Mô t? các thay đ?i v? n?i dung c?a b?n ghi d?ch v? C?p nh?t Ph?n m?m và b?n ghi d?ch v? C?p nh?t Máy ch? Windows cho 2014

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 894199
Bài vi?t này ch? áp d?ng cho phiên b?n trên các website c?a Windows Update. Bài vi?t này không áp d?ng cho phiên b?n phát hành b?o m?t cho các s?n ph?m không đư?c h? tr? b?i Windows Update.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này dành cho ngư?i qu?n tr? b?n ghi d?ch v? Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update và Microsoft Update. Bài vi?t này ch?a m?t danh sách tích l?y các thay đ?i n?i dung đ? có s?n cho WSUS, Windows Update và Microsoft Update. Ngư?i qu?n tr? có th? s? d?ng danh sách này làm tham kh?o nhanh đ?i v?i các thay đ?i n?i dung đ? đư?c th?c hi?n trong khi đ?ng b? hóa đ?nh k? và làm l?i gi?i thích cho nh?ng thay đ?i này. Thông tin này s? đư?c C?p Nh?t ho?c trong phiên b?n C?p Nh?t thư?ng xuyên c?a chúng tôi ngày th? ba th? hai và th? tư c?a m?i tháng hay đ?t xu?t b?n C?p Nh?t đư?c phát hành. Bài vi?t này li?t kê các thay đ?i đư?c th?c hi?n ho?c sau ngày 6 tháng 1 năm 2014. Nó không li?t kê các thay đ?i đư?c th?c hi?n trư?c ngày đó. Đ? bi?t thêm thông tin v? nh?ng thay đ?i x?y ra trư?c ngày 6 tháng 1 năm 2014, h?y xem ph?n "Tham kh?o".

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a danh sách tích l?y các thay đ?i n?i dung c?a Windows Update đ? có s?n cho Windows Update, Microsoft Update, và Windows Server Update Services (WSUS) ho?c sau ngày 6 tháng 1 năm 2014.

Thông tin thêm

Th? ba, tháng 09, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba, tháng 09, 4 năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2977728)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1864KB
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 883KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2978092)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1416KB
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 598KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 và Windows RT (KB2979501)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2899190 trên Windows 8 và Windows RT
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows RT*
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 14548KB
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 29319KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 7538KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2981685)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Thay th?: KB2871777 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 4623KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 10385KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 9178KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2984005)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2751352 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 9096KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 14181KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 7280KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2984006)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2965699 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 39813KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 69448KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 41617KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2985461)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 702KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1018KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 852KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2989540)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 4156KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 3329KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 2323KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2989647)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Thay th?: KB2975061 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 4572KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10358KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 9624KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 • B?n C?p Nh?t cho Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 (KB2989956)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2012 x 64: ~ 747KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1623KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008: ~ 1634KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 x 64: ~ 1634KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2990967)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 56KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 56KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 • Công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) / công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) - phiên b?n Internet Explorer

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t b?n
  Thay th?: KB890830 trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows c? x 64 - tháng 4 năm 2014: ~ 38069KB
  • Windows c? - b?n C?p Nh?t tháng 4 năm 2014: ~ 36299KB
  • C?p nh?t ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng 4 năm 2014 - IE Phiên b?n Windows: ~ 30133KB
  Mô t?:
  Sau khi t?i xu?ng, công c? này ch?y m?t l?n đ? ki?m tra máy tính c?a b?n b? nhi?m ph?n m?m gây h?i c? th?, ph? bi?n (bao g?m Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m t?m th?y. N?u lây nhi?m, công c? s? hi?n th? m?t báo cáo trạm đậu vào l?n ti?p theo b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. Phiên b?n m?i c?a công c? s? đư?c cung c?p hàng tháng. N?u b?n mu?n ch?y th? công c? trên máy tính c?a b?n, b?n có th? t?i xu?ng đ?ng g?i t? Microsoft Download Center ho?c b?n có th? ch?y m?t phiên b?n tr?c tuy?n t? microsoft.com. Công c? này không thay th? cho m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút. Đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n, b?n nên s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút.

Th? ba 2 tháng, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 2 tháng, năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:


 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2970228)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 8076KB
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 7695KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 9524KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2970228
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2975331)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2893519 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 54842KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 39354KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 26451KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2975331
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2975719)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?:
  • KB2966804 trên Windows Server 2012 R2
  • KB2972094 Windows 8.1 và Windows RT 8.1
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 178496KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 105951KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 104111KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2975719

Thay đ?i hi?n t?i b?o m?t n?i dung:

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

Th? tư 27 tháng 8, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? tư 27 tháng 8, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i

 • MS14-045: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng (KB2993651)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • MS13-036 (KB2808735) trên Windows 7
  • MS14-045 (KB2993651) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 2823KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 2065KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 2068KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 2392KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 3241KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 1975KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1271KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1812KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3437KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1654KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1165KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 3165KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 1546KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 2851KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 3753KB
  • B?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 1547KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2993651

Th? ba 26 tháng, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 26 tháng, năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 và Windows RT (KB2973544)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t t? đ?ng/khuy?n ngh?
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2957026 trên Windows 8 và Windows RT
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows RT*
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 5424KB
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 9920KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 4208KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2973544

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 cho h? th?ng d?a trên x 64 (KB976932)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/976932

Th? ba 19 tháng 8, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 19 tháng 8, năm 2014.

Thay đ?i hi?n t?i b?o m?t n?i dung:

 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 7 (KB978601)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/978601

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

Th? b?y 14 ngày, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? b?y 14 ngày, 2014.

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2975719)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2975719
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (KB976932)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/976932

Th? ba 12 tháng, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 12 tháng, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • C?p Nh?t b?o m?t dành cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2982794)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2974008 Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10773KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 5859KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6951KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 7359KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 13577KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6954KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2982794
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows Server 2003 (KB942288)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p nh?t t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 1769KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 3887KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 5360KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/942288
 • MS14-043: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1, Windows 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Vista (KB2978742)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 294KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 237KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 244KB
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 297KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x 64: ~ 301KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 245KB
  • B?n c?p nh?t Windows Vista x 64: ~ 284KB
  • B?n c?p nh?t Windows Vista: ~ 225KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2978742
 • MS14-045: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2976897)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • KB2922474 Windows 8.1 và Windows RT 8.1
  • MS13-046 (KB2830290) trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  • MS13-081 (KB2876284) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 3452KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1967KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 2056KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 986KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 788KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 705KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 478KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 622KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1215KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 794KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 429KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 341KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2976897
 • MS14-045: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng (KB2982791)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • MS14-015 (KB2930275) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows Server 2003
  • MS14-036 (KB2964736) Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  • MS14-036 (KB2965155) Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  • MS14-039 (KB2973201) trên Windows Server 2008
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 2064KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 2822KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 2069KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 2390KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 3244KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 1978KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1271KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1812KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3437KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 3164KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1167KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1655KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 1546KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 2856KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 3754KB
  • B?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 1547KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2982791
 • MS14-046: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2937608)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS14-009 (KB2898858) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho b?n c?p nh?t h? th?ng d?a trên Itanium: ~ 34898KB
  • B?n c?p nh?t Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho x 64: ~ 55022KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 update: ~ 37416KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2937608
 • MS14-046: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2937610)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 47419KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 C?p Nh?t x 86: ~ 35979KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên Itanium: ~ 32704KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2937610
 • MS14-046: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2943344)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-004 (KB2756919) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Microsoft Khuôn kh? .NET 3.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho x 64: ~ 21704KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 update: ~ 17258KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho b?n c?p nh?t h? th?ng d?a trên Itanium: ~ 11194KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2943344
 • MS14-046: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2943357)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-004 (KB2756921) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 C?p Nh?t x 86: ~ 10791KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 15008KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên Itanium: ~ 6577KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2943357
 • MS14-046: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2966825)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • MS14-009 (KB2898866) trên Windows 8 và Windows Server 2012
  • MS14-009 (KB2901120) trên Windows 8 và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 88254KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 c?p nh?t Windows 8: ~ 56014KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966825
 • MS14-046: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966826)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • MS14-009 (KB2898868) Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  • MS14-009 (KB2901125) Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 86712KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 c?p nh?t Windows 8.1: ~ 54323KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966826
 • MS14-046: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2966827)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-004 (KB2756923) trên Windows 8 và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 c?p nh?t Windows 8: ~ 12521KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 13391KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966827
 • MS14-046: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966828)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 12026KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 c?p nh?t Windows 8.1: ~ 11494KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966828
 • MS14-047: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2978668)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: trung b?nh
  Thay th?: MS13-062 (KB2849470) trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 435KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 942KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 431KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 550KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1186KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 441KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1081KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 447KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1553KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2978668
 • MS14-000: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng (KB2918614)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • KB2661254 trên Windows Server 2003
  • KB2699779 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  • KB2893519 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  • MS10-100 (KB2442962) Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1789KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 3383KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 1634KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 9711KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 5069KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 4372KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 3344KB
   C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1841KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3914KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 4208KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 3511KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1935KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 5372KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 1860KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 3922KB
  • B?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 1616KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2918614
 • MS14-051: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2976627)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  X?p h?ng m?c đ? b?o m?t:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows nhúng chu?n 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP Embedded
  • Trung b?nh: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  Thay th?:
  • MS14-037 (KB2962872) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 46616KB
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 25105KB
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 25687KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64 update: ~ 37878KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows 8: ~ 17744KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows RT: ~ 14720KB
  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 29640KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 9540KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 52325KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 29823KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 update: ~ 20512KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 cho b?n c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 42794KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 18653KB
  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 14357KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 update: ~ 24242KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13937KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 update: ~ 17968KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9953KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19556KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14355KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7286KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29646KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 ia64 update: ~ 14020KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 22391KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 8456KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 19967KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 10803KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 9425KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 ia64 update: ~ 25315KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 4433KB
  • Internet Explorer XP Embedded 8 cho b?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 9482KB
  • Internet Explorer XP Embedded 7 cho b?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 8463KB
  • Internet Explorer XP Embedded 6 cho b?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 4311KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 8 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9953KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 8 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19556KB
  • Internet Explorer 8 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows Server 2003 x 64 update: ~ 22391KB
  • Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows Server 2003 x 64 update: ~ 19967KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 8 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows Server 2003: ~ 9425KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows Server 2003: ~ 8456KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t chuyên bi?t cho Windows Server 2003 ia64: ~ 25315KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2976627
N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2952664)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 7 x 64: ~ 2539KB
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 2320KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2952664
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2959943)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t t? đ?ng/khuy?n ngh?
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 784KB
  • C?p nh?t Windows 7 x 64: ~ 784KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2959943
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2970228)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 8076KB
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 7695KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 9524KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2970228
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2971239)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 324KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 407KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 361KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2971239
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2975331)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2893519 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 54078KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 38834KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 25548KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2975331
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2975719)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Thay th?:
  • KB2966804 trên Windows Server 2012 R2
  • KB2972094 Windows 8.1 và Windows RT 8.1
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT * 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 175987KB
  • C?p Nh?t cho b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 103717KB
  • C?p Nh?t cho b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 101865KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2975719
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows 8 (KB2976978)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 2419KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 2675KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 2510KB
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 2701KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2976978
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2977759)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 7 x 64: ~ 2541KB
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 2320KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2977759
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2978002)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n C?p Nh?t khuy?n ngh?/t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?:
  • KB2917993 trên Windows RT 8.1
  • KB2968599 trên Windows 8.1
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 4628KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 7451KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 4788KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2978002
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2979500)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 7568KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 15237KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 7724KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2979500
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2980245)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2607576 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 6781KB
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 4410KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 17413KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2980245
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng (KB2981580)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t b?n
  Thay th?:
  • KB2904266 trên Windows RT 8.1 và Windows RT
  • KB2922717 trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 994KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 569KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 638KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 485KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 763KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 312KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 729KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 459KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 159KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 482KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 173KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 582KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 512KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 1047KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 704KB
  • B?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 519KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2981580
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2981655)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 4125KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 2958KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 3284KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2981655
 • Công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) / công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) - phiên b?n Internet Explorer

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t b?n
  Thay th?: KB890830 trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows c? x 64 - tháng 4 năm 2014: ~ 36522KB
  • Windows c? - b?n C?p Nh?t tháng 4 năm 2014: ~ 34384KB
  • C?p nh?t ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng 4 năm 2014 - IE Phiên b?n Windows: ~ 28899KB
  Mô t?:
  Sau khi t?i xu?ng, công c? này ch?y m?t l?n đ? ki?m tra máy tính c?a b?n b? nhi?m ph?n m?m gây h?i c? th?, ph? bi?n (bao g?m Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m t?m th?y. N?u lây nhi?m, công c? s? hi?n th? m?t báo cáo trạm đậu vào l?n ti?p theo b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. Phiên b?n m?i c?a công c? s? đư?c cung c?p hàng tháng. N?u b?n mu?n ch?y th? công c? trên máy tính c?a b?n, b?n có th? t?i xu?ng đ?ng g?i t? Microsoft Download Center ho?c b?n có th? ch?y m?t phiên b?n tr?c tuy?n t? microsoft.com. Công c? này không thay th? cho m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút. Đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n, b?n nên s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830

Thay đ?i hi?n t?i b?o m?t n?i dung:

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:


Th? ba, tháng 5, 4 năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba, tháng 5, 4 năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 và Windows RT (KB2973544)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t t? đ?ng/khuy?n ngh?
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2957026 trên Windows 8 và Windows RT
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows RT*
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 8662KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 4899KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 4201KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2973544

Th? ba 29 tháng b?y, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? b?y, ngày 29,2014.

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (KB976932)

  • S?a siêu d? li?u đ? C?p Nh?t supersedence.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/976932

Th? ba 22 tháng 7, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 22 tháng 7, năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2980654)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Thay th?: KB2913320 Windows 8.1 và Windows RT 8.1
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1668KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 1862KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2980654

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2962407)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2962407

Th? năm 17 tháng b?y, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? b?y 17 tháng b?y, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows Server 2003 (KB2982792)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p nh?t t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2917500 trên Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 195KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t s? c? mà yêu c?u b?n C?p Nh?t đ? lưu tr? ch?ng ch? không đáng tin c?y trên h? th?ng Windows và c?p nh?t h? th?ng c?a b?n. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2982792

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • B?n C?p Nh?t cho POSReady7 (KB2959943)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2959943

Th? tư 16 tháng 7, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? tư 16 tháng 7, năm 2014.

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2962407)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2962407

Th? hai 14 ngày, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? hai 14 ngày, 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2973544)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t t? đ?ng/khuy?n ngh?
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2957026 trên Windows 8
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 8662KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 4899KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2973544

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (KB976932)
  • S?a siêu d? li?u đ? C?p Nh?t supersedence.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/976932

Th? ba, ngày 08, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba, ngày 08, 4 năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2973351)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2868725 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1781KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 2859KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 1799KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 6177KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 2912KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 2278KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 5560KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 3257KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 4568KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2973351
 • C?p Nh?t b?o m?t dành cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2974008)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2966072 Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10761KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 5853KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6949KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 10819KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 19276KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6948KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2974008
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2975625) không KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 không KB2919355: ~ 961KB
  • Windows 8.1 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 774KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2975625
 • MS14-037: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2962872)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  X?p h?ng m?c đ? b?o m?t:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows nhúng chu?n 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP Embedded
  • Quan tr?ng: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  Thay th?: MS14-035 (KB2957689) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP Embedded, và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 36681KB
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 18226KB
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 18884KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64 update: ~ 37821KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows 8: ~ 17710KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows RT: ~ 14707KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 20433KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 9510KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 cho b?n c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 42721KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 18713KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 update: ~ 20470KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 40571KB
  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 29605KB
  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 14359KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 update: ~ 24177KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13941KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29613KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7286KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9955KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14359KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19542KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 update: ~ 17965KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 8456KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 4431KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 9423KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 10801KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 ia64 update: ~ 25305KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 ia64 update: ~ 14017KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 19962KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 22389KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 9478KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 8464KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 4326KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962872
 • MS14-037: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2963952) mà không có KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  X?p h?ng m?c đ? b?o m?t:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1 Windows Embedded Standard 7 và Windows 7
  • Quan tr?ng: Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2008 R2
  Thay th?: MS14-035 (KB2963950) trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 17906KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 36142KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 36558KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 18081KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2963952
 • MS14-038: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP nhúng (KB2971850)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-054 (KB2835364) trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 4467KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 2888KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 1176KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 4651KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 2976KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 1151KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 4895KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2966KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 4819KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2856KB
  • B?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 1121KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2971850
 • MS14-038: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2974286) không KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 không KB2919355: ~ 4464KB
  • Windows 8.1 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 2886KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2974286
 • MS14-039: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2973201)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS14-015 (KB2930275) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 4194KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 3582KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 3575KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 5016KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 4131KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 3614KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2799KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 3539KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3471KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2364KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2885KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 2681KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2973201
 • MS14-039: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2973906) không KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS14-015 (KB2930275) Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 3521KB
  • C?p nh?t Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 không KB2919355: ~ 4126KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2973906
 • MS14-040: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng (KB2961072)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • MS11-046 (KB2503665) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  • MS12-009 (KB2645640) trên Windows Server 2003
  • MS13-093 (KB2875783) trên Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 237KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 276KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 237KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 346KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 255KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 232KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 259KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 188KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 470KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 433KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 173KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 233KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 568KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 1224KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 783KB
  • B?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 568KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2961072
 • MS14-040: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2973408) không KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 237KB
  • C?p nh?t Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 không KB2919355: ~ 277KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2973408
 • MS14-041: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2972280)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • MS14-013 (KB2929961) trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 447KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 239KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 459KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 249KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 452KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 238KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 455KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 242KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2972280
 • MS14-041: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2973932) không KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS14-013 (KB2929961) Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 238KB
  • C?p nh?t Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 không KB2919355: ~ 445KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2973932

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2937636)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 3652KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 4478KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2937636
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2938066)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 73KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 11219KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 20238KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 194KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2938066
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2952664)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 7 x 64: ~ 2543KB
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 2657KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2952664
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2959626)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1457KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 2070KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 507KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2959626
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2959936)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2932354 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 488KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 489KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 489KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 488KB
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 486KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 487KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2959936
 • B?n C?p Nh?t cho Windows Embedded POSReady 7 và Windows 8.1 (KB2959943)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t t? đ?ng/khuy?n ngh?
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded POSReady 7 và Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows nhúng POSReady 7/Windows 8.1: ~ 784KB
  • Windows nhúng POSReady 7/Windows 8.1 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 784KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2959943
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2960837)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 824KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 381KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 377KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2960837
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962183)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 32523KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 31566KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962183
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962184)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 43444KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 41078KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962184
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962185)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 33126KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 30759KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962185
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962186)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 24806KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 23849KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962186
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962187)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 20555KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 21510KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962187
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962188)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 19073KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 20029KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962188
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962189)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 26877KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 25921KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962189
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962190)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 20545KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 21501KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962190
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962191)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 26038KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 25082KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962191
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962192)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 17798KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 18754KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962192
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962195)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 6606KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 7562KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962195
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962196)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 6698KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 7654KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962196
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962197)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 7550KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 6594KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962197
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962198)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 8115KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 7158KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962198
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962199)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 19677KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 18721KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962199
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962200)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 5522KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 4566KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962200
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962201)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 46714KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 47670KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962201
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2966583)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 1385KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 2527KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2610KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966583
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2967916)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 892KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 683KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 328KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2967916
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2967917)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 10836KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 21953KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 9040KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2967917
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2971203)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Thay th?: KB2965699 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 7348KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 11571KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 7591KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2971203
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2972094)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 372KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 362KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 360KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2972094
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2973337)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 2974KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 5168KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 4343KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2973337
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2975061)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Thay th?: KB2969339 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10330KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 4587KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 9614KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2975061
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows 8 (KB2976978)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 2744KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 2659KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 2839KB
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 2690KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2976978
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2977759)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 7 x 64: ~ 2543KB
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 2654KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2977759
 • Công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) / công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) - phiên b?n Internet Explorer

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t b?n
  Thay th?: KB890830 trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows c? - b?n C?p Nh?t tháng 4 năm 2014: ~ 33245KB
  • B?n c?p nh?t Windows c? x 64 - tháng 4 năm 2014: ~ 35099KB
  • C?p nh?t ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng 4 năm 2014 - IE Phiên b?n Windows: ~ 28022KB
  Mô t?:
  Sau khi t?i xu?ng, công c? này ch?y m?t l?n đ? ki?m tra máy tính c?a b?n b? nhi?m ph?n m?m gây h?i c? th?, ph? bi?n (bao g?m Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m t?m th?y. N?u lây nhi?m, công c? s? hi?n th? m?t báo cáo trạm đậu vào l?n ti?p theo b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. Phiên b?n m?i c?a công c? s? đư?c cung c?p hàng tháng. N?u b?n mu?n ch?y th? công c? trên máy tính c?a b?n, b?n có th? t?i xu?ng đ?ng g?i t? Microsoft Download Center ho?c b?n có th? ch?y m?t phiên b?n tr?c tuy?n t? microsoft.com. Công c? này không thay th? cho m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút. Đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n, b?n nên s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830

Thay đ?i hi?n t?i b?o m?t n?i dung:

 • C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2898845)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2898845
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.2 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2898849)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2898849
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2898851)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2898851
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2938780)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2938780
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 và 4.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2938782)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2938782
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.2 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2954853)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2954853

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2962407)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2962407

Th? ba ngày, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba ngày, 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows RT (KB2973544)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t t? đ?ng/khuy?n ngh?
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2957026 trên Windows RT
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows RT*
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 4201KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2973544

Th? ba 24 tháng, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 24 tháng, năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962156)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 1117KB
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 2073KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962156
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962163)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 15075KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 11774KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962163
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962168)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 7562KB
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 9568KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962168
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962169)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 29298KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 27775KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962169
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962171)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 17082KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 13976KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962171
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962173)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 15934KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 14870KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962173
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962175)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 9299KB
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 10354KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962175
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962176)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 13186KB
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 14251KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962176
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962177)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 33265KB
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 34326KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962177
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962178)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 19695KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 18691KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962178
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962179)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 4239KB
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 5195KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962179
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962180)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 5733KB
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 7123KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962180
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2962181)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 6857KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 5177KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962181
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962182)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 39749KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 40706KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962182
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962193)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 16844KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 15888KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962193
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2962194)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 384678KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 385635KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962194

Th? ba 17 tháng 6, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 17 tháng 6, năm 2014.

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • MS14-018: B?n c?p nh?t Windows 8.1 (KB2919355)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i đ? C?p Nh?t b?n đ?a hoá văn b?n và phát hi?n logic.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919355

Th? hai 16 tháng 6, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? hai 16 tháng 6, năm 2014.

Thay đ?i hi?n t?i b?o m?t n?i dung:

 • MS14-030: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966034) không KB2919355
 • MS14-031: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2961858) không KB2919355
 • MS14-033: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966631) không KB2919355
 • MS14-035: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2963950) mà không có KB2919355
 • MS14-036: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2965155) không KB2919355
 • MS14-036: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2965161) không KB2919355
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966072) không KB2919355
  • Siêu d? li?u đ? đư?c thay đ?i đ? thêm kênh phân ph?i danh m?c.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2966034
  http://support.Microsoft.com/kb/2961858
  http://support.Microsoft.com/kb/2966631
  http://support.Microsoft.com/kb/2963950
  http://support.Microsoft.com/kb/2965155
  http://support.Microsoft.com/kb/2965161
  http://support.Microsoft.com/kb/2966072

Th? ba 10 tháng 6, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 10 tháng 6, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2862973)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2862973 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 34KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 34KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 27KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2862973
 • C?p Nh?t b?o m?t dành cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2966072)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2957151 Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 5851KB
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10757KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6946KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 10811KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 19267KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6945KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966072
 • MS14-030: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7 và Windows 7 (KB2965788)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7 và Windows 7
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1009KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1323KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 1142KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1400KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1494KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x 64: ~ 1816KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2965788
 • MS14-030: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966034) không KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 1006KB
  • C?p nh?t Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 không KB2919355: ~ 1337KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966034
 • MS14-031: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2957189)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • KB2913431 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  • MS13-065 (KB2868623) trên Windows Embedded Standard 7, Windows Server 2008 và Windows Vista
  • MS14-006 (KB2904659) trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 893KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1181KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 918KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 1087KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1321KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 900KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1188KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 777KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1978KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 1343KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 500KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 810KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957189
 • MS14-031: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2961858) không KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1195KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 901KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2961858
 • MS14-033: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng (KB2939576)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  X?p h?ng m?c đ? b?o m?t:
  Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP Embedded
  Th?p: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003
  Thay th?: MS14-005 (KB2916036) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1074KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 541KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 565KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1405KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 694KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 567KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 937KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 2195KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2710KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 2739KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 954KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2124KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 2341KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 1698KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 922KB
  • B?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 1348KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2939576
 • MS14-033: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft XML Core Services 6.0 gói b?n ghi d?ch v? 2 (KB2957482)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p nh?t t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: th?p
  Thay th?: MS07-042 (KB933579) trên Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft XML Core Services 6.0 Service Pack 2 cho b?n c?p nh?t h? th?ng d?a trên Itanium: ~ 35318KB
  • Microsoft XML Core Services 6.0 Service Pack 2 cho b?n c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 23938KB
  • B?n c?p nh?t Microsoft XML Core Services 6.0 gói b?n ghi d?ch v? 2: ~ 12349KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957482
 • MS14-033: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966631) không KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  X?p h?ng m?c đ? b?o m?t:
  Quan tr?ng: Windows 8.1
  Th?p: Windows Server 2012 R2
  Thay th?: MS14-005 (KB2916036) Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 541KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1077KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966631
 • MS14-035: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2957689)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  X?p h?ng m?c đ? b?o m?t:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows nhúng chu?n 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP Embedded
  • Quan tr?ng: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  Thay th?:
  • MS14-021 (KB2964358) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2
  • MS14-029 (KB2953522) trên Windows XP Embedded
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 18219KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 36644KB
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 18815KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64 update: ~ 37619KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows 8: ~ 17607KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows RT: ~ 14645KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 20410KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 update: ~ 20375KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 9353KB
  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 29540KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 17983KB
  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 14329KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 cho b?n c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 42522KB
  • Internet Explorer Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 40485KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 update: ~ 23662KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14325KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13485KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 update: ~ 17329KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7085KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29546KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9967KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19568KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows XP C?p Nh?t h? tr? h?i quan h? th?ng d?a trên x 64: ~ 22391KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 4431KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 9417KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 19957KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 ia64 update: ~ 14015KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 8465KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 ia64 update: ~ 25312KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 10805KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 9475KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 4137KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 8467KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957689
 • MS14-035: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2963950)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  X?p h?ng m?c đ? b?o m?t:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1 Windows Embedded Standard 7 và Windows 7
  • Quan tr?ng: Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2008 R2
  Thay th?: MS14-021 (KB2964444) trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 36154KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 17909KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 36551KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 18081KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2963950
 • MS14-036: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng (KB2957503)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • MS13-054 (KB2834886) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  • MS13-096 (KB2901674) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 2149KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1013KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3309KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2354KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 3539KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1168KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 3615KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 1284KB
  • B?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 1290KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957503
 • MS14-036: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng (KB2957509)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • KB2786400 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  • MS10-063 (KB981322) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  • MS13-060 (KB2850869) trên Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 276KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 508KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 676KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 269KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 628KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 465KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 1423KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 656KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 974KB
  • B?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 664KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957509
 • MS14-036: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2964718)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1626KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 823KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 822KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2964718
 • MS14-036: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2964736)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-089 (KB2876331) Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 925KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 483KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 460KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 563KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1028KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 437KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2964736
 • MS14-036: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2965155) không KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-089 (KB2876331) Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 924KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 479KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2965155
 • MS14-036: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2965161) không KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1581KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 802KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2965161


N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2800095)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2800095 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 72KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 84KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 128KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2800095

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2891638)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 1323KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2891638

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2952664)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 2314KB
  • C?p nh?t Windows 7 x 64: ~ 2541KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2952664

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2962407)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2917499 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 8093KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 4342KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 3860KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962407

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2962409)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?:
  • KB2923768 trên Windows RT 8.1
  • KB2965065 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 50692KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 26419KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 24621KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962409

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2965142)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 3828KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 5090KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 4218KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2965142

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2965699)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Thay th?: KB2895219 Windows 8.1 và Windows RT 8.1
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1962KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1183KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 1263KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2965699

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966407)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 4982KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966407

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966804)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 132KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 160KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 136KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966804

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2966870)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 180KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 158KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966870

 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2967162)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 156KB
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 176KB

  Mô t?:
  Lo?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t các b?n C?p Nh?t đư?c s? d?ng Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 t?i c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2967162

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2968599)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Thay th?: KB2917993 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 4622KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 7444KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2968599

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2969339)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Thay th?: KB2919442 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 4589KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10332KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 9614KB

  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2969339

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2969817)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 122KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2969817
 • Công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) / công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) - phiên b?n Internet Explorer

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t b?n
  Thay th?: KB890830 trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows c? x 64 - tháng 4 năm 2014: ~ 34804KB
  • Windows c? - b?n C?p Nh?t tháng 4 năm 2014: ~ 33053KB
  • C?p nh?t ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng 4 năm 2014 - IE Phiên b?n Windows: ~ 27668KB

  Mô t?:
  Sau khi t?i xu?ng, công c? này ch?y m?t l?n đ? ki?m tra máy tính c?a b?n b? nhi?m ph?n m?m gây h?i c? th?, ph? bi?n (bao g?m Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m t?m th?y. N?u lây nhi?m, công c? s? hi?n th? m?t báo cáo trạm đậu vào l?n ti?p theo b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. Phiên b?n m?i c?a công c? s? đư?c cung c?p hàng tháng. N?u b?n mu?n ch?y th? công c? trên máy tính c?a b?n, b?n có th? t?i xu?ng đ?ng g?i t? Microsoft Download Center ho?c b?n có th? ch?y m?t phiên b?n tr?c tuy?n t? Microsoft.com. Công c? này không thay th? cho m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút. Đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n, b?n nên s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830

Thay đ?i hi?n t?i b?o m?t n?i dung:

 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2920189)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2920189
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2961908) không KB2919355

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2961908

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2938459)

  • S?a siêu d? li?u đ? c?p nh?t kênh phân ph?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2938459
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2955163)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2955163
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2955164)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2955164
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2969817)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2969817

Th? tư, tháng 4, 4 năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? tư, tháng 4, 4 năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2936897)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 50KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 62KB
  Mô t?:
  B?n C?p Nh?t trong danh m?c C?p Nh?t đ?ng 8.1 Windows s? d?ng Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 t?i xu?ng tr?nh đi?u khi?n quan tr?ng, thành ph?n và c?i ti?n thi?t l?p trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2936897

Th? tư 28 tháng 5, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? tư 28 tháng 5, năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2969817)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 172KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 121KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c gi?i quy?t trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2969817

Th? ba 27 tháng 5, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 27 tháng 5, năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • Quy t?c C?p Nh?t cho th?ng Best Practice Analyzer dành cho Windows Server 2012 R2 (KB2896496)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2928193 trên Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t tr?c ti?p truy c?p t?t nh?t th?c t? phân tích cho Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 427KB
  Mô t?:
  B?n có th? s? d?ng quy t?c DA đ? phân tích th?c ti?n t?t nh?t máy ch? đang ch?y vai tr? DA. K?t qu? quét BPA đư?c hi?n th? như m?t danh sách các v?n đ? b?n có th? s?p x?p theo m?c đ? nghiêm tr?ng và k?t qu? đư?c đ? xu?t đ? kh?c ph?c s? c? và liên k?t đ?n các hư?ng d?n. Không có thay đ?i c?u h?nh đư?c th?c hi?n b?ng cách ch?y quá tr?nh quét. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2896496

Thay đ?i hi?n t?i b?o m?t n?i dung:

 • MS14-029: C?p Nh?t b?o m?t cho Internet Explorer (KB2961851)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2961851

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2920540)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2920540


Th? hai 19 tháng 5, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? hai 19 tháng 5, năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows RT 8.1 (KB2966478)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 65KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2966478

Th? b?y 15 tháng 5, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? b?y 15 tháng 5, năm 2014.

Thay đ?i hi?n t?i b?o m?t n?i dung:

 • MS14-018: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919355

Th? ba 13 tháng, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 13 tháng 5, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2871997)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2868725 trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 12156KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 6902KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 5708KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 12986KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 6846KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 16148KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2871997
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2898845)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 2112KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 c?p nh?t Windows 8: ~ 2070KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898845
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2898847)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1960KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 1972KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898847
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2898849)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 C?p nh?t Windows 8: ~ 2280KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8/Windows Server 2012 x 64 d?a trên h? th?ng C?p Nh?t: ~ 2289KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898849
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2898850)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 và 4.5.2 C?p nh?t Windows 8.1: ~ 2376KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 C?p Nh?t x 64: ~ 3104KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898850
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2898851)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 1906KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 C?p Nh?t x 86: ~ 1899KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên Itanium: ~ 1256KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898851
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2920189)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2871690 trên Windows 8 và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 32KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 31KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 4512KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 9990KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2920189
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2938780)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 v? b?n c?p nh?t Windows 7: ~ 4037KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 4085KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows Server 2008 R2 IA-64 C?p Nh?t IA64: ~ 4237KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2938780
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 và 4.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2938782)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 và 4.5.1 C?p nh?t Windows 7: ~ 3336KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 và 4.5.1 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 3337KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2938782
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.2 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2954853)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.2 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2 C?p Nh?t: ~ 20KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2954853
 • C?p Nh?t b?o m?t dành cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2957151)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2961887 Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10130KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 5265KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6376KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 10204KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18549KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6265KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957151
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2961908) không KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 29KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 29KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2961908
 • MS14-022: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003 (KB2837616)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-067 (KB2760420) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows SharePoint Services 3.0 X 64 Edition: ~ 18849KB
  • B?n c?p nh?t Windows SharePoint Services 3.0: ~ 15687KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2837616
 • MS14-025: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2928120)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: WSUS và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 2632KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 4144KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 4431KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 2749KB
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 2586KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 4218KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3871KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 4432KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 4693KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2762KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2928120
 • MS14-025: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2961899) không KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 4154KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 2636KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2961899
 • MS14-026: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 1.1 SP1 trên Windows Server 2003 và Windows Server 2003 R2 x 86 (KB2931352)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p nh?t t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS14-009 (KB2898860) trên Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 1.1 SP1 trên Windows Server 2003 R2 x 86 update: ~ 3090KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931352
 • MS14-026: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2931354)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS14-009 (KB2901113) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho x 64: ~ 8609KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 update: ~ 8045KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho b?n c?p nh?t h? th?ng d?a trên Itanium: ~ 5716KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931354
 • MS14-026: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2931356)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS14-009 (KB2901112) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 6391KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 C?p Nh?t x 86: ~ 5803KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên Itanium: ~ 4264KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931356
 • MS14-026: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2931357)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 c?p nh?t Windows 8: ~ 371KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 379KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931357
 • MS14-026: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2931358)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trên Windows 8.1/Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 322KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 c?p nh?t Windows 8.1: ~ 317KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931358
 • MS14-026: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP nhúng (KB2931365)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/b?n c?p nh?t Windows XP Embedded x 86: ~ 2142KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/b?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 2192KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 trên Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 IA-64 C?p Nh?t IA64: ~ 2348KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931365
 • MS14-026: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2931366)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 584KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 C?p nh?t Windows 8.1: ~ 482KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.1 C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 341KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931366
 • MS14-026: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 và 4.5.1 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2931367)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 và 4.5.1 C?p nh?t Windows 8: ~ 529KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 và 4.5.1 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 539KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 và 4.5.1 C?p nh?t Windows RT: ~ 322KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931367
 • MS14-026: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 và 4.5.1 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2931368)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 và 4.5.1 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/b?n c?p nh?t Windows Vista x 64: ~ 1278KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 và 4.5.1 trên Windows 7/Windows Server 2008/b?n c?p nh?t Windows Vista x 86: ~ 1278KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2931368
 • MS14-026: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP nhúng (KB2932079)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2003/Windows XP Embedded update: ~ 1116KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 1375KB
  • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 ia64 update: ~ 1531KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2932079
 • MS14-027: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows Server 2003 (KB2926765)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • MS10-007 (KB975713) trên Windows Server 2003
  • MS12-048 (KB2691442) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 6253KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 13406KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 6414KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 13124KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 8714KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 8190KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 6782KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 4414KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 17412KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 7618KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 4057KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 6250KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 626KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 1007KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 1372KB
  • B?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 692KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2926765
 • MS14-027: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2962123) không KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 13367KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 6239KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 6410KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962123
 • MS14-028: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 và Windows Server 2008 R2 (KB2933826)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 463KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2012 x 64: ~ 432KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 5479KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2933826
 • MS14-028: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows Server 2012 R2 (KB2962073) không KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 461KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962073
 • MS14-029: C?p Nh?t b?o m?t cho Internet Explorer (KB2953522)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  X?p h?ng m?c đ? b?o m?t:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows nhúng chu?n 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP Embedded
  • Trung b?nh: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  Thay th?:
  • MS14-021 (KB2964358) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Embedded
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 15362KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 31862KB
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 15592KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64 update: ~ 36961KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows 8: ~ 17367KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows RT: ~ 14407KB
  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 28926KB
  • Internet Explorer Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 38863KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 cho b?n c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 41926KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 update: ~ 20090KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 9023KB
  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 14030KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 19518KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 17532KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 update: ~ 23029KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 update: ~ 17322KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14030KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 28932KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9954KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13482KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7083KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 4524KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 9419KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 ia64 update: ~ 14299KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 11032KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 9432KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 4137KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n C?p Nh?t WEPOS và POSReady 2009: ~ 8467KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2953522
 • MS14-029: C?p Nh?t b?o m?t cho Internet Explorer (KB2961851) mà không có KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  X?p h?ng m?c đ? b?o m?t:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1 Windows Embedded Standard 7 và Windows 7
  • Trung b?nh: Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2008 R2
  Thay th?: MS14-021 (KB2964444) trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 17399KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 34795KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 35511KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 17806KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2961851

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2852386)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 380KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2852386
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2920540)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: C?p nh?t t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 900KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 766KB
  Mô t?:
  Lo?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t các b?n C?p Nh?t đư?c s? d?ng Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 t?i c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2920540
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2932074)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 43KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 57KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2932074
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows 7 (KB2932354)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows 7
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 489KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 489KB
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 486KB
  • C?p nh?t Windows 7 x 64: ~ 486KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2932354
 • B?n C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 (KB2934950)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows Home Server 2011: ~ 431KB
  • B?n c?p nh?t Windows Small Business Server 2011 Essentials: ~ 431KB
  • B?n c?p nh?t Windows lưu tr? Server 2008 R2 Essentials: ~ 431KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2934950
 • B?n C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 (KB2934953)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows Home Server 2011: ~ 431KB
  • B?n c?p nh?t Windows Small Business Server 2011 Essentials: ~ 431KB
  • B?n c?p nh?t Windows lưu tr? Server 2008 R2 Essentials: ~ 431KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2934953
 • B?n C?p Nh?t cho Windows Server 2012 Essentials (KB2934957)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows Server 2012 x 64 b?n C?p Nh?t: ~ 417KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2934957
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 và Windows RT (KB2938459)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows RT*
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 15389KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 13350KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 13125KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2938459
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 và Windows RT (KB2939153)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t b?n
  Thay th?: KB2894853 Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 và Windows RT
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8 và Windows RT*
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 4794KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 3826KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 3523KB
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 5988KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 4308KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 3067KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? c?i thi?n ch?c năng b?o v? Windows Defender. Xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2939153
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2950153)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 169KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 213KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2950153
 • B?n C?p Nh?t cho .NET riêng trên Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2954879)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • .NET riêng trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 105KB
  • .NET riêng trên Windows 8.1 update: ~ 68KB
  • .NET riêng trên Windows RT 8.1 update: ~ 68KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2954879
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2955163)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 6160KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 926KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 647KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2955163
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2955164)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?:
  • KB2923300 trên Windows RT 8.1
  • KB2957390 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 49293KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 99648KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 45168KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2955164
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2956037)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 329KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 513KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 331KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2956037
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2956575)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Thay th?: KB2895219 Windows 8.1 và Windows RT 8.1
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 13047KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 8629KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 8823KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2956575
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2958262)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2933809 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 2019KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1846KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 118KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2958262
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2958263)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 2106KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1875KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 113KB
  Mô t?:
  Lo?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t các b?n C?p Nh?t đư?c s? d?ng Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 t?i c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2958263
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2958265)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 24KB
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 226KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 192KB
  Mô t?:
  Lo?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t các b?n C?p Nh?t đư?c s? d?ng Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 t?i c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2958265
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2965065)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 402KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 401KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2965065
 • Công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) / công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) - phiên b?n Internet Explorer

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t b?n
  Thay th?: KB890830 trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows c? x 64 - tháng 4 năm 2014: ~ 33799KB
  • Windows c? - b?n C?p Nh?t tháng 4 năm 2014: ~ 32118KB
  • C?p nh?t ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c? - tháng 4 năm 2014 - IE Phiên b?n Windows: ~ 26278KB
  Mô t?:
  Sau khi t?i xu?ng, công c? này ch?y m?t l?n đ? ki?m tra máy tính c?a b?n b? nhi?m ph?n m?m gây h?i c? th?, ph? bi?n (bao g?m Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m t?m th?y. N?u lây nhi?m, công c? s? hi?n th? m?t báo cáo trạm đậu vào l?n ti?p theo b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. Phiên b?n m?i c?a công c? s? đư?c cung c?p hàng tháng. N?u b?n mu?n ch?y th? công c? trên máy tính c?a b?n, b?n có th? t?i xu?ng đ?ng g?i t? Microsoft Download Center ho?c b?n có th? ch?y m?t phiên b?n tr?c tuy?n t? Microsoft.com. Công c? này không thay th? cho m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút. Đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n, b?n nên s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830
 • System Update Readiness Tool cho Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB947821) [tháng 4 năm 2014]

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Thay th?: KB947821 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t h? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? dành cho Windows 7 [tháng 4 năm 2014]: ~ 225876KB
  • C?p nh?t h? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? dành cho Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 [tháng 4 năm 2014]: ~ 538935KB
  • C?p nh?t h? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? dành cho Windows Server 2008 R2 IA-64 [tháng 4 năm 2014]: ~ 80505KB
  • C?p nh?t h? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? cho Windows Server 2008/Windows Vista x 64 [tháng 4 năm 2014]: ~ 208645KB
  • C?p nh?t h? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? cho Windows Server 2008 IA-64 [tháng 4 năm 2014]: ~ 57115KB
  • C?p nh?t h? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? dành cho Windows Server 2008/Windows Vista [tháng 4 năm 2014]: ~ 148474KB
  Mô t?:
  Công c? này đang đư?c cung c?p v? s? thi?u nh?t quán trong c?a s? b?n ghi d?ch v? lưu tr? có th? ngăn ch?n vi?c cài đ?t chuyên bi?t thành công b?n C?p Nh?t trong tương lai, gói b?n ghi d?ch v? và ph?n m?m. Công c? này s? ki?m tra máy tính c?a b?n cho nh?ng s? thi?u nh?t quán và c? g?ng gi?i quy?t v?n đ? n?u t?m th?y.
  http://support.Microsoft.com/kb/947821

Thay đ?i hi?n t?i b?o m?t n?i dung:

 • MS14-021: C?p Nh?t b?o m?t cho Internet Explorer (KB2964358)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i đ? s?a ch?a b?n đ?a hoá văn b?n.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2964358
 • MS14-021: C?p Nh?t b?o m?t cho Internet Explorer (KB2964444) mà không có KB2919355

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i đ? s?a ch?a b?n đ?a hoá văn b?n.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2964444
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2964757) không KB2919355

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i đ? s?a ch?a b?n đ?a hoá văn b?n.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2964757
 • MS14-018: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919355

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 (KB2802618)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2802618
 • Internet Explorer 11 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2841134)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2841134
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2934016)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2934016
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2952664)
  • Siêu d? li?u s? không thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2952664

Th? hai 05 tháng 5, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? hai 05 tháng 5, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2962140)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 2303KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1656KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 1799KB

  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2962140

 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2964757) không KB2919355

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 1705KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1395KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 1510KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2964757

Thay đ?i hi?n t?i b?o m?t n?i dung:

 • MS14-018: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • Tr?ng t?i b? sung đ? đư?c thêm vào đ?a ch? đư?c bi?t đ?n cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919355

Th? hai 1 tháng 5, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? b?y 1 tháng 5, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • MS14-021: C?p Nh?t b?o m?t cho Internet Explorer (KB2964358)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  X?p h?ng m?c đ? b?o m?t:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP
  • Trung b?nh: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 7083KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 15670KB
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 7188KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64 update: ~ 16339KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows 8: ~ 7362KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows RT: ~ 6021KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 Edition update: ~ 18813KB
  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 6087KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 8626KB
  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 Edition update: ~ 13730KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 7026KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 3017KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 6453KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 15528KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 update: ~ 8967KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 6687KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 6086KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 update: ~ 5259KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 3010KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 4130KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1882KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64 Edition: ~ 13767KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 ia64 update: ~ 5373KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 4118KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 2158KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 3233KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 6966KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 1847KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 4561KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 ia64 update: ~ 6254KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows XP C?p Nh?t: ~ 3240KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows XP update: ~ 2163KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows XP: ~ 1788KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2964358
 • MS14-021: C?p Nh?t b?o m?t cho Internet Explorer (KB2964444)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  X?p h?ng m?c đ? b?o m?t:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Embedded Standard 7 và Windows 7
  • Trung b?nh: Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 15316KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 6928KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows RT 8.1 mà không có b?n C?p Nh?t KB2919355: ~ 7043KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 6875KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 15195KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2964444

Th? hai 28 tháng 4, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? hai 28 tháng 4, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • C?p Nh?t b?o m?t dành cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2961887)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2942844 Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10139KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 5282KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6396KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18395KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 9565KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6277KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2961887

Th? b?y 24 tháng 4, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? b?y 24 tháng 4, năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 và Windows RT (KB2957026)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2917499 trên Windows 8 và Windows RT
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows RT*
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 1235KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 885KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 783KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957026

Th? ba 22 tháng 4, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 22 tháng 4, năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2952664)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 2286KB
  • C?p nh?t Windows 7 x 64: ~ 2499KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2952664

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • Internet Explorer 11 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2841134)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2841134

Th? tư 16 tháng 4, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? tư 16 tháng 4, năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2952664)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 2286KB
  • C?p nh?t Windows 7 x 64: ~ 2499KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2952664
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8 và Windows RT (KB2957026)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2917499 trên Windows 8 và Windows RT
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows RT*
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 878KB
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 1224KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 782KB
  Mô t?:
  cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957026

Thay đ?i hi?n t?i b?o m?t n?i dung:

 • MS14-018: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • Gói đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh đ? thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919355

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows Server 2012 R2 (KB2919394)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919394
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2928680)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2928680

Th? tư 08 tháng 4, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba, ngày 08, 4 năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • C?p Nh?t b?o m?t dành cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2942844)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2938527 Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 9344KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 4682KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6170KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 8985KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 17333KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6059KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2942844
 • MS14-018: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • KB2913270 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2
  • KB2913760 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2
  • KB2919394 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2
  • KB2928680 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2
  • MS14-012 (KB2925418) Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2
  • MS14-013 (KB2929961) Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  • MS14-015 (KB2930275) Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2
  • MS14-016 (KB2923392) trên Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 C?p Nh?t C?p Nh?t: ~ 908861KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1 Update: ~ 437632KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1 Update: ~ 381821KB
  Mô t?:
  ? 8.1 là m?t b? tích l?y C?p Nh?t b?o m?t quan tr?ng b?n C?p Nh?t và b?n C?p Nh?t. B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Windows Update 8.1 đ? đ?m b?o r?ng máy tính c?a b?n có th? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t Windows trong tương lai, bao g?m các b?n C?p Nh?t b?o m?t. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919355
 • MS14-018: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2929437)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  X?p h?ng m?c đ? b?o m?t:
  • Quan tr?ng: Windows Embedded Standard 7 và Windows 7
  • Trung b?nh: Windows Server 2008 R2
  Thay th?: MS14-012 (KB2925418) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 24916KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 46060KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2929437
 • MS14-018: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2936068)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  X?p h?ng m?c đ? b?o m?t:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP
  • Trung b?nh: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  Thay th?: MS14-012 (KB2925418) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 15316KB
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 6926KB
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 7046KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows 8: ~ 17057KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64 update: ~ 36723KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows RT: ~ 14031KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 8660KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 15180KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 17059KB
  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 14039KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 6871KB
  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 29008KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows 7/Windows Server 2008 R2 gói d?ch v? 1 cho b?n c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 41395KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows 7 gói d?ch v? 1: ~ 19714KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 update: ~ 22386KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9965KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14040KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13475KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 update: ~ 17329KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7085KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19561KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29010KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 4429KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 8462KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 19955KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 ia64 update: ~ 14015KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 9427KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 10800KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 22409KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 ia64 update: ~ 25314KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows XP update: ~ 8470KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows XP C?p Nh?t: ~ 9435KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows XP: ~ 4133KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 8 đ?ng cài đ?t cho Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9965KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 8 đ?ng cài đ?t cho Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19561KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 8 đ?ng cài đ?t cho Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 22409KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t cho Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 19955KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t cho Windows Server 2003: ~ 8462KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t cho Windows Server 2003 ia64: ~ 25314KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 8 đ?ng cài đ?t cho Windows Server 2003: ~ 9427KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 8 đ?ng cài đ?t cho Windows XP: ~ 9435KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t cho Windows XP: ~ 8470KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2936068
 • MS14-019: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Winodws Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2922229)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • KB2908816 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2
  • MS12-081 (KB2758857) Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  • MS13-019 (KB2790113) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  • MS13-077 (KB2872339) trên Windows Embedded Standard 7 và Windows 7
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1567KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 795KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 765KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1773KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 920KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 703KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1575KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 733KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3648KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 428KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 859KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 1115KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 806KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1315KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 1814KB
  • B?n c?p nh?t Windows XP: ~ 800KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2922229

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2800095)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 73KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 83KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 127KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2800095
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2908783)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2541014 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 504KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 676KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 599KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2908783
 • B?n C?p Nh?t cho máy ch? Microsoft Windows đa 2011 (KB2927581)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t b?n
  Thay th?: KB2626067 trên Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n C?p Nh?t cho Microsoft Windows đa Server 2011 C?p Nh?t: ~ 73428KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2927581
 • Quy t?c C?p Nh?t cho RRAS Best Practice Analyzer dành cho Windows Server 2012 R2 (KB2928193)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n C?p Nh?t RRAS t?t nh?t th?c t? phân tích cho Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 373KB
  Mô t?:
  B?n có th? s? d?ng quy t?c RRAS đ? phân tích th?c ti?n t?t nh?t máy ch? đang ch?y vai tr? RRAS. K?t qu? quét BPA đư?c hi?n th? như m?t danh sách các v?n đ? b?n có th? s?p x?p theo m?c đ? nghiêm tr?ng và k?t qu? đư?c đ? xu?t đ? kh?c ph?c s? c? và liên k?t đ?n các hư?ng d?n. Không có thay đ?i c?u h?nh đư?c th?c hi?n b?ng cách ch?y quá tr?nh quét. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2928193
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2928562)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2739159 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 560KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 777KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1533KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2928562
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2933809)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1846KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 2019KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 118KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2933809
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2933810)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 2106KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 112KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1874KB
  Mô t?:
  Lo?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t các b?n C?p Nh?t đư?c s? d?ng Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 t?i c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2933810
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2933811)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 192KB
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 225KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 24KB
  Mô t?:
  Lo?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t các b?n C?p Nh?t đư?c s? d?ng Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 t?i c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2933811
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2934016)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 1933KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 4389KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 1588KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2934016
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2936897)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 58KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 62KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 50KB
  Mô t?:
  Lo?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t các b?n C?p Nh?t đư?c s? d?ng Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 t?i c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2936897
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2939087)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1051KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 900KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 909KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2939087
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2953600)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 84KB
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 96KB
  Mô t?:
  Lo?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t các b?n C?p Nh?t đư?c s? d?ng Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 t?i c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2953600
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2957390)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1601KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 813KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2957390
 • Công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) / công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) - phiên b?n Internet Explorer

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t b?n
  Thay th?: KB890830 trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows c? - b?n C?p Nh?t tháng 4 năm 2014: ~ 29581KB
  • B?n c?p nh?t Windows c? x 64 - tháng 4 năm 2014: ~ 31298KB
  • C?p nh?t ph?n m?m đ?c h?i lo?i b? công c? - tháng 4 năm 2014 - IE Phiên b?n Windows: ~ 25301KB
  Mô t?:
  Sau khi t?i xu?ng, công c? này ch?y m?t l?n đ? ki?m tra máy tính c?a b?n b? nhi?m ph?n m?m đ?c h?i c? th?, ph? bi?n (bao g?m Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m t?m th?y. N?u lây nhi?m, công c? s? hi?n th? m?t báo cáo tr?ng thái vào l?n ti?p theo b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. Phiên b?n m?i c?a công c? s? đư?c cung c?p hàng tháng. N?u b?n mu?n ch?y th? công c? trên máy tính c?a b?n, b?n có th? t?i xu?ng b?n sao t? Microsoft Download Center ho?c b?n có th? ch?y m?t phiên b?n tr?c tuy?n t? Microsoft.com. Công c? này không thay th? cho m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút. Đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n, b?n nên s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2890139)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2890139
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2895219)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2895219
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2895233)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2895233
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2895586)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2895586
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2895592)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2895592
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2895614)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2895614
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2897942)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2897942
 • B?n C?p Nh?t cho Windows RT 8.1 (KB2903601)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2903601
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2913253)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2913253
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2928678)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2928678
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2930294)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2930294

Th? ba 18 tháng 3, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 18 tháng 3, năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2939103)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 16KB
  • Windows 8 và Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 16KB
  Mô t?:
  Lo?i Windows 8 đ?ng c?p nh?t các b?n C?p Nh?t đư?c s? d?ng Windows 8 và Windows Server 2012 đ? l?y tr?nh đi?u khi?n quan tr?ng, thành ph?n và c?i ti?n thi?t l?p trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2939103

Th? ba 11 tháng 3, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 11 tháng 3, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i

 • C?p Nh?t b?o m?t dành cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2938527)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2934802 Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 5213KB
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10036KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6331KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 10102KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18244KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6221KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2938527
 • MS14-012: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2925418)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  X?p h?ng m?c đ? b?o m?t:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP
  • Trung b?nh: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  Thay th?: MS14-010 (KB2909921) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 34818KB
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 17405KB
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 18026KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64 update: ~ 36485KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows 8: ~ 17009KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows RT: ~ 14029KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 35526KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 17049KB
  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 14059KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 17813KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 gói d?ch v? 1 update: ~ 19704KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 8658KB
  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 29007KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 gói d?ch v? 1 cho b?n c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 41410KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 update: ~ 22377KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 update: ~ 22385KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19571KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7084KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14059KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13476KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29016KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 update: ~ 17327KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9963KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 8455KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 9428KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 10796KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 19957KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 ia64 update: ~ 25301KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 22415KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 4427KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 ia64 update: ~ 14010KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows XP update: ~ 8465KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows XP C?p Nh?t: ~ 9430KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows XP: ~ 4135KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2925418
 • MS14-013: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2929961)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-056 (KB2845187) trên Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 445KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 237KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 460KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 248KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 452KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 238KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 242KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 453KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1110KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 688KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 1639KB
  • B?n c?p nh?t Windows XP: ~ 722KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2929961
 • MS14-015: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2930275)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • MS13-101 (KB2893984) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  • MS14-003 (KB2913602) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1643KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1942KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 1664KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 1886KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 2267KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 1577KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1127KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1490KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2947KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1025KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1339KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 2687KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 2475KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 1416KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 3277KB
  • B?n c?p nh?t Windows XP: ~ 1414KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2930275
 • MS14-016: B?n c?p nh?t Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2923392)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-032 (KB2772930) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 453KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2012 x 64: ~ 488KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 1236KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2825KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2430KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 696KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 1043KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 1433KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2923392
 • MS14-016: B?n c?p nh?t Windows Server 2003 và Windows XP (KB2933528)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p nh?t t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?:
  • MS11-095 (KB2626416) trên Windows XP
  • MS13-032 (KB2801109) trên Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 1247KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1814KB
  • B?n c?p nh?t Windows XP: ~ 1228KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2933528

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 và Windows RT (KB2894853)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t b?n
  Thay th?: KB2856373 trên Windows 8 và Windows RT
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8 và Windows RT*
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 3716KB
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 4646KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 3452KB
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 5859KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 4151KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 2965KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? c?i thi?n ch?c năng b?o v? Windows Defender. Xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2894853
 • B?n C?p Nh?t cho Windows Vista (KB2904266)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t b?n
  Thay th?: KB2890882 trên Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows Vista x 64: ~ 592KB
  • B?n c?p nh?t Windows Vista: ~ 487KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2904266
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2913760)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1117KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 946KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913760
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2918077)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2813956 trên Windows 7
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 128KB
  • C?p nh?t Windows 7 x 64: ~ 153KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2918077
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2919442)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Thay th?: KB2904440 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10295KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 4544KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 9542KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919442
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2920540)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: C?p nh?t t? đ?ng
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  N?n t?ng m?c tiêu:
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 894KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 758KB
  Mô t?:
  Lo?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t các b?n C?p Nh?t đư?c s? d?ng Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 t?i c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2920540
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2922717)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?:
  • KB2890882 trên Windows Vista
  • KB2904266 trên Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 859KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 526KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 484KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 764KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 461KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 729KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 159KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 579KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 173KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 481KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 512KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 704KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 1044KB
  • B?n c?p nh?t Windows XP: ~ 519KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2922717
 • C?p Nh?t cho Windows Server 2003 (KB2927811)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 587KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 x 64: ~ 816KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 1193KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2927811
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2928678)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?:
  • KB2917499 trên Windows 8, Windows Server 2012, Windows RT
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 23416KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 30665KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 19254KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2928678
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2928680)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 12657KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 21421KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 10398KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2928680
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2929733)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 473KB
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 237KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 623KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 1172KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 482KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 861KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2929733
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2929755)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2836502 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1649KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 791KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 546KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1040KB
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 518KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2929755
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2930169)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 189KB
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 224KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 24KB
  Mô t?:
  Lo?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t các b?n C?p Nh?t đư?c s? d?ng Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 t?i c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2930169
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2930294)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 367KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 319KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 344KB
  Mô t?:
  Lo?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t các b?n C?p Nh?t đư?c s? d?ng Windows 8.1, Win8.1 RT và Windows Server 2012 R2 t?i c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2930294
 • Công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) / công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) - phiên b?n Internet Explorer

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t b?n
  Thay th?: KB890830 trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows c? - b?n C?p Nh?t tháng 4 năm 2014: ~ 30063KB
  • B?n c?p nh?t Windows c? x 64 - tháng 4 năm 2014: ~ 31930KB
  • C?p nh?t ph?n m?m đ?c h?i lo?i b? công c? - tháng 4 năm 2014 - IE Phiên b?n Windows: ~ 24979KB
  Mô t?:
  Sau khi t?i xu?ng, công c? này ch?y m?t l?n đ? ki?m tra máy tính c?a b?n b? nhi?m ph?n m?m đ?c h?i c? th?, ph? bi?n (bao g?m Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m t?m th?y. N?u lây nhi?m, công c? s? hi?n th? m?t báo cáo tr?ng thái vào l?n ti?p theo b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. Phiên b?n m?i c?a công c? s? đư?c cung c?p hàng tháng. N?u b?n mu?n ch?y th? công c? trên máy tính c?a b?n, b?n có th? t?i xu?ng b?n sao t? Microsoft Download Center ho?c b?n có th? ch?y m?t phiên b?n tr?c tuy?n t? Microsoft.com. Công c? này không thay th? cho m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút. Đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n, b?n nên s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830
 • B?n C?p Nh?t cho các ch?ng ch? g?c cho Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista và Windows XP (KB931125)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB931125 Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Ch?ng ch? g?c cho Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP [tháng 4 năm 2014] update: ~ 448KB
  Mô t?:
  M?c này C?p nh?t danh sách các ch?ng ch? g?c trên máy tính c?a b?n vào danh sách đư?c ch?p nh?n c?a Microsoft như là m?t ph?n c?a chương tr?nh ch?ng ch? g?c c?a Microsoft. Thêm ch?ng ch? g?c b? sung cho máy tính c?a b?n cho phép b?n s? d?ng ch?ng ch? xác th?c m? r?ng (EV) trong Internet Explorer, m?t ph?m vi l?n hơn b?o m?t nâng cao Web tr?nh duy?t, m? hóa e-mail, và tăng cư?ng b?o m?t m? g?i. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Khi b?n đ? cài đ?t m?c này, nó không th? b? xoá.
  http://support.Microsoft.com/kb/931125

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows Server 2012 R2 (KB2913270)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2913270
 • B?n C?p Nh?t cho Windows RT 8.1 (KB2913760)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2913760
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2919393)

  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919393
 • B?n C?p Nh?t cho Windows Server 2012 R2 (KB2919394)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2919394

Th? tư, tháng 5, 4 năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? tư, tháng 5, 4 năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • Windows XP Home x 86 và XP Professional x 86 k?t thúc h? tr? thông báo (KB2934207)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update và c?p nh?t t? đ?ng
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows XP Home x 86 và XP Professional x 86 cu?i thông báo h? tr? C?p Nh?t: ~ 504KB
  Mô t?:
  B?n c?p nh?t này đư?c thi?t k? đ? thông báo cho khách hàng c?a k?t thúc h? tr? Windows XP ngày 8 tháng 4 năm 2014.
  http://support.Microsoft.com/kb/2934207

Th? sáu 28 tháng, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? sáu 28 tháng, năm 2014.

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung b?o m?t hi?n t?i:

 • MS13-090: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho ActiveX Killbits Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2900986)
 • MS13-095: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2868626)
 • MS13-098: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2893294)
 • MS14-005: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2916036)
 • MS14-007: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2912390)
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2901128)
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2862152)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2900986
  http://support.Microsoft.com/kb/2868626
  http://support.Microsoft.com/kb/2893294
  http://support.Microsoft.com/kb/2916036
  http://support.Microsoft.com/kb/2912390
  http://support.Microsoft.com/kb/2901128
  http://support.Microsoft.com/kb/2862152

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

Th? b?y 27 tháng 2, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? b?y 27 tháng 2, năm 2014.

Thay đ?i hi?n t?i b?o m?t n?i dung:

 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2871690)
  • Gói đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2871690

Th? ba 25 tháng, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 25 tháng, năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2923545)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2913751 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 2814KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 5214KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2923545
 • System Update Readiness Tool cho Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB947821) [tháng 4 năm 2014]

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Thay th?: KB947821 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • System Update Readiness Tool cho Windows 7 x 64 [tháng 4 năm 2014] C?p Nh?t: ~ 307468KB
  • C?p nh?t h? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? dành cho Windows 7 [tháng 4 năm 2014]: ~ 186973KB
  • C?p nh?t h? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? dành cho Windows Server 2008 R2 IA-64 [tháng 4 năm 2014]: ~ 78953KB
  • System Update Readiness Tool cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 x 64 [tháng 4 năm 2014]: ~ 330658KB
  • System Update Readiness Tool cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008 x 64 [tháng 4 năm 2014]: ~ 147951KB
  • C?p nh?t h? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? cho Windows Server 2008 [tháng 4 năm 2014]: ~ 105178KB
  • C?p nh?t h? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? cho Windows Server 2008 IA-64 [tháng 4 năm 2014]: ~ 56255KB
  • C?p nh?t h? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? dành cho Windows Vista [tháng 4 năm 2014]: ~ 125865KB
  • C?p nh?t h? th?ng C?p nh?t s?n sàng công c? dành cho Windows Vista x 64 [tháng 4 năm 2014]: ~ 177903KB
  Mô t?:
  Công c? này đang đư?c cung c?p v? s? thi?u nh?t quán trong c?a s? d?ch v? lưu tr? có th? ngăn ch?n vi?c cài đ?t thành công b?n C?p Nh?t trong tương lai, gói d?ch v? và ph?n m?m. Công c? này s? ki?m tra máy tính c?a b?n cho nh?ng s? thi?u nh?t quán và c? g?ng gi?i quy?t v?n đ? n?u t?m th?y.
  http://support.Microsoft.com/kb/947821

Th? hai 20 tháng, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? b?y 20 tháng 2, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • C?p Nh?t b?o m?t dành cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2934802)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2929825 Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT * và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10027KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 5203KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6326KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 9460KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18227KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6209KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2934802

Th? tư 19 tháng, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày ch? nh?t 19 tháng 2, năm 2014.

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2911106)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2911106

Th? ba 11 tháng, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 11 tháng, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i

 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2862973)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 32KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 32KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 26KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 35KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 36KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 29KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 43KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 43KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 37KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2862973
 • MS14-005: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows (KB2916036)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS10-051 (KB2079403) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 542KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 1076KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 564KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1406KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 694KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 566KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 512KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1086KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1362KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1118KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 1382KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 527KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 922KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 2342KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1699KB
  • B?n c?p nh?t Windows XP: ~ 913KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2916036
 • MS14-006: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2904659)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-065 (KB2868623) trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1317KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 1083KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 900KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2904659
 • MS14-007: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2912390)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1827KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 3792KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 1918KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 1784KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 3970KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 1612KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 2908KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1370KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2912390
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 4 trên Server 2003, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2898855)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2835393) trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/b?n c?p nh?t Windows XP x 86: ~ 11746KB
  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/b?n c?p nh?t Windows XP cho x 64: ~ 24091KB
  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 IA-64 C?p Nh?t IA64: ~ 30606KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898855
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP (KB2898856)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p nh?t t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2833940) trên Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 C?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 86: ~ 11746KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trong Windows Server 2003/Windows XP đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 25270KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 ia64 update: ~ 31350KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898856
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2898857)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2833946) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 11488KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 C?p Nh?t x 86: ~ 6163KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên Itanium: ~ 12125KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898857
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2898858)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2833947) trên Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho b?n c?p nh?t h? th?ng d?a trên Itanium: ~ 12468KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 update: ~ 6349KB
  • B?n c?p nh?t Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho x 64: ~ 12061KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898858
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 trên Windows Server 2003 và Windows Server 2003 R2 x 86 (KB2898860)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p nh?t t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2833949) trên Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 trên Windows Server 2003 và Windows Server 2003 R2 x 86 update: ~ 2983KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898860
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2898864)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2833957) trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 7/Windows Server 2008/b?n c?p nh?t Windows Vista x 86: ~ 11430KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/b?n c?p nh?t Windows Vista cho x 64: ~ 24577KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898864
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2898865)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2833958) trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 15557KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 c?p nh?t Windows 8: ~ 7989KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 c?p nh?t Windows RT: ~ 7144KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898865
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2898866)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2833959) trên Windows 8 và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 c?p nh?t Windows 8: ~ 6272KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 11529KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898866
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2898868)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 c?p nh?t Windows 8.1: ~ 5518KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 10150KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898868
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 4.5.1 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2898869)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 trên Windows 7/Windows Server 2008/b?n c?p nh?t Windows Vista x 86: ~ 12202KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/b?n c?p nh?t Windows Vista cho x 64: ~ 26675KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898869
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 4.5.1 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2898870)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 C?p nh?t Windows 8: ~ 9140KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 18002KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 C?p nh?t Windows RT: ~ 7169KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898870
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2898871)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 36111KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 C?p nh?t Windows 8.1: ~ 14964KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 12071KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2898871
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 4 trên XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2901110)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS11-100 (KB2656351) trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/b?n c?p nh?t Windows XP x 86: ~ 6131KB
  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/b?n c?p nh?t Windows XP cho x 64: ~ 9811KB
  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 IA-64 C?p Nh?t IA64: ~ 10229KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901110
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP (KB2901111)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p nh?t t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS11-100 (KB2656351) trên Windows Server 2003, Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 C?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 86: ~ 6805KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trong Windows Server 2003/Windows XP đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 13049KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 ia64 update: ~ 13166KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901111
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2901112)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 3968KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 C?p Nh?t x 86: ~ 3576KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên Itanium: ~ 2839KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901112
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2901113)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS11-100 (KB2656362) Windows Server 2008 và Windows Vista
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho x 64: ~ 6223KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 update: ~ 5833KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho b?n c?p nh?t h? th?ng d?a trên Itanium: ~ 4371KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901113
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 trên Windows Server 2003 và Windows Server 2003 R2 x 86 (KB2901115)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p nh?t t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS11-100 (KB2656358) trên Windows Server 2003
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 trên Windows Server 2003 R2 x 86 update: ~ 1059KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901115
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2901118)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/b?n c?p nh?t Windows Vista cho x 64: ~ 8200KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 7/Windows Server 2008/b?n c?p nh?t Windows Vista x 86: ~ 4569KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901118
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2901119)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 6139KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 c?p nh?t Windows 8: ~ 5616KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 c?p nh?t Windows RT: ~ 4090KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901119
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2901120)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8 và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 c?p nh?t Windows 8: ~ 3816KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 4199KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901120
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2901125)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 c?p nh?t Windows 8.1: ~ 3051KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 3378KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901125
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 4.5.1 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2901126)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/b?n c?p nh?t Windows Vista cho x 64: ~ 8439KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/b?n c?p nh?t Windows Vista x 86: ~ 4772KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901126
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 4.5.1 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2901127)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 C?p nh?t Windows 8: ~ 5021KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 trên Windows 8/Windows Server 2012 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 5541KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 C?p nh?t Windows RT: ~ 3405KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901127
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2901128)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 4979KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 C?p nh?t Windows 8.1: ~ 4543KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 C?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 4292KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2901128
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 1.0 SP3 trên Windows XP Tablet PC và Media Center (KB2904878)

  Ngôn ng?: Ti?ng Trung (Ph?n th?), Hà Lan, ti?ng Anh, Pháp, ti?ng Đ?c, ?, ti?ng Nh?t, Hàn Qu?c, ti?ng Tây Ban Nha
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p nh?t t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-052 (KB2833951) trên Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 1.0 SP3 C?p nh?t Windows XP Tablet PC và Media Center: ~ 4060KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2904878
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2911501)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 C?p Nh?t x 86: ~ 602KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 607KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 đ? c?p nh?t h? th?ng d?a trên Itanium: ~ 601KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2911501
 • MS14-009: C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2911502)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008 và Windows Vista
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 update: ~ 612KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho b?n c?p nh?t h? th?ng d?a trên Itanium: ~ 606KB
  • B?n c?p nh?t Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho x 64: ~ 613KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2911502
 • MS14-010: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (KB2909921)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  X?p h?ng m?c đ? b?o m?t:
  • Quan tr?ng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP
  • Quan tr?ng: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  • Trung b?nh: Windows Server 2008 và Windows Server 2003
  Thay th?: MS13-097 (KB2898785) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer 11 cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 34555KB
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 17285KB
  • Internet Explorer 11 b?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 17887KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64 update: ~ 36728KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows 8: ~ 17043KB
  • Internet Explorer 10 C?p nh?t Windows RT: ~ 14033KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 gói d?ch v? 1 cho b?n c?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 41397KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 17455KB
  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 29071KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 8614KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 34962KB
  • Internet Explorer 9 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 14162KB
  • Internet Explorer 10 dành cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 gói d?ch v? 1 update: ~ 19698KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 16945KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 R2 IA-64 update: ~ 22270KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13478KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7083KB
  • Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 IA-64 update: ~ 17332KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9964KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19567KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 14161KB
  • Internet Explorer 9 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29083KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 22405KB
  • Internet Explorer 8 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 9423KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t cho Windows Server 2003 ia64: ~ 25305KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 4428KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 10791KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t cho Windows Server 2003: ~ 8464KB
  • Internet Explorer 7 cho b?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 19955KB
  • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 ia64 update: ~ 14017KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer 7 đ?ng cài đ?t cho Windows XP: ~ 8471KB
  • Internet Explorer 6 cho b?n c?p nh?t Windows XP: ~ 4133KB
  • Internet Explorer 8 cho Windows XP C?p Nh?t: ~ 9434KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2909921
 • MS14-011: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows (KB2909210)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS10-022 (KB981332) trên Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 240KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 454KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 234KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 307KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 584KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 243KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 807KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 467KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 450KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 233KB
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 420KB
  • Internet Explorer 11 cho Windows Embedded Standard 7/Windows 7 C?p Nh?t: ~ 237KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 613KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 225KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 457KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 678KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1070KB
  • B?n c?p nh?t Windows XP: ~ 685KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2909210
 • MS14-011: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2909212)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS10-022 (KB981349) Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 473KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 234KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 IA-64: ~ 615KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1068KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 677KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 1567KB
  • B?n c?p nh?t Windows XP: ~ 684KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2909212
 • MS14-011: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows Server 2003 và Windows XP (KB2909213)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p nh?t t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS10-022 (KB981350) trên Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1055KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 1537KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 666KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2909213

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2830477)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 5919KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 9568KB

  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2830477
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2843630)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 670KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 350KB
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 829KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 522KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 3818KB
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 2046KB

  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2843630
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2908816)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 867KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 427KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 421KB

  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2908816
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2913751)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 2117KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 4455KB

  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913751
 • B?n C?p Nh?t cho Windows RT 8.1 (KB2913760)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 451KB

  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913760
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2917929)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2895586 Windows 8.1
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1835KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 2007KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 116KB

  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2917929
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2917931)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n C?p Nh?t khuy?n ngh?/t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2895586 trên
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 2067KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 1860KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 112KB

  Mô t?:
  Lo?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t các b?n C?p Nh?t đư?c s? d?ng Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 t?i c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2917931
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2917932)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n C?p Nh?t khuy?n ngh?/t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 187KB
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 224KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 24KB

  Mô t?:
  Lo?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t các b?n C?p Nh?t đư?c s? d?ng Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 t?i c?i ti?n tr?nh đi?u khi?n, thành ph?n và thi?t l?p quan tr?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2917932
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2919393)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 13725KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 8874KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 8186KB

  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919393
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2919394)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Tùy ch?n/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 47965KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 24146KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 24929KB

  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919394
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2919469)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 4574KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 5389KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 167KB

  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919469
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2919907)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 60KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 53KB

  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2919907
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2922474)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8.1 x 64 c?a Windows update: ~ 3433KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 2044KB

  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2922474
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2923300)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10516KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 5672KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 6159KB

  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2923300
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2923528)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 46KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 63KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 47KB

  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2923528
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2923768)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2913320 Windows 8.1 và Windows RT 8.1
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 11190KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 8033KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 10166KB

  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2923768
 • Công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) / công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) - phiên b?n Internet Explorer

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t b?n
  Thay th?: KB890830 trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows c? - b?n C?p Nh?t tháng 4 năm 2014: ~ 27374KB
  • B?n c?p nh?t Windows c? x 64 - tháng 4 năm 2014: ~ 28234KB
  • C?p nh?t ph?n m?m đ?c h?i lo?i b? công c? - tháng 4 năm 2014 - IE Phiên b?n Windows: ~ 24215KB

  Mô t?:
  Sau khi t?i xu?ng, công c? này ch?y m?t l?n đ? ki?m tra máy tính c?a b?n b? nhi?m ph?n m?m đ?c h?i c? th?, ph? bi?n (bao g?m Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m t?m th?y. N?u lây nhi?m, công c? s? hi?n th? m?t báo cáo tr?ng thái vào l?n ti?p theo b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. Phiên b?n m?i c?a công c? s? đư?c cung c?p hàng tháng. N?u b?n mu?n ch?y th? công c? trên máy tính c?a b?n, b?n có th? t?i xu?ng b?n sao t? Microsoft Download Center ho?c b?n có th? ch?y m?t phiên b?n tr?c tuy?n t? Microsoft.com. Công c? này không thay th? cho m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút. Đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n, b?n nên s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • C?p Nh?t cho Microsoft .NET Framework 4 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2836939)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836939
 • C?p Nh?t cho Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 trên Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP (KB2836940)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836940
 • B?n C?p Nh?t cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP (KB2836941)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836941
 • C?p Nh?t cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2836942)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836942
 • C?p Nh?t cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2836943)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836943
 • B?n C?p Nh?t cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 (KB2836945)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836945
 • C?p Nh?t cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2836946)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836946
 • C?p Nh?t cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2836947)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2836947
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2911101)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2911101
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2911106)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2911106

Th? ba, tháng 4, 4 năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba, tháng 4, 4 năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • C?p Nh?t b?o m?t dành cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2929825)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2916626 Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10,036 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 5,220 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6,351 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18,226 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 9,468 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6,227 KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2929825

Th? b?y 28 tháng 1, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 28 tháng 1, năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows Server 2012 R2 (KB2904440)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 9.984 KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2904440

Th? b?y 14 ngày, 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? ba 14 tháng, năm 2014.

N?i dung b?o m?t m?i:

 • C?p Nh?t b?o m?t dành cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2916626)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  Thay th?: KB2907997 Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 10,009 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 5,197 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6.325 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8: ~ 10.096 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18,225 KB
  • B?n c?p nh?t Internet Explorer Flash Player cho Windows RT: ~ 6,208 KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2916626
 • MS14-002: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows Server 2003 và Windows XP (KB2914368)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p nh?t t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS10-099 (KB2440591) trên Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 690 KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003: ~ 511 KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2003 ia64: ~ 1.044 KB
  • B?n c?p nh?t Windows XP: ~ 518 KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2914368
 • MS14-003: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2913602)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: MS13-101 (KB2893984) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1.126 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1.490 KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2.946 KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913602

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 (KB2904440)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows 8.1 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 9.984 KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 4.425 KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 9,597 KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2904440
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2911101)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1.703 KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 1.210 KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 1.010 KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2911101
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2911106)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?:
  • KB2895614 trên Windows 8.1
  • KB2905029 trên Windows RT 8.1
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 47,784 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 75,251 KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 47,183 KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2911106
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2913270)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 2,838 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 4,148 KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 2,323 KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913270
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2913431)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Thay th?: KB2735855 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 7: ~ 880 KB
  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 1.346 KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2.125 KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2913431
 • Đ?ng C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2914220)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng và WSUS
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 24 KB
  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 C?p nh?t h? th?ng d?a trên x 64: ~ 220 KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 187 KB
  Mô t?:
  Lo?i Windows 8.1 đ?ng c?p nh?t các b?n C?p Nh?t đư?c s? d?ng Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 t?i xu?ng tr?nh đi?u khi?n quan tr?ng, thành ph?n và c?i ti?n thi?t l?p trong quá tr?nh thi?t l?p ban đ?u.
  http://support.Microsoft.com/kb/2914220
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT (KB2917499)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8, Windows RT*
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • 8 x 64 c?a Windows update: ~ 660 KB
  • B?n c?p nh?t Windows 8: ~ 361 KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT: ~ 424 KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2917499
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2917993)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Khuy?n khích/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, và Windows Server 2012 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows 8.1: ~ 301 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 update: ~ 368 KB
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 317 KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2917993
 • Công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) / công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m Windows - tháng 4 năm 2014 (KB890830) - phiên b?n Internet Explorer

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Windows Update, Microsoft Update, C?p Nh?t quan tr?ng/t? đ?ng, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: Ưu tiên cao, không b?o m?t, C?p Nh?t b?n
  Thay th?: KB890830 trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • Windows c? - b?n C?p Nh?t tháng 4 năm 2014: ~ 27,427 KB
  • B?n c?p nh?t Windows c? x 64 - tháng 4 năm 2014: ~ 29,082 KB
  • C?p nh?t ph?n m?m đ?c h?i lo?i b? công c? - tháng 4 năm 2014 - IE Phiên b?n Windows: ~ 23,193 KB
  Mô t?:
  Sau khi t?i xu?ng, công c? này ch?y m?t l?n đ? ki?m tra máy tính c?a b?n b? nhi?m ph?n m?m đ?c h?i c? th?, ph? bi?n (bao g?m Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m t?m th?y. N?u lây nhi?m, công c? s? hi?n th? m?t báo cáo tr?ng thái vào l?n ti?p theo b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. Phiên b?n m?i c?a công c? s? đư?c cung c?p hàng tháng. N?u b?n mu?n ch?y th? công c? trên máy tính c?a b?n, b?n có th? t?i xu?ng b?n sao t? Microsoft Download Center ho?c b?n có th? ch?y m?t phiên b?n tr?c tuy?n t? Microsoft.com. Công c? này không thay th? cho m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút. Đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n, b?n nên s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút.
  http://support.Microsoft.com/kb/890830

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung b?o m?t hi?n t?i:

 • MS13-081: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2862330)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: Quan tr?ng/t? đ?ng C?p Nh?t, WSUS, và danh m?c
  Phân lo?i: B?n C?p Nh?t b?o m?t
  B?o m?t m?c x?p h?ng: quan tr?ng
  Thay th?: KB2529073 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • C?p nh?t Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 322 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 update: ~ 388 KB
  • B?n c?p nh?t Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 780 KB
  Mô t?:
  V?n đ? b?o m?t đ? đư?c xác đ?nh trong m?t s?n ph?m ph?n m?m c?a Microsoft có th? ?nh hư?ng đ?n h? th?ng c?a b?n. B?n có th? giúp b?o v? h? th?ng c?a b?n b?ng cách cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2862330
 • MS12-050: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003 (KB2596911)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=251611
 • MS12-066: C?p Nh?t b?o m?t cho Windows SharePoint Services 3.0 (KB2687442)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=260957
 • C?p Nh?t b?o m?t cho Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2917500)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i đ? C?p Nh?t b?n đ?a hoá văn b?n.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2917500

Thay đ?i đ?i v?i n?i dung không b?o m?t hi?n t?i:

 • Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 3 x 64 Edition (KB2526305)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2526305
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2887595)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2887595
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2903938)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2903938
 • B?n C?p Nh?t cho Windows 8.1 (KB2903939)
  • Siêu d? li?u đ? thay đ?i.
  • Nh?ng chương tr?nh không thay đ?i.
  • B?n c?p nh?t này không c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kb/2903939

Th? hai 6 tháng, năm 2014

Đây là m?t b?n tóm t?t n?i dung m?i và thay đ?i đư?c phát hành vào ngày th? hai 6 tháng, năm 2014.

N?i dung không b?o m?t m?i:

 • B?n C?p Nh?t cho Windows RT 8.1 (KB2921482)

  Ngôn ng?: t?t c?
  Tri?n khai: B?n c?p nh?t quan tr?ng/t? đ?ng
  Phân lo?i: Ưu tiên cao không b?o m?t
  Nh?m m?c tiêu n?n t?ng: Windows RT* 8.1
  Kích thư?c t?p x?p x?:
  • B?n c?p nh?t Windows RT 8.1: ~ 221 KB
  Mô t?:
  Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows. Đ? có danh sách đ?y đ? v? các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên quan đ? bi?t thêm thông tin. Sau khi b?n cài đ?t m?c này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  http://support.Microsoft.com/kb/2921482
* Lưu ? r?ng WSUS và danh m?c tri?n khai áp d?ng cho Windows RT ho?c Windows RT 8.1.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? các thay đ?i d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và Windows Server Update Services trong n?i dung cho 2013, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2921911 Mô t? D?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và Windows Server Update Services thay đ?i n?i dung cho 2013
Đ? bi?t thêm thông tin v? các thay đ?i d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và Windows Server Update Services trong n?i dung cho năm 2012, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2800436Mô t? thay đ?i n?i dung d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và d?ch v? C?p nh?t Windows Server 2012
Đ? bi?t thêm thông tin v? các thay đ?i d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và Windows Server Update Services trong n?i dung 2011, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2662694Mô t? v? d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và Windows Server Update Services thay đ?i n?i dung năm 2011
Đ? bi?t thêm thông tin v? các thay đ?i d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và Windows Server Update Services trong n?i dung cho 2010, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2492172Mô t? v? d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và Windows Server Update Services thay đ?i n?i dung cho năm 2010
Đ? bi?t thêm thông tin v? các thay đ?i d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và Windows Server Update Services trong n?i dung cho năm 2009, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
979198Mô t? v? d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và Windows Server Update Services thay đ?i n?i dung cho năm 2009
Đ? bi?t thêm thông tin v? các thay đ?i d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và Windows Server Update Services trong n?i dung 2008, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
961825Mô t? thay đ?i n?i dung d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và d?ch v? C?p nh?t Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm thông tin v? các thay đ?i d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và Windows Server Update Services trong n?i dung cho 2007, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
947503 Mô t? v? d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và Windows Server Update Services thay đ?i n?i dung năm 2007
Đ? bi?t thêm thông tin v? các thay đ?i d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và Windows Server Update Services trong n?i dung năm 2006, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
930858 Mô t? v? d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và Windows Server Update Services thay đ?i n?i dung năm 2006
Đ? bi?t thêm thông tin v? các thay đ?i d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và Windows Server Update Services trong n?i dung năm 2005, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
918043 Mô t? v? d?ch v? C?p nh?t ph?n m?m và Windows Server Update Services thay đ?i n?i dung năm 2005

Thu?c tính

ID c?a bài: 894199 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Chín 2014 - Xem xét l?i: 51.0
T? khóa: 
kbsecurity kbinfo kbmt KB894199 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 894199

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com