Raksta ID: 891090 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Word Viewer ?auj apskat?t un druk?t Microsoft Word dokumentus, dator?, kur? nav instal?ta programma Microsoft Word.

Papildindorm?cija

Word Viewer

Word Viewer ?auj skat?t, druk?t un kop?t Word dokumentus dator?, kur? nav instal?ta programma Word. ?is lejupiel?des fails aizst?j programmu Word Viewer 2003 un visas iepriek??j?s Word Viewer versijas. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t?s saites "K? ieg?t Word Viewer."

?emiet v?r?, ka programm?m Word 2013, Word 2010 vai Word 2007 nebija izveidots Word Viewer. Lai skat?tu Word 2013, Word 2010 un Word 2007 dokumentus, lejupiel?d?jiet t?l?k nor?d?to saiti un instal?jiet t?l?k aprakst?to Office sader?bas pakotni.

K? ieg?t Word Viewer

Lai lejupiel?d?tu Word Viewer no Microsoft lejupiel?des centra, apmekl?jiet ?o Microsoft t?mek?a vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3657ce88-7cfa-457a-9aec-f4f827f20cac&displaylang=en

Microsoft Office sader?bas pakotne programmai Word, Excel un PowerPoint 2007 un jaun?ku versiju faila form?tiem

Sader?bas pakotne programmai Word, Excel un PowerPoint 2007 un jaun?ku versiju faila form?tiem ?auj apskat?t un izdruk?t Word dokumentus dator?, kur? nav instal?ts Word 2013, Word 2010 vai Word 2007.Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
923505 K? instal?t Microsoft Office sader?bas pakotni, lai var?tu lietot iepriek??j?s programmu Excel, PowerPoint un Word versijas failu atv?r?anai un saglab??anai no 2007. gada Office programm?m

K? ieg?t sader?bas pakotni

Lai lejupiel?d?tu sader?bas pakotni no Microsoft lejupiel?des centra, apmekl?jiet ?o Microsoft t?mek?a vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=en

Rekviz?ti

Raksta ID: 891090 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 3. marts - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Word 2013
  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbfileawareoff2007 kbopenfile atdownload kbmt KB891090 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 891090

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com