Raksta ID: 917607 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja esat maza uz??muma ?pa?nieks, skatiet probl?mu nov?r?anas un m?c?bu papildu resursus vietn? Atbalsts mazajiem uz??mumiem.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2, Windows 8 vai Windows 8 Server Beta, atsevi???s programm?s, iesp?jams, nevar?sit izmantot pal?dz?bas l?dzekli. 

Kad dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008, m??in?t lietot pal?dz?bu da??s programm?s, Windows pal?dz?bas atbalsta log?, iesp?jams, sa?emsit ??du k??das zi?ojumu:
??s programmas pal?dz?ba tika izveidota Windows pal?dz?bas form?t?, kas tika izmantots iepriek??j?s sist?mas Windows versij?s un netiek atbalst?ts sist?m? Windows Vista.
Kad dator?, kur? darbojas sist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, m??in?t lietot pal?dz?bu da??s programm?s, Windows pal?dz?bas atbalsta log?, iesp?jams, sa?emsit ??du k??das zi?ojumu:
??s programmas pal?dz?ba tika izveidota Windows pal?dz?bas form?t?, kas ir atkar?gs no l?dzek?a, kur? nav iek?auts ?aj? sist?mas Windows versij?. Tom?r varat lejupiel?d?t programmu, kas sniegs iesp?ju skat?t Windows pal?dz?bas form?t? izveidotu pal?dz?bu.
Kad dator?, kur? darbojas sist?ma Windows 8 vai Windows Server 8, m??in?t lietot pal?dz?bu da??s programm?s, Windows pal?dz?bas atbalsta log?, iesp?jams, sa?emsit ??du k??das zi?ojumu:
??s programmas pal?dz?ba tika izveidota Windows pal?dz?bas form?t?, kas ir atkar?gs no l?dzek?a, kur? nav iek?auts ?aj? sist?mas Windows versij?. Papildinform?ciju skatiet Microsoft pal?dz?bas un atbalsta vietn?.

Iemesls

?? probl?ma var rasties tad, ja m??in?t izmantot pal?dz?bu programm?, kas pal?dz?bas satura par?d??anai izmanto vecu pal?dz?bas komponentu WinHlp32.exe. T? k? oper?t?jsist?m? Windows Vista un jaun?k?s Windows versij?s nav faila WinHlp32.exe, lai atv?rtu vec?k? pal?dz?bas satur? izveidotus .hlp failus, jums j?instal? ?is komponents.

?? probl?ma var rasties, piem?ram, t?l?k nor?d?tajos gad?jumos.
 • Sist?ma Windows XP tiek jaunin?ta uz Windows Vista vai uz Windows 7, un p?c tam j?s m??in?t izmantot pal?dz?bu programm?, kas tika instal?ta sist?m? Windows XP.
 • Tiek ieg?d?ts jauns dators, kur? s?kotn?ji ir instal?ta sist?ma Windows 7 vai Windows Vista. Tad m??in?t instal?t vec?ku programmu, kas izmantota sist?m? Windows XP, un p?c tam m??in?t ?aj? programm? lietot pal?dz?bu.
 • Veicat jaunin??anu no Windows Vista vai Windows 7 uz Windows 8 Consumer Preview. P?c tam m??in?t izmantot pal?dz?bu programm?, kas instal?ta j?su iepriek??j? sist?m?.

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet Windows pal?dz?bas programmu (WinHlp32.exe) t?m Windows versij?m, kuras to atbalsta. Lai ieg?tu pareizu eso??s oper?t?jsist?mas versiju, jums j?zina, vai dator? instal?ta Windows 32 bitu vai Windows 64 bitu versija. Ja neesat p?rliecin?ts, kura Windows versija ir j?su r?c?b?, izpildiet sada?? ?Ja neesat p?rliecin?ts, k?da Windows versija ir instal?ta j?su dator?? min?t?s darb?bas.

Piez?me. Lai noteiktu, k?du Windows versiju izmantojat, piesakieties k? administrators. Lai p?rbaud?tu, vai esat pieteicies k? administrators, izpildiet sada?? ?Lai p?rbaud?tu, vai esat pieteicies k? administrators? nor?d?to.

Ja neesat p?rliecin?ts, k?da sist?mas Windows versija ir instal?ta

Ja neesat p?rliecin?ts par to, kura Windows versija ir instal?ta j?su dator?, izpildiet t?l?k min?taj? vedn? aprakst?t?s darb?bas.
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures

Lai p?rbaud?tu, vai esat pieteicies k? administrators

Lai p?rbaud?tu, vai esat pieteicies k? administrators, izpildiet sada?? ?Lai p?rbaud?tu, vai esat pieteicies k? administrators? nor?d?to.
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures K? ieg?t pareizo Windows pal?dz?bas programmas (WinHlp32.exe) versiju
 1. Noklik??iniet uz k?das no ?Windows pal?dz?bas programma? sait?m atkar?b? no oper?t?jsist?mas, kas darbojas dator?:Piez?me.Windows pal?dz?bas programma netiek atbalst?ta oper?t?jsist?m? Windows 8 Server Beta, un ?ai Windows versijai lejupiel?de netiek nodro?in?ta.
 2. Noklik??iniet uz turpin?t, lai palaistu ori?in?lo Windows valid?cijas komponentu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ori?in?l? Windows valid?cijas komponenta instal??anu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://www.microsoft.com/download/en/genuine-validation.aspx?id=5143
 3. Lejupiel?d?jiet un instal?jiet Windows6.*-KB917607-x64.msu vai Windows6.*-KB917607-x86.msu atkar?b? no oper?t?jsist?mas, kas darbojas j?su dator?.
Piez?me. P?c WinHlp32.exe lejupiel?des faila instal??anas var tikt atsp?joti noteikti makro un tiek blo??ti iek?t?kl? glab?tie .hlp faili. Papildinform?ciju par ??m probl?m?m skatiet sada??Zin?m?s probl?mas, kas var rasties, ja dator? instal?ts WinHlp32.exe atjaunin?jums.

Papildinform?ciju par to, k? iesp?jot makro vien? dator?, skatiet sada??K? iesp?jot makro vien? dator? p?c WinHlp32.exe lejupiel?des instal??anas.

Inform?ciju par to, k? iesp?jot makro p?rvald?t? vid?, izmantojot grupas politikas, skatiet sada??Re?istra ieraksti un grupu politikas t?kla administratoriem.

Papildinform?cija pieredz?ju?iem lietot?jiem

Zin?m?s probl?mas

Zin?m?s probl?mas, kas var rasties, instal?jot WinHlp32.exe atjaunin?jumu

Click here to view or hide detailed information

Zin?m?s probl?mas, kas var rasties, ja dator? instal?ts WinHlp32.exe atjaunin?jums

Click here to view or hide detailed information

K? atrisin?t sader?bas probl?mas, kas saist?tas ar failu WinHlp32.exe oper?t?jsist?m? Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 un Windows Server 2008 R2

Click here to view or hide detailed information

K? iesp?jot makro vien? dator?, p?c tam kad esat instal?jis WinHlp32.exe

Click here to view or hide a detailed automated solution

K? atblo??t .hlp failus, kas tiek glab?ti iek?t?kl? atsevi??? dator? p?c faila WinHlp32.exe instal??anas

Click here to view or hide a detailed automated solution

Re?istra ieraksti un grupu politikas t?kla administratoriem

Click here to view or hide detailed information

Papildinform?cija pal?dz?bas satura sniedz?jiem, kas pied?v? .hlp failus

Ievie?ot sist?mu Windows Vista, vec?kais pal?dz?bas komponents (WinHlp32.exe) tika aizst?ts ar jaunu, nodro?inot efekt?v?ku jaun?ko Windows versiju funkcionalit?ti.

N?kamajos Windows laidienos WinHlp32.exe tehnolo?ija t?s pa?reiz?j? form? netiks atbalst?ta. T?d?? programmat?ras izstr?d?t?jiem noteikti ieteicams sist?m? Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 Consumer Preview vai Windows 8 Server Beta ?o Windows pal?dz?bas programmu vairs neizmantot. Programmat?ras izstr?d?t?ji, kas pied?v? no .hlp failiem atkar?gas programmas, tiek mudin?ti savu pal?dz?bas sist?mu p?rveidot cit? pal?dz?bas failu form?t?, piem?ram, .chm, .html vai .xml. Ar? izsaukumi no WinHelp API b?s j?maina uz jauno satura avotu. Ir pieejami vair?ki tre?o personu r?ki, kas programmat?ras izstr?d?t?jiem pal?dz p?rv?rst pal?dz?bas saturu no viena form?ta cit?.

Piez?me. Sist?ma Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 un Windows Server 2008 R2 joproj?m atbalsta programmu WinHelp.exe 16 bitu .hlp failiem. Programma WinHelp.exe ir Windows pal?dz?bas versija, kas paredz?ta 16 bitu .hlp failiem. Programma WinHelp.exe joproj?m ir iek?auta sist?m? Windows Vista un Windows 7.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par grupas politiku, apmekl?jiet ??s Microsoft TechNet vietnes:

Rekviz?ti

Raksta ID: 917607 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 30. novembris - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme kbresolve kbtshoot kbhelp kbexpertisebeginner kbinfo kbcip KB917607

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com