Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? ng? đông và ch? đ? ch? trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 907477 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n r?ng b?n đang ch?y Windows XP v?i Service Pack 3 (SP3).Đ? bi?t thêm thông tin, tham kh?o đ? Microsoft web site sau: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? các v?n đ? ch? trong Windows XP và ng? đông. Đi?u này c?ng gi?i thích làm th? nào đ? xác đ?nh li?u m?t máy tính d?a trên Windows XP h? tr? tính năng nâng cao quy?n l?c qu?n l? (APM), ch?ng h?n như trạm đậu ng? đông ho?c t?m d?ng. Bài vi?t này dành cho ngư?i dùng Trung c?p đ?n cao c?p.

Thông tin v? trạm đậu ng? đông và ch? đ? ch?

Ng? đông và ch? đ? ch? là năng lư?ng r?t th?p k? trong đó h? th?ng t?t c? n?i dung và d? li?u đư?c lưu trong b? nh? c?a máy tính.

Trong trạm đậu ng? đông và ch? đ? ch?, h?u h?t thành ph?n c?a h? th?ng đ? b? t?t. N?u b?n đ?t máy tính vào trạm đậu ng? đông ho?c v? ch? đ? ch?, b?n có th? b?o t?n quy?n l?c quan tr?ng. Máy tính có th? nhanh chóng làm ti?p t? ng? đông ho?c t?m d?ng v? trạm đậu trư?c c?a nó, tr? khi có m?t v?n đ?.

N?u có m?t v?n đ? khi b?n nh?p vào ho?c ti?p t?c t? ng? đông ho?c t?m ngh?, b?n có th? có m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i có đ?nh d?ng sau:
  Không th? nh?p vào ch? đ? ch?.
 • H? th?ng không th? ti?p t?c t? ng? đông ho?c t? ch? đ? ch?.
 • Sau khi h? th?ng h? sơ t? ng? đông ho?c t? ch? đ? ch?, máy tính ho?t đ?ng b?t thư?ng. B?n có th? nh?n th?y âm thanh, ki?m soát con chu?t, ho?c các v?n đ? bi?n d?ng video.
 • Khi m?t máy tính vào ho?c h? sơ t? ng? đông ho?c t? ch? đ? ch?, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng có đ?nh d?ng sau:
  0X0000009F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
N?u b?n g?p hành vi b?t thư?ng khi m?t máy tính vào ho?c h? sơ t? ng? đông ho?c t?m d?ng, đi?u này có th? x?y ra cho m?t ho?c nhi?u trong nh?ng l? do sau đây:

Tr?nh khi?n tr?nh l?i th?i ho?c b? s?c không

 • N?u máy tính đang ch?y t?p tin tr?nh khi?n tr?nh l?i th?i, h? có th? không h? tr? B? qu?n lí Ngu?n đi?n và h? có th? gây ra v?n đ? không tương h?p v? sau. Hành vi này ngăn ch?n m?t máy tính t? nh?p ho?c ti?p t?c t? ng? đông và ch? đ? ch?. Tr?nh đi?u khi?n là nh?ng nguyên nhân chính c?a v?n đ? ng? đông và ch? đ? ch?.

  H?y ch?c ch?n r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho hệ điều hành đ? t?t c? các thi?t b?, Máy móc đ?c bi?t là âm thanh và thi?t b? video. N?u b?n không ch?c ch?n tr?nh đi?u khi?n nào gây ra s? c?, h?y vào ph?n "N?u b?n đ? l?i th?i t?p tr?nh đi?u khi?n, ch?y công c? phân tích s? c?".

  Lưu ? Máy móc âm thanh ph?i có tr?nh đi?u khi?n s? d?ng mô h?nh tr?nh đi?u khi?n Windows (WDM) ki?n trúc đ?c quy?n.
 • N?u h? th?ng đang s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n cơ b?n đ? h?a, ch?ng h?n như m?t tr?nh đi?u khi?n video VGA, nó không th? tương h?p v? sau. M?c dù tr?nh đi?u khi?n VGA h? tr? video cơ b?n, h? không h? tr? B? qu?n lí Ngu?n đi?n. N?u b?n có m?t tr?nh đi?u khi?n VGA, truy c?p vào web site c?a nhà cung c?p tr?nh đi?u khi?n đ? xem li?u m?t b?n C?p Nh?t có s?n.

Không tương h?p v? sau ph?n m?m bên th? ba

N?u máy tính đang ch?y ph?n m?m bên th? ba không tương h?p v? sau, các thành ph?n đ? cài đ?t chuyên bi?t có th? can thi?p v?i B? qu?n lí Ngu?n đi?n ho?c có th? không h? tr? B? qu?n lí Ngu?n đi?n. Liên h? v?i nhà cung c?p ph?n m?m c?a bên th? ba đ? C?p Nh?t có s?n.

L?i th?i ngo?i vi firmware

N?u ph?n v?ng ngo?i vi là h?t h?n, v?n đ? có th? x?y ra. Thi?t b? ngo?i vi, ch?ng h?n như SCSI adapter, modem, ổ đĩa compact và DVD, ho?c th? video card, thư?ng đư?c đóng gói v?i ch?n đoán ph?n m?m cho phép b?n xác minh Phiên b?n ph?n m?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u ph?n m?m c?a b?n là l?i th?i, ghé thăm Web site c?a h?ng ch? t?o đ? xác đ?nh li?u m?t C?p Nh?t có s?n. N?u b?n t?m th?y b?n C?p Nh?t cho m?t s? thi?t b?, cài đ?t chuyên bi?t chúng m?t lúc m?t th?i gian đ? xác đ?nh hi?u qu? c?a m?i l?n C?p Nh?t.

Ph?n m?m h? th?ng l?i th?i

N?u ph?n v?ng h? th?ng (BIOS) là h?t h?n và b?n không nâng c?p ph?n v?ng h? th?ng lên phiên b?n m?i nh?t, v?n đ? có th? x?y ra, đ?c bi?t là trên các h? th?ng ACPI tuân th?. N?u b?n không ch?c ch?n cho dù h? th?ng c?a b?n đang s? d?ng tính năng c?u h?nh nâng cao và đi?n giao di?n (ACPI), h?y vào ph?n "Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u m?t máy tính đang s? d?ng tính năng ACPI". Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trên m?t h? th?ng ACPI tuân th?, b?n có th? nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t. Đ? làm đi?u này, h?y liên h? v?i nhà s?n xu?t h? th?ng nâng c?p có s?n.

Cho x 86 d?a trên h? đư?c trang b? v?i m?t BIOS APM d?a trên (Không-ACPI), b?n có th? vô hi?u hóa APM t?m th?i cho đ?n khi b?n có đư?c m?t c?p nh?t ph?n m?m. C?u h?nh này c?ng có th? lo?i b? v?n đ? kh?i đ?ng, ch?ng h?n như s? m?t ?n đ?nh và d?ng thông báo l?i.

Lưu ? N?u b?n vô hi?u hóa APM, m?t máy tính không th? vào trạm đậu ng? đông ho?c t?m d?ng. Đ? bi?t thêm thông tin v? kh?c ph?c s? c? liên quan đ?n APM ngăn ch?n l?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
237673 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? d?ng thông báo l?i sau khi kích ho?t nâng cao B? qu?n lí Ngu?n đi?n

Máy vi tính đ? l?i th?i

N?u ph?n c?ng máy tính c?a b?n m?t cách chính xác không h? tr? ng? đông và ch? đ? ch?, nó có th? là l?i th?i. N?u b?n không ch?c ch?n cho dù máy tính c?a b?n h? tr? ng? đông ho?c t?m d?ng, đi t?i ph?n "Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u m?t máy tính h? tr? tính năng ng? đông và ch? đ? ch?". Ph?n c?ng c? hơn có th? không là tuân th? ACPI ho?c có th? predate ACPI. N?u b?n không ch?c ch?n cho dù h? th?ng c?a b?n đang s? d?ng tính năng ACPI, đi t?i ph?n "Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u m?t máy tính đang s? d?ng tính năng ACPI".

N?u ph?n c?ng máy tính c?a b?n không h? tr? ng? đông ho?c t?m d?ng, th?t không may, đi?u này không th? giúp đ? b?n n?a.

Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? ng? đông và ch? đ? ch?

N?u máy tính c?a b?n không th? ti?p t?c t? ng? đông ho?c t?m d?ng, s? d?ng các thông tin trong ph?n này đ? c? g?ng gi?i quy?t v?n đ?.

N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo đ? xóa d? li?u ph?c h?i, xác nh?n nó

Khi b?n đ?t m?t máy tính vào trạm đậu ng? đông ho?c v? ch? đ? ch?, Windows XP lưu t?t c? h? th?ng n?i dung đ? các H? th?ng lái xe\Hiberfil.sys t?p tin trư?c khi h? th?ng t?t.

Lưu ?H? th?ng lái xe là m?t gi? ch? cho các ổ đĩa mà Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

T?p tin Ntldr ki?m tra tính toàn v?n c?a t?p tin Hiberfil.sys. N?u Hiberfil.sys t?p tin b? hư h?ng, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i có đ?nh d?ng sau:
Xóa d? li?u ph?c h?i và ti?n hành đơn kh?i đ?ng h? th?ng.
N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, b?n đang sau đó nh?c nh? đ? xóa d? li?u ph?c h?i. Nh?n ENTER đ? cho phép Windows XP đ? xóa các t?p tin Hiberfil.sys và kh?i đ?ng l?i máy tính.

N?u hành đ?ng này gi?i quy?t các v?n đ?, b?n đ? k?t thúc.

N?u hành đ?ng này không gi?i quy?t v?n đ?, h?y đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo".

N?u b?n có các thi?t b? c?m vào máy tính, h?y tháo chúng

N?u b?n c?m vào b?t k? thi?t b? nào, ch?ng h?n như m?t thi?t b? USB vào máy tính sau khi b?n đ?t nó trong trạm đậu ng? đông ho?c v? ch? đ? ch?, h?y ch?c ch?n r?ng b?n h?y tháo chúng trư?c khi b?n ti?p t?c máy tính ng? đông ho?c t?m d?ng. Sau đó, c?m vào đi?n tho?i sau khi máy tính đ? ti?p t?c thành công t? ng? đông ho?c t? ch? đ? ch?.

N?u hành đ?ng này gi?i quy?t các v?n đ?, b?n đ? k?t thúc.

N?u hành đ?ng này không gi?i quy?t v?n đ?, h?y đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo".

N?u máy tính c?a b?n không ti?p t?c t? ng? đông ho?c t? ch? đ? ch?, kh?i đ?ng l?i máy tính

N?u b?n không th? quay tr? l?i máy tính c?a b?n t? ng? đông ho?c t? ch? đ? ch?, b?m và phát hành nút ch?n m?t ngu?n đi?n đ? kh?i đ?ng l?i nó. theo m?c đ?nh, ACPI tương h?p v? sau h? th?ng đư?c c?u h?nh đ? đóng c?a khi nút ch?n m?t power ép và phát hành. N?u b?n có m?t h? th?ng l?n có m?t nút ch?n m?t đ?t l?i, b?m vào nút ch?n m?t reset đ? kh?i đ?ng l?i. N?u máy tính không kh?i đ?ng l?i khi b?n nh?n nút ch?n m?t đ?t l?i, b?m nút ch?n m?t ngu?n đ? t?t máy tính. N?u b?n có m?t h? th?ng ACPI tuân th? không ph?i đóng c?a sau m?t th?i gian ng?n, nhấn và giữ nút ch?n m?t power cho đ?n khi h? th?ng t?t. H? th?ng thư?ng ch? trong kho?ng b?n giây.

Lưu ? Không chính xác ho?t đ?ng t?t máy ho?c thi?t l?p l?i có th? gây ra các d? li?u chưa lưu b? m?t. Windows XP có th? phát hi?n cho dù m?t t?t máy không chính xác ho?c thi?t l?p l?i đ? x?y ra. N?u Windows XP phát hi?n m?t t?t máy không chính xác ho?c thi?t l?p l?i, nó B?t đ?u t?p tin Autochk.exe đ? s?a ch?a b?t k? v?n đ? h? th?ng t?p trong quá tr?nh kh?i đ?ng. Đi?u này có th? gi?i quy?t m?t s? v?n đ? x?y ra khi b?n c? g?ng đ? ti?p t?c t? ng? đông ho?c t? ch? đ? ch?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?p tin Autochk.exe và Chkdsk.exe t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
831426 Chkdsk.exe ho?c Autochk.exe B?t đ?u khi b?n c? g?ng đ? t?t ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n
N?u kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n gi?i quy?t v?n đ?, b?n đ? k?t thúc. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ngăn ch?n các v?n đ? đ?nh k?, đi đ?n ph?n "Làm th? nào đ? tránh v?n đ? ng? đông và ch? đ? ch?".

N?u kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n không gi?i quy?t v?n đ?, h?y đi t?i ph?n "n?u b?n đ? l?i th?i t?p tin tr?nh đi?u khi?n, ch?y công c? phân tích s?p đ?", ho?c đi đ?n ph?n "Bư?c ti?p theo" đ? thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?.

N?u b?n đ? l?i th?i t?p tr?nh đi?u khi?n, ch?y công c? phân tích s?p đ?

Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính, b?n có th? mu?n ch?y công c? tai n?n phân tích. Công c? này có th? giúp xác đ?nh cho dù m?t ngư?i lái xe là nguyên nhân gây ra m?t v?n đ?. N?u m?t ngư?i lái xe là nguyên nhân, công c? này c?ng có th? giúp xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310414 Làm th? nào đ? c?u h?nh và s? d?ng l?i báo cáo trong Windows XP
N?u phương pháp này xác đ?nh m?t ngư?i lái xe là nguyên nhân c?a v?n đ?, h?y ch?y Windows Update ho?c Microsoft Update đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t có s?n. Ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o tr?nh đi?u khi?n cho thông tin C?p Nh?t có s?n. Truy c?p vào các Microsoft Web site sau đ? bi?t thêm thông tin:N?u phương pháp này không cô l?p và gi?i quy?t v?n đ?, đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo".

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u m?t máy tính đang s? d?ng tính năng ACPI

Ng? đông và ch? đ? ch? yêu c?u m?t BIOS h? th?ng h? tr? ACPI ho?c đ?c đi?m k? thu?t APM c?. Đ? tránh v?n đ?, Ki?m đi?m tài li?u h? th?ng ho?c s? xem theo web site c?a nhà s?n xu?t cho các thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh xem ph?n v?ng là tuân th? và đ?n nay. C?p nh?t ph?n v?ng là đ?c bi?t quan tr?ng khi b?n s? d?ng các ch?c năng ACPI.

Đ? xác đ?nh li?u máy tính đang s? d?ng tính năng ACPI, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i devmgmt.msc, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Trong c?a s? Qu?n l? thi?t b? m? r?ng máy tính.
 3. N?u tùy ch?n c?u h?nh nâng cao và đi?n giao di?n (ACPI) PC s? đư?c hi?n th?, máy tính c?a b?n đang s? d?ng tính năng ACPI.

  N?u không hi?n th? các tùy ch?n c?u h?nh nâng cao và đi?n giao di?n (ACPI) PC , máy tính c?a b?n không h? tr? tính năng ACPI.
Đ? bi?t thêm thông tin ho?c liên h? v?i h? tr?, h?y đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo".

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u m?t máy tính h? tr? tính năng ng? đông và ch? đ? ch?

Máy tính c?a b?n ph?i h? tr? ng? đông và ch? đ? ch? đ? s? d?ng các tính năng này. Đ? xác đ?nh li?u máy tính c?a b?n h? tr? ng? đông và ch? đ? ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i powercfg.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Trong hộp thoại Power tùy ch?n thu?c tính , nh?p vào Hibernate tab.

  Lưu ? N?u không hi?n th? Hibernate tab, máy tính c?a b?n không h? tr? ng? đông.
 3. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm s? ng? đông , và sau đó b?m vào áp d?ng.

  Lưu ? N?u Hibernate tab t?n t?i và b?n b?m đ? b? ch?n hộp kiểm s? ng? đông trên Hibernate tab, tùy ch?n ng? đông s? không xu?t hi?n trong danh sách th? xu?ng trên tab nâng cao .
 4. Trong ph?n nút ch?n m?t ngu?n đi?n , xác minh l?a ch?n ch? đ? ch? và ch?n tùy ch?n Hibernate xu?t hi?n trong danh sách th? xu?ng trên tab nâng cao .
 5. N?u tùy ch?n ch? đ? ch?Hibernate không hi?n th?, ho?c máy tính không h? tr? các tính năng ho?c tính năng qu?n l? quy?n l?c b? vô hi?u hóa trong BIOS. Liên h? v?i nhà s?n xu?t thông tin hệ thống v? thi?t l?p BIOS.

Thông tin thêm

Ph?n này bao g?m các thông tin v? làm th? nào đ? tránh các v?n đ? v?i ng? đông và ch? đ? ch?, và có ch?a các liên k?t đ?n bài vi?t cung c?p thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng các tính năng ng? đông và ch? đ? ch?.

Làm th? nào đ? tránh v?n đ? ng? đông và ch? đ? ch?

Đ? tránh ng? đông và d? ph?ng các v?n đ?, h?y làm theo các th?c hành này:
 1. Không làm thay đ?i l?n v? trạm đậu c?a máy tính sau khi b?n đ?t máy tính vào trạm đậu ng? đông ho?c v? ch? đ? ch?.

  Ví d?, n?u b?n đ?t m?t máy tính xách tay undocked trong trạm đậu ng? đông ho?c t?m d?ng, không ti?p t?c máy tính khi nó g?n. Máy tính mà không ph?i là ACPI tuân th? có th? nh?y c?m v?i lo?i c?a s? thay đ?i trạm đậu.
 2. Không ép bu?c ng? đông ho?c t?m d?ng khi b?n đang ch?y các ?ng d?ng nh?t đ?nh. M?t s? ?ng d?ng như đ?a compact và DVD burning ph?n m?m ho?c h? th?ng ti?n ích sao lưu có th? ch?y không chính xác n?u ng? đông ho?c t?m ngh? là b?t bu?c. N?u b?n bu?c ng? đông ho?c t?m d?ng khi các ?ng d?ng đang ch?y, phương ti?n truy?n thông đ?a compact và DVD có th? tr? nên không s? d?ng đư?c, và sao lưu d? li?u có th? b? h?ng.

  H?y ch?c ch?n r?ng máy tính c?a b?n không t? đ?ng thi?t l?p đ? vào ch? đ? ch? khi b?n th?c hi?n các tác v? này. Luôn luôn ch? đ?i cho đ?n khi các ?ng d?ng này đ? hoàn thành thu th?p d? li?u và phương ti?n truy?n thông ghi âm nhi?m v? trư?c khi b?n đ?t máy tính vào trạm đậu ng? đông ho?c v? ch? đ? ch?.
 3. Không c?m vào thi?t b? khi máy tính ng? đông ho?c v? ch? đ? ch?. Cho k?t qu? t?t nh?t, ti?p t?c máy tính đ?u tiên, và sau đó c?m thi?t b? ngo?i vi, ch?ng h?n như thi?t b? USB.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng ch? đ? ch? và tính năng ng? đông, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308535 Mô t? c?a các qu?c gia tiên ti?n B? qu?n lí Ngu?n đi?n khác nhau
302414 Không th? s? d?ng tính năng qu?n l? năng lư?ng
815304 Máy tính không ti?p t?c t? ng? đông hay không không th?c d?y trên m?ng LAN t? ch? đ? ch?
822827 Máy tính ng?ng đáp ?ng sau khi b?n đ?t nó vào trạm đậu ng? đông, và sau đó ti?p t?c nó t? ng? đông nhi?u l?n

BƯ?C TI?P THEO

N?u bài vi?t này không gi?i quy?t v?n đ?, b?n c?ng có th? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m ra gi?i pháp khác. M?t s? b?n ghi d?ch v? web site b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng cung c?p bao g?m:
 • Có th? tra c?u cơ s? ki?n th?c: tra c?u h? tr? k? thu?t thông tin và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? đi?m n?i b?t.
 • Tùy ch?n h? tr? khác: S? d?ng Web đ? đ?t m?t câu h?i, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c có câu h?i sau khi b?n s? d?ng các web site Microsoft ho?c n?u b?n không th? t?m th?y m?t gi?i pháp trên web site Microsoft h? tr? b?n ghi Dịch vụ Web, nh?p vào liên k?t sau đây đ? liên h? v?i h? tr?.
http://support.Microsoft.com/contactus

Thu?c tính

ID c?a bài: 907477 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmt KB907477 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 907477

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com