Nije mogu?e prikazati druge ra?unare iz radne grupe na mre?i na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 903267 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows se zavr?ava

Pro?iri sve | Skupi sve

Opis problema

Razmotrite slede?i slu?aj. Radite na ra?unaru sa operativnim sistemom Microsoft Windows XP koji ispunjava slede?e uslove:
 • Ra?unar se nalazi na mre?i.
 • Ra?unar je deo radne grupe.
 • Za?titni zid nije omogu?en ili uop?te nije instaliran na ra?unaru.
 • Ra?unar mo?e da proverava odziv drugih ra?unara u istoj radnoj grupi. Tako?e, drugi ra?unari u istoj radnoj grupi mogu da proveravaju odziv tog ra?unara.
 • Funkcionalnost ?NetBIOS preko TCP/IP? je omogu?ena.
U ovom slu?aju ne mo?ete da prika?ete druge ra?unare iz radne grupe na mre?i.

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Da biste sami re?ili ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50135


Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disk ili CD, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.


Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBt\Parameters
 3. U desnom oknu alatke ?Ure?iva? registratora? izbri?ite slede?e vrednosti ako one postoje:
  • NodeType
  • DhcpNodeType
  Napomena Ako vrednost NodeType postoji, ona ?e zameniti vrednost DhcpNodeType. Ako ne postoji nijedan potklju? i ako nijedan WINS server nije konfigurisan za klijent, ra?unar koristi re?im b-?vora. Ako je konfigurisan barem jedan WINS server, ra?unar koristi re?im h-?vora.
 4. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 5. Ponovo pokrenite ra?unar.
 6. Ponovo poku?ajte da prika?ete ra?unare u radnoj grupi na mre?i.


Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en tako ?to ?ete poku?ati da prika?ete druge ra?unare iz radne grupe na mre?i. Ako prika?ete druge ra?unare iz radne grupe na mre?i, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
160177 Podrazumevani tip ?vora za Microsoft klijente (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
314053 Parametri TCP/IP i NBT konfiguracije za Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 903267 - Poslednji pregled: 28. maj 2010. - Revizija: 3.1
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbprb KB903267

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com