Word khng lu lai thay i hoc ban nhn c mt thng bao li trn chng trinh Office sau khi cai t Adobe Acrobat 7.0

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 906899 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi ban s dung chng trinh Microsoft Office c lit k trong phn "Ap dung cho", ban co th gp mt hoc nhiu hin tng sau y:
 • Khi ban thay i khng gian lam vic trong Microsoft Word, nhng thay i nay se khng c lu khi ban thoat khoi Word. Nhng thay i vi khng gian lam vic nay gm co cac vi du sau:
  • Ban tao macro.
  • Ban thay i phng ch mc inh.
  • Ban thm muc AutoText.
  • Ban thm thanh cng cu.
 • Khi ban khi ng lai Word thi cac muc ban a thay i hoc thm vao se khng co.

  Chu y Hanh vi nay xay ra nu Du nhc lu hp kim khun mu Binh thng c chon.
 • Khi ban c gng khi ng chng trinh Office, ban se nhn c thng bao li tng t mt trong nhng thng bao sau:
  li visual c++ runtime
  Microsoft visual c++ runtime library
  Program files\Microsoft office\office10\product name.exe
  ng dung nay a yu cu thi gian chay ong ng dung theo cach bt thng.
 • Khi ban m mt tai liu Word, ban se nhn c thng bao li sau y:
  B nh hoc khng gian ia khng u. Word khng th hin thi phng ch c yu cu.
 • Khi Word c ong, ban bm up vao tp m tp trong Word. Trong trng hp nay, Word ngng phan hi (bi treo).

Nguyn nhn

Nhng s c nay co th xay ra sau khi ban cai t Adobe Acrobat 7.0 Professional, Adobe Acrobat 7.0 Standard, hoc Adobe Acrobat 7.0 Elements.

Acrobat 7.0 cai t trinh b sung COM vao th muc sau:
\Acrobat 7.0\PDFMaker\Office
Trinh b sung COM nay cung cp biu tng PDFMaker va cac lnh trinh n cho chng trinh Office.

Cch gi?i quy?t khc

giai quyt c s c nay, hay s dung mt trong nhng phng phap sau tuy thuc vao trng hp cua ban. Nu cac thay i khng c lu khi ban thoat khoi Word, hay s dung phng phap 1 hoc phng phap 2. Nu ban nhn c thng bao li khi ang c gng khi ng chng trinh Office hoc khi m tai liu Word, hay s dung phng phap 3 hoc 4.

Phng phap 1: Lu macro, tuy chon va cai t tuy chinh trong Word bng cach s dung lnh "Lu Tt ca" trn menu Tp

Chu y Phng phap nay khng ap dung cho Microsoft Office Word 2007.

lu bng tay macro, tuy chon va cai t tuy chinh trong Word 2003 va trong cac phin ban cu cua Word, hay lam theo cac bc sau:
 1. Nhn va gi phim SHIFT.
 2. Trn menu Tp, bm Lu Tt ca.
Cac thay i a c lu. Ngoai ra, cac thay i sn co trong cac tai liu Word khac.

Phng phap 2: Thm lnh "Lu Tt ca"

Trong Word, bm lnh Lu Tt ca mi ln ban tao macro, tuy chon, hoc cai t tuy chinh.

thm lnh Lu Tt ca trong Word, thc hin mt trong cac thao tac sau:
 • Trong Word 2007, lam theo cac bc sau thm lnh Lu Tt ca vao Thanh tac vu Truy nhp Nhanh:
  1. Bm Nut Microsoft Office, ri bm Tuy chon Word.
  2. Bm Tuy chinh.
  3. Trong hp Chon cac lnh t, bm Tt ca cac Lnh.
  4. Trong danh sach hp Chon cac lnh t, bm Lu Tt ca, ri bm Thm.
  5. Bm OK ong hp thoai Tuy chon Word.
 • Trong Word 2003 va cac phin ban Word trc, hay lam theo cac bc sau thm lnh Lu Tt ca vao menu Tp:
  1. Trn menuCng cu, bm Tuy chinh.
  2. Trn tab Lnh, bm Tp trong Danh muc.
  3. Trong Lnh, keo Lu Tt ca vao menu Tp. Khi menu Tp m, t lnh Lu Tt ca vao ni ban mun.
  4. ong hp thoai Tuy chinh.

Phng phap 3: Lin h vi Adobe

Lin h vi Adobe Systems Incorporated xac inh liu a co ban cp nht cho Acrobat 7.0 cha.

bit thng tin v nha san xut phn cng cua ban, hay ghe thm Web site sau:
http://support.microsoft.com/gp/oemcontact/vi-vn
Microsoft cung cp thng tin lin h cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

Phng phap 4: Loai bo trinh b sung Adobe t Office

Nu ban loai bo trinh b sung Adobe, ban khng th lu tp di dang Tp Tai liu Kha chuyn (PDF) trong chng trinh Office.

loai bo trinh b sung Adobe, hay lam theo cac bc sau.

Chu y Vi co mt s phin ban Microsoft Windows nn nhng bc sau co th khac trn may tinh cua ban. Nu vy, hay xem tai liu v san phm cua ban hoan thanh cac bc nay.
 1. Thoat khoi tt ca chng trinh.
 2. Bm Bt u, tro chut vao Thit t, ri bm Pa-nen iu khin.
 3. Bm up Thm hoc Loai bo Chng trinh.
 4. Trong Chng trinh c cai t hin tai, bm Adobe Acrobat Professional 7.0, va sau o bm Thay i.
 5. Bm Sa i, ri bm Tip theo.
 6. M rng Trinh tao Adobe PDF.
 7. M rng Trinh tao Acrobat PDF.
 8. Bm vao mui tn canh Microsoft Office, ri bm Cha cai t.
 9. Trong thut sy Thit lp Adobe Acrobat Professional 7.0, bm OK.
 10. ong Thm hoc Loai bo Chng trinh.
Nu ban vn gp cac hin tng c nhc bn trn sau khi hoan tt cac bc nay, ban co th mun loai bo bng tay trinh b sung Adobe t s ng ky.

Quan trong Trc khi ban loai bo trinh b sung Adobe bng tay, hay lin h vi Adobe bit thm thng tin.

Quan trong Phn, phng phap, hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows


loai bo bng tay trinh b sung Adobe, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.
 2. inh vi ri bm vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin
 3. Trn menu Tp, bm Xut, go tn tp, ri bm Lu.
 4. Bm chut phai vao muc ng kyPDFMaker.OfficeAddin, va sau o bm Xoa.
 5. Thc hin bc 3 va 4 xoa cac muc ng ky trinh b sung trong cac khoa con ng ky sau:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\Addins\PDFMaker.OfficeAddin
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\PDFMOutlook.PDFMOutlook
 6. Thoat khoi Bin tp S ng ky.

Thng tin thm

Khun mu chung (tp Normal.dotm trong Word 2007 va tp Normal.dot trong Word 2003 va cac phin ban cu cua Word) la khun mu mc inh c Word s dung. Theo mc inh, cac thay i anh hng n tt ca tai liu mi c lu vao khun mu chung. Khi lu cac thay i, tr khi ban chi inh mt khun mu khac thi hanh vi nay mi xay ra. Acrobat 7.0 co th ngn Word t ng lu cac thay i vao khun mu chung.

? bi?t thm thng tin v? s? c? ny, h?y gh thm trang web sau c?a Adobe:

http://www.adobe.com/products/acrobat.html?promoid=IUGXF

Thu?c tnh

ID c?a bi: 906899 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Ging 2014 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? kha:
kbexpertisebeginner kbaddin kbtemplate kbtshoot kbprb KB906899

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com