Autentifik?cijas neizdo?an?s, ja lietojat programmu Outlook vai Outlook Express, lai m??in?tu pieteikties HTTP b?z?t? pasta server?, izmantojot programmas Internet Explorer versiju 7.0

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 904942 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Inform?cija par beta versiju
?aj? rakst? apskat?ts Microsoft produkta beta versijas laidiens. Rakst? min?t? inform?cija tiek sniegta "k?da t? ir" un var tikt main?ta bez pazi?ojuma.

?im beta versijas produktam Microsoft nesniedz nek?dus ofici?lus produkta atbalsta pakalpojumus. Inform?ciju par to, k? sa?emt atbalstu beta versijas laidienam, skatiet produkta beta versijas failos iek?autaj? dokument?cij? vai mekl?jiet Web viet?, no kuras lejupiel?d?j?t ?o laidienu.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja izmantojat programmu Microsoft Outlook vai Microsoft Outlook Express, lai m??in?tu pieteikties HTTP b?z?t? pasta server?, neizdodas autentifik?cija. ?? probl?ma rodas, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Klienta dator?, kuru izmantojat, lai m??in?tu pieteikties, darbojas programmas Microsoft Internet Explorer versija 7.0.
 • HTTP serveris izmanto ?so autentifik?ciju.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, lejupiel?d?jiet un instal?jiet ?os atjaunin?jumus no Microsoft lejupiel?des centra.

Microsoft Windows Server 2003 datoriem ar x64 tipa procesoru

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet WindowsServer2003.WindowsXP-KB904942-x64-ENU.exe pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition sist?m?m, kuru pamat? ir Itanium

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet WindowsServer2003-KB904942-ia64-ENU.exe pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Microsoft Windows Server 2003 datoriem ar 32 bitu procesoru

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet WindowsServer2003-KB904942-x86-ENU.exe pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Microsoft Windows XP datoriem ar x64 tipa procesoru

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet WindowsServer2003.WindowsXP-KB904942-x64-ENU.exe pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Microsoft Windows XP

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet WindowsXP-KB904942-v2-x86-ENU.exe pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 904942 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2007. gada 21. novembris - P?rskat??ana: 2.5
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Internet Explorer 7
Atsl?gv?rdi: 
kbbug kbqfe kbpubtypekc atdownload kbhotfixserver KB904942

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com