Identifikator ?lanka: 903094 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

U ovom ?lanku je opisano kako da onemogu?ite Business Contact Manager u programu Microsoft Office Outlook 2007 sa funkcijom Business Contact Manager ili u programu Microsoft Office Outlook 2003 sa funkcijom Business Contact Manager.

DODATNE INFORMACIJE

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Business Contact Manager mo?ete da uklonite i pomo?u funkcije Dodaj ili ukloni programe sa kontrolne table. Me?utim, ako ?elite da umesto vas omogu?imo ili onemogu?imo Business Contact Manager, bez uklanjanja ove funkcije, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Onemogu?avanje funkcije Business Contact Manager
Microsoft Fix it 50699
Omogu?avanje funkcije Business Contact Manager
Microsoft Fix it 50700


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste onemogu?ili funkciju Business Contact Manager bez njenog uklanjanja, pratite slede?e korake:
 1. Napustite Outlook.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.Connect.1
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku LoadBehavior, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 5. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.
 6. Zatvorite ure?iva? registratora.
 7. Pokrenite Outlook.
Da biste ponovo omogu?ili Business Contact Manager, pratite slede?e korake:
 1. Napustite Outlook.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.Connect.1
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku LoadBehavior, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 5. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 3 i kliknite na dugme U redu.
 6. Zatvorite ure?iva? registratora.
 7. Pokrenite Outlook.

REFERENCE

Da biste dobili vi?e informacija o kori??enju funkcije Business Contact Manager, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku .
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 903094 - Poslednji pregled: 30. septembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
Klju?ne re?i: 
kbaddin kbhowto kbfixme kbmsifixme KB903094

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com