C?p Nh?t b?o m?t có s?n trên DVD5 ISO 9660 h?nh ?nh t?p tin t? Microsoft Download Center

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 913086 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các t?p tin ?nh ISO 9660 DVD5 ch?a C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Windows. Bài vi?t này ch?a m?t liên k?t đ?n các t?p tin ISO h?nh ?nh hi?n t?i có trên web site c?a Microsoft Download Center.

Thông tin thêm

Microsoft bây gi? phát hành DVD5 ISO 9660 h?nh ?nh t?p tin có ch?a t?t c? các C?p Nh?t b?o m?t đư?c phát hành trên các website c?a Windows Update. Các t?p tin ?nh ISO đư?c phát hành cùng lúc b?n C?p Nh?t b?o m?t đư?c phát hành trên các website c?a Windows Update.

Các t?p tin ?nh ISO là dành cho ngư?i qu?n tr? doanh nghi?p nh?ng ngư?i:
 • Qu?n l? t? ch?c đa qu?c gia l?n
 • Ph?i t?i v? nhi?u phiên b?n ngôn ng? cá nhân c?a m?i b?n C?p Nh?t b?o m?t
 • Không s? d?ng m?t gi?i pháp t? đ?ng ch?ng h?n như Microsoft Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS)
B?ng cách s? d?ng các t?p tin ?nh ISO, qu?n tr? viên có th? t?i b?n C?p Nh?t nhi?u ? t?t c? ngôn ng? cùng m?t lúc.

Có đư?c các t?p tin h?nh ?nh ISO m?i nh?t t? Microsoft Download Center

Đ? có đư?c các t?p tin h?nh ?nh ISO m?i nh?t, h?y vào liên k?t sau:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=41929
B?n có th? ti?t ki?m URL này vào máy tính c?a b?n đ? nhanh chóng truy c?p vào các t?p tin h?nh ?nh ISO m?i nh?t.

Có đư?c qua t?p tin ?nh ISO t? Microsoft Download Center


Đ? có đư?c h?nh ?nh ISO b?n phát hành tháng ba 2014Security, ghé thăm website sau c?a Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4d554cd0-2d31-4dcd-94bf-141d72496bc2
Đ? có đư?c ngày 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=41534
Đ? có đư?c ngày 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=41137
Đ? có đư?c ngày 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=40718
Đ? có đư?c tháng 9 năm 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=40264
Đ? có đư?c ngày năm 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=39830
Đ? có đư?c ngày 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=39528
Đ? có đư?c tháng 6 năm 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=39202
Đ? có đư?c ngày 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=39038
Đ? có đư?c ngày 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=38298
Đ? có đư?c ba 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=36959
Đ? có đư?c năm 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=36707
Đ? có đư?c tháng 1 / 2013 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=36277
Đ? có đư?c tháng mư?i hai 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=36041
Đ? có đư?c ngày 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=35744
Đ? có đư?c ngày 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=34953
Đ? có đư?c tháng tám 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=30629
Đ? có đư?c b?y năm 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=30313
Đ? có đư?c tháng sáu 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c2ede9de-0ee8-4320-bca4-ac2bfd864f43
Đ? có đư?c nh?ng ngày tháng năm 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=663b3080-a750-499b-80a1-e2356994b7c8
Đ? có đư?c tháng tư 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=62661c06-f953-44bb-8689-891930c8a4cb
Đ? có đư?c tháng 3 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=61750aa8-59a6-4d34-ab98-377b7e1871df
Đ? có đư?c tháng 2 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=86308b18-4505-42be-b0dd-55195a0d87f1
Đ? có đư?c tháng m?t 2012 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c0f2d4aa-fe3c-472d-bb03-276b56233112
Đ? có đư?c tháng mư?i 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=60beb338-8342-44b5-a2d1-2d7ba5e650a0
Đ? có đư?c tháng 11 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a405d25d-c81e-40d3-87fb-abdf693df970
Đ? có đư?c tháng 10 năm 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=52eaa660-b310-4529-a5ba-891461b29995
Đ? có đư?c ngày năm 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=154810db-e79a-47f2-b327-b70b70b405a6
Đ? có đư?c tháng 8 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6e3807a9-87ab-4426-a441-c794ec36690d
Đ? có đư?c ngày năm 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=761cb6ed-4721-4b2a-9730-0dab23fcc1b5
Đ? có đư?c các tháng 6 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8ac72e6d-11ef-4bfc-98f0-03265e7110ce
Đ? có đư?c các tháng 5 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=f134d93b-dd1e-401a-a214-343f99b77350
Đ? có đư?c tháng tư 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=55a462c8-7ef8-4cf0-974d-3babbfcf69c5
Đ? có đư?c Tháng ba 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=ab55654c-c685-4316-93fc-e3a80cccac71
Đ? có đư?c tháng hai 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=5aea1000-ba54-4056-93bb-e74444186bfc
Đ? có đư?c tháng m?t 2011 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c29b043e-e7fc-420f-a2b5-a2c4f3d72045
Đ? có đư?c tháng 12 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=41e8319b-7bea-423b-8f9d-f7f3aef55c62
Đ? có đư?c tháng mư?i 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=07c7c176-a801-4868-8f53-c8b1aebb2b11
Đ? có đư?c tháng Chín 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=29f2d1bc-f763-415d-8c83-7df07e82ffed
Đ? có đư?c tháng tám 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=bffb7545-2df8-4121-8bbc-43717f19c644
Đ? có đư?c tháng sáu 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=81171ba3-cbe7-4650-a4b0-643faa780640
Đ? có đư?c tháng 5 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=98215276-302f-4566-a65c-697b71e69891
Đ? có đư?c Tháng ba 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4ef25bf7-b869-4b38-a970-08b4092c9b8c
Đ? có đư?c tháng 2 năm 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=dea7a868-a5dc-488e-b4a8-50fdadcbf138
Đ? có đư?c tháng 1 năm 2010 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=72e99b28-b26e-46ce-a0f0-0fcaeba090c0
Đ? có đư?c tháng 12 năm 2009 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=015876ae-2335-48e3-8b60-0e7d7d7eaab2
Đ? có đư?c tháng mư?i m?t 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=403954d3-668e-4818-adb5-e40e0f37881f
Đ? có đư?c tháng mư?i 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7025d986-b552-43ba-8d40-4b579d592729
Đ? có đư?c tháng 9 năm 2009 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=fab6b8f8-b766-4146-b86d-0953d19d95ab
Đ? có đư?c vào tháng tám năm 2009 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4c9ed44e-6a3e-45ea-9830-0c23f37d77a4
Đ? có đư?c vào tháng 7 năm 2009 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=58c72b24-2e5b-4e00-84f3-798f7d296cc2
Đ? có đư?c sáu 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d81a8c5e-ca61-473f-bdf7-5bb3b3169d16
Đ? có đư?c tháng 4 năm 2009 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=faf813fd-001a-4f03-bfa8-08042138dd8e
Đ? có đư?c ba 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ffc89a11-3e5f-4a1a-a183-3d340b9503d8
Đ? có đư?c ngày 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=b298d437-0284-48a7-ae4a-df7fe948d133
Đ? có đư?c tháng m?t 2009 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1b93a273-906f-4049-b6f1-f4caf2117564
Đ? có đư?c tháng mư?i hai 2008 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a72bf06d-d755-445c-adc5-3b9561406aa4
Đ? có đư?c tháng mư?i m?t 2008 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4269C703-A4CF-4071-AB4D-90070348E9B5
Đ? có đư?c tháng mư?i 2008 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=0A678CA9-5953-44CD-A781-9990D49E5C21
Đ? có đư?c tháng chín 2008 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E15BA462-D99E-4129-A050-E9E3617A332A
Đ? có đư?c ngày 2008 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AD629D05-F2B2-47AB-8EF3-DBEE36E8C60B
Đ? có đư?c tháng b?y 2008 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B9456BD2-F6EF-4D61-9D3C-FA855118397D
Đ? có đư?c ngày 2008 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0b6c5f73-e661-4b2f-8aca-d90f4179f39f
Đ? có đư?c tháng 3 năm 2009 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=04670B1A-7801-4074-8E40-CAB74D586A6C
Đ? có đư?c tháng tư 2008 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6D59CB21-007F-4EE5-A440-D9CAF613AE2A
Đ? có đư?c ngày 2008 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=70A1DD6F-841E-46FF-B4DC-DE7E970BD29A
Đ? có đư?c tháng 1 2008 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=36F25511-213F-461A-AC68-090A353CECE2
Đ? có đư?c tháng mư?i hai 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=450FFFCE-9B87-411C-8147-C17F33590F96
Đ? có đư?c tháng mư?i m?t 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=CA311D3E-F4FB-4F79-825B-D5A81BB44376
Đ? có đư?c năm 2009 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=51ABD334-EE54-493E-9690-C2611DE4EA08
Đ? có đư?c tháng chín 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=08CB7697-468F-4642-857E-1B5137ECC242
Đ? có đư?c tháng tám 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E4DCC3E7-36BD-4C6F-A8B6-421CB8902EAA
Đ? có đư?c tháng b?y 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=25B9E53B-1402-4A08-8410-D855466D6205
Đ? có đư?c tháng 6 năm 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8825D33F-C864-465F-9D46-C19780CA7E48
Đ? có đư?c tháng 5 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=355AD7A2-B6D0-48D9-B0D1-9535D2E0C343
Đ? có đư?c ngày năm 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=D8E3AC4B-DE00-47D8-BC4C-B57CD3B37CF3
Đ? có đư?c ngày 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=633F1587-1F2C-43A2-AA7B-AFACD57EC446
Đ? có đư?c tháng 1 năm 2007 b?o m?t phát hành ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1304957C-6570-40F8-B18B-77965D6062FE
Đ? có đư?c tháng 12 năm 2006 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=BC288ABD-273B-4D3A-92A3-92EE51A510EF
Đ? có đư?c tháng mư?i m?t 2006 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=20129B71-2BD8-432C-B2E7-D8821E450D73
Đ? có đư?c 10 2006 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D11E2BDD-AE5D-4908-BB63-D0054775EE9E
Đ? có đư?c tháng chín 2006 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6AD10048-6147-4743-9DA7-15853A93F9F9
Đ? có đư?c tháng tám 2006 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2388D484-73BE-4E7E-A310-D7A979CC0C98
Đ? có đư?c tháng 7 năm 2006 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=608BEC39-C0FC-4E9F-852F-F633F9678A6C
Đ? có đư?c 6 năm 2006 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=247CFAC8-D8FD-4436-99E3-C61218AA6311
Đ? có đư?c tháng 5 năm 2006 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8EACE2A3-66CF-475A-A590-8A809490303B
Đ? có đư?c tháng tư 2006 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3F44D8C5-7195-4D74-9DFC-5292B6DE1E49
Đ? có đư?c ba 2006 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7412619E-0091-44BC-97F9-C984A8625843
Đ? có đư?c ngày 2006 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=191486CC-E295-4199-8281-8C7AAB7D599D
Đ? có đư?c 1 năm 2006 an ninh chí ISO h?nh ?nh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=27EB2D43-5F8E-4C93-B2DC-7954D7624758
Th?n tr?ng Đ? đ?m b?o r?ng b?n C?p Nh?t đ? không đư?c m?i s?a đ?i, xem xét các b?n tin b?o m?t cá nhân trư?c khi b?n tri?n khai b?t c? C?p Nh?t. Xem l?i b?n tin b?o m?t, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security

S? d?ng t?p tin ?nh ISO

M?t t?p tin ?nh ISO 9660 là m?t đ?i di?n chính xác c?a đ?a compact hay DVD bao g?m n?i dung và các đ?nh d?ng h?p l?. Vi?c s? d?ng ph? bi?n nh?t c?a m?t t?p tin ?nh ISO là đ? ghi l?i ho?c "ghi," t?p h?nh ?nh vào m?t CD ghi CD ho?c DVD. Thao tác này t?o ra m?t đ?ng g?i c?a đ?a g?c mà bao g?m t?p tin tên và kh?i lư?ng thông tin nh?n. B?n có th? m? t?p tin ?nh ISO và sao chép n?i dung c?a h? vào m?t c?p c?c b?. Ch?c năng này gi?ng v?i các t?p tin zip. Ngoài ra, b?n có th? g?n k?t và truy c?p t?p tin ?nh ISO là m?t thi?t b? ?o.

Lưu ?: Đ? t?o ra m?t đ?a CD-ROM có th? s? d?ng t? m?t t?p tin ?nh ISO, b?n ph?i s? d?ng ph?n m?m bên th? ba đ?a CD-ROM b?ng văn b?n. Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o đ?a CD-ROM ho?c v? làm th? nào đ? g?n k?t m?t t?p tin ?nh ISO, h?y xem tài li?u đư?c bao g?m v?i bên th? ba đ?a CD-ROM vi?t ph?n m?m.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng đ?a compact ghi đư?c đư?c bao g?m trong Windows Server 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
317525 Mô t? v? các tính năng ghi âm đ?a CD-ROM trong Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 913086 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 24.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbexpertiseinter atdownload kbmt KB913086 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 913086

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com