ID c?a bi: 912812 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Microsoft a phat hanh ban tin bao mt MS06-013. Ban tin bao mt nay cha tt ca thng tin lin quan n ban cp nht bao mt. Thng tin nay bao gm thng tin ban k tp va tuy chon trin khai. xem toan b ban tin bao mt, ghe thm Web site sau cua Microsoft tuy theo trng hp cua ban:Chu y
 • Cac iu khin nhc trc khi c nap
  Chu y Vn nay xay ra i vi cac Web site khng s dung nhng ky thut c xut. Giai quyt vn nay bng cach s dung cac ky thut c m ta trong Web site sau y:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate

  Khi nap mt s iu khin nht inh trn mt trang Web, nhng iu khin nay khng c che mt na chinh xac bng chc nng cua ban cp nht nay. Nhng iu khin nay bao gm iu khin c s dung trong Macromedia Shockwave Director, trong QuickTime Player, va trong Virtools Web Player. Khi Windows xac inh co iu khin khng hoat ng, h thng se nhc ngi s dung trc khi nap iu khin.
 • Ming va Tng thich Co sn (ban cp nht bao mt 917425)
  Ban cp nht Internet Explorer ActiveX (ban cp nht 912945), co trong ban cp nht bao mt tich luy danh cho Windows XP Goi Dich vu 2, Windows Server 2003 Goi Dich vu 1, Windows XP Professional x64 Edition, dong Windows Server 2003 x64 Edition, va Windows Server 2003 vi Goi Dich vu 1 cho H thng da vao Itanium. Vi ban cp nht nay, khach hang chi co th tng tac vi iu khin ActiveX cua Microsoft c nap trn mt s trang Web nht inh sau khi a kich hoat giao din ngi dung bng phng phap thu cng la bm vao nhng giao din nay hoc s dung phim TAB va phim ENTER. giup nhng khach hang cn thm thi gian chun bi cho ban cp nht, Microsoft a phat hanh mt Ming va Tng thich. Sau khi c trin khai, Ming va Tng thich se tam thi chuyn Internet Explorer v cach thc no c s dung x ly iu khin ActiveX. Ming va nay se hoat ng cho n khi ban cp nht Internet Explorer tich luy c phat hanh vao thang 6. Sau o, nhng thay i i vi cach thc Internet Explorer x ly iu khin ActiveX se la vinh vin.
  917425 Ming va tng thich Internet Explorer ActiveX danh cho Mshtml.dll (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Cac chng trinh cua Siebel s dung iu khin ActiveX
  Ban cp nht phn mm 912945 se anh hng ti tt ca khach hang s dung Siebel 7 High Interactive . Sau khi ap dung ban cp nht nay, ban phai bm nhiu ln tng tac vi chng trinh Siebel. Ban phai bm mt ln cho tng iu khin ActiveX trong chng trinh. Siebel ang hp tac vi Microsoft tim ra giai phap. D kin ban cp nht san phm Siebel se c phat hanh vao mua xun nm 2006. Khach hang co th ap dung Ming va Tng thich 917425 v hiu hoa hanh vi cp nht Internet Explorer ActiveX. co thm thng tin v cac ban cp nht san phm Siebel, ghe thm Web site H tr cua Siebel sau:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb/
 • Chng trinh cua Siebel treo
  Moi ngi a bit n s c khach hang Siebel 7 treo khi ngi dung ap dung ban cp nht bao mt 912812. Khach hang co th ap dung Ming va Tng thich 917425 v hiu hoa hanh vi cp nht Internet Explorer ActiveX. D kin ban cp nht san phm cua Siebel se c phat hanh vao mua xun nm 2006. co thm thng tin v ban cp nht san phm Siebel, ghe thm Web site H tr cua Siebel sau:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb/
 • iu khin ActiveX s dung nn Java, Standard Edition 1.3 hoc Standard Edition 1.4
  Sau khi ban bm vao iu khin tiu dung ActiveX cua chng trinh chay iu khin tiu dung bng nn Java, Standard Edition (J2SE) 1.3 hoc J2SE 1.4, tiu im se khng nhm vao iu khin tiu dung. Ban phai bm iu khin hai ln thit lp tiu im. Hanh vi tiu im se hoat ng chinh xac trong J2SE 1.5. ly phin ban J2SE mi nht, ghe thm Web site sau cua cng ty Sun Microsystems, Inc:
  http://java.sun.com/j2se

  i vi nhng ky thut ban co th s dung am bao iu khin ActiveX hoat ng ma khng cn tng tac vi ngi dung, ghe thm Web site MSDN sau:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
 • Ban cp nht bao mt tich luy 910620 bao gm nhng ming va bao mt c nu trong ban tin bao mt MS06-004. Ban cp nht cung bao gm hotfix danh cho Microsoft Internet Explorer phat hanh sau khi ban tin bao mt MS04-004 va MS04-038 c phat hanh.
 • Nu khng cai t ban cp nht 873377, 889669, hoc hotfix Internet Explorer phat hanh sau ban tin bao mt MS04-038, va nu mun cai t hotfix co trong ban cp nht 896727, ban phai thc hin theo cac chi dn trong bai vit 897225 cua C s Kin thc Microsoft. Nu khng, tt ca hotfix ban a cai t se bi loai bo.
  897225 Cach cai t hotfix co trong ban cp nht bao mt tich luy danh cho Internet Explorer 6 Goi Dich vu 1 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

THNG TIN THM

Cac vn a xac inh

 • Trong Microsoft Windows XP vi Goi Dich vu 2 va Microsoft Windows Server 2003 vi Goi Dich vu 1, muc Thm hoc Loai bo Chng trinh trong Pa-nen iu khin se lit k cac ban cp nht phn mm. Thm hoc Loai bo Chng trinh lit k cac ban cp nht phn mm di tn cua san phm ma chung c ap dung. Trong Windows XP vi Goi dich vu 2, Thm hoc Loai bo Chng trinh lit k ban cp nht nay di Windows XP - Ban cp nht Phn mm. Trong Windows XP vi Goi dich vu 2, Thm hoc Loai bo Chng trinh khng hin thi thng tin "c cai t vao" cho ban cp nht phn mm nay. Do vy, ban cp nht phn mm nay khng xut hin theo th t cai t. Thay vao o, ban cp nht phn mm nay xut hin u danh sach Windows XP - Ban cp nht Phn mm.
 • Sau khi cai t ban cp nht bao mt nay, cac chng trong mt s DVD video net cao Windows Media khng chay khi ban bm cac chng nay Microsoft Windows Media Player.

  co thm thng tin v vn nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  884487 Co mt chng khng chay khi ban bm vao no trong mt s ia WMV HD DVD Windows Media Player (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • iu khin ActiveX khng nap khi ban s dung Internet Explorer. co thm thng tin v vn nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  909889 iu khin ActiveX co th khng nap nh mong mun khi c s dung trong Internet Explorer do co nhng thay i chi tit v bao mt c a ra trong ban cp nht bao mt tich luy 896688 (MS05-052) (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Trang Web co iu khin ActiveX co th khng nap nh ban mun trong Internet Explorer. co thm thng tin v vn nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  909738 Trang Web cha iu khin ActiveX tuy chinh co th khng nap nh mong mun khi c s dung trong Internet Explorer do co nhng thay i chi tit v bao mt c a ra trong ban cp nht bao mt tich luy 896688 (MS05-052) (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Internet Explorer khng con h tr vic s dung bit danh na. co thm thng tin v vn nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  906294 Internet Explorer se khng h tr vic s dung bit danh na khi a cai t cac ban cp nht bao mt do ban cp nht bao mt tich luy 896727 (MS05-038) cung cp (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Mt hp thoai canh bao bao mt i vi ni dung hn hp xut hin khi ban m tp PDF bng URL HTTPS. Trong mt s trng hp nht inh, sau khi ban ap dung ban cp nht 912945, hp thoai canh bao bao mt xut hin khi ni dung hn hp c hin thi. S c nay xay ra khi ban c gng m tp PDF bng URL HTTP. Vn nay a c giai quyt trong ban cp nht tich luy Internet Explorer mi nht (916281). co thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  916281 MS06-021: Cp nht bao mt tich luy cho Internet Explorer (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • iu khin .NET
  Nhng vi pham truy nhp c bao cao trong cac trang cha iu khin Microsoft NET WinForms. Vn nay a c giai quyt trong ban cp nht tich luy Internet Explorer mi nht (916281).
 • Cac vn v hiu nng
  Trong mt s trng hp nht inh, khi mt trang co nhiu iu khin ActiveX cn kich hoat, thi trang o co th hin thi rt chm. Vn nay a c giai quyt trong ban cp nht tich luy Internet Explorer mi nht (916281).
 • Sau khi ap dung ban cp nht bao mt nay cho Internet Explorer Goi Dich vu 1 Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 SE, hoc Microsoft Windows Millennium Edition, ban co th khng cai t c cac iu khin ActiveX mi t Internet Explorer. Microsoft co k hoach x ly vn nay trong Ban cp nht tich luy Internet Explorer tip theo. Cho n thi im o, khach hang co th cai t iu khin ActiveX t mt ngun cai t ring ma khng s dung Internet Explorer.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 912812 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Mi Hai 2007 - Xem xt l?i: 3.6
p d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
T? kha:
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix kbwinserv2003sp2fix KB912812

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com