Mô t? v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? Windows Server C?p Nh?t nh?ng thay đ?i trong n?i dung cho 2014

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 894199
Bài vi?t này áp d?ng ch? cho b?n phát hành trên các website c?a Windows Update. Bài vi?t này không áp d?ng cho b?n phát hành b?o m?t cho các s?n ph?m không đư?c h? tr? b?i Windows Update.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này đư?c thi?t k? đ? s? d?ng b?i ngư?i qu?n tr? c?a các b?n ghi d?ch v? Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS), Windows Update và Microsoft Update. Bài vi?t này ch?a m?t danh sách tích l?y c?a n?i dung thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n có s?n cho WSUS, Windows Update và Microsoft Update. Ngư?i qu?n tr? có th? s? d?ng danh sách này, c? hai như là m?t tài li?u tham kh?o nhanh chóng đ? thay đ?i n?i dung đ? đư?c th?c hi?n trong quá tr?nh đ?ng b? hoá thư?ng xuyên và như là m?t l?i gi?i thích c?a nh?ng thay đ?i này. Thông tin này s? đư?c C?p Nh?t ho?c trong th?i gian c?a chúng tôi thư?ng xuyên C?p Nh?t b?n phát hành ngày th? hai và th? tư th? ba c?a m?i tháng ho?c b?t c? khi nào m?t đ?t xu?t b?n C?p Nh?t đư?c phát hành. Bài này li?t kê nh?ng thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n vào ho?c sau ngày 6 tháng 1 năm 2014. Nó không danh sách các thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n trư?c ngày đó. Đ? bi?t thêm thông tin v? nh?ng thay đ?i x?y ra trư?c ngày 6 tháng 1 năm 2014, h?y xem ph?n "Tham kh?o".

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a m?t danh sách tích l?y c?a Windows Update thay đ?i n?i dung đ? đư?c t?o s?n cho Windows Update, Microsoft Update, và Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS) vào ho?c sau ngày 6 tháng 1 năm 2014.

Thông tin thêm

Th? ba 24 tháng 6, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 24 tháng 6, năm 2014.

N?i dung không-an ninh m?i:

 • C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962156)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 1117KB
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 2073KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962156
 • C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962163)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 15075KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 11774KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962163
 • C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962168)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 7562KB
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 9568KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962168
 • C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962169)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 29298KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 27775KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962169
 • C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962171)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 17082KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 13976KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962171
 • C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962173)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 15934KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 14870KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962173
 • C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962175)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 9299KB
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 10354KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962175
 • C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962176)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 13186KB
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 14251KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962176
 • C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962177)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 33265KB
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 34326KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962177
 • C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962178)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 19695KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 18691KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962178
 • C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962179)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 4239KB
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 5195KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962179
 • C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962180)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 5733KB
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 7123KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962180
 • C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962181)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 6857KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 5177KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962181
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962182)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 39749KB
  • C?p nh?t Windows 8.1 x 64: ~ 40706KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962182
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962193)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1 x 64: ~ 16844KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 15888KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962193
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962194)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 384678KB
  • C?p nh?t Windows 8.1 x 64: ~ 385635KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962194

Th? ba 17 tháng 6, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 17 tháng 6, năm 2014.

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không-an ninh hi?n hành:

 • MS14-018: C?p nh?t Windows 8.1 (KB2919355)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i đ? c?p nh?t đ?a phương hoá văn b?n và phát hi?n logic.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919355

Th? hai 16 tháng 6, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào th? hai 16 tháng 6, năm 2014.

Thay đ?i đ? b?o m?t s?n có n?i dung:

 • MS14-030: Security Update for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966034) mà không có KB2919355
 • MS14-031: Security Update for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2961858) mà không có KB2919355
 • MS14-033: Security Update for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966631) mà không có KB2919355
 • MS14-035: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2963950) mà không có KB2919355
 • MS14-036: Security Update for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2965155) mà không có KB2919355
 • MS14-036: Security Update for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2965161) mà không có KB2919355
 • Security Update for Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966072) mà không có KB2919355
  • Siêu d? li?u đ? đư?c thay đ?i đ? thêm kênh phân ph?i c?a c?a hàng.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2966034
  http://support.Microsoft.com/kb/2961858
  http://support.Microsoft.com/kb/2966631
  http://support.Microsoft.com/kb/2963950
  http://support.Microsoft.com/kb/2965155
  http://support.Microsoft.com/kb/2965161
  http://support.Microsoft.com/kb/2966072

Th? ba 10 tháng 6, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 10 tháng 6, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • Security Update for Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2862973)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2862973 trên Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 34KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 34KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 27KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2862973
 • Security Update for Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2966072)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2957151 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 5851KB
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10757KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6946KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 10811KB
  • C?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 19267KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6945KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966072
 • MS14-030: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, và Windows 7 (KB2965788)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded tiêu chu?n 7, và Windows 7
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 1009KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1323KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 1142KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1400KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 1494KB
  • C?p Nh?t chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 x 64: ~ 1816KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2965788
 • MS14-030: Security Update for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966034) mà không có KB2919355

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 1006KB
  • C?p nh?t Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 mà không KB2919355: ~ 1337KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966034
 • MS14-031: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2957189)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • KB2913431 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  • MS13-065 (KB2868623) trên Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows Server 2008 và Windows Vista
  • MS14-006 (KB2904659) trên Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 893KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1181KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 918KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 1087KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1321KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 900KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1188KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 777KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1978KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 1343KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 500KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 810KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957189
 • MS14-031: Security Update for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2961858) mà không có KB2919355

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1195KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 901KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2961858
 • MS14-033: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng (KB2939576)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng an ninh:
  Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Vista, và Windows XP nhúng
  Th?p: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003
  Thay th?: MS14-005 (KB2916036) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, và Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1074KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 541KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 565KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1405KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 694KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 567KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 937KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 2195KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2710KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 2739KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 954KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2124KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 2341KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 1698KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003: ~ 922KB
  • WEPOS và POSReady năm 2009 C?p Nh?t: ~ 1348KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2939576
 • MS14-033: Security Update for Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? 6.0 Service Pack 2 (KB2957482)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: th?p
  Thay th?: MS07-042 (KB933579) trên Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? 6.0 Service Pack 2 cho h? th?ng d?a trên Itanium update: ~ 35318KB
  • Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? 6.0 Service Pack 2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 23938KB
  • C?p Nh?t Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? 6.0 Service Pack 2: ~ 12349KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957482
 • MS14-033: Security Update for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966631) mà không có KB2919355

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng an ninh:
  Quan tr?ng: Windows 8.1
  Th?p: Windows Server 2012 R2
  Thay th?: MS14-005 (KB2916036) trên Windows 8.1 và R2 Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 541KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1077KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966631
 • MS14-035: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2957689)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng an ninh:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Vista, và Windows XP nhúng
  • Quan tr?ng: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  Thay th?:
  • MS14-021 (KB2964358) trên Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2
  • MS14-029 (KB2953522) trên Windows XP nhúng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer 11 cho b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 18219KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 36644KB
  • Internet Explorer 11 cho b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 18815KB
  • Internet Explorer 10 cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64 update: ~ 37619KB
  • Internet Explorer 10 cho b?n c?p nh?t Windows 8: ~ 17607KB
  • Internet Explorer 10 cho b?n c?p nh?t Windows RT: ~ 14645KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 20410KB
  • Internet Explorer 10 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 Service Pack 1 update: ~ 20375KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded tiêu chu?n 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 9353KB
  • Internet Explorer 9 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 29540KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded tiêu chu?n 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 17983KB
  • Internet Explorer 9 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 14329KB
  • Internet Explorer 10 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 42522KB
  • Internet Explorer nhúng chu?n Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 40485KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 update: ~ 23662KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14325KB
  • Internet Explorer 7 đ? c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13485KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 update: ~ 17329KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 7085KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29546KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 9967KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista x 64 update: ~ 19568KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows XP cho x 64 d?a trên h? th?ng tùy ch?nh h? tr? C?p Nh?t: ~ 22391KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 C?p Nh?t: ~ 4431KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2003 C?p Nh?t: ~ 9417KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 x 64 update: ~ 19957KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 IA-64 update: ~ 14015KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 C?p Nh?t: ~ 8465KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 IA-64 update: ~ 25312KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 10805KB
  • Internet Explorer 8 cho WEPOS và POSReady năm 2009 C?p Nh?t: ~ 9475KB
  • Internet Explorer 6 cho WEPOS và POSReady năm 2009 C?p Nh?t: ~ 4137KB
  • Internet Explorer 7 cho WEPOS và POSReady năm 2009 C?p Nh?t: ~ 8467KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957689
 • MS14-035: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2963950)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng an ninh:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows nhúng vào tiêu chu?n 7, và Windows 7
  • Quan tr?ng: Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2008 R2
  Thay th?: MS14-021 (KB2964444) trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 36154KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 17909KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 36551KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 18081KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2963950
 • MS14-036: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng (KB2957503)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • MS13-054 (KB2834886) trên Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2
  • MS13-096 (KB2901674) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 2149KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 1013KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3309KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2354KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 3539KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1168KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 3615KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003: ~ 1284KB
  • WEPOS và POSReady năm 2009 C?p Nh?t: ~ 1290KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957503
 • MS14-036: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng (KB2957509)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • KB2786400 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  • MS10-063 (KB981322) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  • MS13-060 (KB2850869) trên Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 276KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 508KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 676KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 269KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 628KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 465KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 1423KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003: ~ 656KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 974KB
  • WEPOS và POSReady năm 2009 C?p Nh?t: ~ 664KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957509
 • MS14-036: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2964718)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1626KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 823KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 822KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2964718
 • MS14-036: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2964736)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-089 (KB2876331) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 925KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 483KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 460KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 563KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1028KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 437KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2964736
 • MS14-036: Security Update for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2965155) mà không có KB2919355

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-089 (KB2876331) trên Windows 8.1 và R2 Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 924KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 479KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2965155
 • MS14-036: Security Update for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2965161) mà không có KB2919355

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1581KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 802KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2965161


N?i dung không-an ninh m?i:

 • C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2800095)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?: KB2800095 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 72KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 84KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 128KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2800095

 • C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2891638)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 1323KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2891638

 • C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2952664)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 2314KB
  • C?p nh?t Windows 7 x 64: ~ 2541KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2952664

 • C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2962407)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?: KB2917499 trên Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 8093KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 4342KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 3860KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962407

 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2962409)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?:
  • KB2923768 trên Windows RT 8.1
  • KB2965065 trên Windows 8.1 và R2 Windows Server 2012

  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 50692KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 26419KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 24621KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962409

 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2965142)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 3828KB
  • C?p nh?t Windows 8.1 x 64: ~ 5090KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 4218KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2965142

 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2965699)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Thay th?: KB2895219 trên Windows 8.1 và Windows RT 8.1
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1962KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 1183KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 1263KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2965699

 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966407)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 4982KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966407

 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2966804)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 132KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 160KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 136KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966804

 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966870)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 180KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 158KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966870

 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2967162)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 156KB
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 176KB

  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t dư?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t danh m?c đư?c s? d?ng b?i Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 đ? có đư?c nh?ng c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2967162

 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2968599)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Thay th?: KB2917993 trên Windows 8.1 và R2 Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 4622KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 7444KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2968599

 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2969339)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Thay th?: KB2919442 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 4589KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10332KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 9614KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2969339

 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2969817)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 122KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2969817
 • Windows ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng 6 năm 2014 (KB890830) / Windows ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng 6 năm 2014 (KB890830) - Internet Explorer phiên b?n

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t Rollups
  Thay th?: KB890830 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - tháng 6 năm 2014 C?p Nh?t: ~ 34804KB
  • Windows Malicious Software Removal Tool - C?p Nh?t tháng 6 năm 2014: ~ 33053KB
  • C?p nh?t ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng 6 năm 2014 - IE Phiên b?n Windows: ~ 27668KB

  Mô t?:
  Sau khi t?i v?, công c? này ch?y m?t th?i gian đ? ki?m tra máy tính c?a b?n cho các nhi?m trùng b?ng cách c? th?, ph? bi?n ph?n m?m gây h?i (bao g?m c? Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m đư?c t?m th?y. N?u m?t nhi?m trùng đư?c t?m th?y, công c? s? hi?n th? m?t báo cáo tình trạng l?n sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. M?t phiên b?n m?i c?a công c? s? đư?c cung c?p m?i tháng. N?u b?n mu?n t? ch?y công c? trên máy tính c?a b?n, b?n có th? t?i v? m?t đ?ng g?i t? Microsoft Download Center, ho?c b?n có th? ch?y m?t phiên b?n tr?c tuy?n t? microsoft.com. Công c? này không ph?i là m?t thay th? cho m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút. Đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n, b?n nên s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830

Thay đ?i đ? b?o m?t s?n có n?i dung:

 • Security Update for Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2920189)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2920189
 • Security Update for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2961908) mà không có KB2919355

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2961908

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không-an ninh hi?n hành:

 • C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2938459)

  • S?a đ?i siêu d? li?u đ? c?p nh?t các kênh phân ph?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2938459
 • C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2955163)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2955163
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2955164)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2955164
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2969817)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2969817

Th? tư 4 tháng sáu, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? tư 4 tháng sáu, năm 2014.

N?i dung không-an ninh m?i:

 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2936897)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT 8.1
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 50KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 62KB
  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t trong danh m?c c?a s? 8.1 C?p Nh?t đ?ng đư?c s? d?ng b?i Windows 8.1, Win8.1 RT, và Windows Server 2012 R2 đ? có đư?c tr?nh đi?u khi?n quan tr?ng, thành ph?n, và c?i ti?n thi?t l?p trong các thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2936897

Th? tư 28 tháng 5, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? tư 28 tháng 5, năm 2014.

N?i dung không-an ninh m?i:

 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2969817)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT 8.1
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1 x 64: ~ 172KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 121KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c gi?i quy?t trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2969817

Th? ba 27 tháng 5, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 27 tháng 5, năm 2014.

N?i dung không-an ninh m?i:

 • Quy t?c C?p Nh?t cho truy c?p tr?c ti?p phân tích th?c hành t?t nh?t cho Windows Server 2012 R2 (KB2896496)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?: KB2928193 trên Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Tr?c ti?p truy c?p t?t nh?t th?c hành phân tích cho Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 427KB
  Mô t?:
  B?n có th? s? d?ng quy t?c DA update cho phân tích th?c ti?n t?t nh?t đ? quét m?t máy ch? đang ch?y vai tr? DA. BPA quét k?t qu? đư?c hi?n th? như m?t danh sách các v?n đ? mà b?n có th? s?p x?p b?i m?c đ? nghiêm tr?ng, và k?t qu? bao g?m các khuy?n ngh? đ? s?a ch?a các v?n đ? và liên k?t đ?n các hư?ng d?n. Không có thay đ?i c?u h?nh đư?c th?c hi?n b?ng cách ch?y quá tr?nh quét. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2896496

Thay đ?i đ? b?o m?t s?n có n?i dung:

 • MS14-029: Security Update for Internet Explorer (KB2961851)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2961851

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không-an ninh hi?n hành:

 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1 (KB2920540)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2920540


Th? hai 19 tháng 5, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? hai 19 tháng 5, năm 2014.

N?i dung không-an ninh m?i:

 • C?p Nh?t cho Windows RT 8.1 (KB2966478)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 65KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966478

Th? năm 15 tháng 5, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? năm 15 tháng 5, năm 2014.

Thay đ?i đ? b?o m?t s?n có n?i dung:

 • MS14-018: Security Update for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919355

Th? ba 13 tháng 5, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 13 tháng 5, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • Security Update for Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2 (KB2871997)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2868725 trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 12156KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 6902KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 5708KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 12986KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 6846KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 16148KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2871997
 • Security Update for Microsoft NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2898845)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 2112KB
  • Microsoft NET Framework 3.5 v? b?n c?p nh?t Windows 8: ~ 2070KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898845
 • Security Update for Microsoft NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2898847)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft NET Framework 3.5 v? b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1960KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 1972KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898847
 • Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2898849)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 v? b?n c?p nh?t Windows 8: ~ 2280KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8/Windows Server 2012 x 64 d?a trên h? th?ng C?p Nh?t: ~ 2289KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898849
 • Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2898850)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 và 4.5.2 v? b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 2376KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 C?p Nh?t x 64: ~ 3104KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898850
 • Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2 (KB2898851)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 1906KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 SP1 C?p Nh?t x 86: ~ 1899KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 cho Itanium d?a trên h? th?ng C?p Nh?t: ~ 1256KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898851
 • Security Update for Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2920189)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2871690 trên Windows 8 và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 32KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 31KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 4512KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 9990KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2920189
 • Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2938780)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 v? b?n c?p nh?t Windows 7: ~ 4037KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 4085KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows Server 2008 R2 IA-64 cho ki?n trúc IA64 update: ~ 4237KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2938780
 • Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4,5 và 4.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2938782)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4,5 và 4.5.1 v? b?n c?p nh?t Windows 7: ~ 3336KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4,5 và 4.5.1 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 3337KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2938782
 • Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.2 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2954853)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.2 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2 C?p Nh?t: ~ 20KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2954853
 • Security Update for Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2957151)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2961887 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10130KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 5265KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6376KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 10204KB
  • C?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18549KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6265KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957151
 • Security Update for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2961908) mà không có KB2919355

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 29KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 29KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2961908
 • MS14-022: Security Update for Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003 (KB2837616)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-067 (KB2760420) trên Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows SharePoint Services 3.0 X 64 Edition: ~ 18849KB
  • C?p nh?t Windows SharePoint Services 3.0: ~ 15687KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2837616
 • MS14-025: Security Update for Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2928120)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 2632KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 4144KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 4431KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 2749KB
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 2586KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 4218KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3871KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 4432KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 4693KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2762KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2928120
 • MS14-025: Security Update for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2961899) mà không có KB2919355

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 4154KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 2636KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2961899
 • MS14-026: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 1.1 SP1 trên Windows Server 2003 và Windows Server 2003 R2 x 86 (KB2931352)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS14-009 (KB2898860) trên Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 1.1 SP1 trên Windows Server 2003 R2 x 86 update: ~ 3090KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931352
 • MS14-026: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2931354)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS14-009 (KB2901113) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p Nh?t Microsoft NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho x 64: ~ 8609KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 update: ~ 8045KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho Itanium d?a trên h? th?ng C?p Nh?t: ~ 5716KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931354
 • MS14-026: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2 (KB2931356)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS14-009 (KB2901112) trên Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 6391KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 SP1 C?p Nh?t x 86: ~ 5803KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 cho Itanium d?a trên h? th?ng C?p Nh?t: ~ 4264KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931356
 • MS14-026: Security Update for Microsoft NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2931357)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft NET Framework 3.5 v? b?n c?p nh?t Windows 8: ~ 371KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 379KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931357
 • MS14-026: Security Update for Microsoft NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2931358)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2, máy ch? 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 322KB
  • Microsoft NET Framework 3.5 v? b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 317KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931358
 • MS14-026: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng (KB2931365)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/C?p nh?t Windows XP Embedded x 86: ~ 2142KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/C?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 2192KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 IA-64 cho ki?n trúc IA64 update: ~ 2348KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931365
 • MS14-026: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2931366)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 584KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 v? b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 482KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 v? b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 341KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931366
 • MS14-026: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4,5 và 4.5.1 trên Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2931367)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4,5 và 4.5.1 v? b?n c?p nh?t Windows 8: ~ 529KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4,5 và 4.5.1 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 539KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4,5 và 4.5.1 v? b?n c?p nh?t Windows RT: ~ 322KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931367
 • MS14-026: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4,5 và 4.5.1 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2931368)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4,5 và 4.5.1 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/C?p nh?t Windows Vista x 64: ~ 1278KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4,5 và 4.5.1 trên Windows 7/Windows Server 2008/C?p nh?t Windows Vista x 86: ~ 1278KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931368
 • MS14-026: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP nhúng (KB2932079)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 v? b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP Embedded: ~ 1116KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 1375KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 v? b?n c?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 1531KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2932079
 • MS14-027: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, và Windows Server 2003 (KB2926765)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • MS10-007 (KB975713) trên Windows Server 2003
  • MS12-048 (KB2691442) trên Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 6253KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 13406KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 6414KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 13124KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 8714KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 8190KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 6782KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 4414KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 17412KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 7618KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 4057KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 6250KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003: ~ 626KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 1007KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 1372KB
  • WEPOS và POSReady năm 2009 C?p Nh?t: ~ 692KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2926765
 • MS14-027: Security Update for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2962123) mà không có KB2919355

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 13367KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 6239KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 6410KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962123
 • MS14-028: Security Update for Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 và Windows Server 2008 R2 (KB2933826)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 463KB
  • C?p nh?t Windows Server 2012 x 64: ~ 432KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 5479KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2933826
 • MS14-028: Security Update for Windows Server 2012 R2 (KB2962073) mà không có KB2919355

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 461KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962073
 • MS14-029: Security Update for Internet Explorer (KB2953522)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng an ninh:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Vista, và Windows XP nhúng
  • V?a ph?i: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Server 2003
  Thay th?:
  • MS14-021 (KB2964358) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer 11 cho b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 15362KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 31862KB
  • Internet Explorer 11 cho b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 15592KB
  • Internet Explorer 10 cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64 update: ~ 36961KB
  • Internet Explorer 10 cho b?n c?p nh?t Windows 8: ~ 17367KB
  • Internet Explorer 10 cho b?n c?p nh?t Windows RT: ~ 14407KB
  • Internet Explorer 9 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 28926KB
  • Internet Explorer nhúng chu?n Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 38863KB
  • Internet Explorer 10 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 41926KB
  • Internet Explorer 10 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 Service Pack 1 update: ~ 20090KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded tiêu chu?n 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 9023KB
  • Internet Explorer 9 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 14030KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 19518KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded tiêu chu?n 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 17532KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 update: ~ 23029KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 update: ~ 17322KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14030KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 28932KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 9954KB
  • Internet Explorer 7 đ? c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13482KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 7083KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 C?p Nh?t: ~ 4524KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2003 C?p Nh?t: ~ 9419KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 IA-64 update: ~ 14299KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 11032KB
  • Internet Explorer 8 cho WEPOS và POSReady năm 2009 C?p Nh?t: ~ 9432KB
  • Internet Explorer 6 cho WEPOS và POSReady năm 2009 C?p Nh?t: ~ 4137KB
  • Internet Explorer 7 cho WEPOS và POSReady năm 2009 C?p Nh?t: ~ 8467KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2953522
 • MS14-029: Security Update for Internet Explorer (KB2961851) mà không có KB2919355

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng an ninh:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows nhúng vào tiêu chu?n 7, và Windows 7
  • V?a ph?i: Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2008 R2
  Thay th?: MS14-021 (KB2964444) trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer 11 cho b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 17399KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 34795KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 35511KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 17806KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2961851

N?i dung không-an ninh m?i:

 • C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2852386)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 380KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2852386
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2920540)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: C?p nh?t t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 900KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 766KB
  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t dư?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t danh m?c đư?c s? d?ng b?i Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 đ? có đư?c nh?ng c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2920540
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2932074)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 43KB
  • C?p nh?t Windows 8.1 x 64: ~ 57KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2932074
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows 7 (KB2932354)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows 7
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1 x 64: ~ 489KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 489KB
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 486KB
  • C?p nh?t Windows 7 x 64: ~ 486KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2932354
 • C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 (KB2934950)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows Home Server 2011: ~ 431KB
  • C?p nh?t Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials: ~ 431KB
  • C?p nh?t Windows lí Server 2008 R2 y?u t? c?n thi?t: ~ 431KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2934950
 • C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 (KB2934953)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows Home Server 2011: ~ 431KB
  • C?p nh?t Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials: ~ 431KB
  • C?p nh?t Windows lí Server 2008 R2 y?u t? c?n thi?t: ~ 431KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2934953
 • C?p Nh?t cho Windows Server 2012 Essentials (KB2934957)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows Server 2012 x 64 Essentials C?p Nh?t: ~ 417KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2934957
 • C?p Nh?t cho Windows 8 và Windows RT (KB2938459)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows RT*
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 15389KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 13350KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 13125KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2938459
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 và Windows RT (KB2939153)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t Rollups
  Thay th?: KB2894853 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 và Windows RT
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8 và Windows RT*
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1 x 64: ~ 4794KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 3826KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 3523KB
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 5988KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 4308KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 3067KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này nh?m b?o v? ch?c năng trong B? b?o v? Windows. Xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2939153
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2950153)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 169KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 213KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2950153
 • C?p Nh?t cho net ngu?n g?c trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2954879)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • .NET b?n đ?a trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 105KB
  • .NET ngu?n g?c v? b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 68KB
  • .NET ngu?n g?c v? b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 68KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2954879
 • C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2955163)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 6160KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 926KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 647KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2955163
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2955164)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?:
  • KB2923300 trên Windows RT 8.1
  • KB2957390 trên Windows 8.1 và R2 Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 49293KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 99648KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 45168KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2955164
 • C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2956037)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 329KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 513KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 331KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2956037
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2956575)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Thay th?: KB2895219 trên Windows 8.1 và Windows RT 8.1
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 13047KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 8629KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 8823KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2956575
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2958262)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?: KB2933809 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 2019KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 1846KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 118KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2958262
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2958263)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 2106KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 1875KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 113KB
  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t dư?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t danh m?c đư?c s? d?ng b?i Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 đ? có đư?c nh?ng c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2958263
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2958265)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 24KB
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 226KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 192KB
  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t dư?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t danh m?c đư?c s? d?ng b?i Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 đ? có đư?c nh?ng c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2958265
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2965065)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 402KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 401KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2965065
 • Windows ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng 5 năm 2014 (KB890830) / Windows ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng năm 2014 (KB890830) - Internet Explorer phiên b?n

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t Rollups
  Thay th?: KB890830 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - tháng năm 2014 C?p Nh?t: ~ 33799KB
  • Windows Malicious Software Removal Tool - C?p Nh?t Tháng năm 2014: ~ 32118KB
  • C?p nh?t ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng 5 năm 2014 - IE Phiên b?n Windows: ~ 26278KB
  Mô t?:
  Sau khi t?i v?, công c? này ch?y m?t th?i gian đ? ki?m tra máy tính c?a b?n cho các nhi?m trùng b?ng cách c? th?, ph? bi?n ph?n m?m gây h?i (bao g?m c? Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m đư?c t?m th?y. N?u m?t nhi?m trùng đư?c t?m th?y, công c? s? hi?n th? m?t báo cáo tình trạng l?n sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. M?t phiên b?n m?i c?a công c? s? đư?c cung c?p m?i tháng. N?u b?n mu?n t? ch?y công c? trên máy tính c?a b?n, b?n có th? t?i v? m?t đ?ng g?i t? Microsoft Download Center, ho?c b?n có th? ch?y m?t phiên b?n tr?c tuy?n t? microsoft.com. Công c? này không ph?i là m?t thay th? cho m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút. Đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n, b?n nên s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830
 • H? th?ng công c? s?n sàng C?p Nh?t cho Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB947821) [Tháng năm 2014]

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Thay th?: KB947821 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • H? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? cho Windows 7 [Tháng năm 2014] update: ~ 225876KB
  • C?p nh?t h? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? cho Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 [Tháng năm 2014]: ~ 538935KB
  • H? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? cho Windows Server 2008 R2 IA-64 [Tháng năm 2014] update: ~ 80505KB
  • C?p nh?t h? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? cho Windows Server 2008/Windows Vista x 64 [Tháng năm 2014]: ~ 208645KB
  • H? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? cho Windows Server 2008 IA-64 [Tháng năm 2014] update: ~ 57115KB
  • H? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? cho Windows Server 2008/Windows Vista [Tháng năm 2014] update: ~ 148474KB
  Mô t?:
  Công c? này đang đư?c cung c?p b?i v? m?t không th?ng nh?t đư?c t?m th?y trong các c?a s? ph?c v? c?a hàng mà có th? ngăn ch?n vi?c cài đ?t chuyên bi?t thành công b?n C?p Nh?t trong tương lai, gói b?n ghi d?ch v? và ph?n m?m. Công c? này s? ki?m tra máy tính c?a b?n cho mâu thu?n như v?y và c? g?ng gi?i quy?t v?n đ? n?u t?m th?y.
  http://support.Microsoft.com/kb/947821

Thay đ?i đ? b?o m?t s?n có n?i dung:

 • MS14-021: C?p Nh?t b?o m?t cho Internet Explorer (KB2964358)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i đ? s?a ch?a các văn b?n đ?a phương hoá.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2964358
 • MS14-021: C?p Nh?t b?o m?t cho Internet Explorer (KB2964444) mà không có KB2919355

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i đ? s?a ch?a các văn b?n đ?a phương hoá.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2964444
 • Security Update for Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2964757) mà không có KB2919355

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i đ? s?a ch?a các văn b?n đ?a phương hoá.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2964757
 • MS14-018: Security Update for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919355

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không-an ninh hi?n hành:

 • C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2802618)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2802618
 • Internet Explorer 11 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2841134)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2841134
 • C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2934016)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2934016
 • C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2952664)
  • Siêu d? li?u v?n không thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này s? ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2952664

Th? hai 05 tháng 5, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? hai 05 tháng 5, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • Security Update for Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2962140)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1 x 64: ~ 2303KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 1656KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 1799KB

  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962140

 • Security Update for Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2964757) mà không có KB2919355

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1 x 64: ~ 1705KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 1395KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 1510KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2964757

Thay đ?i đ? b?o m?t s?n có n?i dung:

 • MS14-018: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • T?i tr?ng b? sung đ? đư?c thêm vào đ?a ch? đư?c bi?t đ?n cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919355

Th? năm 1 tháng 5, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? năm 1 tháng 5, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • MS14-021: C?p Nh?t b?o m?t cho Internet Explorer (KB2964358)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng an ninh:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Vista, và Windows XP
  • V?a ph?i: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer 11 cho b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 7083KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 15670KB
  • Internet Explorer 11 cho b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 7188KB
  • Internet Explorer 10 cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64 update: ~ 16339KB
  • Internet Explorer 10 cho b?n c?p nh?t Windows 8: ~ 7362KB
  • Internet Explorer 10 cho b?n c?p nh?t Windows RT: ~ 6021KB
  • Internet Explorer 10 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 Edition update: ~ 18813KB
  • Internet Explorer 9 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 6087KB
  • Internet Explorer 10 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 8626KB
  • Internet Explorer 9 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 Edition update: ~ 13730KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 7026KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded tiêu chu?n 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 3017KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded tiêu chu?n 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 6453KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 15528KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 update: ~ 8967KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista x 64 update: ~ 6687KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 6086KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 update: ~ 5259KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 3010KB
  • Internet Explorer 7 đ? c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 4130KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 1882KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64 Edition: ~ 13767KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 IA-64 update: ~ 5373KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 4118KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 C?p Nh?t: ~ 2158KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2003 C?p Nh?t: ~ 3233KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2003/Windows XP x 64 update: ~ 6966KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 C?p Nh?t: ~ 1847KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003/Windows XP x 64 update: ~ 4561KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 IA-64 update: ~ 6254KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows XP C?p Nh?t: ~ 3240KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows XP C?p Nh?t: ~ 2163KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows XP C?p Nh?t: ~ 1788KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2964358
 • MS14-021: C?p Nh?t b?o m?t cho Internet Explorer (KB2964444)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng an ninh:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows nhúng vào tiêu chu?n 7, và Windows 7
  • V?a ph?i: Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 15316KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 6928KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows RT 8.1 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 7043KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 6875KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 15195KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2964444

Th? hai 28 tháng 4, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? hai 28 tháng 4, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • Security Update for Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2961887)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2942844 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10139KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 5282KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6396KB
  • C?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18395KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 9565KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6277KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2961887

Th? năm 24 tháng 4, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? năm 24 tháng 4, năm 2014.

N?i dung không-an ninh m?i:

 • C?p Nh?t cho Windows 8 và Windows RT (KB2957026)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?: KB2917499 trên Windows 8 và Windows RT
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows RT*
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 1235KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 885KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 783KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957026

Th? ba 22 tháng 4, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 22 tháng 4, năm 2014.

N?i dung không-an ninh m?i:

 • C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2952664)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 2286KB
  • C?p nh?t Windows 7 x 64: ~ 2499KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2952664

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không-an ninh hi?n hành:

 • Internet Explorer 11 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2841134)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2841134

Th? tư 16 tháng 4, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào th? tư 16 tháng 4, năm 2014.

N?i dung không-an ninh m?i:

 • C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2952664)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 2286KB
  • C?p nh?t Windows 7 x 64: ~ 2499KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2952664
 • C?p Nh?t cho Windows 8 và Windows RT (KB2957026)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?: KB2917499 trên Windows 8 và Windows RT
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows RT*
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 878KB
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 1224KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 782KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957026

Thay đ?i đ? b?o m?t s?n có n?i dung:

 • MS14-018: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • Gói đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919355

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không-an ninh hi?n hành:

 • C?p Nh?t cho Windows Server 2012 R2 (KB2919394)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919394
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2928680)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2928680

Th? tư 08 tháng 4, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào th? ba 08 tháng 4, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • Security Update for Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2942844)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2938527 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 9344KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 4682KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6170KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 8985KB
  • C?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 17333KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6059KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2942844
 • MS14-018: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • KB2913270 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2
  • KB2913760 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2
  • KB2919394 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2
  • KB2928680 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2
  • MS14-012 (KB2925418) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2
  • MS14-013 (KB2929961) trên Windows 8.1 và R2 Windows Server 2012
  • MS14-015 (KB2930275) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2
  • MS14-016 (KB2923392) trên Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 C?p Nh?t C?p Nh?t: ~ 908861KB
  • C?p nh?t Windows 8.1 Update: ~ 437632KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1 Update: ~ 381821KB
  Mô t?:
  C?p nh?t Windows 8.1 là m?t b? tích l?y C?p Nh?t b?o m?t, quan tr?ng C?p Nh?t và C?p Nh?t. B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Windows 8.1 C?p Nh?t đ? đ?m b?o r?ng máy tính c?a b?n có th? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t Windows trong tương lai, bao g?m C?p Nh?t b?o m?t. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919355
 • MS14-018: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2929437)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng an ninh:
  • Quan tr?ng: Windows nhúng tiêu chu?n 7 và Windows 7
  • V?a ph?i: Windows Server 2008 R2
  Thay th?: MS14-012 (KB2925418) trên Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 24916KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 46060KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2929437
 • MS14-018: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2936068)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng an ninh:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Vista, và Windows XP
  • V?a ph?i: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  Thay th?: MS14-012 (KB2925418) trên Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 15316KB
  • Internet Explorer 11 cho b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 6926KB
  • Internet Explorer 11 cho b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 7046KB
  • Internet Explorer 10 cho b?n c?p nh?t Windows 8: ~ 17057KB
  • Internet Explorer 10 cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64 update: ~ 36723KB
  • Internet Explorer 10 cho b?n c?p nh?t Windows RT: ~ 14031KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded tiêu chu?n 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 8660KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 15180KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded tiêu chu?n 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 17059KB
  • Internet Explorer 9 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 14039KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 6871KB
  • Internet Explorer 9 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 29008KB
  • Internet Explorer 10 cho Windows 7/Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 41395KB
  • Internet Explorer 10 cho b?n c?p nh?t Windows 7 Service Pack 1: ~ 19714KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 update: ~ 22386KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 9965KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14040KB
  • Internet Explorer 7 đ? c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13475KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 update: ~ 17329KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 7085KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista x 64 update: ~ 19561KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29010KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 C?p Nh?t: ~ 4429KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 C?p Nh?t: ~ 8462KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003/Windows XP x 64 update: ~ 19955KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 IA-64 update: ~ 14015KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2003 C?p Nh?t: ~ 9427KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 10800KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2003/Windows XP x 64 update: ~ 22409KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 IA-64 update: ~ 25314KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows XP C?p Nh?t: ~ 8470KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows XP C?p Nh?t: ~ 9435KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows XP C?p Nh?t: ~ 4133KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 8 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9965KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 8 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19561KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 8 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 22409KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 19955KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows Server 2003: ~ 8462KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows Server 2003 IA-64: ~ 25314KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 8 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows Server 2003: ~ 9427KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 8 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows XP: ~ 9435KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows XP: ~ 8470KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2936068
 • MS14-019: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Winodws Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2922229)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • KB2908816 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2
  • MS12-081 (KB2758857) trên Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  • MS13-019 (KB2790113) trên Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2
  • MS13-077 (KB2872339) trên Windows nhúng tiêu chu?n 7 và Windows 7
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1567KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 795KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 765KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1773KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 920KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 703KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1575KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 733KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3648KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 428KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 859KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 1115KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003: ~ 806KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1315KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 1814KB
  • C?p nh?t Windows XP: ~ 800KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2922229

N?i dung không-an ninh m?i:

 • C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2800095)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 73KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 83KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 127KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2800095
 • C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2908783)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?: KB2541014 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 504KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 676KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 599KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2908783
 • C?p Nh?t Rollup cho máy ch? Microsoft Windows MultiPoint 2011 (KB2927581)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t Rollups
  Thay th?: KB2626067 trên Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p Nh?t Rollup cho Microsoft Windows MultiPoint Server 2011 C?p Nh?t: ~ 73428KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2927581
 • Quy t?c C?p Nh?t cho RRAS phân tích th?c hành t?t nh?t cho Windows Server 2012 R2 (KB2928193)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p Nh?t RRAS t?t nh?t th?c hành phân tích cho Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 373KB
  Mô t?:
  B?n có th? s? d?ng quy t?c RRAS update cho phân tích th?c ti?n t?t nh?t đ? quét m?t máy ch? đang ch?y vai tr? RRAS. BPA quét k?t qu? đư?c hi?n th? như m?t danh sách các v?n đ? mà b?n có th? s?p x?p b?i m?c đ? nghiêm tr?ng, và k?t qu? bao g?m các khuy?n ngh? đ? s?a ch?a các v?n đ? và liên k?t đ?n các hư?ng d?n. Không có thay đ?i c?u h?nh đư?c th?c hi?n b?ng cách ch?y quá tr?nh quét. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2928193
 • C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2928562)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?: KB2739159 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 560KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 777KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1533KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2928562
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2933809)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 1846KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 2019KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 118KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2933809
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2933810)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 2106KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 112KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 1874KB
  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t dư?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t danh m?c đư?c s? d?ng b?i Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 đ? có đư?c nh?ng c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2933810
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2933811)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 192KB
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 225KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 24KB
  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t dư?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t danh m?c đư?c s? d?ng b?i Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 đ? có đư?c nh?ng c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2933811
 • C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2934016)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 1933KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 4389KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 1588KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2934016
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2936897)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 58KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 62KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 50KB
  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t dư?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t danh m?c đư?c s? d?ng b?i Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 đ? có đư?c nh?ng c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2936897
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2939087)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1051KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 900KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 909KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2939087
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2953600)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 84KB
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 96KB
  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t dư?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t danh m?c đư?c s? d?ng b?i Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 đ? có đư?c nh?ng c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2953600
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2957390)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1601KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 813KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957390
 • Windows ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng 4 năm 2014 (KB890830) / Windows ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng 4 năm 2014 (KB890830) - Internet Explorer phiên b?n

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t Rollups
  Thay th?: KB890830 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - C?p Nh?t tháng 4 năm 2014: ~ 29581KB
  • Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - tháng 4 năm 2014 C?p Nh?t: ~ 31298KB
  • C?p nh?t ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng 4 năm 2014 - IE Phiên b?n Windows: ~ 25301KB
  Mô t?:
  Sau khi t?i v?, công c? này ch?y m?t th?i gian đ? ki?m tra máy tính c?a b?n cho các nhi?m trùng b?ng cách c? th?, ph? bi?n ph?n m?m gây h?i (bao g?m c? Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m đư?c t?m th?y. N?u m?t nhi?m trùng đư?c t?m th?y, công c? s? hi?n th? m?t báo cáo tình trạng l?n sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. M?t phiên b?n m?i c?a công c? s? đư?c cung c?p m?i tháng. N?u b?n mu?n t? ch?y công c? trên máy tính c?a b?n, b?n có th? t?i v? m?t đ?ng g?i t? Microsoft Download Center, ho?c b?n có th? ch?y m?t phiên b?n tr?c tuy?n t? microsoft.com. Công c? này không ph?i là m?t thay th? cho m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút. Đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n, b?n nên s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không-an ninh hi?n hành:

 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2890139)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2890139
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2895219)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2895219
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2895233)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2895233
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2895586)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2895586
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2895592)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2895592
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2895614)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2895614
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2897942)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2897942
 • C?p Nh?t cho Windows RT 8.1 (KB2903601)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2903601
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2913253)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2913253
 • C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2928678)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2928678
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2930294)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2930294

Th? ba 18 Tháng ba, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 18 Tháng ba, 2014.

N?i dung không-an ninh m?i:

 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2939103)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 16KB
  • Windows 8 và Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 16KB
  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t theo th? lo?i C?p Nh?t năng đ?ng c?a Windows 8 đư?c s? d?ng b?i Windows 8 và Windows Server 2012 đ? có đư?c tr?nh đi?u khi?n quan tr?ng, thành ph?n, và c?i ti?n thi?t l?p trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2939103

Th? ba 11 Tháng ba, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 11 Tháng ba, 2014.

N?i dung b?o m?t m?i

 • Security Update for Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2938527)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2934802 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 5213KB
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10036KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6331KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 10102KB
  • C?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18244KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6221KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2938527
 • MS14-012: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2925418)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng an ninh:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Vista, và Windows XP
  • V?a ph?i: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Server 2003
  Thay th?: MS14-010 (KB2909921) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 34818KB
  • Internet Explorer 11 cho b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 17405KB
  • Internet Explorer 11 cho b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 18026KB
  • Internet Explorer 10 cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64 update: ~ 36485KB
  • Internet Explorer 10 cho b?n c?p nh?t Windows 8: ~ 17009KB
  • Internet Explorer 10 cho b?n c?p nh?t Windows RT: ~ 14029KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 35526KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded tiêu chu?n 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 17049KB
  • Internet Explorer 9 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 14059KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 17813KB
  • Internet Explorer 10 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 Service Pack 1 update: ~ 19704KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded tiêu chu?n 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 8658KB
  • Internet Explorer 9 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 29007KB
  • Internet Explorer 10 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 41410KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 update: ~ 22377KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 update: ~ 22385KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista x 64 update: ~ 19571KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 7084KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14059KB
  • Internet Explorer 7 đ? c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13476KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29016KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 update: ~ 17327KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 9963KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 C?p Nh?t: ~ 8455KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2003 C?p Nh?t: ~ 9428KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 10796KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003/Windows XP x 64 update: ~ 19957KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 IA-64 update: ~ 25301KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2003/Windows XP x 64 update: ~ 22415KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 C?p Nh?t: ~ 4427KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 IA-64 update: ~ 14010KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows XP C?p Nh?t: ~ 8465KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows XP C?p Nh?t: ~ 9430KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows XP C?p Nh?t: ~ 4135KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2925418
 • MS14-013: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2929961)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-056 (KB2845187) trên Windows 8, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 445KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 237KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 460KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 248KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 452KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 238KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 242KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 453KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1110KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003: ~ 688KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 1639KB
  • C?p nh?t Windows XP: ~ 722KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2929961
 • MS14-015: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2930275)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • MS13-101 (KB2893984) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  • MS14-003 (KB2913602) trên Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 1643KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1942KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 1664KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 1886KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 2267KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 1577KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 1127KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1490KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2947KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1025KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1339KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 2687KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 2475KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003: ~ 1416KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 3277KB
  • C?p nh?t Windows XP: ~ 1414KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2930275
 • MS14-016: Security Update for Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2923392)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-032 (KB2772930) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 453KB
  • C?p nh?t Windows Server 2012 x 64: ~ 488KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 1236KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2825KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2430KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003: ~ 696KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 1043KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 1433KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2923392
 • MS14-016: Security Update for Windows Server 2003 và Windows XP (KB2933528)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • MS11-095 (KB2626416) trên Windows XP
  • MS13-032 (KB2801109) trên Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows Server 2003: ~ 1247KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1814KB
  • C?p nh?t Windows XP: ~ 1228KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2933528

N?i dung không-an ninh m?i:

 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 và Windows RT (KB2894853)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t Rollups
  Thay th?: KB2856373 trên Windows 8 và Windows RT
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8 và Windows RT*
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 3716KB
  • C?p nh?t Windows 8.1 x 64: ~ 4646KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 3452KB
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 5859KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 4151KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 2965KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này nh?m b?o v? ch?c năng trong B? b?o v? Windows. Xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2894853
 • C?p Nh?t cho Windows Vista (KB2904266)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t Rollups
  Thay th?: KB2890882 trên Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Vista
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows Vista x 64: ~ 592KB
  • C?p nh?t Windows Vista: ~ 487KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2904266
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2913760)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1117KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 946KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913760
 • C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2918077)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?: KB2813956 trên Windows 7
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 128KB
  • C?p nh?t Windows 7 x 64: ~ 153KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2918077
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2919442)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Thay th?: KB2904440 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10295KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 4544KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 9542KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919442
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2920540)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: C?p nh?t t? đ?ng
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Các n?n t?ng m?c tiêu:
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 894KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 758KB
  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t dư?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t danh m?c đư?c s? d?ng b?i Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 đ? có đư?c nh?ng c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2920540
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2922717)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?:
  • KB2890882 trên Windows Vista
  • KB2904266 trên Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 859KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 526KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 484KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 764KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 461KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 729KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 159KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 579KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 173KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 481KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003: ~ 512KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 704KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 1044KB
  • C?p nh?t Windows XP: ~ 519KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2922717
 • C?p Nh?t cho Windows Server 2003 (KB2927811)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows Server 2003: ~ 587KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 816KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 1193KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2927811
 • C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2928678)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?:
  • KB2917499 trên Windows 8, Windows Server 2012 và Windows RT
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 23416KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 30665KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 19254KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2928678
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2928680)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 12657KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 21421KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 10398KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2928680
 • C?p Nh?t cho Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2929733)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 473KB
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 237KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 623KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 1172KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 482KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 861KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2929733
 • C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2929755)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?: KB2836502 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1649KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 791KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 546KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1040KB
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 518KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2929755
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2930169)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 189KB
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 224KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 24KB
  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t dư?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t danh m?c đư?c s? d?ng b?i Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 đ? có đư?c nh?ng c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2930169
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2930294)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 367KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 319KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 344KB
  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t dư?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t danh m?c đư?c s? d?ng b?i Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 đ? có đư?c nh?ng c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2930294
 • Windows ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - March 2014 (KB890830) / Windows ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - March 2014 (KB890830) - Internet Explorer phiên b?n

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t Rollups
  Thay th?: KB890830 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - C?p Nh?t March 2014: ~ 30063KB
  • Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - Tháng ba 2014 C?p Nh?t: ~ 31930KB
  • C?p nh?t ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - March 2014 - IE Phiên b?n Windows: ~ 24979KB
  Mô t?:
  Sau khi t?i v?, công c? này ch?y m?t th?i gian đ? ki?m tra máy tính c?a b?n cho các nhi?m trùng b?ng cách c? th?, ph? bi?n ph?n m?m gây h?i (bao g?m c? Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m đư?c t?m th?y. N?u m?t nhi?m trùng đư?c t?m th?y, công c? s? hi?n th? m?t báo cáo tình trạng l?n sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. M?t phiên b?n m?i c?a công c? s? đư?c cung c?p m?i tháng. N?u b?n mu?n t? ch?y công c? trên máy tính c?a b?n, b?n có th? t?i v? m?t đ?ng g?i t? Microsoft Download Center, ho?c b?n có th? ch?y m?t phiên b?n tr?c tuy?n t? microsoft.com. Công c? này không ph?i là m?t thay th? cho m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút. Đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n, b?n nên s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830
 • C?p Nh?t g?c gi?y ch?ng nh?n cho Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, và Windows XP (KB931125)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?: KB931125 trên Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • G?c gi?y ch?ng nh?n cho Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/C?p nh?t Windows XP [March 2014]: ~ 448KB
  Mô t?:
  Kho?n m?c này danh sách cập nhật các ch?ng ch? g?c trên máy tính c?a b?n vào danh sách đư?c ch?p nh?n b?i Microsoft như m?t ph?n c?a chương tr?nh ch?ng ch? g?c c?a Microsoft. Thêm b? sung g?c gi?y ch?ng nh?n đ? máy tính c?a b?n cho phép b?n s? d?ng ch?ng ch? Extended Validation (EV) trong Internet Explorer, m?t ph?m vi l?n hơn c?a an ninh nâng cao Web tr?nh duy?t, m? hóa e-mail, và tăng cư?ng b?o m?t m? giao hàng. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. M?t khi b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, nó không th? đư?c g? b?.
  http://support.Microsoft.com/kb/931125

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không-an ninh hi?n hành:

 • C?p Nh?t cho Windows Server 2012 R2 (KB2913270)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2913270
 • C?p Nh?t cho Windows RT 8.1 (KB2913760)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2913760
 • C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2919393)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919393
 • C?p Nh?t cho Windows Server 2012 R2 (KB2919394)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919394

Th? tư 5 tháng ba, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? tư 5 tháng ba, 2014.

N?i dung không-an ninh m?i:

 • Windows XP Home x 86 và XP Professional x 86 k?t thúc c?a thông báo h? tr? (KB2934207)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, và c?p nh?t t? đ?ng
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows XP Home x 86 và XP Professional x 86 cu?i cùng thông báo h? tr? C?p Nh?t: ~ 504KB
  Mô t?:
  B?n c?p nh?t này đư?c thi?t k? đ? thông báo cho khách hàng c?a k?t thúc h? tr? Windows XP ngày, tháng 8 năm 2014.
  http://support.Microsoft.com/kb/2934207

Th? sáu 28 tháng hai, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? sáu 28 tháng hai, năm 2014.

Thay đ?i đ? b?o m?t s?n có n?i dung:

 • MS13-090: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho ActiveX Killbits cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2900986)
 • MS13-095: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2868626)
 • MS13-098: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2893294)
 • MS14-005: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2916036)
 • MS14-007: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2912390)
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2901128)
 • Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2862152)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2900986
  http://support.Microsoft.com/kb/2868626
  http://support.Microsoft.com/kb/2893294
  http://support.Microsoft.com/kb/2916036
  http://support.Microsoft.com/kb/2912390
  http://support.Microsoft.com/kb/2901128
  http://support.Microsoft.com/kb/2862152

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không-an ninh hi?n hành:

Th? năm 27 tháng hai, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? năm 27 tháng hai, năm 2014.

Thay đ?i đ? b?o m?t s?n có n?i dung:

 • Security Update for Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2871690)
  • Gói đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2871690

Th? ba 25 tháng hai, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 25 tháng hai, năm 2014.

N?i dung không-an ninh m?i:

 • C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2923545)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?: KB2913751 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 2814KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 5214KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2923545
 • H? th?ng công c? s?n sàng C?p Nh?t cho Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB947821) [năm 2014]

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Thay th?: KB947821 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Chu?n b? s?n sàng C?p nh?t h? th?ng công c? cho Windows 7 x 64 [năm 2014] update: ~ 307468KB
  • H? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? cho Windows 7 [năm 2014] update: ~ 186973KB
  • H? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? cho Windows Server 2008 R2 IA-64 [năm 2014] update: ~ 78953KB
  • H? th?ng công c? s?n sàng C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 x 64 [năm 2014] C?p Nh?t: ~ 330658KB
  • H? th?ng công c? s?n sàng C?p Nh?t cho Windows Server 2008 x 64 [năm 2014] update: ~ 147951KB
  • H? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? cho Windows Server 2008 [năm 2014] update: ~ 105178KB
  • H? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? cho Windows Server 2008 IA-64 [năm 2014] update: ~ 56255KB
  • H? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? cho Windows Vista [năm 2014] update: ~ 125865KB
  • C?p nh?t h? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? cho Windows Vista x 64 [năm 2014]: ~ 177903KB
  Mô t?:
  Công c? này đang đư?c cung c?p b?i v? m?t không th?ng nh?t đư?c t?m th?y trong các c?a s? ph?c v? c?a hàng mà có th? ngăn ch?n vi?c cài đ?t chuyên bi?t thành công b?n C?p Nh?t trong tương lai, gói b?n ghi d?ch v? và ph?n m?m. Công c? này s? ki?m tra máy tính c?a b?n cho mâu thu?n như v?y và c? g?ng gi?i quy?t v?n đ? n?u t?m th?y.
  http://support.Microsoft.com/kb/947821

Th? năm 20 tháng hai, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? năm 20 tháng hai, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • Security Update for Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2934802)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2929825 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT *, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10027KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 5203KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6326KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 9460KB
  • C?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18227KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6209KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2934802

Th? tư 19 tháng 2, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào th? tư 19 tháng 2, năm 2014.

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không-an ninh hi?n hành:

 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2911106)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2911106

Th? ba 11 tháng 2, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 11 tháng 2, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i

 • Security Update for Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2862973)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t và WSUS
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 32KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 32KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 26KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 35KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 36KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 29KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 43KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 43KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 37KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2862973
 • MS14-005: Security Update for Windows (KB2916036)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS10-051 (KB2079403) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 542KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1076KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 564KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1406KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 694KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 566KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 512KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1086KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1362KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1118KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 1382KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 527KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003: ~ 922KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 2342KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1699KB
  • C?p nh?t Windows XP: ~ 913KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2916036
 • MS14-006: Security Update for Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2904659)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-065 (KB2868623) trên Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1317KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 1083KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 900KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2904659
 • MS14-007: Security Update for Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2 (KB2912390)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 1827KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 3792KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 1918KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 1784KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 3970KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 1612KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 2908KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 1370KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2912390
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên máy ch? 2003, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2898855)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2835393) trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/C?p nh?t Windows XP x 86: ~ 11746KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/C?p nh?t Windows XP cho x 64: ~ 24091KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 IA-64 cho ki?n trúc IA64 update: ~ 30606KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898855
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP (KB2898856)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2833940) trên Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 v? b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 86: ~ 11746KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2003/Windows XP đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 25270KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 v? b?n c?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 31350KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898856
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2 (KB2898857)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2833946) trên Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 11488KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 SP1 C?p Nh?t x 86: ~ 6163KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 cho Itanium d?a trên h? th?ng C?p Nh?t: ~ 12125KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898857
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2898858)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2833947) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho Itanium d?a trên h? th?ng C?p Nh?t: ~ 12468KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 update: ~ 6349KB
  • C?p Nh?t Microsoft NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho x 64: ~ 12061KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898858
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 1.1 SP1 trên Windows Server 2003 và Windows Server 2003 R2 x 86 (KB2898860)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2833949) trên Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 1.1 SP1 trên Windows Server 2003 và Windows Server 2003 R2 x 86 update: ~ 2983KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898860
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2898864)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2833957) trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 trên Windows 7/Windows Server 2008/C?p nh?t Windows Vista x 86: ~ 11430KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/C?p nh?t Windows Vista cho x 64: ~ 24577KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898864
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 trên Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2898865)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2833958) trên Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 15557KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 v? b?n c?p nh?t Windows 8: ~ 7989KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 v? b?n c?p nh?t Windows RT: ~ 7144KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898865
 • MS14-009: Security Update for Microsoft NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2898866)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2833959) trên Windows 8 và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft NET Framework 3.5 v? b?n c?p nh?t Windows 8: ~ 6272KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 11529KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898866
 • MS14-009: Security Update for Microsoft NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2898868)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft NET Framework 3.5 v? b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 5518KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 10150KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898868
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2898869)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 7/Windows Server 2008/C?p nh?t Windows Vista x 86: ~ 12202KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/C?p nh?t Windows Vista cho x 64: ~ 26675KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898869
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2898870)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 v? b?n c?p nh?t Windows 8: ~ 9140KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 18002KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 v? b?n c?p nh?t Windows RT: ~ 7169KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898870
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2898871)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 36111KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 v? b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 14964KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 v? b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 12071KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898871
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2901110)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS11-100 (KB2656351) trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/C?p nh?t Windows XP x 86: ~ 6131KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/C?p nh?t Windows XP cho x 64: ~ 9811KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 IA-64 cho ki?n trúc IA64 update: ~ 10229KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901110
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP (KB2901111)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS11-100 (KB2656351) trên Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 v? b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 86: ~ 6805KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2003/Windows XP đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 13049KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 v? b?n c?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 13166KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901111
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2 (KB2901112)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 3968KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 SP1 C?p Nh?t x 86: ~ 3576KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 cho Itanium d?a trên h? th?ng C?p Nh?t: ~ 2839KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901112
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2901113)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS11-100 (KB2656362) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p Nh?t Microsoft NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho x 64: ~ 6223KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 update: ~ 5833KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho Itanium d?a trên h? th?ng C?p Nh?t: ~ 4371KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901113
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 1.1 SP1 trên Windows Server 2003 và Windows Server 2003 R2 x 86 (KB2901115)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS11-100 (KB2656358) trên Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 1.1 SP1 trên Windows Server 2003 R2 x 86 update: ~ 1059KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901115
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2901118)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/C?p nh?t Windows Vista cho x 64: ~ 8200KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 trên Windows 7/Windows Server 2008/C?p nh?t Windows Vista x 86: ~ 4569KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901118
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 trên Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2901119)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 6139KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 v? b?n c?p nh?t Windows 8: ~ 5616KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 v? b?n c?p nh?t Windows RT: ~ 4090KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901119
 • MS14-009: Security Update for Microsoft NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2901120)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft NET Framework 3.5 v? b?n c?p nh?t Windows 8: ~ 3816KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 4199KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901120
 • MS14-009: Security Update for Microsoft NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2901125)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft NET Framework 3.5 v? b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 3051KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 3378KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901125
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2901126)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/C?p nh?t Windows Vista cho x 64: ~ 8439KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/C?p nh?t Windows Vista x 86: ~ 4772KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901126
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2901127)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 v? b?n c?p nh?t Windows 8: ~ 5021KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 5541KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 v? b?n c?p nh?t Windows RT: ~ 3405KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901127
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2901128)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 4979KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 v? b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 4543KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 v? b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 4292KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901128
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 1.0 SP3 trên Windows XP máy tính bảng và Media Center (KB2904878)

  B?n đ?a: Trung Qu?c (Ph?n th?), Hà Lan, ti?ng Anh, Pháp, Đ?c, ?, Nh?t b?n, Cộng hòa Hàn Quốc, Tây Ban Nha
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2833951) trên Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 1.0 SP3 trên Windows XP máy tính bảng và phương ti?n truy?n thông Trung tâm C?p Nh?t: ~ 4060KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2904878
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2 (KB2911501)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 SP1 C?p Nh?t x 86: ~ 602KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 607KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 cho Itanium d?a trên h? th?ng C?p Nh?t: ~ 601KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2911501
 • MS14-009: Security Update for Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2911502)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 update: ~ 612KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho Itanium d?a trên h? th?ng C?p Nh?t: ~ 606KB
  • C?p Nh?t Microsoft NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho x 64: ~ 613KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2911502
 • MS14-010: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2909921)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng an ninh:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Vista, và Windows XP
  • Quan tr?ng: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  • V?a ph?i: Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  Thay th?: MS13-097 (KB2898785) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 34555KB
  • Internet Explorer 11 cho b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 17285KB
  • Internet Explorer 11 cho b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 17887KB
  • Internet Explorer 10 cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64 update: ~ 36728KB
  • Internet Explorer 10 cho b?n c?p nh?t Windows 8: ~ 17043KB
  • Internet Explorer 10 cho b?n c?p nh?t Windows RT: ~ 14033KB
  • Internet Explorer 10 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 41397KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 17455KB
  • Internet Explorer 9 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 29071KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded tiêu chu?n 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 8614KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 34962KB
  • Internet Explorer 9 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 14162KB
  • Internet Explorer 10 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 Service Pack 1 update: ~ 19698KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded tiêu chu?n 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 16945KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 update: ~ 22270KB
  • Internet Explorer 7 đ? c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13478KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 7083KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 update: ~ 17332KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 9964KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008/Windows Vista x 64 update: ~ 19567KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14161KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29083KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2003/Windows XP x 64 update: ~ 22405KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2003 C?p Nh?t: ~ 9423KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows Server 2003 IA-64: ~ 25305KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 C?p Nh?t: ~ 4428KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 10791KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows Server 2003: ~ 8464KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003/Windows XP x 64 update: ~ 19955KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 IA-64 update: ~ 14017KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows XP: ~ 8471KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows XP C?p Nh?t: ~ 4133KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows XP C?p Nh?t: ~ 9434KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2909921
 • MS14-011: Security Update for Windows (KB2909210)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS10-022 (KB981332) trên Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 240KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 454KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 234KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 307KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 584KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 243KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 807KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 467KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 450KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 233KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 420KB
  • Internet Explorer 11 cho chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 237KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 613KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 225KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 457KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003: ~ 678KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1070KB
  • C?p nh?t Windows XP: ~ 685KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2909210
 • MS14-011: Security Update for Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2909212)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS10-022 (KB981349) trên Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 473KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 234KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 615KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1068KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003: ~ 677KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 1567KB
  • C?p nh?t Windows XP: ~ 684KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2909212
 • MS14-011: Security Update for Windows Server 2003 và Windows XP (KB2909213)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS10-022 (KB981350) trên Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1055KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 1537KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003: ~ 666KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2909213

N?i dung không-an ninh m?i:

 • C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2830477)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 5919KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 9568KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2830477
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2843630)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 670KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 350KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 829KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 522KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 3818KB
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 2046KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2843630
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2908816)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 867KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 427KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 421KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2908816
 • C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2913751)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 2117KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 4455KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913751
 • C?p Nh?t cho Windows RT 8.1 (KB2913760)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 451KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913760
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2917929)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?: KB2895586 trên Windows 8.1
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 1835KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 2007KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 116KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2917929
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2917931)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t và WSUS
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?: KB2895586 trên
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 2067KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 1860KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 112KB

  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t dư?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t danh m?c đư?c s? d?ng b?i Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 đ? có đư?c nh?ng c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2917931
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2917932)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t và WSUS
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 187KB
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 224KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 24KB

  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t dư?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t danh m?c đư?c s? d?ng b?i Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 đ? có đư?c nh?ng c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2917932
 • C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2919393)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 13725KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 8874KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 8186KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919393
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2919394)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 47965KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 24146KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 24929KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919394
 • C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2919469)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 4574KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 5389KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 167KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919469
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2919907)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1 x 64: ~ 60KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 53KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919907
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2922474)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1 x 64: ~ 3433KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 2044KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2922474
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2923300)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10516KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 5672KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 6159KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2923300
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2923528)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 46KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 63KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 47KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2923528
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2923768)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?: KB2913320 trên Windows 8.1 và Windows RT 8.1
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 11190KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 8033KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 10166KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2923768
 • Windows ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng hai 2014 (KB890830) / Windows ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng hai 2014 (KB890830) - Internet Explorer phiên b?n

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t Rollups
  Thay th?: KB890830 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - C?p Nh?t Tháng hai 2014: ~ 27374KB
  • Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - 2014 ngày C?p Nh?t: ~ 28234KB
  • C?p nh?t ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng hai 2014 - IE Phiên b?n Windows: ~ 24215KB

  Mô t?:
  Sau khi t?i v?, công c? này ch?y m?t th?i gian đ? ki?m tra máy tính c?a b?n cho các nhi?m trùng b?ng cách c? th?, ph? bi?n ph?n m?m gây h?i (bao g?m c? Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m đư?c t?m th?y. N?u m?t nhi?m trùng đư?c t?m th?y, công c? s? hi?n th? m?t báo cáo tình trạng l?n sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. M?t phiên b?n m?i c?a công c? s? đư?c cung c?p m?i tháng. N?u b?n mu?n t? ch?y công c? trên máy tính c?a b?n, b?n có th? t?i v? m?t đ?ng g?i t? Microsoft Download Center, ho?c b?n có th? ch?y m?t phiên b?n tr?c tuy?n t? microsoft.com. Công c? này không ph?i là m?t thay th? cho m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút. Đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n, b?n nên s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không-an ninh hi?n hành:

 • C?p Nh?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2836939)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836939
 • C?p Nh?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 SP1 trên Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2836940)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836940
 • C?p Nh?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP (KB2836941)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836941
 • C?p Nh?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2836942)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836942
 • C?p Nh?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2836943)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836943
 • C?p Nh?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 (KB2836945)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836945
 • C?p Nh?t cho Microsoft NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2836946)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836946
 • C?p Nh?t cho Microsoft NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2836947)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836947
 • C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2911101)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2911101
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2911106)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2911106

Th? ba 4 tháng hai, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 4 tháng hai, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • Security Update for Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012)KB2929825)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2916626 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10,036 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 5,220 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6,351 KB
  • C?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18,226 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 9,468 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6,227 KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2929825

Th? ba 28 tháng 1, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 28 tháng 1, năm 2014.

N?i dung không-an ninh m?i:

 • C?p Nh?t cho Windows Server 2012 R2 (KB2904440)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 9.984 KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2904440

Th? ba, tháng m?t 14-năm-2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 14 tháng 1, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • Security Update for Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2916626)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2907997 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10,009 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 5,197 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6.325 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 10.096 KB
  • C?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18,225 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6,208 KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2916626
 • MS14-002: Security Update for Windows Server 2003 và Windows XP (KB2914368)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS10-099 (KB2440591) trên Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 690 KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003: ~ 511 KB
  • C?p nh?t Windows Server 2003 IA-64: ~ 1.044 KB
  • C?p nh?t Windows XP: ~ 518 KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2914368
 • MS14-003: Security Update for Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2 (KB2913602)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-101 (KB2893984) trên Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 1.126 KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1.490 KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2.946 KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913602

N?i dung không-an ninh m?i:

 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 (KB2904440)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows 8.1 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 9.984 KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 4.425 KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 9,597 KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2904440
 • C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2911101)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1.703 KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 1.210 KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 1.010 KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2911101
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2911106)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?:
  • KB2895614 trên Windows 8.1
  • KB2905029 trên Windows RT 8.1
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 47,784 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 75,251 KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 47,183 KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2911106
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2913270)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 2,838 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 4,148 KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 2,323 KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913270
 • C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2913431)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Thay th?: KB2735855 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 7: ~ 880 KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1.346 KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2.125 KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913431
 • Các C?p Nh?t đ?ng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2914220)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 24 KB
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 220 KB
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 187 KB
  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t dư?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t danh m?c đư?c s? d?ng b?i Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 đ? có đư?c tr?nh đi?u khi?n quan tr?ng, thành ph?n, và c?i ti?n thi?t l?p trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2914220
 • C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT (KB2917499)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8 x 64: ~ 660 KB
  • C?p nh?t Windows 8: ~ 361 KB
  • C?p nh?t Windows RT: ~ 424 KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2917499
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2 (KB2917993)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Đ? ngh?/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows 8.1: ~ 301 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 368 KB
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 317 KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2917993
 • Windows ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng năm 2014 (KB890830) / Windows ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng năm 2014 (KB890830) - Internet Explorer phiên b?n

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t Rollups
  Thay th?: KB890830 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - C?p Nh?t Tháng năm 2014: ~ 27,427 KB
  • Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - 2014 ngày C?p Nh?t: ~ 29,082 KB
  • C?p nh?t ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng năm 2014 - IE Phiên b?n Windows: ~ 23,193 KB
  Mô t?:
  Sau khi t?i v?, công c? này ch?y m?t th?i gian đ? ki?m tra máy tính c?a b?n cho các nhi?m trùng b?ng cách c? th?, ph? bi?n ph?n m?m gây h?i (bao g?m c? Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m đư?c t?m th?y. N?u m?t nhi?m trùng đư?c t?m th?y, công c? s? hi?n th? m?t báo cáo tình trạng l?n sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. M?t phiên b?n m?i c?a công c? s? đư?c cung c?p m?i tháng. N?u b?n mu?n t? ch?y công c? trên máy tính c?a b?n, b?n có th? t?i v? m?t đ?ng g?i t? Microsoft Download Center, ho?c b?n có th? ch?y m?t phiên b?n tr?c tuy?n t? microsoft.com. Công c? này không ph?i là m?t thay th? cho m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút. Đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n, b?n nên s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung b?o m?t s?n có:

 • MS13-081: Security Update for Windows nhúng tiêu chu?n 7, Windows 7, và Windows Server 2008 R2 (KB2862330)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng: quan tr?ng
  Thay th?: KB2529073 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 322 KB
  • Chu?n Embedded Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 388 KB
  • C?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 780 KB
  Mô t?:
  M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2862330
 • MS12-050: Security Update for Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003 (KB2596911)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=251611
 • MS12-066: Security Update for Windows SharePoint Services 3.0 (KB2687442)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=260957
 • Security Update for Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2917500)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i đ? c?p nh?t các văn b?n đ?a phương hoá.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2917500

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không-an ninh hi?n hành:

 • Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 3 x 64 Edition (KB2526305)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2526305
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2887595)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2887595
 • C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012 (KB2903938)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2903938
 • C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2903939)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2903939

Th? hai 6 tháng, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? hai 6 tháng, năm 2014.

N?i dung không-an ninh m?i:

 • C?p Nh?t cho Windows RT 8.1 (KB2921482)

  Mi?n đ?a phương: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p tin g?n đúng:
  • C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 221 KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t các v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan cho bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t kho?n m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2921482
* Lưu ? r?ng WSUS và danh m?c tri?n khai áp d?ng cho Windows RT ho?c Windows RT 8.1.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows thay đ?i trong n?i dung cho năm 2013, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2921911 Mô t? v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? Windows Server C?p Nh?t nh?ng thay đ?i trong n?i dung cho năm 2013
Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows thay đ?i trong n?i dung cho năm 2012, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2800436Mô t? v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? Windows Server C?p Nh?t nh?ng thay đ?i trong n?i dung cho năm 2012
Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows thay đ?i trong n?i dung cho 2011, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2662694Mô t? v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? Windows Server C?p Nh?t nh?ng thay đ?i trong n?i dung cho 2011
Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows thay đ?i trong n?i dung cho năm 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2492172Mô t? v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? Windows Server C?p Nh?t nh?ng thay đ?i trong n?i dung cho năm 2010
Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows thay đ?i trong n?i dung cho năm 2009, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
979198Mô t? v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? Windows Server C?p Nh?t nh?ng thay đ?i trong n?i dung cho năm 2009
Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows thay đ?i trong n?i dung cho năm 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
961825Mô t? v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? Windows Server C?p Nh?t nh?ng thay đ?i trong n?i dung cho năm 2008
Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows thay đ?i trong n?i dung cho năm 2007, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
947503 Mô t? v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? Windows Server C?p Nh?t nh?ng thay đ?i trong n?i dung cho năm 2007
Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows thay đ?i trong n?i dung cho năm 2006, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
930858 Mô t? v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? Windows Server C?p Nh?t nh?ng thay đ?i trong n?i dung cho năm 2006
Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows thay đ?i trong n?i dung cho năm 2005, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
918043 Mô t? v? b?n ghi d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? Windows Server C?p Nh?t nh?ng thay đ?i trong n?i dung năm 2005

Thu?c tính

ID c?a bài: 894199 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 17.0
T? khóa: 
kbsecurity kbinfo kbmt KB894199 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 894199

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com