Microsoft Windows ?aunpr?t?gas programmat?ras no?em?anas r?ks pal?dz no?emt specifisku, izplat?tu ?aunpr?t?gu programmat?ru no datoriem, kuros darbojas atbalst?t?s Windows versij?m

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 890830 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Microsoft Windows ?aunpr?t?gas programmat?ras no?em?anas r?ks pal?dz no?emt ?aunpr?t?gu programmat?ru no j?su datoriem, kuros darbojas Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 vai Windows XP.

Microsoft izlai? jaunu versiju Microsoft ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks katru m?nesi. P?c r?ka lejupiel?d??anas r?ks darbojas vienu reizi, lai p?rbaud?tu datora infic??anos ar noteiktu izplat?tu ?aunpr?t?gu programmat?ru (tostarp Blaster, Sasser un Mydoom) un pal?dz atbr?voties no atrast?s infekcijas.

?aj? rakst? ir inform?cija par to, k? instruments, kas at??iras no antiv?rusu produkts, k? j?s varat lejupiel?d?t un palaist r?ku un kas notiek, ja r?ks atrod ?aunpr?t?gu programmat?ru uz j?su datora. Pieredz?jis lietot?js sada?? iek?autas IT administrators inform?ciju un papildu inform?ciju, k? p?rvald?t un palaist ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. saska?? ar Microsoft atbalsta cikla politika Windows ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks (MSRT) b?s vairs nav pied?v?ti vai atbalst?ta uz Windows 2000 b?zes sist?m?m p?c 13 j?lijs 2010. ?is datums sakr?t ar Windows 2000 papla?in?tais atbalsts posma beig?m. Lai ieg?tu papildinform?ciju par atbalsta cikla politika, dodieties uz Microsoft atbalsta dz?ves cikla t?mek?a vietni.

K? Microsoft ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku, kas at??iras no pretv?rusu programmat?ru

Click here to show/hide solution

K? lejupiel?d?t un palaist Microsoft ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ku

Click here to show/hide solution

Ja ?aunpr?t?g?s programmat?ras no?em?anas r?ks atrod ?aunpr?t?gu programmat?ru

Click here to show/hide solution

K? nov?rst ?aunpr?t?gas programmat?ras no?em?anas r?ks

Click here to show/hide solution

K? sa?emt atbalstu

Pal?dz?t aizsarg?t j?su datoru, kur? darbojas Windows pret v?rusiem un ?aunpr?t?gu programmat?ru: V?russ risin?jumu un dro??bas centrs
Dro??bas risin?jumus IT profesion??iem: TechNet dro??bas probl?mu nov?r?anu un atbalsta
Pal?dz?bas atjaunin?jumu instal??anu: Atbalsta Microsoft Update
Viet?jo atbalstu saska?? ar j?su valst?: Starptautiskais atbalsts.

Papildinform?cija pieredz?ju?iem lietot?jiem

Click here to show/hide solution

Rekviz?ti

Raksta ID: 890830 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 21. apr?lis - P?rskat??ana: 9.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbmsnpartnerportal kbhowto kbacwsurvey kbsecurity kbinfo kbfixme kbmsifixme kbvideocontent kbmt KB890830 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 890830

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com