ID c?a bài: 892889 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows XP v?i Service Pack 3 (SP3). Đ? bi?t thêm chi ti?t, là web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2 (SP2), b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i Internet:
  • L?i 678 "máy tính t? xa đ? không đáp ?ng"
  • L?i 769 "đích xác đ?nh là không th? truy c?p"

Nguyên nhân

Thông thư?ng, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i khi m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
  • Cáp m?ng b? ng?t k?t n?i.
  • Modem đ? b? vô hi?u hoá.
  • Tr?nh đi?u khi?n modem đang b? h?ng.
  • phần mềm chống phần mềm gián điệp đang ch?y trên máy tính và can thi?p v?i theconnection.
  • Winsock đ? đư?c s?a ch?a.
  • Ph?n m?m tư?ng l?a c?a bên th? ba ch?n theconnection.

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau.


Bư?c 1: H?y ch?c ch?n r?ng cáp m?ng đư?c k?t n?i
Bư?c 2: H?y ch?c ch?n r?ng b? thích ?ng m?ng đư?c kích ho?t
Bư?c 3: Đ?t l?i modem
Bư?c 4: G? b? cài đ?t chuyên bi?t và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i modem và các tr?nh đi?u khi?n b?ng cách s? d?ng qu?n l? thi?t b?
Bư?c 5: t?o m?t k?t n?i DSL ho?c cáp m?i
Bư?c 6:Repair Winsock và TCP/IP
Bư?c 7: T?m th?i g? cài đ?t chuyên bi?t tư?ng l?a c?a bên th? ba
Bư?c 8: Quét và lo?i b? phần mềm chống phần mềm gián điệp và ph?n m?m qu?ng cáo
Bư?c 9:Clear các t?p tin Internet t?m th?i
Bư?c b? sung

N?u v?n đ? v?n ti?p t?c sau khi b?n làm theo các bư?c trong bài vi?t này, h?y th? các th? t?c sau đây. Các th? t?c này có th? giúp b?n xác đ?nh nguyên nhân c?a v?n đ?, ho?c h? có th? gi?i quy?t v?n đ?.

S?a ch?a k?t n?i m?ngGia h?n đ?a ch? IPQuét virus

Thông tin thêm

N?u b?n đang s? d?ng Microsoft ph?n c?ng băng thông r?ng, b?n có th? ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t ph?n m?m và ph?n v?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c các b?n C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
814445 MSBBN: Làm th? nào đ? c?p nh?t ph?n m?m và ph?n m?m cho đi?n tho?i Microsoft m?ng băng thông r?ng
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 892889 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Windows Defender
T? khóa: 
kbdefenderrtwswept kbdefenderrtwno kbhowto kbinfo kbmt KB892889 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 892889

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com