Raksta ID: 902932 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Ja atverat jaunu logu p?rl?kprogramm? Microsoft Internet Explorer 6 vai Internet Explorer 7, jaunaj? log? redzama tuk?a balta lapa. ?is simptoms rodas ar? tad, ja HTML lapa atver jaunu logu p?rl?kprogramm? Internet Explorer. Turkl?t tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums, kad m??in?t veikt mekl??anu lap?, izmantojot komandu Find (on This Page) (Atrast (?aj? lap?)).
An error has occurred in this dialog.
Error 49: Interface not registered (?aj? dialog? radusies k??da. K??da 49: Interfeiss nav re?istr?ts)

?aj? rakst? ir sniegti nor?d?jumi probl?mas nov?r?anai.

Ja v?laties, lai ?? probl?ma tiktu nov?rsta autom?tiski, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja ?o probl?mu v?laties nov?rst pats, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50191

Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

Tagad atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.

Labot patst?v?gi

Lai nov?rstu ?o probl?mu, atk?rtoti re?istr?jiet DLL failus, kas saist?ti ar p?rl?kprogrammu Internet Explorer. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Run (Izpild?t)
 2. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet regsvr32 urlmon.dll un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Ja tiek par?d?ts ??ds zi?ojums, noklik??iniet uz OK (Labi):
  DllRegisterServer in urlmon.dll succeeded (DllRegisterServer izdev?s fail? urlmon.dll)
 4. Atk?rtojiet no 1. l?dz 3. darb?bai p?r?jiem DLL failiem, aizvietojot komandu regsvr32 urlmon.dll lodzi?? Open (Atv?rt) ar ??d?m komand?m:
  • regsvr32 actxprxy.dll
  • regsvr32 shdocvw.dll
  • regsvr32 mshtml.dll
  • regsvr32 browseui.dll
  • regsvr32 jscript.dll
  • regsvr32 vbscript.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
Tagad atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ?o rakstu t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.

Iemesls

?? probl?ma rodas, ja dinamisko sai?u bibliot?kas (DLL) faili, kas saist?ti ar p?rl?kprogrammu Internet Explorer, netiek pareizi re?istr?ti.

Rekviz?ti

Raksta ID: 902932 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 26. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme kbtshoot kberrmsg kbprb KB902932

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com