Raksta ID: 893803 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

Microsoft Windows Installer ir j?su Windows oper?t?jsist?ma, kas pied?v? standarta pamatu instal?t un atinstal?t programmat?ras komponents. Programmat?ras ra?ot?ji var izveidot savu produktu uzst?d??anas izmantot Windows Installer, lai padar?tu programmat?ras uzst?d??ana, uztur??ana un atinstal??anas, vienk?r?a un viegli.

ReleaseOperation System
Windows Installer 3.1Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
Windows XP
Windows XP Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows Server 2003
Windows Installer 3.1 v2
was released with
Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
Windows Installer 4.5Windows Server 2008, 32-bit editions
Windows Server 2008, 64-bit editions
Windows Server 2008, Itanium-based editions
Windows Vista
Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows XP Service Pack 3 (SP3)
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
Windows Installer 5.0
was released with
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows 7
Windows 8

K? ieg?t Windows Installer 3.1 v2

Pirms varat s?kt lejupiel?d?t ?o t?l?kizplat?mo komponentu, ir noteikt, vai izmantojat 32 bitu vai 64 bitu versija, Windows Server 2003 vai Windows XP.

Autom?tisk? versija atkl??anas rezult?ti

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 32s

Pa?laik lietojat 32 bitu operat?vaj? sist?m?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 32e


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 64s

Pa?laik izmantojat 64 bitu oper?t?jsist?m?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 64e
Piez?me.Ja autom?tisk?s noteik?anas rezult?ti netiek r?d?ti ekr?n?, l?dzu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
827218 Noteik?ana, vai dators darbojas 32 bitu versija vai 64 bitu versijas Windows oper?t?jsist?mas

Download visas versijas, iz?emot Windows Server 2003 64 bitu versijas vai 64 bitu versijas Windows XP Windows Installer

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows Installer 3.1, t?l?kizplat?ma (v2) pakotni t?l?t.

Izlai?anas datums: Maijs 12, 2005

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Piez?me. Tiek atjaunin?ta tikai msi faila bin?ro. Versijas numurs ir 3.1.4000.2435. Citus bin?ros failus Windows Installer 3.1 (v2) iepakojuma apjoms nemain?j?s un versija ir 3.1.4000.1823.

Download Windows Server 2003 64 bitu versijas vai 64 bitu versijas Windows XP installer

?o t?l?kizplat?mo komponentu ir tikai 32 bitu oper?t?jsist?m?m. ?is komponents nevar instal?t dator?, kur? darbojas 64 bitu versijas Windows Server 2003 vai Windows XP.

J?s varat instal?t Windows Installer 3.0 t?l?kizplat?ms laidiena versijas Windows Server 2003 un Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Windows Installer 3.1 ir iek?auta Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).

Nevar instal?t ?o t?l?kizplat?ms uz 32-bitu un 64 bitu versijas Windows Server 2003 SP1. Atjaunin?t Windows Server 2003 SP1 32 bitu un 64 bitu versijas vai atjaunin?t Windows XP 64 bitu versiju, lejupiel?d?jiet labojumfailu, kas aprakst?ts ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst? 898715, nevis 893803 (v2) paketi. Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Installer 3.1 (v2) VDR, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
898715 Atjaunin?jums sist?mas Windows Installer 3.1 ir pieejama sist?mai Windows Server 2003 Service Pack 1 un Windows XP 64 bitu versij?s
Laidiena v?sture:
 • Microsoft Windows Installer 3.1: KB893803 versija 1.0 (2005. gada 11. apr?l?)
 • Microsoft Windows Installer 3.1: KB893803 versija 2.0 (maijs 12, 2005)
  Windows Installer 3.1 (v2) atrisina probl?mu, kas aprakst?ti ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:
  898628Programma Windows Installer nebr?dinot nedarbojas p?c tam, kad ir jaunin?ts Windows Installer 3.1
Versijas numurs ir 3.1.4000.2435. Citus bin?ros failus Windows Installer 3.1 (v2) iepakojuma apjoms nemain?j?s un versija ir 3.1.4000.1823.

Papildindorm?cija

Jaunajiem l?dzek?iem programm? Windows Installer 3.1

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • Jaunas nelielas UpdateTargetRTMProperty nekustam? ?pa?uma: Iel?pa failus varat m?r??t tagad gan s?kotn?j? laidiena pamatl?nijas un jaun?k?s servisa pakotnes l?me?u pamatl?nijas, proti, sist?ma.
 • Jauns MsiSetExternalUIRecord API:Paketes, ko izmanto ?r?j? lietot?ja interfeisu tagad var sa?emt zi?ojumus par ierakstiem, nevis sa?emt zi?ojumus k? virknes.
 • Jaunais izlaidum? x64 un Msix64 ?pa??bas: Tagad var izmantot iepakojumu x64 un Msix64 rekviz?ti, lai nor?d?tu x64 procesoru balst?tu oper?t?jsist?mu atbalsts.
 • Jauns MsiNotifySidChange API: ?o API var izmantot, lai jaunin?tu Windows instal??anas programmas konfigur?cijas, ja main?s lietot?ja dro??bas identifikators (SID).
 • vieglsvara iel?po?ana tagad ir opt-in uzved?bu: Programm? Windows Installer 3.0 ieviesa jaunu "flyweight l?p??anu" funkcionalit?ti. p?c noklus?juma ?? funkcija tika iesp?jota visus iel?pus. Windows Installer 3.1 tagad atsp?jo ?o funkcionalit?ti, ja vien j?s konkr?ti iesp?jotu funkcionalit?ti, iestatot OptimizedInstallMode ?pa?uma MsiPatchMetaData tabulu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Jaut?jumi, kas adres?ti Windows Installer 3.1

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • Windows Installer tagad piesak?s null rakstz?m?m ("[~]") pareizi ja rakstz?mes izmanto re?istra v?rt?bu mar?ieri vai pakalpojumu atkar?bas.
 • Vienuma MsiGetFileHash funkcija tagad darbojas pareizi unversioned ?oti lielus failus.?ie faili var b?t aptuveni 2 GB.
 • Vienuma MediaSrcProp rekviz?ts pl?ksteris tagad ir iestat?ts uz s?kotn?j? viet? uzs?ka no uzst?dot iel?pu. Vienuma MediaSrcProp rekviz?ts ir iestat?ts uz Ke?otais pl?ksteris vietu turpm?kos dar?jumus.
 • Progresa josla tagad darbojas pareizi, pat tad, ja pakotne instal? failus vair?k k? 2GB.
 • L?p??anu atsevi??i komponenti tagad darbi.
 • M?r?a inform?cija piel?got? darb?ba vairs nav re?istr?ts, ja piel?got? darb?ba neizdodas, ja piel?gotajai darb?bai ir atz?m?ts ar m?r?i sl?pt.
 • Pat tad, ja tiek lietots tikai vienu Windows Installer 2.0 stil? nepiem?rojamu pl?ksteris, tiek atgriezta k??da 1642 (ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND).
 • Piem?rojot Pilnfailu Windows Installer 2.0 stil? pl?ksteris, kas ir biedrs faili vairs nav nepiecie?ama piek?uve pla?sazi?as avots.
 • Windows Installer 3.1 tagad pareizi apstr?d? scen?rijs, kur nelielu atjaunin?jumu pakotne ir instal?ta, kad novecoju?i vai aizst?tais pl?ksteris past?v ar?.
 • Windows Installer 3.1 tagad atbalsta iel?pus programmu pakotn?s, kur?s ir liels skaits failu. (Faila tabulas kolonn? sec?ba ietver v?rt?bas, kas liel?kas par 32767).
 • Windows Installer 3.1 tagad s?ta INSTALLSTART_ACTIONSTART zi?ojumus par vis?m darb?b?m.
 • Programm? Windows Installer 3.0 un vec?kas versijas, ja lietotas vair?kas lielas jaunin??anas iel?pu, turpm?ko iek?rtu reiz?m neizdev?s. ?is jaut?jums tagad ir noteikts.
 • Pl?ksteris sequencer vairs nav nepareizi noraida der?gs pl?ksteris laik? administrat?v? att?lu l?p??anu.
 • Windows Installer 3.1 vairs L?cieni skriptu piel?gotas darb?bas, kas atz?m?tas k? asinhroni.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Jaut?jums, kas adres?ts Windows Installer 3.1 (v2)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • Programma Windows Installer vairs darb?ba neizdodas bez jebk?d?m nor?d?m kad instal??anas programma m??ina atjaunin?t failu, ko aizsarg? Windows failu aizsardz?bas l?dzeklis.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Probl?mu nov?r?ana

Pal?dz?ba Windows instal??anas probl?mu nov?r?anu, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstus:
907749 Windows instal??anas probl?mu nov?r?anas pamatdarb?bas
886630 Sa?emat k??das zi?ojumu, ja m??in?t instal?t programmu, kas lieto Windows Installer Windows XP
823116 Instal?jot programmu Windows XP, tiek sa?emts k??das 1913
314852 K? iesp?jot Windows instal??anas Windows XP piesakoties
Ja rodas probl?mas, uzst?dot noteiktai programmai, vai t? ir Microsoft lietojumprogrammu vai tre??s personas pieteikumu, mekl?t lietojumprogrammas readme fail? zin?mo instal?cijas probl?mas. Varat ar? mekl?t Microsoft zin??anu b?ze rakstus, kas attiecas uz j?su pieteikumu.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem, lai las?tu rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
897026 AppSearch r?c?ba nepareizi sa?sina REG_MULTI_SZ v?rt?bu, kas satur v?rt?bu null Windows Installer
897027 Zi?ojumu var pieteicies trigera notikums ?urn?l?, m??inot instal?t Windows Installer 3.0 t?l?kizplat?ms pakotni dator?, kur? darbojas Windows Installer jaun?ka versija
894439 vieglsvara iel?po?ana, Microsoft Windows Installer 3.0 apraksts
Lai sa?emtu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft izstr?d?t?ju t?kla (Microsoft Developer Network ? MSDN) Web vietu:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/aa372866.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 893803 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 3. marts - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows Installer 3.1
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbinfo kbmt KB893803 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 893803

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com