6)Augsta
Win32/SrizbiFebru?ris 2009 (V 2.7)Vid?js
Win32/KoobfaceMarch2009 (V 2.8)Vid?js
Win32/Waledac2009. gada apr?l? (V 2.9)Vid?js
Win32/Winwebsec2009. gada (V 2.10) Vid?js
Win32/InternetAntivirusJune2009 (V 2.11)Vid?js
Win32/FakeSpyproJuly2009 (V 2.12)Vid?js
Win32/FakeRean2009 augusts (V 2.13)Vid?js
Win32/Bredolab2009. gada septembris (V 2.14)Vid?js
Win32/Daurso2009. gada septembris (V 2.14)Vid?js
Win32/FakeScantiOktobr? (V 3.0)Vid?js
Win32/FakeVimes2009. gada novembris (V 3.1)Vid?js
Win32/PrivacyCenter2009. gada novembris (V 3.1) Vid?js
Win32/Hamweq2009. decembris (V 3.2) Vid?js
Win32/Rimecud2010. gada janv?ra (V 3.3) Vid?js
Win32/Pushbot2010. febru?ris (V 3.4) Vid?js
Win32/Helpud2010. gada mart? (V 3.5) Vid?js
Win32/Magania2010. gada apr?lis (V 3.6) Vid?js
Win32/Oficla2010. gada maijs (V 3.7)Vid?js
Win32/FakeInit2010. gada j?nijs (V 3.8)Vid?js
Win32/Bubnix2010. gada j?lijs (V 3.9) Vid?js
Win32/Stuxnet2010. gada augusts (V 3.10)Vid?js
Win32/CplLnk2010. gada augusts (V 3.10)Vid?js
Worm:Win32/Vobfus.Gen!A2010. gada augusts (V 3.10)Vid?js
Worm:Win32/Vobfus.Gen!B2010. gada augusts (V 3.10)Vid?js
Worm:Win32/Vobfus.Gen!C2010. gada augusts (V 3.10)Vid?js
T?rps: Win32 / Vobfus! dll2010. gada augusts (V 3.10)Vid?js
Worm:Win32/Sality.au2010. gada augusts (V 3.10)Vid?js
Virus:Win32/Sality.au2010. gada augusts (V 3.10)Vid?js
Trojas: WinNT / Sality2010. gada augusts (V 3.10)Vid?js
Win32/FakeCog2010. gada septembris (V 3.11)Vid?js
Win32/Vobfus2010. gada septembris (V 3.11) Vid?js
Win32/Zbot2010. gada oktobris (V 3.12) Vid?js
Win32/FakePAV2010. gada novembris (V 3.13)Vid?js
Worm:Win32/Sality.at2010. gada novembris (V 3.13)Vid?js
Virus:Win32/Sality.at2010. gada novembris (V 3.13)Vid?js
Win32/Qakbot2010. gada decembris (V 3.14)Vid?js
Win32 Lethic2011 gada janv?ris (V 3.15)Vid?js
Win32/Cycbot2011 gada febru?ris (V 3.16)Vid?js
Win32/Renocide2011 gada marts (V 3.17)Vid?js
Win32/Afcore2011. gada apr?l?. (V 3.18) Vid?js
Win32/Ramnit2011. gada (V 3.19) Vid?js
Win32/Rorpian2011. gada j?nij?. (V 3.20) Vid?js
Win32/Yimfoca2011. gada j?nij?. (V 3.20) Vid?js
Win32/Nuqel2011. gada j?nij?. (V 3.20) Vid?js
Win32/Tracur2011. gada j?lijs. (V 3.21) Vid?js
Win32/Dursg2011. gada j?lijs. (V 3.21) Vid?js
Win32/FakeSysdef2011. gada augusta (V 3.22) Vid?js
Win32/Hiloti2011. gada augusta (V 3.22) Vid?js
Win32/Bamital2011. gada septembris (V 4.0)Vid?js
Win32/Kelihos2011. gada septembris (V 4.0) Vid?js
Win32/EyeStye2011. oktobris (V 4.1) Vid?js
Win32/kait?go2011. oktobris (V 4.1) Vid?js
Win32/Dofoil2011. gada novembr? (V 4.2) Vid?js
Win32/Carberp2011. gada novembr? (V 4.2) Vid?js
Win32/Cridex2011. gada novembr? (V 4.2) Vid?js
Win32/Helompy2011. decembris (V 4.3) Vid?js
Win32/Sefnit2012. gada janv?ra (V 4.4) Vid?js
Win32/Pramro2012. febru?ris (V 4.5) Vid?js
Win32/Fareit2012. febru?ris (V 4.5) Vid?js
Win32/Dorkbot2012. gada mart? (V 4.6) Vid?js
Win32/Hioles2012. gada mart? (V 4.6) Vid?js
Win32/Yeltminky2012. gada mart? (V 4.6) Vid?js
Win32/Pluzoks.A2012. gada mart? (V 4.6) Vid?js
Win32/Claretore2012. apr?lis (V 4.7) Vid?js
Win32/Bocinex2012. apr?lis (V 4.7) Vid?js
Win32/Gamarue2012. apr?lis (V 4.7) Vid?js
Win32/Unruy2012. gada (V 4.8) Vid?js
Win32/Dishigy2012. gada (V 4.8) Vid?js
Win32/Cleaman2012. j?nijs (V 4.9) Vid?js
Win32/Kuluoz2012. j?nijs (V 4.9) Vid?js
Win32/Bafruz2012. gada august? (V 4.11)Lielas
Win32/Matsnu2012. gada august? (V 4.11)Lielas
Win32/Medfos2012. gada septembris (V 4.12) Lielas
Win32/Nitol2012. oktobris (V 4.13)Lielas
Win32/OneScan2012. oktobris (V 4.13)Lielas
Win32/Folstart2012. novembris (V 4.14) Lielas
Win32/Weelsof2012. novembris (V 4.14) Lielas
Win32/Phorpiex2012. novembris (V 4.14) Lielas
Win32/Phdet2012. decembris (V 4.15) Lielas
Win32/Ganelp2013. janv?ris (V 4.16) Lielas
Win32/Lefgroo2013. janv?ris (V 4.16) Lielas
Win32/Sirefef2013. febru?ris (V 4.17)Lielas
Win32/WecyklerMarta 2013 (V 4.18) Lielas
Win32/BabonockApr?l? 2013 (V 4.19) Lielas
Win32/RedymsApr?l? 2013 (V 4.19) Lielas
Win32/VesenlosowApr?l? 2013 (V 4.19) Lielas
Win32/fakedefVar 2013 (V 4.20) Lielas
Win32/VicenorVar 2013 (V 4.20) Lielas
Win32/KexqoudVar 2013 (V 4.20) Lielas
Win32/TupymJ?nijs (V 4.21) 2013 Lielas
Win32/SimdaSeptembra 2013 (V 5.4) Lielas
Win32/ShiotobOktobra 2013 (V 5.5)Lielas
Win32/FoidanOktobra 2013 (V 5.5)Lielas
Win32/Deminnix2013. novembris (V 5.6)Lielas
Win32 Napolar2013. novembris (V 5.6)Lielas
Win32/RotbrowDecembris 2013 (V 5.7)Lielas
MSIL/BladabindiJanv?ra 2014 (V 5.8)Lielas
VBS/JenxcusFebru?ra 2014 (V 5.9)Lielas
Win32/Wysotot2014. gada (V 5.10)Lielas
MSIL/Spacekito2014. gada (V 5.10)Lielas
Win32/RamdoApr??a 2014 (V 5.11)Lielas
Win32/KilimApr??a 2014 (V 5.11)Lielas
Win32/MiurefVar 2014 (V 5.12)Lielas
Win32/FilcoutVar 2014 (V 5.12)Lielas
Win32/Necurs2014 j?nijs (V 5.13)Lielas
Win32/CaphawJ?lija 2014 (V 5.14)Lielas
Win32/BepushJ?lija 2014 (V 5.14)Lielas
Win32/LecpetexAugusta 2014 (V 5.15)Lielas
* Nopietn?bas l?menis attiecas uz br?din?jumiem par v?rusiem, kas tiek par?d?ti Microsoft vietn?:
http://www.Microsoft.com/technet/security/bulletin/rating.mspx
?emiet v?r?, ka draudu nopietn?bas l?menis var b?t updatedoccasionally izplat?bas un otherfactors v?r? izmai?as.

* * W32/Hackdef parasti sl?pj citu potenci?li unwantedsoftware dator?. Ja t?r??anas r?ks zi?o, ka W32/Hackdef wasdetected dator?, stingri ieteicams palaist sken??anu withup l?dz?in?jo pretv?rusu un pretspiegprogrammat?ras programmas (skatiethttp://www.Microsoft.com/security/pc-security/spyware-Prevent.aspx).Ja v?laties apskat?t programmat?ru, ko W32/Hackdef sl?pj, vispirms atveriet t?r?t?ja r?ka (% Windir%\Debug\Mrt.log) thelog failu. P?c tam sada?? "Possiblescanning rezult?ti" Atrodiet rindi?u vai rindi?as ar nor?d?tu mapi whichWin32/Hackdef atrasts. Taj? pa?? map?, jums vajadz?tu atrast failu Win32/Hackdefconfiguration. ini faila nosaukuma papla?in?jums. Skat?t ?o failu todetermine programmat?ru, kuru Win32/Hackdef sl?pj dator?.

?aunpr?t?g?s programmat?ras, kas nav nor?d?ta ?aj? tabul? nav noteicis, un nevar no?emt, izmantojot r?ku. Mekl?t un no?emt citas ?aunpr?t?gas programmat?ras, izmantojiet atjaunin?tu pretv?rusu programmat?ru. Papildinform?ciju skatiet vietn? Microsoft aizsarg?t savu datoru:
http://www.Microsoft.com/Security/Scanner/en-us/default.aspx

Zi?o?anas komponents

?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks nos?ta inform?ciju un MicrosoftJa t? atrod ?aunpr?t?gu programmat?ru vai k??du. Konkr?tu inform?ciju, kas pied?v?ta tiek nos?t?ta korpor?cijai Microsoft ir ??di elementi:
 • ?aunpr?t?g?s programmat?ras v?rds un uzv?rds, isdetected
 • ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas rezult?ts
 • Oper?t?jsist?mas versija
 • Oper?t?jsist?mas lokaliz?cija
 • Procesora arhitekt?ra
 • R?ka versijas numurs
 • Indikators, kas nor?da, vai r?ks ir palaists Microsoft Update, Windows atjaunin??anas, autom?tisk?s atjaunin??anas, lejupiel?des centra vai no vietnes
 • Anon?ms GUID
 • Kriptogr?fisks vienvirziena jauc?jalgoritms (MD5) ce?? un faila v?rds un uzv?rds katr? thecomputer tiek no?emta ?aunpr?t?gas programmat?ras faila
Ja ??ietami dator? tiek atrasta ?aunprogrammat?ra, thetool aicina nos?t?t papildinform?ciju korpor?cijai Microsoft to, kas ir uzskait?ti ?eit.V?lams sniegt visu piepras?to aicin?jumu, un ?? inform?cija tiek nos?t?ta onlywith j?su piekri?anu. Papildinform?cija ietver:
 • Faili, kas tiek uzskat?ts par ?aunpr?t?gu programmat?ru. Thetool atrad?s ?os failus j?su viet?.
 • Ir atrastas visus aizdom?gos filesthat kriptogr?fisks vienvirziena jauc?jalgoritms (MD5).
Varat atsp?jot zi?o?anas l?dzekli. Lai ieg?tu papildinform?ciju par zi?o?anas komponenta atsp?jo?anu un to, k? nov?rst inform?cijas s?t??anu korpor?cijai Microsoft, skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu
891716 Microsoft Windows ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku uz??muma vid? izvieto?ana

Iesp?jamie sken??anas rezult?ti

P?c r?ka palai?anas lietot?jam var tikt removaltool ?etriem galvenajiem rezult?tiem ir:
 • Nav atrasta neviena infekcija.
 • Vismaz viens infekcija ir atrasta un wasremoved.
 • Infekcija ir atrasta, ta?u nav no?emta. ?? resultwill b?s redzams, ja dator? ir atrasti aizdom?gi faili. Lai helpremove ?os failus, izmantojiet atjaunin?tu pretv?rusu programmat?ru.
 • Infekcija tika atrasta un da??ji no?emta. Tocomplete no?emta, izmantojiet atjaunin?tu antivirusproduct.

bie?i uzdotie jaut?jumi par ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku

 • 1. jaut?jums: Ir ?is r?ks ar Microsoft ciparparakstu?
  A1: J?.
 • 2. jaut?jums: K?da veida inform?cija ir iek?auta ?urn?lfail??
  A2: Lai ieg?tu inform?ciju par ?urn?lfailu, skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu
  891716 Microsoft ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku uz??muma vid? izvieto?ana
 • C3: ?o r?ku dr?kst izplat?t t?l?k?
  A3: J?. saska?? ar ?? r?ka licences nosac?jumiem r?ku var beredistributed. Ta?u p?rliecinieties, vai izplat?t latestversion r?ku.
 • 4. jaut?jums: Noteik?ana, vai lietoju jaun?ko r?ka versiju?
  A4: Ja sist?ma Windows 7, Windows Vista, Windows XP vai Windows Server 2003 lietot?js, izmantojiet Microsoft Update vai Microsoft atjaunin??anas autom?tisk?s atjaunin??anas funkcionalit?ti, lai p?rbaud?tu, vai lietojat jaun?ko r?ka versiju. Ja izv?laties neizmantot Microsoft Update, un jums ir Windows 7, Windows Vista, Windows XP vai Windows Server 2003 1. servisa pakotne (SP1) lietot?js, izmantojiet Windows atjaunin??anu. Vai izmantot Windows atjaunin??anas autom?tisk?s atjaunin??anas funkcionalit?ti, lai p?rbaud?tu, vai lietojat jaun?ko r?ka versiju. Varat apmekl?t Microsoft Download Center. Turkl?t, ja r?ks nav atjaunin?ts ilg?k par 60 dien?m, sa?emsit atg?din?jumu mekl?t jaunu r?ka versiju.
 • 5: R?ka Microsoft zin??anu b?ze raksta numurs main?sies katr? jaun? versij??
  A5: N?. Microsoft zin??anu b?ze raksta numurs r?ks willremain k? 890830 turpm?kaj?s r?ka versij?s. To lejupiel?d?t no Microsoft Download Center toolwhen faila v?rds un uzv?rds main?sies eachrelease m?nesi un gadu laik? wasreleased r?ka versijas.
 • 6. jaut?jums: Vai ir k?ds veids, k? es varu piepras?t, lai r?k? tiktu m?r??ta jauna ?aunprogrammat?ra?
  A6: Pa?reiz nav. ?aunprogrammat?ra, kas ir m?r??ta uz metrik?m, kas seko izplat?bai un t?s rad?tajiem boj?jumiem malicioussoftware r?ku isbased.
 • 7. jaut?jums: Vai es varu noteikt, vai r?ks ir palaists?
  A7: J?. P?rbaudot re?istra atsl?gu, var noteikt, vai thetool ir palaists dator? un kura bija jaun?k? versija thatwas izmanto. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu viewthe:
  891716Microsoft ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku uz??muma vid? izvieto?ana
 • 8. jaut?jums: K?p?c r?ks nav redzams Microsoft Update, Windows atjaunin??an? un autom?tiskaj? atjaunin??an??
  A8: Vair?ki scen?riji var ner?d?t r?ks onMicrosoft atjaunin??an?, Windows atjaunin??an? un autom?tiskaj? atjaunin??an?:
  • Windows Update vai AutomaticUpdates r?ks tiek pied?v?ts tikai sist?mas Windows 7, Windows Vista, Windows XP un Windows Server 2003SP1 lietot?jiem.
  • Ja esat palaidis pa?reiz?jo versiju toolfrom Microsoft Update, Windows atjaunin??anas autom?tisk?s atjaunin??anas vai k?da no otra p?r?jiem laidiena meh?nismiem, diviem tas netiek pied?v?ts atk?rtoti orAutomatic atjaunin?jumus Windows atjaunin??anas.
  • Autom?tisk?s atjaunin??anas, pirmo reizi palai?ot thetool, jums ir j?piesak?s k? acceptthe licences nosac?jumiem Administratoru grupa dal?bniekam.
 • 9. jaut?jums: K? vai Microsoft Update, Windows Update un autom?tisk? atjaunin??ana nosaka, kuriem lietot?jiem r?ks tiek pied?v?ts?
  A9: R?ks tiek pied?v?ts visiem sist?mas Windows 7, Windows Vista, Windows XP un Windows Server 2003 lietot?jiem, ja tiek iev?roti ??di nosac?jumi:
  • Lietot?ji izmanto jaun?ko versiju MicrosoftUpdate vai Microsoft atjaunin??anas autom?tisk?s atjaunin??anas l?dzekli.
  • Lietot?ji jau neesat palaidis pa?reiz?jo r?ka versiju.
  Visiem Windows 7, Windows Vista, Windows XP un Windows Server 2003 SP1users r?ks tiek pied?v?ts, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
  • Lietot?ju datoros nedarbojas Microsoft Update.
  • Lietot?ji izmanto jaun?ko Windows Update vai Windows atjaunin??anas autom?tisk?s atjaunin??anas.
  • Lietot?ji jau neesat palaidis pa?reiz?jo r?ka versiju.
 • 10. jaut?jums: Mekl?jot ?urn?lfailu, sa?emu zi?ojumu, ka sken??anas laik? ir atrastas k??das. K? tos var atrisin?t?
  10:Lai ieg?tu inform?ciju par k??d?m, skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu
  891717 K? nov?rst k??das, palai?ot Microsoft Windows ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku
 • 11. jaut?jums: vai jauna r?ka versija tiek izlaista ar? tad, ja konkr?taj? m?nes? nav neviena jauna dro??bas bi?etena?
  A11: J?. Pat tad, ja nav neviena jauna dro??bas bi?etena par particularmonth, ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks b?s servisa detectionand no?em?anas atbalstu jaun?kajai izplat?tajai ?aunpr?t?go programmat?ru.
 • 12. jaut?jums: K? ne?aut ?is r?ks tiek pied?v?ts autom?tiski, izmantojot Microsoft Update, Windows atjaunin??an? un autom?tiskaj? atjaunin??an??
  A12: Pirmo reizi sa?emot pied?v?jumu ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas Toolfrom Microsoft atjaunin??anas, Windows atjaunin??anas vai autom?tisk?s atjaunin??anas, varat declinedownloading un palaist r?ku, nepie?emot licences nosac?jumus. ?? declinecan attiecas tikai pa?reiz?jo r?ka versiju vai abu currentversion r?ka un visas n?kam?s versijas, atkar?b? no opcij?m, youchoose. Ja jau esat pie??mis licences nosac?jumus un v?l?tos nav toinstall r?ku, izmantojot Windows atjaunin??anu, noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?a thatcorresponds r?ku Windows atjaunin??anas UI.
 • 13. jaut?jum?: R?ks tiek palaists no Microsoft Update, Windows atjaunin??an? un autom?tiskaj? atjaunin??an?, kur tiek saglab?ti r?ka faili? Vai es varu atgriezt r?ku?
  A13:Ja tas ir lejupiel?d?ts no vietnes Windows Update vai Microsoft Update, r?ku var palaist tikai vienu reizi m?nes?. Lai manu?li palaistu r?ku vair?kas reizes m?nes?, lejupiel?d?jiet r?ku no lejupiel?des centra vai, apmekl?jot Microsoft dro??ba un dro??bas centrs t?mek?a vietne.

 • Tie?saistes p?rbaudes sist?mu, izmantojot Windows Live OneCare dro??bas p?rbaudes r?ku, skatiet Microsoft dro??bas p?rbaudes r?ks t?mek?a vietne.
  http://Safety.Live.com
 • Q14: ?o r?ku var palaist Windows iegult? dator??
  A14: Pa?laik ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks nav supportedon Windows iegult? dator?.
 • 15. jaut?jums: Vai r?ka palai?anai ir nepiecie?ams, lai dator? b?tu instal?ti dro??bas atjaunin?jumus?
  A15: N?. At??ir?b? no liel?k? da?a iepriek??jo rad?tajiem t?r??anas r?kiem tika ra?otas byMicrosoft ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks ir nepiecie?ama nav dro??bas updateprerequisites. Tom?r ieteicams instal?t visus criticalupdates pirms izmantojat r?ku, lai nepie?autu atk?rtotu infic??anu ar malicioussoftware, kas izmanto dro??bas ievainojam?ba.
 • Q16: Vai es varu ieviest ?o r?ku, izmantojot PAP vai SMS? Tas ir sader?gs ar MBSA?
  A16: Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieviest ?o r?ku, skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu
  891716 Microsoft ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku uz??muma vid? izvieto?ana
 • 17. jaut?jums: Nepiecie?ams, lai palaistu ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku iepriek? izlaistajiem t?r??anas r?kiem?
  A17: N?.
 • Q18: Ir pieejama k?da intere?kopa, kur? apspriest ?o r?ku?
  A18: J?. Varat izmantot microsoft.public.security.virusnewsgroup.
 • 19: K?p?c netika ", tiek par?d?ts logs Sist?mas Windows failu aizsarg??ana palai?ot r?ku?
  A19: Da?os gad?jumos, kad sist?m? ir atrasti specifiski v?rusi, thecleaner r?ks m??ina labot infic?tos Windows sist?mas failus. Lai gan thisaction no ?iem failiem tiek no?emta ?aunpr?t?g? programmat?ra, tas var izrais?t ar? Windows failu aizsardz?bas l?dzeklis. Ja redzat logu Sist?mas Windows failu aizsarg??ana, ieteicams izpild?t taj? redzamos nor?d?jumus un ievietot Microsoft kompaktdisku. Tas atjaunos izt?r?tie faili l?dz to s?kotn?jam, pirms infic??an?s st?voklim.
 • Q20: Pieejamas lokaliz?tas ?? r?ka versijas?
  A20: J?, r?ks ir pieejams 24 valod?s. Pirms February2006 laidiena katra lokaliz?t? r?ka versija bija pieejama k? separatedownload. S?kot ar 2006 febru?ri, r?ks tiek pied?v?ts k? multilingualdownload. Ir pieejama tikai viena r?ka versija, t?p?c par?d?s atkar?b? no pa?reiz?j? oper?t?jsist?ma valodas theappropriate valoda.
 • Q21: es atradu failu Mrtstub.exe nejau?i nosauktaj? direktorij? sav? dator?. Mrtstub.exe fails ir likum?gs r?ka komponents?
  A21:R?ks izmanto failu ar nosaukumu Mrtstub.exe noteiktas darb?bas. Ja p?rliecin?ties, ka fails ir Microsoft parakst?ts, tas ir likum?gs r?ka komponents.
 • Q22: Vai MSRT palaist dro?ais re??ms?
  A22:J?. Ja esat palaidis MSRT pirms start?jat datoru dro?ais re??ms, j?s varat piek??t MSRT % windir%\system32\mrt.exe. Veiciet dubultklik??i uz faila mrt.exe MSRT palaist, un p?c tam izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus.

Rekviz?ti

Raksta ID: 890830 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2014. gada 17. augusts - P?rskat??ana: 10.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbmsnpartnerportal kbhowto kbacwsurvey kbsecurity kbinfo kbfixme kbmsifixme kbvideocontent kbmt KB890830 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 890830

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com