B?n C?p Nh?t b?o m?t có s?n trên t?p h?nh ?nh ISO-9660 DVD5 t? Microsoft Download Center

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 913086 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các t?p tin ?nh ISO-9660 DVD5 có b?n C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Windows. Bài vi?t này ch?a liên k?t t?i các t?p tin ?nh ISO hi?n có s?n trên web site Microsoft Download Center.

Thông tin thêm

Bây gi?, Microsoft phát hành t?p h?nh ?nh ISO-9660 DVD5 ch?a t?t c? b?n C?p Nh?t b?o m?t đư?c phát hành trên website c?a Windows Update. T?p h?nh ?nh ISO đư?c phát hành cùng lúc b?n C?p Nh?t b?o m?t đư?c phát hành trên website c?a Windows Update.

T?p h?nh ?nh ISO dành cho qu?n tr? viên doanh nghi?p ngư?i:
 • Qu?n l? t? ch?c l?n đa
 • Ph?i t?i xu?ng nhi?u phiên b?n ngôn ng? cá nhân c?a m?i b?n C?p Nh?t b?o m?t
 • Không s? d?ng gi?i pháp t? đ?ng ch?ng h?n như Microsoft Windows Server Update Services (WSUS)
B?ng cách s? d?ng t?p h?nh ?nh ISO, qu?n tr? viên có th? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t nhi?u ? t?t c? ngôn ng? cùng m?t lúc.

T?i xu?ng t?p h?nh ?nh ISO m?i nh?t t? Microsoft Download Center

Đ? l?y h?nh ?nh ISO c?a phiên b?n phát hành theSeptember 2014Security, ghé thăm website sau c?a Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3ea76c6a-5aca-406b-bd72-2134a5487c12

B?n có th? lưu URL này trên máy tính c?a b?n nhanh chóng truy c?p các t?p tin ?nh ISO m?i nh?t.

T?i xu?ng qua t?p h?nh ?nh ISO t? Microsoft Download Center


Đ? l?y h?nh ?nh ISO c?a phiên b?n phát hành theAugust 2014Security, ghé thăm website sau c?a Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=cf502c64-f643-408c-843d-e8ab043af62a

L?y ngày 2014 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7dc59441-f469-4e0a-9205-4b064da39b47

Đ? có đư?c vào tháng 4 năm 2014 h?nh ?nh ISO c?a phiên b?n phát hành b?o m?t, truy c?p website sau c?a Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a254ddb9-bf06-4d8f-8e35-b0389b1f77c8

Đ? có đư?c vào tháng 4 năm 2014 h?nh ?nh ISO c?a phiên b?n phát hành b?o m?t, truy c?p website sau c?a Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=eeb33ad1-2206-43fc-9e8d-37c4cc1d6881

Tháng 4 năm 2014 ISO t?i h?nh ?nh, truy c?p website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c7ea2289-e6ef-425c-9636-9a78b09621b4
L?y ngày 2014 ISO h?nh ?nh, truy c?p website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4d554cd0-2d31-4dcd-94bf-141d72496bc2
T?i xu?ng ngày 2014 t?p tin ?nh ISO, h?y sau liên k?t:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=41929
L?y ngày 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=41534
T?i xu?ng ngày 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=41137
L?y năm 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=40718
L?y ngày 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=40264
L?y ngày 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=39830
T?i xu?ng ngày 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=39528
L?y tháng 6 năm 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=39202
L?y ngày 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=39038
L?y ngày 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=38298
L?y ngày 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=36959
L?y ngày 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=36707
Nh?n tháng 1 năm 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=36277
L?y ngày 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=36041
L?y tháng 11 năm 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=35744
L?y năm 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=34953
L?y ngày 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=30629
Đ? có đư?c b?y năm 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=30313
L?y tháng 6 năm 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c2ede9de-0ee8-4320-bca4-ac2bfd864f43
L?y ngày 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=663b3080-a750-499b-80a1-e2356994b7c8
Đ? có đư?c vào tháng 4 năm 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=62661c06-f953-44bb-8689-891930c8a4cb
Đ? có đư?c vào tháng 3 năm 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=61750aa8-59a6-4d34-ab98-377b7e1871df
L?y ngày 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=86308b18-4505-42be-b0dd-55195a0d87f1
Đ? có đư?c vào tháng b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c0f2d4aa-fe3c-472d-bb03-276b56233112
Nh?n tháng 12 năm 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=60beb338-8342-44b5-a2d1-2d7ba5e650a0
L?y tháng 11 năm 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a405d25d-c81e-40d3-87fb-abdf693df970
L?y tháng 10 năm 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=52eaa660-b310-4529-a5ba-891461b29995
L?y tháng 9 năm 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=154810db-e79a-47f2-b327-b70b70b405a6
Đ? có đư?c vào tháng 8 năm 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6e3807a9-87ab-4426-a441-c794ec36690d
L?y ngày 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=761cb6ed-4721-4b2a-9730-0dab23fcc1b5
L?y tháng 6 năm 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8ac72e6d-11ef-4bfc-98f0-03265e7110ce
L?y 2011 ngày b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=f134d93b-dd1e-401a-a214-343f99b77350
Đ? có đư?c vào tháng 4 năm 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=55a462c8-7ef8-4cf0-974d-3babbfcf69c5
Đ? có đư?c vào tháng 3 năm 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=ab55654c-c685-4316-93fc-e3a80cccac71
L?y tháng 2 năm 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=5aea1000-ba54-4056-93bb-e74444186bfc
Nh?n tháng 1 năm 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c29b043e-e7fc-420f-a2b5-a2c4f3d72045
Nh?n tháng 12 năm 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=41e8319b-7bea-423b-8f9d-f7f3aef55c62
T?i xu?ng ngày 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=07c7c176-a801-4868-8f53-c8b1aebb2b11
T?i xu?ng ngày 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=29f2d1bc-f763-415d-8c83-7df07e82ffed
L?y ngày 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=bffb7545-2df8-4121-8bbc-43717f19c644
L?y tháng 6 năm 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=81171ba3-cbe7-4650-a4b0-643faa780640
L?y ngày 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=98215276-302f-4566-a65c-697b71e69891
Đ? có đư?c các tháng b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4ef25bf7-b869-4b38-a970-08b4092c9b8c
L?y tháng 2 năm 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=dea7a868-a5dc-488e-b4a8-50fdadcbf138
Nh?n tháng 1 năm 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=72e99b28-b26e-46ce-a0f0-0fcaeba090c0
Nh?n tháng 12 năm 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=015876ae-2335-48e3-8b60-0e7d7d7eaab2
L?y tháng 11 năm 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=403954d3-668e-4818-adb5-e40e0f37881f
L?y tháng 10 năm 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7025d986-b552-43ba-8d40-4b579d592729
Đ? l?y các 9 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=fab6b8f8-b766-4146-b86d-0953d19d95ab
Đ? có đư?c vào tháng 8 năm 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4c9ed44e-6a3e-45ea-9830-0c23f37d77a4
L?y tháng 7 năm 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=58c72b24-2e5b-4e00-84f3-798f7d296cc2
L?y tháng 6 năm 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d81a8c5e-ca61-473f-bdf7-5bb3b3169d16
Đ? có đư?c vào tháng 4 năm 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=faf813fd-001a-4f03-bfa8-08042138dd8e
Đ? có đư?c vào tháng 3 năm 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ffc89a11-3e5f-4a1a-a183-3d340b9503d8
L?y ngày 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=b298d437-0284-48a7-ae4a-df7fe948d133
L?y tháng 3 năm 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1b93a273-906f-4049-b6f1-f4caf2117564
Nh?n tháng 12 năm 2008 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a72bf06d-d755-445c-adc5-3b9561406aa4
Đ? có đư?c vào tháng 3 năm 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4269C703-A4CF-4071-AB4D-90070348E9B5
L?y tháng 3 năm 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=0A678CA9-5953-44CD-A781-9990D49E5C21
L?y ngày 2008 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E15BA462-D99E-4129-A050-E9E3617A332A
L?y tháng 8 năm 2008 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AD629D05-F2B2-47AB-8EF3-DBEE36E8C60B
L?y ngày 2008 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B9456BD2-F6EF-4D61-9D3C-FA855118397D
L?y tháng 3 năm 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0b6c5f73-e661-4b2f-8aca-d90f4179f39f
L?y tháng 3 năm 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=04670B1A-7801-4074-8E40-CAB74D586A6C
L?y ngày 2008 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6D59CB21-007F-4EE5-A440-D9CAF613AE2A
L?y ngày 2008 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=70A1DD6F-841E-46FF-B4DC-DE7E970BD29A
L?y tháng 3 năm 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=36F25511-213F-461A-AC68-090A353CECE2
Nh?n tháng 12 năm 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=450FFFCE-9B87-411C-8147-C17F33590F96
L?y ngày 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=CA311D3E-F4FB-4F79-825B-D5A81BB44376
L?y năm 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=51ABD334-EE54-493E-9690-C2611DE4EA08
L?y ngày 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=08CB7697-468F-4642-857E-1B5137ECC242
L?y ngày 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E4DCC3E7-36BD-4C6F-A8B6-421CB8902EAA
L?y tháng 7 năm 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=25B9E53B-1402-4A08-8410-D855466D6205
L?y tháng 6 năm 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8825D33F-C864-465F-9D46-C19780CA7E48
Đ? có đư?c 5/2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=355AD7A2-B6D0-48D9-B0D1-9535D2E0C343
L?y ngày 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=D8E3AC4B-DE00-47D8-BC4C-B57CD3B37CF3
L?y tháng 5 năm 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=633F1587-1F2C-43A2-AA7B-AFACD57EC446
Nh?n tháng 1 năm 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1304957C-6570-40F8-B18B-77965D6062FE
Nh?n tháng 12 năm 2006 an ninh phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=BC288ABD-273B-4D3A-92A3-92EE51A510EF
L?y tháng 11 năm 2006 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=20129B71-2BD8-432C-B2E7-D8821E450D73
L?y năm 2006 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D11E2BDD-AE5D-4908-BB63-D0054775EE9E
L?y ngày 2006 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6AD10048-6147-4743-9DA7-15853A93F9F9
L?y/08/2006 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2388D484-73BE-4E7E-A310-D7A979CC0C98
L?y ngày 2006 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=608BEC39-C0FC-4E9F-852F-F633F9678A6C
L?y tháng 6 năm 2006 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=247CFAC8-D8FD-4436-99E3-C61218AA6311
L?y tháng 5 năm 2006 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8EACE2A3-66CF-475A-A590-8A809490303B
Đ? có đư?c vào tháng 4 năm 2006 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3F44D8C5-7195-4D74-9DFC-5292B6DE1E49
Đ? có đư?c vào tháng 3 năm 2006 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7412619E-0091-44BC-97F9-C984A8625843
L?y tháng 2/2006 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=191486CC-E295-4199-8281-8C7AAB7D599D
Đ? có đư?c 1 năm 2006 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=27EB2D43-5F8E-4C93-B2DC-7954D7624758
Lưu ? Đ? đ?m b?o r?ng b?n C?p Nh?t đ? không đư?c m?i s?a đ?i, xem b?n tin b?o m?t cá nhân trư?c khi b?n tri?n khai b?n C?p Nh?t nào. Đ? xem b?n tin b?o m?t, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security

S? d?ng t?p h?nh ?nh ISO

T?p h?nh ?nh ISO-9660 là m?t đ?i di?n chính xác c?a CD ho?c DVD có n?i dung và các đ?nh d?ng h?p l?. S? d?ng t?p h?nh ?nh ISO ph? bi?n nh?t là ghi l?i ho?c "ghi," t?p h?nh ?nh đ? ghi CD ho?c DVD. Thao tác này s? t?o m?t đ?ng g?i c?a đ?a ban đ?u bao g?m tên và ổ đĩa nh?n thông tin t?p. B?n có th? m? t?p h?nh ?nh ISO và sao chép n?i dung c?a c?p c?c b?. Ch?c năng này gi?ng như các t?p tin zip. Ngoài ra, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t và truy c?p các t?p tin ?nh ISO là thi?t b? ?o.

Lưu ? Đ? t?o m?t đ?a CD-ROM có th? s? d?ng t?p h?nh ?nh ISO, b?n ph?i s? d?ng ph?n m?m ghi đ?a CD-ROM bên th? ba. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?o đ?a CD-ROM ho?c làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t t?p h?nh ?nh ISO, h?y xem tài li?u đi kèm v?i ph?n m?m ghi đ?a CD-ROM c?a bên th? ba.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các tính năng ghi CD đư?c bao g?m trong Windows Server 2003, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
317525 Mô t? các tính năng ghi đ?a CD-ROM trong Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 913086 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Chín 2014 - Xem xét l?i: 30.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbexpertiseinter atdownload kbmt KB913086 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 913086

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com